Hotărârea nr. 280/2018

Hotărârea nr. 280 – privind aprobarea studiului de oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiectul “Îmbunătăţirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov prin achiziţionarea de dotări”

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 280 din data de 30.08.2018

- privind aprobarea studiului de oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „îmbunătățirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin achiziționarea de dotări”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 30.08.2018;

Analizând Expunerea de motive și raportul de specialitate înregistrate sub nr. 14004/29.08.2018, întocmite de către Direcția Management Proiecte, prin care se propune aprobarea studiului de oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici^ precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „îmbunătățirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin achiziționarea de dotări”;

Având în vedere lansarea în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, a Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități. Obiectivul Specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A - Ambulatorii, cod apel de proiecte POR/266/8;

Luând în considerare prevederile secțiunii 7.4.1, din Ghidul Solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014 - 2020 (cu modificările și completările ulterioare) în vederea depunerii cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții specificat;

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul- cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”b” și alin. (3) lit. ”f ’ din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. - Se aprobă studiul de oportunitate, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „îmbunătățirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin achiziționarea de dotări”.

Art 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici, ai investiției propuse a fi realizată prin proiectul „îmbunătățirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin achiziționarea de dotări”, Mupă cum urmează:

1. Valoarea totală a obiectului de investiții, exprimata în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general: ______________________________

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Lei

Lei

TOTAL GENERAL

8.884.912,00

1.688.133,28

10.573.045,28

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

0,00

0,00

0,00

 • 2. Eșalonarea investiției

 • > Anul 1: 56,950.00 lei

 • > Anul 2: 8,444,191.89 lei

 • > Anul 3: 2,071,903.39 lei

 • 3. Capacități fizice

 • > 57 buc echipamente medicale

 • > 22 buc seturi de mobilier

 • 4. Durata estimată de realizare, exprimată în luni

Durata estimată de realizare a investiției este preconizată a fi de 32 luni și cuprinde activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, perioada de evaluare a proiectului și activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului.

Art 3. - Se aprobă anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „îmbunătățirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin achiziționarea de dotări” în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul programului Operațional Regional (POR) 2014 -2020.

Art. 4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Management Proiecte.

PREȘEDINTE, Adrian - Ioan VeștiContrasemnează, SECRETAR, Maria Durtîbrăveanu

PREȘEDINTE Adrian loan Veștea


SECRETAR

Maria Dumbră(7ăanuStudiu de oportunitate

pentru proiectul

„îmbunătățirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin achiziționarea de dotări”

- Anexa 21 la Ghidul Solicitantului -

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale

Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sanatate ți promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum șl trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități

Obiectivul Specific 8.1 - Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate

Operațiunea A - Ambulatorii

Solicitant: Județul Brașov, în calitate de Lider (Partener 1) și Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, în calitate de Partener 2

POR/2O18/8/8. V8.1.A/V 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1JV1ZITI

Anexa 21 Mai 2018

Cuprins

 • 1.  Date generale

 • 2.  Analiza situației actuale, necesitatea ți oportunitatea promovării investiției

  • 2.1.   Context

  • 2.2.   Justificare

  • 2.3.   Descrierea investiției

  • 2.4.   Descrierea tehnică...........................................

 • 3.  Anexe

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ fTI

Anexa 21

Mai 2018

1. Date generale

Denumirea obiectivului de investiție: "îmbunătățirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin achiziționarea de dotări"

Amplasament: Str. Prundului, Nr.7-9, nr. cadastral 145119, Loc. Brașov, Județul Brașov

Titularul investiției: Județul Brașov, în calitate de Lider (Partener 1} de Parteneriat și Spitalul Cinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, în calitate de Partener 2

Elaborator: S.C. EVOLVA TREND CONSULTANT S.R.L.

Obiectivele proiectului

O.b.'.ecțiY.Sgneral:

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea infrastructurii sociale prin dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în vederea creșterii accesului la servicii de îngrijire medicală primară în regim ambulatoriu.

Scopul proiectului este de a contribui la eficientizarea sistemului de sănătate din județul Brașov, prin reducerea internărilor evitabile în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, cât și la accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul Ambulatoriului.

Obiecți.Ye.șpecifice:

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • 1.  Ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

 • 2.  Scăderea numărului de padenți internați prin dotarea Ambulatoriului cu aparatură medicală complexă.

 • 3.  Diagnosticarea bolilor neurologice în stadiul incipient și tratarea cu succes a unor afecțiuni mai ușoare, prevenind agravarea lor, ca urmare a dotării și instrumentării la standarde europene

POR/2O18/8/8. V8.1.A/1/ 7 REGIUNI

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 4TI

Anexa 21

Mai 2018

 • 2. Analiza situației actuale, necesitatea și oportunitatea promovării investiției

2X ■ Context /

Starea de sănătate a populației reprezintă un fenomen complex, biologic, psihologic, social și cultural, care exprimă sintetic nivelul și caracteristicile sănătății membrilor comunității, în ansamblul ei. Totodată, starea de sănătate a populației reprezintă un indicator major al nivelului de trai al comunității, ocupând primul loc în lista celor 12 indicatori, alcătuită de experții ONU, pentru definirea calității vieții.

Sănătatea este o prioritate pentru cetățenii europeni care se așteaptă să fie protejați împotriva bolilor și potențialelor riscuri de îmbolnăvire ■> la domiciliu, la tocul de muncă și atunci când călătoresc. Aceste aspecte implică o serie de subiecte, de la protecția consumatorului (siguranța alimentară), la siguranța de la locul de muncă și politicile sociale și de mediu.

Calitatea serviciilor sanitare «te condiționată de infrastructura specifică, de numărul personalului specializat, dar și de nivelul de salarizare din domeniu. Accesul la serviciile medicale este inegal ca urmare a diferențelor economice (costul tratamentului și al transportului), de așezarea geografică (distanța față de unitățile medicale) și de calitatea serviciilor sanitare.

Sănătatea este un domeniu cu un impact deosebit de important asupra resurselor publice și calității vieții. Fiecare țară își propune ca prin sistemul de sănătate să satisfacă nevoia de sănătate și îngrijire a populației. O sănătate bună a populației este una dintre premisele asigurării prosperității economice și sociale a societății. 0 problemă complexă apare atunci când ne punem întrebarea în ce măsură oferta de asistență și servicii medicale reflectă în mod adecvat nevoia reală a populație.

Nevoia pentru servicii de asigurare a sănătății pentru polulație reprezintă o trăsătură comună și joacă un rol semnificativ pentru toate țările.

Așa cum se arată și în Acordul de Parteneriat (2014R016M8PA001.1.2) încheiat între România și Uniunea Europenă pentru accesarea Fondurilor Structurale și de investiții pentru perioada 2014 - 2020, România prezintă disparități puternice la majoritatea indicatorilor de sănătate față de media din UE, clasându-se adesea fie pe ultimul loc, fie pe unul dintre ultimele locuri.

La nivel național, speranța de viață a crescut în mod constant, însă se situează sub media europeană. Mortalitatea infantilă este, în continuare, de trei ori mai mare decât media UE, din cauza factorilor socio-economici subiacenți, legați de sărăcie și de lipsa accesului 1a servicii medicale, împreună cu deficiențe serioase în furnizarea serviciilor medicale, în special asistența medicală primară.

