Hotărârea nr. 288/2018

Hotărârea nr.288 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului B din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Lungă nr. 86, înscris în C.F. nr. 130918-C1-U1 Braşov, nr. topografic 704/1/II/B

Consiliul Județean

»

Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 288 din data de 10.09.2018

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului B din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Lungă nr. 86, înscris în C.F. nr. 130918-C1-U1 Brașov, nr. topografic 704/1/II/B

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară în data de 10.09.2018;

Analizând raportul de specialitate nr. Ad. 12225 din data de 3.09.2018 și expunerea de motive nr. Ad. 12225 din data de 3.09.2018, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, privind aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru pentru achiziționarea apartamentului B din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Lungă nr. 86, înscris în C.F. nr. 130918-C1 -UI Brașov, nr. topografic 704/1/II/B;

Luând în considerare cererile înregistrate cu nr. 12225/27.07.2018 și nr. Ad. 12225/27.08.2018 ale doamnei Goma Mariana, privind intenția de vânzare a imobilului monument istoric, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 291, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11440, înscris în C.F. nr. 130918-C1-U1 Brașov, nr. Topografic 704/1/II/B, situat în municipiul Brașov, str. Lungă nr. 86, la un preț de 15.000 euro;

Ținând cont de adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 464/38/24.07.2018 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul monument istoric situat în Brașov, str. Lungă nr. 86, ap. B, monument istoric, datare sec XVIII, LMI 2015, poziția 291, cod BV-II-m-B-11440;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.91 alin.(l) lit. “c” coroborat cu art. 115 alin.l lit. “c”, alin. 4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului B din imobilul monument istoric, clasat în grupa B, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11440, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 291, situat în municipiul Brașov, str. Lungă nr. 86, înscris în C.F. nr. 130918-C1-U1 Brașov, nr. topografic 704/1/II/B.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei


Contrasemnează, SECRETAR