Hotărârea nr. 284/2018

Hotărârea nr.284 – completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 271 din data de 30.08.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: Reabilitare – Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (Consolidare și reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov – corp B)

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@j ud brasov. ro, www.j udbrasov. ro


ROMAN IA


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 284

din data de 10.09.2018

- privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 271 din data de 30.08.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: Reabilitare - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (Consolidare și reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov - corp B)

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară în data de 10.09.2018;

Analizând expunerea de motive și referatul nr. 14647 din data de 7.09.2018, întocmit de către Direcția Achiziții și Contractare, prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 271 din data de 30.08.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: Reabilitare - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (Consolidare și reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov - corp B);

Ținând cont de prevederile art. 58 alin. (1), art. 60 și art. 61 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Având în vedere art. 91 alin. (1) lit. „f” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - După art. 6. din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 271 din data de 30.08.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: Reabilitare - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (Consolidare și reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov - corp B) se introduce un nou articol, art.7., cu următorul cuprins:

Art.7. - Valoarea contribuției de la bugetul local al Județului Brașov pentru obiectivul de investiții REABILITARE - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (Consolidare și reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov - corp B) este de 14.495.055 lei (cu TVA).”

Art.2 - Art.7. din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 271 din data de 30.08.2018, privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: Reabilitare - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (Consolidare și reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov - corp B), devine art. 8.


Contrasemnează, SECRETAR /> Maria Dumbrăveanu