Hotărârea nr. 281/2018

Hotărârea nr. 281 – privind aprobarea achiziţionării unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie hibrid, prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze ca efect de seră în transporturi, necesar reînoirii parcului auto al Consiliului Judeţean Braşov

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

?                                       5

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.281

din data de 30.08.2018

privind aprobarea achiziționării unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie hibrid, prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze ca efect de seră în transporturi, necesar reînnoirii parcului auto al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară Ia data de 30.08.2018;

Analizând Expunerea de motive și Referatul de specialitate nr. Ad.l 1845/1/28.08.2018 întocmite de către Direcția Economică/Biroul Administrativ prin care se propune aprobarea achiziționării unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie hibrid, prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze ca efect de seră în transporturi, necesar reînnoirii parcului auto al Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/2018 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, prevederile Ordinului nr.241/12.03.2018 privind modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului nr.661/2017;

în temeiul ari. 97 și ari. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă achiziționarea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie hibrid, prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze ca efect de seră în transporturi, necesar reînnoirii parcului auto al Consiliului Județean Brașov.

Art.2. - Se aprobă casarea unui autoturism al Consiliului Județean Brașov, cu următoarele date de identificare:

Nr. crt.

Categoria de folosință, marca și modelul

Număr de înmatriculare

Număr identificare

Anul primei înmatriculări în România

Anul fabricației

Numărul certificatului de înmatriculare

Număr inventar

1.

Autoturism marca Fiat     223/

WXN1A Doblo

BV-08-CJB

ZFA22300005605405

2009

2008

Certificat nr. B00364581V

224054

Art.3.- Valoarea totală a finanțării este reprezentată de prima de casare corespunzătoare autoturismului uzat și este de 6.500 lei/autoturism, la care se adaugă un ecobonus de 1700 lei, urmând ca diferența să fie asigurată din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliul Județean Brașov nr.217/2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018 și în care este prevăzută suma de 160.000,00 lei pentru achiziționarea unui autoturism, echipat cu sistem de propulsie hibrid.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică/Biroul Administrativ.

PREȘEDINTE Adrian- Ioan Veștea


ulii §