Hotărârea nr. 296/2018

Hotărârea nr.296 – utilizarea excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017

Consiliul Județean Brașov f


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offi ce @j u d b ra sov. ro, www.judbrasov.ro


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 296

din data de 27.09.2018

privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27.09.2018;

Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate nr. 15430 din data de 21.09.2018 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune utilizarea excedentului bugetar al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017;

Luând în considerare faptul că suma totală aprobată spre a fi utilizată din excedentul bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului financiar aferent anului 2017, este de 152.183.110 lei, din care:

  • - 140.323.110 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018;

  • -  11.860.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare în anul 2018;

Ținând cont de Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 10/30.01.2018, nr. 49/14.02.2018, nr. 123/26.05.2018, nr. 156/30.05.2018, nr. 201/28.06.2018, nr. 218/26.07.2018, nr. 244/30.08.2018 și nr. 254/30.08.2018, privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului financiar aferent anului 2017;

Având în vedere prevederile art. 58, alin. (1), lit. “a” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă diminuarea utilizării excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului financiar aferent anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018, cu suma de 1.176.490 lei, destinată pentru alte obiective de investiții, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și alte cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.