Hotărârea nr. 29/2018

Hotărârea nr.29 – aprobarea intabulării parcelei de teren înscrisă în C.F. nr. 118357 Braşov (C.F. vechi nr. 1042 Braşov), cu nr. cad./nr. top.1337,1338, 1339, în suprafaţă de 1031 m.p., domeniul public al judeţului Braşov, pe care sunt edificate construcţii componente ale Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office&iudbrasov. ro Website: www.judbrasov.roCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.29

din data de 30.01.2018

- privind aprobarea intabulării parcelei de teren înscrisă în C.F. nr. 118357 Brașov (C.F. vechi nr. 1042 Brașov), cu nr. cad./nr. top. 1337,1338, 1339, în suprafață de 1031 m.p., domeniul public al județului Brașov, pe care sunt edificate construcții componente ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 30 ianuarie 2018;

Analizând expunerea de motive înregistrată sub nr. 874/18.01.2018 și referatul înregistrat sub nr. Ad. 874/18.01.2018, întocmite de către Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea intabulării parcelei de teren înscrisă în C.F. nr. 118357 Brașov (C.F. vechi nr. 1042 Brașov), cu nr. cad./nr. top. 1337,1338, 1339, în suprafață de 1031 m.p., domeniul public al județului Brașov, pe care sunt edificate construcții componente ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov;

Imobilul din Brașov, str. Nicopole, nr. 45, cu destinația de Spital Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, este domeniul public al Județului Brașov, în baza H.G.R. nr. 867/2002, Anexa 20, precum și pozițiile nr. 174, 175 din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002;

în urma demarării procedurii de intabulare a spitalului și anexelor acestuia, ca domeniu public al județului Brașov, s-a constatat că terenul pe care sunt amplasate componente ale spitalului de copii (casa pompe, rezervor apă-parțial, stație oxigen, post trafo - parțial, chioșc metalic) este proprietatea Statului Român, iar construcțiile nu sunt intabulate;

Văzând documentația cadastrală, întocmită de către expert autorizat ANCP1 Brașov - P.F.A. Petru Valentina Garofița;

Având în vedere dispozițiile H.G.R nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov, cu modificările și completările ulterioare - Anexa nr. 1, dispozițiile art. 1 din H.G.R. nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene respective, cu modificările și completările ulterioare, art. 41, alin. (5) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „c” și art. 120 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă intabularea parcelei de teren înscrisă în C.F. nr. 118357 Brașov (C.F. vechi nr. 1042 Brașov), cu nr. cad./nr. top. 1337,1338, 1339, în suprafață de 1031 m.p., domeniul public al județului Brașov, pe care sunt edificate construcții componente ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov - casa pompe, rezervor apă -parțial, stație oxigen, post trafo - parțial, chioșc metalic.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Compartimentul Patrimoniu.