Hotărârea nr. 292/2018

Hotărârea nr.292 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 27 septembrie 2018

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 292

din data de 27.09.2018

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 27 septembrie 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27 septembrie 2018;

Analizând Dispoziția nr. 778/21.09.2018, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 27 septembrie 2018, ora 1200, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de introducere a unui număr de 18 puncte la punctul nr. 26 -„ Diverse”, al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, din data de 27 septembrie 2018.

Art. 2. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 27 septembrie 2018, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 778/21.09.2018, cu propunerile formulate.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Consiliul Județean Brașov

»


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roRomânia


19)8-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


PREȘEDINTE


Cod F-5


DISPOZIȚIA NR.778

din data de 2E09.2018

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 27 septembrie 2018 ora 1200, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 94 alin. (1) și (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de 27 septembrie 2018, ora 1200, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 10.09.2018.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 17.09.2018.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrațiv-teritoriale a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei de 615.762,93 lei, pentru plata cotizațiilor către asociațiile în care UAT-Județul Brașov este membru.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea implementării Sistemului informatic integrat în cadrul Consiliului Județean Brașov.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef secție - Secția Clinică OG II din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Dr.I.A. Sbârcea” Brașov.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării anexei nr.6 la Hotărârea nr. 169/2018 adoptată de Consiliul Județean Brașov pentru validarea membrilor în consiliile de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

 • 13. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului situat în municipiul Brașov, str. Constantin Brâncoveanu nr.51.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov.

 • 15. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.295/24.07.2017 privind stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov.

 • 16. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.13/30.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Muzeului de Artă Brașov.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov.

 • 19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților din partea Consiliului Județean Brașov în Consiliile de administrație ale instituțiilor de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru anul școlar 2018-2019.

 • 20. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DIA BUS S.R.L. pe traseul: Săcele (S.C. Diasen Com S.R.L, str. Câmpului nr. 16

 • - parcare incintă) — Brașov (S.C. Bus Trade, str. Zizinului nr. 125 — parcare incintă) - Prejmer Parc Industrial (S.C. Indcar Bus Industries S.R.L. - parcare incintă) și retur.

 • 21. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. SENGABI BUS S.R.L. pe traseul: Săcele (S.C. Diasen Com S.R.L, str. Câmpului nr. 16 - parcare incintă) - Brașov (S.C. Bus Trade, str. Zizinului nr. 125 - parcare incintă) -Cristian (S.C. Duvenbeck Logistik S.R.L., str. Aleea Duvenbeck nr. 1 - parcare incintă) și retur

 • 22. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSANDRE S.R.L. pe traseul: Brașov (S.C. Metrom S.A. - parcare incintă)

 • - Prejmer Parcul Industrial (S.C. Rumagol S.R.L., str. Milano nr. 4 - parcare incintă) și retur.

 • 23. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSBUS S.A. pe unele trasee.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov și mandatarea reprezentanților Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov în acest sens.

 • 25. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Gheorghe Dumă - Director General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 26. Diverse.

  PREȘEDINTE Adrian-Ioan VeșteaVizat pentru legalitate, SECRETAR

Maria Du


iveanu