Hotărârea nr. 297/2018

Hotărârea nr.297 – aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din cota de 17,25% la dispoziţia Consiliului Judeţean Braşov în anul 2018, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi / sau de capital, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţarea locală

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.297

din data de 27.09.2018

- privind aprobarea repartizării pe unități administrațiv-teritoriale a sumei alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din cota de 17,25% la dispoziția Consiliului Județean Brașov în anul 2018, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și / sau de capital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțarea locală

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27.09.2018

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive înregistrate cu nr. 15662/26.09.2018 întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice prin care se propune aprobarea repartizării pe unități administrativ - teritoriale a sumei alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din cota de 17,25% la dispoziția Consiliului Județean Brașov în anul 2018, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și / sau de capital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțarea locală;

Având în vedere OUG nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 precum și adresa Ministerului Finanțelor Publice nr.465432/11.09.2018 ;

în conformitate cu prevederile Legii nr.2/2018, Legea bugetului de stat pe anul 2018, prevederile art.33 alin. (3) lit. b din Legea nr.273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă repartizarea pe unități administrativ - teritoriale a sumei de 9.636 mii lei, alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din cota de 17,25% la dispoziția Consiliului Județean Brașov în anul 2018, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și / sau de capital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțarea locală, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE, Adrian - Ioan


Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică .

- O

tA •

6 :

<^/

* /


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


ANEXĂSECRETAR Maria Dumbraveanu

Repartizarea pe unități adrffinistrativ-teritoriale a sumei alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din cota de 17,25% la dispoziția Consiliului Județean în anul 2018, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și /sau de capital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală

MII LEI

NR. CRT.

LOCALITATEA

SUMA APROBATĂ DIN COTA DE 17,25%

0

1

2

1

Brașov

100

2

Codlea

100

3

Făgăraș

100

4

Săcele

100

TOTAL MUNICIPII

400

5

Ghimbav

100

6

Predeal

175

7

Râșnov

175

8

Rupea

175

9

Victoria

175

10

Zărnesti

175

TOTAL ORAȘE

975

11

Apața

100

12

Augustin

100

13

Beclean

200

14

Bod

200

15

Bran

150

16

Budila

250

17

Bunești

200

18

Cața

200

19

Cincu

150

20

Comăna

100

21

Cristian

100

22

Crizbav

150

23

Drăgus

150

24

Dumbrăvița

100

25

Feldioara

150

26

Fundata

150

27

Hălchiu

150

28

Hărman

100

29

Hârseni

100

30

Hoghiz

100

31

Holbav

200

MII LEI

NR. CRT.

LOCALITATEA

SUMA APROBATĂ DIN COTA DE 17,25%

32

Homorod

200

33

Jibert

200

34

Lisa

150

35

Măierus

150

36

Mândra

200

37

Moieciu

150

38

Ormeniș

250

39

Pârău

150

40

Poiana Mărului

200

41

Prejmer

400

42

Racoș

100

43

Recea

200

44

Sâmbăta de Sus

100

45

Sânpetru

100

46

Șercaia

200

47

Șinca

200

48

Șinca Nouă

250

49

Șoars

200

50

Tărlungeni

250

51

Teliu

161

52

Ticuș

400

53

Ucea

200

54

Ungra

100

55

Vama Buzăului

150

56

Viștea

200

57

Voila

150

58

Vulcan

150

TOTAL COMUNE

8261

TOTAL GENERAL

9636


Director Executiv Direcția Economică Gabriela Agafiței#,