Hotărârea nr. 300/2018

Hotărârea nr.300 – avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef-secție – Secția Clinică OG II din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov

Consiliul Județean Brașov

»


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro



ROMÂNIA


191 b-20181 sărbătorim Împreuna


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 300 din data de 27.09.2018

- privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef-secție - Secția Clinică OG II din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 27.09.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 13860 din data de 3.09.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef-secție -Secția Clinică OG II din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov;

Văzând adresa Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov nr. 6045 din data de 24.08.2018;

Ținând cont de faptul că unitatea sanitară se încadrează în numărul maxim de posturi aprobate în statul de funcții și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2018 - capitolul cheltuieli de personal;

Luând în considerare dispozițiile art. 185, alin. (1) din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 6 și art. 13 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, norme aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1) lit. ”a” și ”d”, precum și prevederile alin. (5) lit.”a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează organizarea concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef-secție - Secția Clinică OG II din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria DuXfîbrăveanu