Hotărârea nr. 285/2018

Hotărârea nr.285 – aprobarea rectificării Programului de investiții cu finanțare din bugetul local pe anul 2018

Consiliul Județean

>

Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMANIA


1918 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 285 din data de 10.09.2018

- privind aprobarea rectificării Programului de investiții cu finanțare din bugetul local pe anul 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară în data de 10.09.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 14518 din data de 7.09.2018, întocmite de către Direcția Economică, prin care se propune aprobarea rectificării Programului de investiții cu finanțare din bugetul local pe anul 2018;

Față de Lista obiectivelor de investiții aprobată, se propune:

  • •     Diminuarea cu suma de 15 mii lei a poziției: Refacere pod DJ103A km 16,000 -deteriorare infrastructură pod și rampe acces - PT + execuție - în valoare de 960 mii lei, care va rămâne cu valoarea de 945 mii lei;

  • •      Introducerea unei noi poziții în valoare de 15 mii lei în Lista poziției C “Alte cheltuieli de investiții”, la Cap. 84-02. c. Total, studii de fezabilitate: - Refacere pod DJ103A km 16,000 -deteriorare infrastructură pod și rampe acces - expertiză tehnică + DALI - în valoare de 15 mii lei.

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 243/09.08.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018;

Luând în considerare prevederile H.G.R. nr. 563/24.07.2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale;

Având în vedere dispozițiile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă rectificarea programului de investiții cu finanțare din bugetul local pe anul 2018, prin modificarea poziției “Refacere pod DJ103A km 16,000 - deteriorare infrastructura pod si rampe de acces - PT+ execuție”, lucrare finanțată din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale, alocată prin H.G.R. nr. 563 din 24 iulie 2018, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘEDIN Adrian - loanZContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Președinte

Adrian Ioan Vestea


Secretar

Maria Dumbrăveanu

PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL - ANUL 2018

Anexa

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 30.08.2018

Valoarea propusă septembrie 2018

Influențe +/-

Capitolul 84 TOTAL

960,00

960,00

0,00

CJ BRAȘOV

960,00

960,00

0,00

B- Obiective noi

960,00

945,00

-15,00

1

Refacere pod DJ103A km 16,000 - deteriorare infrastructură pod și rampe de acces - PT + execuție

960,00

945,00

-15,00

C - Alte cheltuieli de investiții (total)

0,00

15,00

15,00

1

Refacere pod DJ103A km 16,000 - deteriorare infrastructura pod si rampe de acces - expertiza tehnica + DALI

0,00

15,00

15,00

Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare

Andreea Rădulea

întocmit: Bortes Didona