Rețeaua spitalicească actuală nu este compatibilă cu furnizarea unor servicii medicale moderne și eficiente. în general, este cunoscut faptul că infrastructura spitalicească este deficitară. Unele servicii sunt furnizate în clădiri cu o vechime de peste 100 de ani, răspândite pe o suprafață mare și în care nu pot fi puse în practică standardele aplicabile mediului spitalicesc modern sau care dispun de echipare insuficientă (de exemplu, clădiri care se găsesc la mai mulți kilometri una de alta, care împiedică diagnosticarea/tratarea promptă și multidisciplinară a cazurilor, arcuite deficitare în cadrul spitalelor sau echiparea insuficientă a acestora).

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21 Mai 2018

Diagnosticul timpuriu si tratamentul în fază incipientă ar contribui ta o mai bună calitate a ,o.i.ia?e!3.nță,fe„Yiață mai,qd^atădodașgM în.rânfeț țșlQrJyficiCTXd^ryițtdm cauza situației lor socio-economice sau a obstacolelor legate de accesibilitate.

Unitățile sanitare sunt organizate pe baza mai multor criterii, în funcție de nivelul teritorial la care funcționează și de gradul de specializare. Din punct de vedere teritorial, spitalele pot fi județene, municipale, orășenești și comunale. în funcție de specificul patologiei, spitalele se organizează și funcționează ca spitale generale, de urgență, de specialitate și pentru afecțiuni cronice. Din punct de vedere al proprietății, acestea pot fi spitale publice, private sau spitale publice în care funcționează și secții private. Gradul de complexitate crește în concordanță cu categoria spitalului (clinic, județean, de urgenta), acestea furnizând servicii specializate unei arii teritoriale mai largi, urgențelor și cazurilor grave, care nu pot fi rezolvate la nivelul spitalelor locale.

Serviciile de asistență ambulatorie de specialitate necesită consolidarea suplimentară a capacității pentru a reduce numărul de spitalizări evitabile. Ambulatoriile oferă asistență medicală specializată în regim ambulatoriu, inclusiv pentru persoanele neasigurate diagnosticate cu anumite patologii incluse în Programele Naționale de Sănătate. Astfel, sunt necesare investiții în echiparea ambulatoriilor cu scopul de a reduce cererea de servicii spitalicești mai costisitoare din perspectiva resurselor.

în conformitate cu Strategia Națională pentru Sănătate 2014-2020, stabilirea priorităților investițiilor sectoriale din fondurile ESI este menită să sprijine reforma din sectorul sanitar prin promovarea unei eficiențe sporite a alocării și utilizării resurselor. Se va reuși acest lucru „reducând utilizarea excesivă a internărilor în spitale și îmbunătățind asistența primară și sistemele de orientare a pacienților către centrele specializate1*. Obiectivul de maximă Importanță este un răspuns mai bun la nevoile persoanelor vulnerabile și defavorizate, îndeosebi la nivelul de asistență medicală primară și ambulatorie, reducând, astfel, inechitatea care ține de acces și calitate.

Pe lângă distribuția inechitabilă, în cazul multora dintre ambulatorii se înregistrează o acută nevoie de echipamente moderne, cu ajutorul cărora pot fi diagnosticate timpuriu și tratate în fază incipientă afecțiunile de care suferă populația de la nivel urban, dar, mai ales, cea de la nivel rural pentru care accesibilitatea la serviciile medicale în regim ambulatoriu reprezintă o problemă, ceea ce relevă nevoia finanțării sistemului de sănătate în regim ambulatoriu prin dotarea cu echipamente modeme, contribuind astfel la trecerea de la îngrijirea spitalicească acută la tratarea majorității pacienților în regim ambulatoriu.

Conform unui studiu realizat de către Comisia Europeană https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/chp romania romanian.pdf, asistența medicală românească se confrunta cu modalități ineficiente de finanțare și de prestare a serviciilor de îngrijire.

Starea de sănătate a românilor s-a îmbunătățit, dar speranța de viață la naștere rămâne printre cele mai scăzute din UE. Deși oamenii trăiesc mai mult, gradul de acoperire nu este universal, iar inegalitățile socio-economice în materie de sănătate persista. Reforma sistemului sanitar a fost constantă, dar ineficientă în mod frecvent, datorită în parte unui grad ridicat de instabilitate politică. Reformele recente s-au axat pe introducerea unor măsuri de reducere a costurilor și de îmbunătățire a accesului la servicii medicale în regim abulatoriu și a eficientei.

Accesul la asistența medicală este deosebit de redus în zonele rurale și este exacerbat de diferențele în ceea ce privește acoperirea demografică. La nivelul României, nevoile nesatisfacute de asistență medicală sunt substanțial peste media UE.

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/IT1

Anexa 21 Mai 2018

Finanțarea scăzută și utilizarea ineficientă a resurselor publice îngreunează sistemul sanitar. Totodată, există o legătura slabă între deciziile de planificare și nevoile de sănătate ale populației, din cauza lipsei de sisteme de informare adecvate.

La nivel european descoperim o statistică dureroasă: Bulgaria și România sunt țările cu rata cea mai mare a mortalității din Uniunea Europeană. Potrivit datelor furnizate de Biroul European de Statistică (Eurostat) România este pe penultimul loc în UE, fiind devansată doar de Bulgaria, ca țara cu rata cea mai mare a mortalității din Uniunea Europeană.

Rata mortalității în Bulgaria a fost 1660 ia 100.000 de locuitori, în timp ce media europeană a fost de 1036 la 100.000 de locuitori. Pe locul doi în acest clasament se află România, cu o rată de 1530 La 100.000 de locuitori.

Statele cu rata cea mai mică a mortalității sunt Franța (859 la 100.000 de locuitori), Spania (873), Italia (901), Suedia (927) și Luxemburg (930).

Principalele cauze ale deceselor în statele membre ale UE au fost bolile cardiovasculare, oncologice și neurologice.

Bolile cardiovasculare reprezintă prima cauză de deces în majoritatea țărilor europene, cu excepția Danemarcei, Franței, Olandei și Marii Britanii, unde cea mai întâlnită cauză a deceselor este cancerul.

în ceea ce privește bolile neurologice, peste 100.000 de noi cazuri de accidente vasculare cerebrale (AVC) se înregistrează în fiecare an în România, țara noastră fiind considerată cu risc înalt din acest punct de vedere.

Potrivit studiilor Organizației Mondiale a Sănătății, Boala Parkinson își poate dubla numărul paciențitor până în W30. In prezent această afecțiune, afectează aproximativ 6,3 milioane de persoane în întreaga lume, dintre care 1,5 milioane de europeni, iar în țara noastră însumează peste 70.000 de bolnavi.

în ceea ce privește Accidentul Vascular Cerebral, aproximativ un milion de cazuri se înregistrează anual în Europa, studiile fiind raportate la o populație de 500 de milioane de locuitori. La nivel mondial, AVC constituie o a treia cauză a deceselor înregistrate, după bolile cardiovasculare și cancer și conform ultimei raportări a Organizației Mondiale a Sănătății au fost înregistrate în întreaga lume peste 15 milioane de cazuri noi de AVC, aproximativ 5 milioane dintre acești pacienți decedează, iar alte 5 milioane rămân cu diverse grade de dizabilitate permanentă. România este plasată, potrivit ultimelor statistici, în primele trei țări europene în ceea ce privește incidența crescută a bolilor cerebrovasculare, precum și mortalitatea de cauză cerebrovasculară. Preyalența AVC în România este de 0,1% pentru grupa de vârstă sub 40 ani, 1,8% pentru grupa de vârsta 40-55 ani, 4,3% pentru grupa de vârsta 55-70 ani și 13,9% la vârsta de peste 70 de ani.

Datele clinice raportate privind rata de supraviețuire după un AVC la șapte ani de la debutul bolii sunt îngrijorătoare: 16% dintre pacienți sunt instituționalizați, 20% necesită asistență la mers, 31% necesită asistență zilnică, iar 71% au capacitatea de lucru afectată.

Recuperarea funcțiilor senzitfvo-senzoriale, a funcțiilor motorii și cognitive continuă în grade variabile de timp, săptămâni sau luni, după debutul unui AVC, constituind o nouă fereastră terapeutica extrem de promițătoare. Recuperarea pacienților este heterogenă și este dependentă de mai mulți factori, cel mai important fiind severitatea deficitului inițial. Alți factori importanți în recuperare sunt tipul de AVC, localizarea și dimensiunea leziunii ischemice, vârsta pacientului, prezența comorbidităților și tratamentul de recanalizare arterială.

POR/2O18/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21 Mai 2018

Recomandările la nivel Mondial și European sunt în sensul de a pune un puternic accent pe dezvoltarea metodelor ce vizează neurorecuperarea pacienților.

Recuperarea după accidentele vasculare cerebrale, traumatismele cranio-cerebrale sau vertebromedulare nu mai constă doar în terapie fizică, eforturile fiind îndreptate în special spre latura cognitiv-emoțională.

Scleroza multiplă sau „boala cu 1000 de fețe” este o afecțiune cu o etiologie încă neelucidată, fiind determinată de distrugerea mielinei la nivelul sistemului nervos, atât la nivel cerebral, cât și la nivelul măduvei spinării, precum și degenerarea axonală, fapt ce determină un tablou clinic foarte variat. La nivel mondial există aproximativ 2,1 milioane de pacienți cu Scleroza multipla, iar în România, numărul acestora este de aproximativ 10.000. Statisticile arată că la nivelul UE, numărul bolnavilor de SM s-a dublat în ultimii șase ani, ajungând la circa 600.000.

0 altă afecțiune neurologică gravă o reprezintă Traumatismul Cranio Cerebral de care suferă anual, aproximativ 10 milioane de oameni. Organizația Mondială a Sănătății preconizează că până în anul 2020, accidentele rutiere, principala cauză a traumatismelor craniocerebrale, vor deveni al treilea mare contributor la povara globală a bolii și dizabilității, după bolile cardiovasculare și depresie. în Europa 1,6 milioane de pacienți sunt internați anual, cu diagnostic de traumatism craniocerebral, iar dintre aceștia 66.000 decedează. în România, numărul cazurilor de traumatisme cranio-cerebrale este în creștere - 300 de cazuri la 100.000 de locuitori, principala cauză fiind accidentele rutiere, 75% dintre persoanele decedate în accidente rutiere au suferit un traumatism craniocerebral. Anual, în țara noastă, se înregistează peste 60,000 de noi cazuri de TCC.

Despre boală Alzeitimer, statisticile arătă că în România există astăzi peste 500.000 de padenți care suferă de așa zisa boală a uitării. Dacă la nivel mondial numărul pacienților cu boala Alzheimer este astăzi de aproximativ 25 de milioane, anual înregistrându-se circa 5 milioane de pacienți, estimările arată că, în 2050, numărul acestora va depăși 44 de milioane de persoane afectate.

Aceste dfre sunt alarmate, în ceea ce privește bolile cerebro-vasculare - accidentul vascular cerebral - în sensul în care noi rămânem o țară la nivel de risc înalt. Astăzi am ajuns să ne luptăm cu aproximativ 100.000 de cazuri noi de AVC pe an.

Afecțiunile cardiovasculare reprezintă astfel principala cauză de mortalitate din România. Din cele aproximativ 250.000 de decese înregistrate în rândul românilor, aproape 150.000 au avut cauze cardiovasculare și în jur de 50.000 au fost ca urmare a afecțiunilor oncologice, conform raportului European Heart NetWork, publicat în anul 2017.

Dintre toate afecțiunile cardiovasculare, cele coronariene, din care face parte și infarctul, au fost cauza celui mai mare număr de decese.

Organizația Mondială a Sănătății are ca obiectiv să reducă cu 25% decesele premature cauzate de bolile cardiovasculare până în anul 2025. România ar trebui să se alinieze acestui obiectiv și să depună eforturi serioase în acest sens. Vorbim de afecțiuni care pot fi prevenite sau tratate în faze precoce, în condițiile în care populația conștientizează cât de mare este impactul și care pot fi urmările unei suferințe cardiovasculare.

Același raport arată că, în multe dintre țările Europei, decesele și îmbolnăvirile înregistrate din cauze cardiovasculare sunt în scădere. în România, însă, deși există o oarecare stabilizare, suntem departe de o scădere a frecvenței și gravității acestor categorii de afecțiuni. Sistemul de sănătate din România are o acută nevoie de echilibru între palierele de îngrijire a oamenilor, de o adevărată strategie pe termen mediu și lung, are nevoie de programe de educație, de creștere a aderenței la tratament, de depistare precoce a bolilor, de colaborarea

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ IT1

Anexa 21

Mai 2018

între specialități, de un mecanism integrat de monitorizare a pacienților cu boli cardiovasculare, de programe de recuperare post-infarct.

Recuperarea în afecțiunile cardiovasculare reprezintă un program de educație și de exerciții fizice, creat special pentru a crește calitatea vieții pacientului cu patologie cardiovasculară (infarct miocardic, post intervenție chirurgicală, pentru o boala cardică, patologie arterială și venoasa periferică). în final, programele de recuperare, au rolul de a crește șansa de supraviețuire a pacienților.

Scopul recuperării cardiovasculare este acela de a ajuta pacientul să-și recâștige forma fizică avută anterior bolii, să prevină decondițtonarea fizică și accidentele vasculare ulterioare. Recuperarea în afecțiunile cardiovasculare începe în perioada in care pacientul se afla încă în spital și se continuă prin programe monitorizate ambulator, până când pacientul poate să-și efectueze în siguranță programul de exerciții la domiciliu. Recuperarea cardiovasculară implică diverse nivele de exerciții monitorizate, sfaturi nutriționale, sprijin emoțional și educarea schimbării stilului de viață, în scopul scăderii riscului de recidiva sau de mortalitate cardiovasculară.

în trecut, recuperarea cardiovasculară era indicată pacienților tineri pentru a putea fi cât mai rapid reintegrați în societate, pentru a-și relua activitatea după o intervenție chirurgicală sau după un accident vascular. Actualmente, datorită îmbunătățirii programelor și monitorizării medicale, programele de recuperare au devenit accesibile pentru persoanele de orice vârsta, care prezintă afecțiuni cardiovasculare, cum ar fi: boala arterelor coronare, boala arterelor periferice, insuficiență cardică, cardiomiopatie, intervenție de bypass coronarian, angioplastie, transplant cardiac, protezare valvularar etc. Un progranj de recuperare poate să dureze.de la 3 la 6 luni.

Kinetoterapia este indispensabilă în tratamentul recuperator al afecțiunilor cardiovasculare. Exercițiile fizice, monitorizate atent de către un kinetoterapeut au rolul de a crește capacitatea funcțională cardiovasculară și de a scădea necesarul de oxigen al miocardului, ta orice nivel de activitate fizică, atât la persoanele sănătoase cât și la persoanele cu afecțiuni cardiovasculare. Exercițiile fizice pot corecta colesterolul, diabetul și obezitatea. în plus, exercițiile aerobe au un efect de scădere a tensiunii arteriale, cu aproximativ 8-10 mm Hg, atât a celei sistolice, cât și a celei diastolice. în general, kinetoterapia recomandă activități în care sa fie angrenate grupele mari de mușchi pe o durata de 20-30 de minute (precedate de mișcări de încălzire și încheiat cu mișcări de revenire după efort).

Tratamentul prin fizioterapie constituie un adjuvant destul de important în recuperarea cardiovasculară. Procedurile fizioterapie! se adaptează diagnosticului de boală.

Bolile neurologice sunt afecțiuni ale creierului, măduvei spinării și nervilor din tot corpul, împreună acestea controlează toate funcțiile corpului. Când este prezentă o disfuncție a sistemului nervos pot interveni probleme motrice, de vorbire,înghițire, respirație sau învățare. Complementar pot exista și probleme de memorie, senzoriale sau modificări ale dispoziției.

Printre condițiile care se pot manifesta se numără: epilepsia, boala Alzeheimer și alte tipuri de demențe, boli cerebro-vasciMare, inclusiv accidentul vascular cerebral, migrena și alte tipuri de dureri de cap, scleroză multiplă, boala Parkinson, neuroinfectii, tumori cerebrale, tulburări traumatice ale sistemului nervos, cum ar fi traumatisme cerebrale și tulburări neurolgice, ca urmare a malnutriției.

Recuperarea reprezintă un domeniu de activitate complexă medicală, educațională, socială și profesională prin care se urmărește restabilirea pe cât posibil a capacităților funcționale pierdute de către un individ în urma unei boli sau a unui traumatism, precum și dezvoltarea

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21 Mai 2018

unor mecanisme compensatorii care să-i asigure în viitor posibilitatea de muncă sau autoservire, respectiv o viață independentă din punct de vedere economic și/sau social.

înainte de a se întreprinde un program de recuperare medicală, trebuie, mai ales în cazurile țcomplexe să se stabilească un bilanț complet, o evaluare completă a posibilităților fizice a pacientului, o analiză a potențialului psihologic ți trebuie de asemenea să se asigure că bolnavul este capabil să beneficieze de activitatea fizică, pentru a-și ameliora starea sa.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS), definește recuperarea ca fiind un proces activ, prin care persoanele cu dizabitităti datorită unor leziuni sau boli, obțin reabilitarea completă sau daca aceasta nu este posibilă, atingerea unui potențial optim fizic, mental si social, urmată de integrarea lor în mediul cel mai potrivit. Recuperarea bolnavului neurologic reprezintă o specialitate care necesită atât aptitudini m neurologie, cât si în recuperarea medicală.

Reabilitarea neurologică este un domeniu aparte în medicina de recuperare pentru că pornește de la următoarea premisă: afecțiunile neurologice sunt afecțiuni care dau cea mai mare invaliditate în cazul populației adulte. O recuperare corectă trebuie începută chiar din stadiul acut, însă tratamentul trebuie continuat chiar și după externarea din spital.

Recuperarea neurologică trebuie efectuată de către o echipă multidisciplinară spedaltzată într-un asemenea domeniu (medic neurolog, kinetoterapeut, fizioterapeut, terapeut ocupational, logoped, ortoped, asistent social).

Recuperarea trebuie abordată diferit în funcție de tipul bolii cauzatoare de deficit. Procesul de recuperare se concentrează în principal pe managementul dizabilității și diminuarea handicapului și mai puțin pe stabilirea diagnosticului. în același timp însă, diagnosticul reprezintă prima verigă a acestui proces, în funcție de diagnostic stabilindu-se atât strategia de recuperare, cât și eventualele limitări în procesul de reabilitare.

Multe dintre bolile neurologice se caracterizează prin agravarea lentă a simptomatologiei caracteristice. Procedurile recuperatorii în acest caz au ca scop menținerea unui grad de autonomie și întârzierea complicațiilor cu risc vital.

Combinarea terapiei neurologice specifice cu procedurile recuperatorii ameliorează deficitele, evită complicațiile, grăbește atingerea unor parametri funcționali perturbați, asigurând un anumit grad de autonomie. Kinetoterapia, alături de fizioterapie, joacă un rol deosebit în tratarea afecțiunilor neurologice, procedeele specifice fiind adaptate de la caz la caz. Programele kinetice vor fi adaptate diagnosticului și etapei de evoluție a suferințelor. în procesul de recuperare a afecțiunilor neurologice, se folosesc metode neurofacilitatorii. Fizioterapia folosește stimularea electrică, care implică aplicarea unui curent electric pe piele pentru a provoca o contracție musculară ce va reduce durerea și spasticitatea, în afecțiunile în care este prezentă și va menține limitele mișcărilor.

Prin recuperarea medicală se urmărește să se redea bolnavului posibilitățile sale fizice perturbate de accident sau de boală, să se creeze compensări, adaptari motrice de înlocuire și totodată, să se conserve sau să se redea celui cu deficiență fizică sentimentul demnității sale umane, care să-i permită să își găsească un loc onorabil în societate. Recuperarea medicală mai mult sau mai puțin completă, este atât rezultatul acestei reeducări, cât și al tratamentului medical sau chirurgical.

Programele de recuperare sunt programe de terapie și de educație în primul rând, create special pentru a crește calitatea vieții pacienților cu diferite patologii și au rolul de a crește șansa ca aceștia să se poata reintegra cât mai rapid posibil din punct de vedere social și profesional. Scopul general al recuperării este acela de a ajuta pacientul să-si recâștige forma fizică avută anterior bolii, să prevină decondiționarea fizică și mai ales să prevină agravarea

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21

Mai 2018

afecțiunii. Programele de recuperare cuprind diverse nivele de exerciții fizice terapeutice, monitorizate, sfaturi nutriționale, sprijin emoțional și educarea schimbării stilului de viață. Este foarte important ca pacientul să fie conștient că reușita programului de recuperare depinde în totalitate de atitudinea pe care acesta o are față de program și cu cât va respecta mai în detaliu indicațiile din program, cu atât programul iși va atinge scopul.

Recuperarea afecțiunilor coloanei vertebrale presupune de asemenea și educarea pacienților prin unele recomandări considerate a fi necesare unei protecții cât mai eficace a acestui segment atât de important al corpului. Programele de recuperare urmăresc creșterea calității vieții pacienților cu afecțiuni vertebrale, precum și reintegrarea profesională și socială cât mai rapidă a acestora.

Terapia ocupațională este definită ca fiind "forma de tratament care foloșeste activități și metode specifice, pentru a dezvolta, ameliora sau reface capacitaatea de a desfășura activitățile necesare vieții individului, de a compensa disfuncții și de a diminua deficiențe fizice".

Terapia ocupațională este o profesie care ajută o persoană cu incapacitate să-și câștige potențialul maxim pentru independență și productivitate în propria viață; terapia ocupațională folosește -activități" pentru creșterea și restaurarea stării fizice și psihice ale unei persoane, ta nivel funcțional, necesar vieții cotidiene.

Recuperarea prin terapie ocupațională urmărește să dezvolte, să amelioreze, să susțină sau să refacă abilitățile fizice pentru viața zilnică (ADL), pentru muncă sau pentru activități productive, pentru activitțăi de vacanță și distracție.

