Hotărârea nr. 289/2018

Hotărârea nr.289 – aprobarea raționalizării numărului de paturi de spitalizare continuă și trecerea unor servicii de specialitate în regim ambulatoriu, în vederea depunerii proiectului: ”Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performantă a Ambulatoriului Integrat din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov”

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 289

din data de 10.09.2018

- privind aprobarea raționalizării numărului de paturi de spitalizare continuă și trecerea unor servicii de specialitate în regim ambulatoriu, în vederea depunerii proiectului: "Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performantă a Ambulatoriului Integrat din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov ”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară în data de 10.09.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 14432 din data de 6.09.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea raționalizării numărului de paturi de spitalizare continuă și trecerea unor servicii de specialitate în regim ambulatoriu, în vederea depunerii proiectului: '"Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performantă a Ambulatoriului Integrat din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov,

Față de faptul că Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov, intenționează să atragă fonduri nerambursabile, investiția fiind necesară ca urmare insuficientei dotări a cabinetelor din Ambulatoriul integrant, având drept consecință existența unui număr mare de internări în regim de spitalizare de zi sau continuă care pot fi evitate, precum și față de faptul că raționalizarea numărului de paturi răspunde necesității eficientizării sistemului de sănătate, prin reducerea internărilor evitabile și accesibilizarea ofertei de servicii de asistență medicală în cadrul ambulatoriului, conform Strategiei Naționale de Sănătate și a Planurilor Regionale de Servicii de Sănătate ;

Luând în considerare Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 -Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale. Prioritatea de investiții 8.1— Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Operațiunea 8.1. A - Ambulatorii;

Ținând cont de Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul operațiunii 8.1.A- Ambulatorii;

Având în vedere art. 91 alin. (1) lit. “a”, „d” și ,,f’, alin. (3) lit. „a”, alin. (5), lit „a” pct. 3, precum și prevederile art. 97 alin. (1) și ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă raționalizarea numărului de paturi spitalizare continuă în specialitatea neurologie (între 2,5% și 10%) în vederea depunerii proiectului: "Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performantă a Ambulatoriului Integrat din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Art.2 - Se aprobă trecerea unor servicii de specialitate pentru specialitățile: neurologie și recuperare, medicină fizică și balneologie în regim de ambulatoriu.

Art.3 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei


hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Psihiatrie și


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu