Hotărârea nr. 287/2018

Hotărârea nr.287 – abrogarea poziţiei nr.81 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Braşov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov - Anexa nr.1 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Braşov, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Județean Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.287

din data de 10 septembrie 2018

- privind abrogarea poziției nr.81 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov - Anexa nr.l privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 10 septembrie 2018;

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive înregistrate sub nr. 14582/07.09.2018, întocmite de către Direcția Juridică/Serviciul Juridic Contencios, prin care se propune abrogarea poziției nr. 81 - imobil - sediul administrativ Brașov, identificat în C.F. nr.l22630 Brașov.

Ținând cont de faptul că poziția nr.81 din Anexa 1 la H.G.972/2002 dublează poziția 76, reprezentând aceeași clădire, precum și de faptul că prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.274/30.08.2018 s-a aprobat abrogarea poziției nr.76;

Având în vedere dispozițiile art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.G.R. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.64 din Legea nr.24/27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, actualizată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se abrogă poziția nr. 81 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov - Anexa nr.l privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Juridic Contencios.


Contrasemnează, SECRETAR


fMaria Dumbrăveanu