Terapia ocupațională dezvoltă sau restaurează performanțele senzitivo-senzoriale, cognitive sau psihosociale. Identifică și facilitează angajarea pacientului în ocupații sănătoase, lipsite de factori de risc. Educa pacientul, precum și familia acestuia sau îngrijitorul sau alte persoane în scopul de a realiza Intervențiile posibile de asistare-ajutorare a pacientului.

Există peste 600 de boli neurologice. Tipurile majore includ:

=> boli cauzate de anomalii genetice, cum ar fi boala Huntington și distrofia musculară;

=> probleme legate de modul în care se dezvoltă sistemul nervos, cum ar fi spina bifida;

=> boli degenerative, în cazul în care celulele nervoase sunt deteriorate sau mor, cum ar fi boala Parktnson și boala Alzheimer;

=> boli ale vaselor de sânge care alimentează creierul, cum ar fi accidentul vascular cerebral;

=> leziuni ale măduvei spinării și creierului - convulsii cum ar fi epilepsia;

=> cancer, cum ar fi tumorile creierului;

infecții, cum ar fi meningita.

Regiunea Centru este cea mai diversă din punct de vedere etnic, cu o densitate generală redusă a populației, în special în județele cu teren muntos, infrastructura de sănătate este insuficientă comparativ cu potențialul geografic și este distribuită inegal. Acest lucru generează inegalități importante în ceea ce privește accesul la serviciile medicale la nivelul județelor.

Populația cu vârstă minimă de 65 de ani reprezintă 16,1% din cea totală. Conform prognozelor demografice, se estimează ca populația Regiunii Centru va crește cu aproximativ 1,8% până în

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2O18/8/8.1/8.1.A/1/ FTt

Anexa 21 Mai 2018

2020 și cu 2,3% până în 2030. Populația cu vârsta minimă de 65 de ani va crește până la 18,4% din totalul populației în 2020 și până la 21,0% în 2030.

Conform datelor publicate de Institutul Național de Statiscă (http:/Zstatistici.insse.ro) populația regiunii Centru număra 2,3 mii locuitori la data de 01.01.2017, dintre care 550.747 locuitori în județul Brașov și 290.359 în Municipiul Brașov.

Consolidarea îngrijirii în regim ambulatoriu este esențială pentru gestionarea eficace și eficientă din punct de vedere al costurilor a cazurilor de o complexitate medie care nu necesită internare. în prezent, majoritatea padenților trec prin ambulatorii și ajung să fie internați în spital. Pentru contracararea acestei tendințe sunt avute în vedere două direcții strategice: în primul rând, consolidarea capacității ambulatoriilor integrate prin extinderea/renovarea/modernizarea/dotarea în acord cu nevoile medicale regionale; în al doilea rând, accesibilitatea la serviciile în regim ambulatoriu va crește prin promovarea unui program de lucru prelungit, mai flexibil. Pentru ambulatoriile care oferă servicii paraclinice, prioritatea este aceea de a reduce distribuția arbitrară a echipamentelor de înaltă performanță prin criterii normative.

Prin plusul de la calitate a infrastructurii pe care o va deține Ambulatoriul din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, investiția va conduce atât ta eficientizarea sistemului de sănătate, prin reducerea internărilor evitabile, cât și la accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriului.

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov este o unitate sanitară pentru tratamentul complex al patologiei psihiatrice și neurologice, precum și pentru recuperarea padenților cu aceste ăfecțiunf, care pe lângă terapia specifică psihiatriei (terapia medicamentoasă și diverse forme de psihoterapie, terapie ocupațională) și neurologiei, oferă și proceduri complexe de recuperare neuro-psiho-motorie. Este singura unitate din Județul Brașov, aflată în subordinea Consiliului Județean Brașov, de monospecialitate, având ca obiect de activitate "tratamentul integrat al urgențelor de psihiatrie și neurologie, recuperare neuro-psiho-motorie și recuperare pe termen mediu și lung al padenților psihici cronici”. Unitatea este organizată în sistem pavilionar (3 pavilioane în Munidpiul Brașov și două în județ).

Conform Structurii organizatorice aprobate de AAS nr.XI/A/11010/SP/2317/19.03.2018 precum și a ASF nr.0049EV/11.04.2018, Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov funcționează cu Ambulatoriu integrat in specialitățile: neurologie și recuperare medicală fizică și balenologie, situat în Brașov, str.Prundului nr.7-9 și psihiatrie, situat în altă locație pe str. Cuza Vodă, nr. 26, la parter, Brașov.

în cadrul Ambulatoriului Integrat situat pe str. Prundului nr. 7 - 9, Brașov, pacienții beneficiază de consult clinic în baza unui bilet de trimitere emis de medicul de familie sau de un medic de o altă specialitate decât neurologie. în baza de recuperare neuro-psiho-motorie beneficiază de tratament fizioterapie (kinetoterapie, electroterapie, hidroterapie, laser terapie, magnetoterapie, șoc terapie, masaj terapeutic, diapuls, radiofrecvență, termoterapie) padenții consultați în ambulatoriul integrat sau internați în regim spitalizare continuă (pacienții cu bilet de trimitere de la medicul specialist), încadrându-se astfel în prevederile Ghidului Solidtantului ("Sunt eligibile și cheltuielile aferente lucrărilor/dotărilor pentru spațiile folosite în comun de spital și de ambulatoriu (eg. Laboratorul de analize) în conformitate cu documentele de aprobare a structurii organizatorice a unității sanitare avizate/aprobate de către Ministerul Sănătății").

Structura Ambulatoriului este în conformitate cu Ordinului 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului emis de Minsiterul Sănătății Publice, art.1, alin.3 ("Ambulatoriul integrat al spitalului se organizează în aceeași clădire cu spitalul, de regulă la

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/IT1

Anexa 21

Mai 2018

parterul unității sau într-o altă clădire aparținând unității sanitare, cu respectarea circuitelor organizatorice șl funcționale âi condițiile legii.") și alin.4 {"Cabinetele de specialitate nu se organizează în spațiile unde funcționează secțiile sau compartimentele de profil") și îndeplinește specificațiile cerute (cabinet consultații, fișier, sală de așteptare, grup sanitar, acces separat, circuite funcționale).

Beneficiarii serviciilor medicale ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov sunt în principal pacienții din județul Brașov, dar și pacienții din restul județelor țării și chiar pacienți din afara țării.

La nivelul anilor 2016-2017, situația prezentărilor în Ambulatoriul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Metrologie Brașov, sediul central, a fost următoarea:

1 5 : ĂWiBâfâfâiW d& neurologie

NumărdepadCTțjpfea^ttțlîh 2017

- 3953, din care internați:

-65

- 3570, din care internați:

■ 60

Infrastructura deținută de Ambulatoriul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, sediul central, raportată la nevoile existente ale populației deservite este insuficientă, ceea ce duce la disproporționalitatea dintre numărul de pacienți și capacitatea echipamentelor deținute. Datorita acestei disproportionalități, activitatea specifică nu poate răspunde tuturor necesităților de natură medicală pentru tratarea în ambulatoriu, ceea ce duce la apariția unor situații nefavorabile, deseori fiind nevoie de internarea pacienților pe o secție de neurologie pentru investigații suplimentare în vederea stabilirii diagnosticului și terapiei.

Având în vedere situația actuală a dotărilor deținute, dotarea cu echipamente medicale de specialitate și mobilier specific Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie reprezintă o prioritate majoră pentru sistemul de sănătate, venind în întâmpinarea nevoilor medicale ale pacienților, dar creând și un mediu propice pentru desfășurarea activității medicilor din cadrul ambulatoriului și cel mai important dotarea unității la standarde europene care la momentul actual este deficitară, fiind realizată doar din bugetul local.

