Hotărârea nr. 299/2018

Hotărârea nr.299 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în vederea implementării Sistemului informatic integrat în cadrul Consiliului Judeţean Braşov

Româniat -Ți» "’X X'

k Ă ÂAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office&iudbrasov. ro Website: www,judbrasov.roCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 299

din data de 27.09.20178

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în vederea implementării Sistemului informatic integrat în cadrul Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27 septembrie 2018;

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 15370/21.09.2018, precum și Expunerea de motive, înregistrată sub nr. ad. 15370/21.09.2018, întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în vederea implementării Sistemului informatic integrat în cadrul Consiliului Județean Brașov;

Văzând Contractul de servicii nr. 70/2017, „Sistem informatic integrat”, prin care se oferă servicii de consultanță, analiză și management de proiect informatizare la nivelul Consiliului Județean Brașov, conform Caietului de sarcini nr. 13548/2017;

Având în vedere că în urma studiului de fezabilitate, înregistrat sub nr. 6875/02.05.2018, realizat în baza contractului, au fost indicate trei scenarii tehnico-economice fezabile, Comisia Tehnico-Economică a Consiliului Județean Brașov a avizat, prin Avizul nr. 34/20.09.2018, documentația cu adoptarea „Scenariului B” - închirierea de software COTS și instalarea acestuia pe infrastructura proprie ca va fi modernizată printr-o investiție punctuală, pentru a asigura parametrii necesari cu privire la performanță, securitate și disponibilitate;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 91 alin. (1) lit. “b” și alin. (3) lit. “f’ din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici, în vederea implementării Sistemului informatic integrat în cadrul Consiliului Județean Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

JP

Anexa nr. 1Obiectivul de investiții


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea implementării

Sistemului informatic integrat în cadrul Consiliului Județean Brașov

Amplasamentul: Consiliul Județean Brașov, cu sediul în B-dul Eroilor nr. 5 și Nicolae Bălcesu nr. 67;

Titularul investiției: Consiliul Județean Brașov;

Beneficiarul investiției: Consiliul Județean Brașov;

Prestator: S.C. BEST LEARN CONSULTING S.R.L.;

I. Indicatorii tehnico-economici ai investiției

Valoarea totală a investiției: 1.101.940 lei cu TVA inclus, din care construcții-montaj (C+M):

195.755 lei cu TVA inclus.

Eșalonarea investiției:

Anul 2018: 503.370 lei cu TVA inclus;

Anul 2019: 598.570 lei cu TVA inclus;

Durata de execuție a lucrărilor: 6 luni

II. Surse de finanțare

Bugetul total: 1.101.940 lei cu TVA inclus, din Bugetul propriu al CJ Brașov

Vizat: Șef serviciu, Duicu Claudia W// Consilier, Homeghi Laura