Hotărârea nr. 282/2018

Hotărârea nr.282 – aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 10 septembrie 2018

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 282

din data de 10.09.2018

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 10 septembrie 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 10 septembrie 2018;

Analizând Dispoziția nr. 757/07.09.2018, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 10 septembrie 2018, ora 1400, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de comasare a punctului numărul 4 cu punctul numărul 5, astfel încât pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov, din data de 10 septembrie 2018, vor fi înscrise 7 puncte.

Art. 2. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 10 septembrie 2018, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 757/07.09.2018, cu propunerea formulată.


Contrasemnează, SECRETAR q Maria Dumbrăveanu


Consiliul Județean Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


PREȘEDINTE

Cod: F-05

DISPOZIȚIA NR.757

din data de 07.09.2018

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 10 septembrie 2018 ora 1400, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 94 alin. (2) și (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 10 septembrie 2018, ora 1400, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30 august 2018.

  • 2. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Consiliului Județean Brașov a cheltuielilor pentru servicii și lucrări pentru obiectivul de investiții: REABILITARE - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (Consolidare și reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov - corp B).

  • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Programului de investiții cu finanțare din bugetul local pe anul 2018 la cap.84- Transporturi.

  • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu - Satu Nou - Dumbrăvița - Vlădeni, km. 2+755-14+425, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6.

  • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat cu UAT Comuna Dumbrăvița și UAT Comuna Hălchiu pentru implementarea proiectului Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu - Satu Nou - Dumbrăvița - Vlădeni, km. 2+755-14+425, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6.

  • 6.  Proiect de hotărâre privind abrogarea poziției nr.81 din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin HGR nr.972/2002.

  • 7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului B, din imobilul situat în municipiul Brașov, str. Lungă nr.86.

  • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea raționalizării numărului de paturi de spitalizare continuă și trecerea unor servicii de specialitate în regim ambulatoriu, în vederea depunerii proiectului: "Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performantă a Ambulatoriului Integrat din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov ",


Vizat pentru legalitate, SECRETAR Maria Dumbrăveanu