De asemenea, pentru creșterea calității actului medical este nevoie de echipamente moderne și performante care să satisfacă necesitățile actuale și care să ofere informații cât mai exacte cu privire la starea de sănătate a pacienților.

Prin realizarea proiectului „îmbunătățirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin achiziționarea de dotări" se dorește a se asigura o locație optimă din punct de vedere al echipării, unde să poată fi acordată asistența medicală neurologică în regim ambulatoriu pentru toți locuitorii din județul Brașov, în principal, dar și pentru pacienții care vin din celelalte județe ale țării.

Este necesară astfel dotarea unității cu aparatură medicală performantă și mobilier specific, concomitent cu dezvoltarea planului de formare profesională a personalului angajat și atragerea de resurse umane cu competențe noi, în conformitate cu necesitățile actuale, ceea ce va conduce la ridicarea nivelului calitativ al actului medical, preluarea unei proporții din cazuistica medicală (afecțiuni de gravitate mică etc.) și pentru a asigura prevenția necesară, pentru ameliorarea stării de sănătate și sporirii incluziunii sociale a persoanelor.

Conform Ordinului nr. 153 din 26 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, cu modificările și completările ulteriorare, Anexa I, art. 1 "Furnizarea serviciilor medicale în regim

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21 Mai 2018

ambulatoriu se realizează prin intermediul cabinetelor medicale, furnizoare de servicii medicale publice, de stat sau private, al unităților medicale cu personalitate juridică înființate în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ori al cabinetelor medicale din structura instituțiilor prevăzute la art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată." Totodată, în Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 153 din 26 februarie 2003 sunt precizate dotările minime obligatorii pentru cabinetele medicale de specialitate. Menționăm că în cadrul Ambulatoriului de Neurologie din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov există acest minim de dotare cu aparatură medicală necesară, dar care în acest moment este insuficientă pentru buna desfășurare a activităților medicale.

Unul din aspectele importante ale investiției îl reprezintă achiziția de unor echipamente noi și moderne care nu există în acest moment în cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie și care este esențial pentru specialitatea medicală a spitalului (de exemplu, ecograf musculoscheletal, RX grafie si scopie digitala). De asemenea, Ambulatoriul nu a avut și nu are mobilier pentru vestiarele femei și bărbați.

în tabelul următor sunt prezentate echipamentele existente în cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie, sediul central și gradul lor de utilizare:

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 REGIUNI

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21

Mai 2018

LISTA DOTĂRILOR DIN CADRUL AMBULATORVLUI

nrcrt

Denumire

UM

cantilale

Valoare

Tete!

grad de

uzura

1

SEFigRffĂtOR SEMIAUTOMAT SAVER ONE 200 J CU ACUMULATOR

buc

1,00

5.295,50

5.295:50

10%

2

AVIZIER 120*90

buc.

1

384,40

384,40.

100%

3

BĂNCUȚE AȘTEPTARE 3 LOC. -ȘEZUT SI SPATAR D94 PLASTIC PERFORAT

buc

4

333,20

JiMso '

10%

4

BIROU

taie

1

' 71.40..........

71,40

70%

5 .

BIROU 1300X600

buc

1

...W3...........

284.43

10%

6

BIROU 140MM

buc

1

.......1.1QM.....

110.00

70%

7

CANAPEA CONSULTAȚII

buc

1

0,12

• ■ *0,12-

= 100%

8

CASETA LUMINOASA AMBULATOR NEUROLOGIE

buc

. 1 .....

670,16

879.16

70%

9

CEARCEAF PAT

buc

3

19,76 '

59,28

70%

10

CITITOR DE CÂRD ACR83 AMBULATORIU NEUROLOGIE

buc

1 ,

174.83

174,83

70%

11

COVOR PVC TRAFIC INTENS 255 MP

mp

52

71.47

3.715,52

100%

12

CUIER POM

buc

1

0,02

0,02

• 100%

13

DOZATOR SĂPUN LICHID

buc

1

.224,91

224,91

70%

14

DULAP FIȘIER CU 16 SERTARE

buc

r

0,18

0,18

100%

15

DULAP TEMPO D9111 SPONS.

buc

1

349,00

349,00

100%

16

FOTOLM

buc

2

8.20

16,40

100%

17

IMPRIMANTA HP PRO P1102

buc

1

365,80

365,80

70%

18

MASA HOL

buc

1

0.03

03)3

100%

19

MASA INSTRUMENTAR (ASP)

buc

1

559,40

559,40

70%

20

OGLINDA

buc

1

... 0J7.......

0,17

100%

21

PARAVAN MEDICAL MOBIL CU 3 ELEMENTE

buc

..........1 . -

545,60

545,60

.. 70% . .

22

SCAUNE DONAȚIE

buc

7

5.00

35,00

100%

23

SCAUNE VIZITATOR TAURUS

buc

4

59,19

236,76

10%

24

SEMNALIZATOR PVC ATENTlE PODEA UMEDA CULOARE GALBENA

buc

1

71.40

71,40

100%

25

STAMPILA

buc

1

60.00

66,00

100%

26

STAMPILA ROTUNDA AMBULATOR NEUROLOGIC 1

buc

1

79,00

79.00

100%

27

TAVITA RENALA

buc

1

21,70

21,70

70%

28

TELEFON

buc

1

0,87

0.87

70%

29

TENSIOMETRU CU MANOMETRU SI STETOSCOP Bl

buc

2

49,60

99,20

70%

30

TERMOMETRE

buc

2

9,92

19,84

70%

31

CASETA LUMINOASA AMBULATORIU PSIHIATRIE

buc

1.00

879,16

879,16

70%

32

CITITOR DE CÂRD ACR63 AMBULATORIU PSIHIATRIE

buc

1,00

174,83

174,83

70%

33

IMPRIMANATA JET IP 1600

buc

1.00

224.91

224,91

70%

34

IMPRIMANTA HP PRO P1102

buc

1,00

365,80

365.80

70%

35

MASA INSTRUMENTAR (ASP)

buc

1,00

559,42

559,42

70%

36

SEMNALIZATOR PVC ATENTE PODEA UMEDA CULOARE GALBENA

buc

1.00

71,40

71,40

70%

37

STAMPILA ROTUNDA AMBULATOR PSIHIATRIE 2

buc

1,00

79,00

79,00

70%

38

SUPORT SACI MENAJERI (ASP)

buc

1,00

254,25

254,25

70%

40

TENSIOMETRU CU MANOMETRU Si STETOSCOP 81

buc

2.00

49,60

99.20

70%

41

(TERMOMETRE MAXIMALE

buc

1,00

11,88

11,88

70%

Total: AMBULATOR

17.719,57

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8. t.A/1/ ITI

Anexa 21

Mai 2018

GAZA 0E RECUPERARE • USTA DOTĂRILOR npmenand ACTIVE FWE

DENUMIRE

Buc.

PfBt

Grad da

unu»

|Nf.fflvenw

Data PIF

OuNda de funcționar • («ri)

APARAT AER CONDIȚIONAT ISO» BTU

1

3.100,00

H20Q72SPN72446

18.09X012

4

APARAT AER CONDIȚIONA? 18000 BTU

3

3,100.00

90%]ZC0735PN72447

1&.C9.2OÎ2

4

APARAT AER CONDIȚIONAT 10000 BTU

1

3.1XX3J»:

90%)z0074SPN72448

1&&9.2012

4

APARAT AER CONDIȚIONAT 18000 BTU

1

3.WGX»!

