Hotărârea nr. 3/2018

Hotărârea nr.3 – încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al domnului Petrăreanu Dan, ca urmare a demisiei

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 3

din data de 30.01.2018

- privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului Petrăreanu Dan, ca urmare a demisiei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.01.2018

Analizând adresa înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 527/12.01.2018, prin care, domnul Petrăreanu Dan și-a prezentat demisia din funcția de consilier județean obținută în urma alegerilor locale din data de 5 iunie 2016;

Ținând cont de referatul constatator nr. ad. 527/18.01.2018 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului Petrăreanu Dan, ca urmare a demisiei și declararea locului de consilier județean vacant;

Având în vedere prevederile art.9, alin. (2), lit "a" și art. 12, alin. (1) alin.din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Petrăreanu Dan, ca urmare a demisiei depusă în data de 12.01.2018 și se declară vacant locul de consilier județean ocupat de aceasta.

PREȘEDINTE,

Veștea Adrm»4o^2

Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu