Hotărârea nr. 295/2018

Hotărârea nr.295 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2018

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.295

din data de 27.09.2018

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27.09.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate nr. 15334/21.09.2018 întocmite de către Direcția Economică prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018, precum și Nota nr. 15430/26.09.2018,

Având în vedere dispozițiile OUG nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, ale H.G.R. nr.758/20.09.2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și art.19 alin.(2) și art.58 alin (1) lit.a din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018,

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă rectificarea programului de investiții cu finanțare din bugetul local pe anul 2018, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă rectificarea programului de investiții cu finanțare din bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘEDINTE Adrian - Ioan VeșteaContrasemnează, SECRETAR Maria DiHnbrăveanu


ANEXA nr. 1A) Secțiunea de funcționare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

261,840.62

13,827.84

275,668.46

Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.01

74,884.00

5,719.00

80,603.00

Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

31,002.00

2,368.00

33,370.00

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizată la nivelul județului

11.02.01

49,427.00

5,671.00

55,098.00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

17.85

3.11

20.96

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

12.50

2.00

14.50

Taxe speciale

36.02.06

242.76

64.98

307.74

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea unit, de asistenta medico-sociala

42.02.35

1,240.25

-0.25

1,240.00

TOTAL CHELTUIELI

273,700.62

13,827.84

287,528.46

Titlul - Bunuri și servicii

20

38,529.04

7,967.53

46,496.57

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

25,496.87

60.00

25,556.87

Titlul- Ajutoare sociale

57

101,670.79

5,571.00

107,241.79

Titlul- Alte cheltuieli

59

18,418.56

359.31

18,777.87

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-3,345.98

-130.00

-3,475.98

CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

27,053.10

2,460.52

29,513.62

Titlul - Bunuri și servicii

20

6,240.54

1,932.53

8,173.07

Titlu- Alte cheltuieli

59

2,816.37

615.77

3,432.14

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent

85

-1,017.49

-87.78

-1,105.27

CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

14,732.55

5,683.00

20,415.55

Titlul - Bunuri și servicii

20

2,354.82

12.00

2,366.82

Titlul- Ajutoare sociale

57

12,405.00

5,671.00

18,076.00

Județul Brașov

10,244.85

6,084.00

16,328.85

Titlul- Ajutoare sociale

57

10,313.00

6,084.00

16,397.00

Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Brașov

1,037.82

-98.50

939.32

Titlul- Ajutoare sociale

57

583.00

-98.50

484.50

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Făgăraș

1,188.08

-98.50

1,089.58

Titlul- Ajutoare sociale

57

492.00

-98.50

393.50

Școala Profesională Specială Codlea

1,207.30

-204.00

1,003.30

Titlul - Bunuri și servicii

20

506.30

12.00

518.30

Titlul- Ajutoare sociale

57

701.00

-216.00

485.00

CAP. 66.02 - SĂNĂTATE

7,277.65

0.00

7,277.65

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice, din care pentru:

51

7,277.65

0.00

7,277.65

1. Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru, din care:

2,505.68

0.00

2,505.68

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru -Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea unit, de asistenta medico-sociala

1,240.25

-0.25

1,240.00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru -din veniturile CJBV

1,265.43

0.25

1,265.68

CAP. 67.02 - CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

31,878.60

322.54

32,201.14

Titlul - Bunuri și servicii

20

1,475.50

549.00

2,024.50

Titlul - Transferuri intre instituții publice

51

11,871.57

60.00

11,931.57

Titlu - Alte cheltuieli

59

14,976.42

-286.46

14,689.96

Biblioteca Județeană "George Baritiu"

5,680.12

349.00

6,029.12

Titlul - Bunuri și servicii

20

1,475.50

349.00

1,824.50

Județul Brașov

3,272.15

-86.46

3,185.69

Titlul - Bunuri și servicii

20

0.00

200.00

200.00

Titlu - Alte cheltuieli

59

3,282.36

-286.46

2,995.90

Județul Brașov

7,448.69

60.00

7,508.69

Titlul - Transferuri intre instituții publice - Muzeul de Istorie

51

3,085.65

60.00

3,145.65

Cap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

153,615.34

-2.12

153,613.22

Titlul - Bunuri și servicii

20

14,011.48

96.00

14,107.48

Titlul- Ajutoare sociale

57

89,265.79

-100.00

89,165.79

Titlul- Alte cheltuieli

59

584.89

30.00

614.89

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-268.00

-28.12

-296.12

Județul Brașov

3,669.08

-28.12

3,640.96

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-268.00

-28.12

-296.12

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului din care:

149,946.26

26.00

149,972.26

Titlul - Bunuri și servicii

20

14,011.48

96.00

14,107.48

Titlul- Ajutoare sociale

57

89,265.79

-100.00

89,165.79

Titlul- Alte cheltuieli

59

290.89

30.00

320.89

Asistentă acordată persoanelor în vârstă 68.02.04

2,029.78

30.00

2,059.78

Titlul - Bunuri și servicii

20

696.40

30.00

726.40

68.02.05.02 -Asistență socială în caz de invaliditate

100,828.75

-310.00

100,518.75

Titlul - Bunuri și servicii

20

4,185.44

-210.00

3,975.44

Titlul- Ajutoare sociale

57

88,523.47

-100.00

88,423.47

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

68.02.06- Asistență socială pentru familie și copii

36,389.71

155.00

36,544.71

Titlul - Bunuri și servicii

20

7,874.23

125.00

7,999.23

Titlul- Alte cheltuieli

59

138.90

30.00

168.90

68.02.50.50-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

10,698.02

151.00

10,849.02

Titlul - Bunuri și servicii

20

1,255.41

151.00

1,406.41

CAP.84.02 - TRANSPORTURI

29,883.00

5,285.90

35,168.90

Titlul - Bunuri și servicii

20

12,604.00

5,300.00

17,904.00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-367.00

-14.10

-381.10

DRUMURI Șl PODURI (84.03.01)

19,938.00

5,285.90

25,223.90

Titlul - Bunuri și servicii

20

12,204.00

5,300.00

17,504.00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-152.10

-14.10

-166.20

CAP. 87.02 - Alte acțiuni economice -Turism

396.50

78.00

474.50

Titlul - Bunuri și servicii

20

396.50

78.00

474.50

DEFICIT

-11,860.00

0.00

-11,860.00

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

29,831.67

1,141.65

30,973.32

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

1,001.76

1,141.65

2,143.41

TOTAL CHELTUIELI

170,154.78

-34.84

170,119.94

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

14,971.90

651.30

15,623.20

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0.00

-8.84

-8.84

Titlul - Cheltuieli de capital

70

123,197.81

-677.30

122,520.51

Titlul - Cheltuieli de capital

70

2,769.53

11.57

2,781.10

CAP.61.02 ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANȚA NAȚIONALA .Inspectoratul pt. Situații de Urgenta Tara Barsei

203.00

0.00

203.00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

203.00

0.00

203.00

CAP 66.02 SANATATE

41,811.84

651.30

42,463.14

Județul Brașov

41,811.84

651.30

42,463.14

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice din care:

51

14,566.65

651.30

15,217.95

Spitalul Clinic Județean de Urgenta

7,955.71

651.30

8,607.01

Cap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

2,238.96

-26.00

2,212.96

Titlul - Cheltuieli de capital

70

2,034.50

-26.00

2,008.50

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului din care:

894.50

-26.00

868.50

Titlul - Cheltuieli de capital

70

894.50

-26.00

868.50

68.02.04 -Asistență acordata persoanelor în vârstă

25.00

-9.00

16.00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

25.00

-9.00

16.00

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

68.02.05.02 - Asistență Sociala în caz de Invaliditate

169.00

-5.00

164.00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

169.00

-5.00

164.00

68.02.06 -Asistență Socială pentru Familie și Copii

648.00

-2.50

645.50

Titlul - Cheltuieli de capital

70

648.00

-2.50

645.50

68.02.50.50-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

52.50

-9.50

43.00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

52.50

-9.50

43.00

CAP. 70.02- Locuințe, servicii si dezvoltare publica

1,750.35

-8.84

1,741.51

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0.00

-8.84

-8.84

1. Județul Brașov

1,750.35

-8.84

1,741.51

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0.00

-8.84

-8.84

CAP.84.02 -TRANSPORTURI

116,771.55

-662.87

116,108.68

Titlul - Cheltuieli de capital

70

91,455.65

-662.87

90,792.78

84.03.01- Drumuri si poduri

43,586.15

-662.87

42,923.28

Titlul - Cheltuieli de capital

70

18,270.25

-662.87

17,607.38

DEFICIT

-140,323.11

1,176.49

-139,146.62

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, GABRIELA AGAFIȚEI h

S'P

Vizat: Șef Serviciu: Săndor lldiko

ANEXA nr. 2

A) Secțiunea de funcționare

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

545,143.61

-3,188.00

541,955.61

venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate, din care:

33.10.21

222,512.75

-2,000.00

220,512.75

Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Dr. I.A. Sbârcea" Brașov

30,969.28

-2,000.00

28,969.28

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat, din care:

33,10,30

67,794.00

-70.00

67,724.00

Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Dr. I.A. Sbârcea" Brașov

2,452.00

-70.00

2,382.00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii, din care:

33,10,31

14,544.60

342.00

14,886.60

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

2,867.00

342.00

3,209.00

Subvenții pentru instituții publice, din care:

43.10.09

20,704.90

60.00

20,764.90

Muzeul Județean de Istorie

3,085.65

60.00

3,145.65

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale, din care:

43.10.33

200,645.51

-1,520.00

199,125.51

Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Dr. I.A. Sbârcea" Brașov

18,450.00

-1,520.00

16,930.00

TOTAL CHELTUIELI

563,434.98

-3,188.00

560,246.98

Titlul - Cheltuieli de personal

10

424,115.97

-3,420.00

420,695.97

Titlul - Bunuri și servicii

20

136,132.04

402.00

136,534.04

CAP 66.10 SĂNĂTATE

538,589.98

-3,248.00

535,341.98

Titlul- cheltuieli de personal

10

406,509.20

-3,420.00

403,089.20

Titlul - Bunuri si servicii

20

128,953.66

342.00

129,295.66

Titlul - Alte cheltuieli

59

3,204.64

-170.00

3,034.64

Titlul - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-77.52

0.00

-77.52

Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Dr. I.A. Sbârcea " Brașov

57,343.57

-3,590.00

53,753.57

Titlul- cheltuieli de personal

10

46,253.60

-3,420.00

42,833.60

Titlul - Alte cheltuieli

59

557.00

-170.00

387.00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

26,261.90

342.00

26,603.90

Titlul - Bunuri si servicii

20

12,733.90

342.00

13,075.90

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

CAP 67.10 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

13,466.03

60.00

13,526.03

Titlul - Bunuri si servicii

20

4,529.88

60.00

4,589.88

Muzeul de Istorie

3,392.89

60.00

3,452.89

Titlul - Bunuri si servicii

20

1,362.84

60.00

1,422.84

DEFICIT

-18,291.37

0.00

-18,291.37

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

15,252.72

651.30

15,904.02

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

14,566.65

651.30

15,217.95

Spitalul Clinic de Județean de Urgență Brașov

7,955.71

651.30

8,607.01

TOTAL CHELTUIELI

18,388.00

651.30

19,039.30

Titlul - Cheltuieli de capital

70

18,107.18

651.30

18,758.48

CAP 66.10 SĂNĂTATE

17,982.75

651.30

18,634.05

Titlul - Cheltuieli de capital

70

17,701.93

651.30

18,353.23

Spitalul Clinic de Județean de Urgență Brașov

8,433.71

651.30

9,085.01

Titlul - Cheltuieli de capital

70

8,433.71

651.30

9,085.01

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

2,713.50

0.00

2,713.50

Titlul - Cheltuieli de capital

70

1,891.50

0.00

1,891.50

CAP 67.10 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

223.65

0.00

223.65

Titlul - Cheltuieli de capital

70

223.65

0.00

223.65

Școala de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

18.65

0.00

18.65

Titlul - Cheltuieli de capital

70

18.65

0.00

18.65

DEFICIT

-3,135.28

0.00

-3,135.28

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, GABRIELA AGAFIȚEI

Vizat: Șef Serviciu: Sândor lldiko

Președinte

Secretar

Maria DumbrăveanuAdrian Ioan Veștea

PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL - ANUL 2018

Anexa 3

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 30.08.2018

Valoarea propusă septembrie 2018

Influențe +/-

Capitolul 51 -TOTAL

911,40

CJBrâSov           -                   '   '

899,83

11,57

B- Obiective noi

0,00

416,50

416,50

1

Modernizarea rețelei de comunicații electronice interne (Ethemet+Telefonie)

0,00

416,50

416,50

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

899,83

494,90

-404,93

1

Computere -37 buc

220,00

98,30

-121,70

2

Unitate de procesare si stocare electronica a datelor

160,00

125,00

-35,00

3

Multifuncționala A3 laser color

29,00

27,70

-1,30

4

Scanner A3

17,50

9,90

-7,60

5

Scanner A4

7,27

6,17

-1,10

6

Plotter A0/A1 jet de cerneala, color

10,00

7,60

-2,40

7

Echipament de protecție Gatewey CJBv

71,16

0,00

-71,16

8

Soluție de tip firewall

0,00

167,79

167,79

9

Echipament de protecție Gatewey DSM

4,63

0,00

-4,63

10

Echipament de protecție Gatewey Drumuri

4,63

0,00

-4,63

11

Hardware - Datacenter Disaster - Recovery

185,00

0,00

-185,00

12

Licențe Windows

52,00

21,20

-30,80

13

Licențe Office -97 buc

138,64

31,24

-107,40

Capitolul 61 IOTA!.

194,01

. 194,01

- ■

ISU

194,01

194,01

0,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

194,01

194,01

0,00

1

Autospecială pirotehnică

183,61

178,03

-5,58

2

Imprimantă matricială

10,40

0,00

-10,40

3

Copiator profesional A3

0,00

15,98

15,98

Capitolul 68 TOTAL

540,50

514,50

-26,00

DlțȘX7s:Kc.’"“'.'"”:^ :

540,50

514,50

-26,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

540,50

514,50

-26,00

1

Tobogan gonflabil (evacuare persoane in caz de urgenta) - C.P.V. Castanul Victoria

27,00

0,00

-27,00

2

Boiler 300 1 -1 buc

9,00

3,00

-6,00

3

Boiler 200 1 -2 buc

6,00

4,00

-2,00

4

Dedurizator centrala termică

8,00

0,00

-8,00

5

Ghilotina electrică - D.G.A.S.P.C. - Serviciul Evidență și plată prestații sociale

6,00

0,00

-6,00

6

Unitate PC, minim 3.60 GHz, 8GB, HDD 1TB -1 buc

0,00

4,00

4,00

7

Cazan de preparare agent termic 80-100 kw - CRRPH Canaan Sercaia -1 buc.

0,00

13,00

13,00

7

SF pentru construirea a 2 case de tip familial - în vederea închiderii C.P. „Azur” Victoria

40,00

0,00

-40,00

8

DALI pentru un centru DVI - CP Azur Victoria

60,00

0,00

-60,00

9

Ridicare topografică - C.S. Fagaras

3,00

1,50

-1,50

10

PT - rețea ape uzate menajere - C.S. Fagaras

5,00

0,00

-5,00

11

DALI pentru un centru de recuperare - proiect pentru închiderea CRS" Floare de Colț"

100,00

70,00

-30,00

12

SF - Lucrări de amenajare bazin betonat rezerva apa in caz de incendiu - C.R.S Brădet

5,00

0,00

-5,00

13

SFpentru construirea unei case de tip familial - proiect pentru închiderea Centrului de plasament „Ghiocelul” - Brădet

30,00

0,00

-30,00

14

DALI pentru un centru DVI - proiect pentru închiderea Centrului de plasament "Alice" Codlea

60,00

35,00

-25,00

15

SF pentru construirea a 2 case de tip familial - proiect pentru închiderea CRS „Floare de Colt Fagaras”

40,00

55,00

15,00

16

SF pentru construirea a 2 case de tip familial - proiect pentru închiderea Centrului de Plasament „Alice” Codlea

40,00

55,00

15,00

17

SF pentru construirea unei case de tip familial - proiect pentru închiderea Centrului de Plasament „Aurora” Codlea

30,00

37,00

7,00

18

SF pentru construirea unei case de tip familial - proiect pentru închiderea Centrului de Reabilitare Școlară „Albina” Codlea

30,00

37,00

7,00

19

întocmire documentație cadastrala imobile CF nr.100151 - Jibert, 1 buc.