90K 2CO75SPN72449

18-09X012

4

APARAT AER CONDIȚIONAT 18000 STU

1

3,100.00:

90%l2D0765PN72450

1XD9.201?

4

APARAT BIOPTROH 2

1

13X52AS

100%|20014SPN200020

20.11X001

30

APARAT 8IOPTRCN COLOR

1

4.474,16)

1O0%]20O11SPN2OOO16

27^17.2000

10

APARAT 3Tț. 05

1

27-111.15]

100%!20012SPN200021

1241.2001

10

APARAT BTtlO

1

22.a46.35!

10a%}2DOi3SFN2D0022

1X112001

10

APARAT CURENT» D:'ADWAMK3

1

S988XXlj

20% 20177SPN

27.12,2016

8

APARAT CURENT! DWDIHAMICJ

1

&J88.00I

20% 2O17BSPN

27.12.2016

8

APARAT CURENT1 DIADîNAMta

1

20% 20179SPN

27.1X2016

8

APARAT Dt PREGĂTIRE $1 STERILIZARE A PARAFINEI (CUPTOR,BUCATAME)

1

28.320,00]

20% 201725M*

27X12016

8

APARAT DE PREGĂTIRE SI STERILIZARE A PARAFINE! (CUPTOR, BUCĂTĂRIE)

1

28.320.00

20% 20173SPN

27.1Z.2016

8

APARAT LA5ERTERAPIE-SONDA LASER TîP CREION SAU DUS

1

12.348,001

20%(2O17QSPN

27.1X2016

8

APARAT LASERTeftAPS-SONDA LASER TIP CREION SAU DU5

1

12WW

20% 20171SPN

27.1X2OJ5

8

APARAT magnetddiaflvx

1

1X718,00

?0%|201755PN

27.12.2015

8

APARAT MAGNHXXWLUX

i

1X718,00

20%|2»76SPN

27X2.2016

8

APARAT MULTIFUNCJKWAL RUiETO TERAPIE

1

1X400.00]

20%2Q16G$PN

24.1120X6

8

APARAT MVLTtf UNCTfâNÂL jORETOTERAPIE

1

17.4004)0}

2a%|2O1615PN

24.112016

8

«’AfWTmTRU TBIAPfE CU ULTRAVIOLETE

1

35.046,00]

20%|20159SPN

24X1.2016

S

APARAT PT FEEDBAOCS ELECTRO5TIMULARE CU ULTRAVIOLETE, PORTABIL

1

U.940,0o|

20%

[20174SW

Z7.12.2016

£

APARAT FT RKUWWMA MEMBRELOR INFERIOARE PRIN MIȘCARE PASIVA

1

i8.B38JJo|

20%|20169SPN

27.12X016

8

APARAT PT.RECUPERAREA MEMBRELOR SUPERIOARE PRIN MIȘCARE PASIVA

1

70.437.60} 2D%|2O16GSPN

16.12.2036

8

APARAT TERAPIE CU UNDE DE SOC

1

37.788.00]

20%[2018GSPN

27.1X2016

to

APARAT TERAPIE TE CAR

1

25.412.05

15%2G18USPM

19.12.2017

12

APARAT TRACWNr VERTEBRALE ............

1

27.6fâ3s|

15% |2O1B1GSPN

15.22-201?

12

APARAT ULTRASUNET CU CAP MARE 5CM

1

6iâ$20

15%|z0î8«FN

06.12-2017

12

APARAT ULTRASUNETCU CAP MARE SCM

1

6.mao

15%pO185$PN

06X2.2017

12

APĂRAT UNDE SCURTE

1

21.027.30

15%2028225PN

19.12.2017

12

APARAT UNDE SCURTE

1

214)27,90]

mpoisasPN

1912.2017

12

BAIE GALVANICA PATRUCELULARA

1

27.820,00

20H 201505PN

27.032016

8

BAIE GALVANICA PATRUCELUlARA

li

17-82000]

20% 201515PN

27.09.2Q16

8

BANDA ALERGAT KETTLER DONAȚIE

1

2.500/»]

30%|2008v5PN72237

06.11. «na

8

BANDA DE ALERGARE CU CADRE LATERALE DE SUSȚINERE

1

41.634,00)

20%|201âlSPN

27.12,2016

8

BICICLETA ORIZONTALA

1

10.321,20

ÎOX|2O162SPN

24.11X016

8

BfCXlETA VERHCAU

1

8.701,20

20% 20163SFN

24.li.2C36

3

CADA CU DUS SUBACVAL PT HIDROMASAJ SI EXERCIȚII GIMNASTICA

1

61177,28

20%!20UaSPN

2S.IZ.2G16

8

CALCULATOR 34160

1

1926.40

100%|2G132SPN7Z287

13X77.2015

2

CALCULATOR 04160

1

2,926.40

100%

20133SPW72288

23.07X015

2

CANAPEA DE VERT1CAUZARE

1

17.677.02

20%i3H65SPN

29.13XW6

8

CONCENTRATOR OXIGEN

1

2.975,00

12%

2018215PN

19.12X017

8

DIAFUISE GENERATOR DE CÂMP ELECTRCMAGNETK

1

125354.60

12%I2O1824SPN

19.1X2017

12

DISPOZITIV URCAT/CO8OftAT SCĂRI PT PERS CU DIZABIlITATI

3

26.624,00

0% 20U355W

10.08.2018

8

£RGOTE?A.Pt£

i

5.161.70

20%|20168SPN

19.1X2016

8

GRUP ELECTROGEN 10 KW A

i

29.094.311

100% 20G48SPN200266

27 LX «07

S

MONITOR UG NELUGE

1

7.129,92

200% 20002SPN3232

3S.12.1993

10

SOAȚA PENTRU TERAPIE UMĂR

1

2.970.00

20%|2Cl$4$PN

24.11X016

8

TRUSA PRIM AJUTOR 2

1

25.354,28]

20%

20142SPN72466

2X07.2015

8

U5ATERMOPAN

1

2.637.261

100%

30Q035PN6000S2

21.08.2003

10

TOTAL

94 5.297.601

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 REGIUNI POR/2O18/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21

Mai 2018

Se poate observa așadar că din dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov lipsesc foarte multe dintre dotările propuse a fi achiziționate în cadrul prezentului proiect, dotări necesare unei bune funcționări în concordanță cu evoluția tehnică din domeniul medical, precum și pentru a asigura servicii medicale de calitate în regim ambulatoriu.

Din punct de vedere al resurselor umane, în conformitate cu Ordinul nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului, art. 1, alin. 2, "Ambulatoriul integrat al spitalului face parte din structura spitulutui, activitatea medicilor se desfășoară m sistem integrat si utilizează in comun platoul tehnic, cu respectarea legislației în vigoare de prevenire a infecțiilor nosocomiale, în vederea creșterii accesibilității pacienților la servicii medicale diverse și complete. Serviciile medicale ambulatorii vor fi înregistrate și raportate distinct".

La Art. 2 al Ordinului 39 din 16 ianuarie 2008 este menționat:

”(2) Medicii de specialitate încadrați în spital vor desfășura activitate în sistem integrat, spital - ambulatoriul integrat, în cadrul programului normal de lucru, asigurând asistența medicală spitalicească continuă, în regim de spitalizare de zi și ambulatorie. Activitatea integrată se poate desfășura zilnic, săptămânal sau lunar, în conformitate cu modul de organizare a activității de către comitetul director, de ccrnun acord cu șefii de secții, în vederea creșterii accesibilității pacientului (a servicii medicale corespunzătoare și a asigurării continuității în acordarea îngrijirilor de sănătate. Programul astfel stabilit va fi comunicat casei de asigurări de sănătate cu care spitalul are contract.

