Hotărârea nr. 302/2018

Hotărârea nr.302 – aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Braşov

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMANIA


19IB-2018 l SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 302 din data de 27.09.2018

- privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 27.09.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 14937 din data de 18.09.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov;

Față de statul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 264/30.08.2018 privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, unitatea sanitară propune transformarea unui număr de 2 posturi ca urmare a îndeplinirii condițiilor de promovare, transformarea unui post vacant în vederea unei mai bune organizări și desfășurări a activității la nivelul spitalului, precum și și suplimentarea cu un post în cadrul compartimentului intern specializat în domeniul achizițiilor. Față de organigrama aprobată, unitatea sanitară propune spre aprobare un număr de 158 posturi.

Modificările statului de funcții solicitate de unitatea sanitară se fac cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2018.

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 264/30.08.2018privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov;

Luând în considerare dispozițiile art. 180, alin. (1), lit, “a” și “b” din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 15 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile Ordinului ministrului sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1) lit.”a” și alin. 2, lit.”c”,precum și prevederile art. 104 alin. (1) lit.”a” și alin. (2) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă organigrama Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 264/30.08.2018 privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov își încetează aplicabilitatea.

Art.4 - Managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov în calitate de ordonator de credite va respecta prevederile corespunzătoare din legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și cea care reglementează stabilirea numărului maxim de posturi.

Art5 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov.

1

MANAGER

II

medic boli infectioasae

S

1

2

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

11

economist

S

1

3

DIRECTOR MEDICAL

II

S

1

4

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

II

boli infectioase

S

I

5

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

I

boli infectioase

s

1

6

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

I

medicina de laborator

s

1

7

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

medicina generala

s

1

8

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

medicina generala

PL

1

9

MEDIC

PRIMAR

boli infectioase

s

9,5

10

MEDIC

PRIMAR

medicina de laborator

s

1

11

MEDIC

PRIMAR

radiologie si imagistica medicala

s

1

12

MEDIC

PRIMAR

epidemiologie

s

1

13

MEDIC

SPECIALIST

boli infectioase

s

4,5

14

MEDIC

SPECIALIST

medicina de laborator

s

1

15

FARMACIST

farmacie

s

1

16

PSIHOLOG

PRINCIPAL

s

1

17

ASISTENT SOCIAL

PRINCIPAL

s

1

18

BIOLOG

PRINCIPAL

biologie medicala

s

1

19

CHIMIST

PRINCIPAL

biochimie medicala

s

1

20

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina generala

s

12

21

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina de laborator

s

2

22

ASISTENT MEDICAL

medicina de laborator

s

1

23

ASISTENT MEDICAL

medicina generala

s

2

24

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina generala

SSD

3

25

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina generala

PL

25

26

ASISTENT MEDICAL

medicina generala

PL

8

27

ASISTENT MEDICAL

farmacie

PL

2

28

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina de laborator

PL

1

29

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

radiologie si imagistica medicala

PL

1

30

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

dietetica

PL

1

31

STATISTICIAN MEDICAL

M

1

32

REGISTRATOR MEDICAL

PRINCIPAL

M

2

33

REGISTRATOR MEDICAL

M

1

34

INFIRMIERA

M

22

35

ÎNGRIJITOARE

G

13

36

SPALATOREASA

G

3

37

BRANCARDIERI

G

1

38

ECONOMIST

IA

S

2

39

ECONOMIST

I

S

2

40

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

S

5

41

INSPECTOR DE SPECIALITATE

UI

S

1

42

CONSILIER JURIDIC

IA

s

2

43

REFERENT

IA

M

2

44

MAGAZINER

I

G

1

45

ȘOFER

I

M

1

46

ADMINISTRATOR 11

I

M

I

47

MUNCITOR CALIFICAT

I

fochist

M

1

48

MUNCITOR CALIFICAT

11

fochist

M

1

49

MUNCITOR CALFICAT

I

zidar

M

1

50

MUNCITOR CALIFICAT

III

instalator

M

1

51

PORTAR

M

1

TOTAL FINANȚARE VENITURI PROPRII

154


B. Finanțare de la Bugetul de Stat

52

MEDIC REZIDENT AN III

boli infectioase

s

2

53

MEDIC REZIDENT AN II

boli infectioase

s

1

54

MEDIC REZIDENT AN I

boli infectioase

s

1

TOTAL FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT

TOTAL GENERAL

Total posturi aprobate, din care:

-funcții de conducere:         8


158


funcții de execuție:          150 -venituri proprii 154 -bugetul de stat 4

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,


RUNOS

Insp. Bogoi Corina


Consiliul Județean Brașov Direcția de Sanatate si Asistenta Medicala


Anexa la HCJBV nr.


Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

Brașov, str.Mihai Viteazu nr.9, tel.422490

Nr.paturi 107


Director executiv


Mihalea Adeli
Nr.crt

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/grad salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

0

1

2

3

4

5

6


A. Finanțare din venituri proprii