0,00

3,00

3,00

20

întocmire documentație cadastrala imobil CTF Greierasul - Teliu, 1 buc.

0,00

3,00

3,00

21

DALI pentru înființarea unui Centru de Recuperare” - proiect pentru închiderea C.R.S. “Albina”, 1 buc.

0,00

35,00

35,00

22

S.F. + D.T.A.C. + P.T./D.E. pentru construirea unei case de tip familial - proiect pentru închiderea Centrului de Plasament “Ghiocelul” Brădet, 1 buc.

0,00

55,00

55,00

23

DALI pentru 1 Centru DVI - proiect pentru închiderea Centrului de Plasament “Aurora” Codlea, 1 buc.

0,00

70,00

70,00

24

Foi de răspuns test Neopir - D.G.A.S.P.C. - birou Adopții și Post-Adopții

3,50

0,00

-3,50

25

Test PED - A combinație hibridă pentru copii

18,00

0,00

-18,00

26

Licența test Denver II - D.G.A.S.P.C. - Serviciul coordonare și consiliere în situații de violență în familia -1 buc.

0,80

0,00

-0,80

27

Licența test Denver II - Serviciul coordonare și consiliere în situații de violență în familia - 2 buc.

0,00

2,00

2,00

28

Licența Test Neopir, 100 foi de răspuns, 100 puncte de scorare Online, 2 manuale, 5 caiete si 100 de formulare - DGASPC Birou Adopții si Post-Adoptii” - 1 buc.

0,00

5,50

5,50

29

Test PED - B creion hârtie pentru adulți - 3 buc.

18,00

0,00

-18,00

30

Test PEDb 6/7-19 ani - 4 buc.

0,00

25,00

25,00

31

Test ABCD - M pentru adulți

1,20

1,50

0,30

Capitolul 84 TOTAL

0.00

o.oo

-662,87

CJBRAȘOV

0,00

0,00

-662,87

B- Obiective noi

1292,72

629,85

-662,87

1

Modernizare DJ 102G Victoria - Vistisoara, km 0+900-9+900

1.292,72

629,85

-662,87

Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare

întocmit: Bortes DidonaPreședinte

Adrian Ioan Veștea


Secretar

Maria Dumbrăveanu
PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018


Anexa 4

Influențe

+/-Valoarea aprobată la 30.08.2018


Valoarea propusă septembrie 2018


SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENtW'. fRASoy .                   ‘

0J0

651,30

651,30

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

0,00

651,30

651,30

1

Echipament de încălzire și preparare apă caldă inclusiv instalare și montaj pentru Staționar Astra - 1 buc.

0,00

268,12

268,12

2

Sistem de intubație traheală videoasistată - 1 buc

0,00

142,80

142,80

3

Set intubație dificilă cu videolaringoscop și videofibroscop -

1 buc

0,00

240,38

240,38

SPITALUL' CLINIC DE PȘIHIAȚRIE Și :^^ '*■ NEUROLOGIE BRAȘOV ‘

966,00

966,00

0,00

B- Obiective noi

966,00

0,00

-966,00

1

Execuție rezervoare de acumulare apă pentru consum și incendiu la secția Vulcan

296,00

0,00

-296,00

2

Execuție - Montare stație epurare ape uzate secția Vulcan

670,00

0,00

-670,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

0,00

966,00

966,00

1

Ecograf Doppler cu transductori- 1 buc

0,00

282,00

282,00

2

Aparat pentru vizualizarea venelor prin proiecția pe piele a imaginii - 2 buc

0,00

40,00

40,00

3

Trusă de urgență de prim - ajutor 1 buc.

0,00

30,00

30,00

4

Aparat ECG portabil cu 12 derivații 4 buc.

0,00

14,00

14,00

5

Pat - 120 buc

0,00

600,00

600,00

i.     o;<)o

ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII TIBERIU BREDICEANU BRAȘOV

10,00

10,00

0,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

10,00

10,00

0,00

1

Placă comemorativă

10,00

0,00

-10,00

2

KORG PA600 - Sintetizator (PA600) 1 buc

0,00

3,70

3,70

3

KORG PA700 - Sintetizator cu set AD&MC (PA700ADMC) 1 buc

0,00

6,30

6,30


Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare

Andreea Rădulea


întocmit: Bortes Didona