Hotărârea nr. 303/2018

Hotărârea nr.303 – aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office@)iudbrasov.ro

Website: w«w. judbrasov.roCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.303

din data de 27.09.2018

- privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27 septembrie 2018;

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive, înregistrate sub nr. ad. 2445/18.09.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/ Compartimentul Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov; se propune, totodată, și încetarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 109/16.04.2018 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

Văzând adresa nr. 7146/09.05.2018, înregistrată sub nr. 2445/2018, prin care conducerea Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov transmite propunerea de modificare a structurii organizatorice;

Luând în considerare adresa nr. XI/A/24985/38623/SP9601/27.08.2018 a Ministerului Sănătății, prin care s-a transmis Ordinul ministrului sănătății nr.1014/22.08.2018 privind acordarea statutului de ”clinic” Secției psihiatrie I și Secției recuperare neuro-psiho-motorie din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

în conformitate cu dispozițiile 172 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile ari. 15, lit „d” din H.G.R. nr. 56/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, dispozițiile art. 18, alin. (1), lit. “b” din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a) pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.109/16.04.2018 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, își încetează valabilitatea.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dirmbrăveanu


ANEXA


Director Executiv, <

Adelina Oihaela Văsioiu


STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI CLINIC DE PSIHIATRIE ȘI NEUROLOGIE BRAȘOV

Str. Prundului nr.7-9 Secția clinică neurologie I

din care:

40 paturi

- terapie acută                                                5 paturi

Secția neurologie II din care:

42 paturi

- terapie acută                                               5 paturi

Compartiment recuperare medicală neurologie

10 paturi

Secția clinică psihiatrie I

43 paturi

Secția clinică recuperare neuro-psiho-motorie

Str. M.Eminescu nr.18

35 paturi

Secția psihiatrie II

52 paturi

Secția clinică psihiatrie III

52 paturi

Compartiment psihiatrie cronici

16 paturi *

Secția exterioară psihiatrie cronici -Zărnești (terapie ocupaționala,ergoterapie,artterapie)

160 paturi

Secția exterioară psihiatrie cronici-Vulcan (terapie ocupaționala, artterapie)

155 paturi

Camera de gardă psihiatrie

Camera de gardă neurologie

TOTAL


Spitalizare de zi


605 paturi

10 paturi

‘pentru internări obligatorii pacienți, dispuse prin ordonanța procurorului pe timpul judecării sau a urmăririi penale sau care sunt în așteptarea eliberării judecătorești definitive

Sala terapie ocupațională și ergoterapie- bolnavi toxicodependenți Cabinet pentru tratament sub supraveghere- bolnavi toxicodependenți Cabinet consiliere-bolnavi toxicodependenți

Sala de psihoterapie- bolnavi toxicodependenți

Compartiment recuperare și medicină fizică (baza de tratament)

-fizioterapie

-kinetoterapie și gimnastică medicală

-hidroterapie

-masaj

-acupunctura

-logopedie

Farmacie

Laborator analize medicale

Laborator radiologie și imagistică medicală

Compartiment prosectură

Compartiment explorări funcționale

Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale

Centrul de Sănătate Mintală (CSM) cu

50 locuri


-Staționar de zi

Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialitățile:

(funcționează la parterul clădirilor unde funcționează secțiile de profil) -neurologie -psihiatrie

-recuperare, medicină fizică și balneologie

Aparat funcțional

Laboratoarele deservesc atât paturile cât și ambulatoriu integrat