(3) în vederea creșterii accesibilității populației la serviciile medicale ambulatorii de specialitate, activitatea ambulatoriului integrat al spitalului se va desfășura, de regulă, în două ture, de către toți medicii, prin rotație. Programarea nominală a medicilor din secțiile de specialitate pe parcursul unei zile, săptămâni, luni, în funcție de organizarea activității, este propusă de șeful secției, avizată de directorul medical și aprobată de managerul spitalului.”

Astfel, echipamentele cu care este dotat Ambulatoriul sunt deservite de personalul cabinetelor de specialitate. în urma implementării prezentului proiect, echipamentele achiziționate vor fi deservite tot de personalul medical al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

Prezentăm în continuare statul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 230/26.07.2018:

POR/2O18/8/8.1/8.1 .A/1/ 7 REGIUNI

POR/2018/8/8.1/8.1 .A/1/ ITI

Anexa 21

Mai 2018

STAT DE FUNCȚII

Nr.

crt

Funcția de conducere

Funcții de execuție

Grad profesionaVgrad salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

0

1

2

3

4

5

6

A. Friwnțaro din venituri proprii

1

Manager

li

A’

1

2

Director Medica!

li

A

1

3

Director financiar contabil

li

A

1

4

Director Ingn/iri

li

Ș

1

5

Șct sodic medic primar

neurologie

S

2

6

Șef secție- medic primar

H

psihiatrie

S

5

7

Șef secție- medic primar

II

Wneofcioterapie

s

1

8

Șef secție medic primar

U

laborator

s

1

9

Farmacist - sef

ti I £ J

specialist

farmacie

s

1

1Q

fermsdst primar

primar

farmacie

s

1

11

farmsdsl specialist

specialist

farmacie

s

1

12

medic primar

primar

neurrdo^e

s

65

13

modic primar

prinuir i

psihiatrie

s

10

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21

Mal 2018

14

medic primar

primar

anatomie patologica

S

1

15

medic primar

primar

mecUcine generate

S

1

16

medic pnmer

primar

palneoftzloterapie

S

1.5

17

medic primar

pnmar

laborator

s

1

18

medic primar

pnmar

radiologie si imagistica medică

s

1

19

medic specialist

specjaUst

neurologie

s

5

20

medic specialist

specialist

pstmatrie

s

8

21

medic specialist

speotef/sf

epidemiefog

s

1

22

medic spedaHst

specialist

radiologia si imagistica

s

1

23

merite specialist

specialist

mecfidriagenerala

s

2

24

psiholog principal

principal

psihologie clinica

s

5

25

psiholog specialist

specialist

psihologie dinica

s

2

26

psiholog practicant

practicant

psihologie clinica

s

2

27

logoped principal

principal

togopedie

s

1

28

biolog principal

principal

laborator

s

2

29

profesor Kinetoterapeut

recuperare

s

2

30

asistent social principal

principal

sociopsihopedagogie

s

1

31

asistent social

sociologie

s

1

32

Asistent medical pr.sef

asistent medical principal

principal

medicina generala

s

2

33

Asistent medical pr sef

asistent medical principal

principal

medicina generala

PL

6

34

asistent medical principal

prindipal

medicina genenia

s

17

35

asistent medical principal

principal

laborator

s

2

36

asistent medical principal

principal

bateeofuMerepia

s

4

37

asistent medical

medicina generala

s

8

38

asistent medical

balneofoioterapie

s

1

39

asistent medical principal

principal

medicina generala

SSD

4

40

asistent medical principal

principal

medicina generala

PL

82

41

asistent medical principal

principal

balneofizioterapte

PL

5

42

asistent medical principal

principat

balneofiziotarapie

M

1

43

asistent medical principal

principal

batneofmoterapie si masaj

PL

5

44

asistent medical principal

principal

balrteofiziolerapie si recuperare

PL

1

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI

POR/2018/8/S. 1/8.1. A/1/ ITI

Anexa 21

Mai 2018

45

asistent medical principat

principal

laborator

PL

9

46

asistent medical principal

principal

farmacie

PL

5

47

asistent medical principal

principat

Radiologie

PL

2

48

asistent medicei principal

--------------

principi

igiena

PL

1

49

asistent modica!

medicina generala

PL

51

50

asistent medical

farmacie

PL

2

51

asistent medical

laborator

PL

l

52

asistent medicei debutant

debutant

medicina generala

PL

26

53

asistent medical debutant

debutant

farmacie

PL

3

54

asistent medical debutant

debptanl

radiologie

PL

3

55

autopsier

M

1

56

registrator medical

M

2

57

infirmiera

G

110

58

infirmiera debutanta

debutant

G

6

59

îngrijitoare

G

76

60

spălătorese

G

10

61

brancadler

G

15

62

șofer autosanitară

l

M

1

63

paznic

G

12

64

Șef serviciu

II i

S

3

65

Șef birou

ii :

S

5

66

consilier juridic IA

IA j

consilier juridic

S

1

67

auditor grad 1

IA

economist

S

2

68

economist IA

IA

economist

S

7

69

economist 1

l

economist

S

7

70

economist 11

11

economist

S

3

71

referent de specialitate 1

1

inginer

S

4

72

referent specialitate 1

l

economist

S

1

73

referent specialitate l

I

jurist

S

1

74

referent specialitate 11

II

jurist

S

2

75

magaziner!

1

M

1

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2018/8/8.1/8.1fA/1/ 7 REGIUNI

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ffl

Anexa 21

Mai 2018

76

arhivar 1

I

M

1

77

muncitor caMcat i

1

zugrav

G

1

78

muncitor calificat 1

1 ;

Implor

G

1

79

rwrxstor ceSScaf /

I

tacaius mecanic

G

1

80

muncilor calificat l

t

electrician

G

2

81

muncitor calificat 1

1

instalator

G

2

82

muncitor câh'ficat 1

1

fOCntSt

G

5

83

muncitor calificet!

f

lif^93d

G

3

84

muncitor coli ficat ll

n

fochist

G

1

85

muncitor calificat II

11

telefonista

G

5

86

muncitor calificat Uf

IH

instalator

G

1

67

muncilor calificat IV

IV ;

fochist

G

2

88

șoferi

/

G

t

89

șoferii

II

G

3

Total Venituri Proprii

611

B. Finanțare de la bugetul de stat

!

1

Șef secfie- medic primar

11 i

psihiatrie

S

1

2

metfic primar

primau

psihiatrie

s

5

3

medic specialist

specialist

psihiatrie

s

1

4

psiholog principal

principal

psihologie

s

1

S

psiholog specialist

specialist

psihologie

s

3

6

psilKrtog

psfoologie

s

1

7

Asistent medical pr.sef

asistent medical principe!

principal

medicina generatei

s

1

8

asistent medical principal

principal

mediana generala

PL

4

9

asistent social principal

prinpipal

PL

1

10

registrator medical

M

1

12

îngrijitoare

G

2

13

medic mzxfent anul 1

neurologie

S

1

14

medic rezident anul l

psihiatrie

S

3

15

farmacist rezident anul II

farmacie

s

1

16

medic rezident anul II

neurologie

s

1

17

medic rezident anuljl

psihiatrie

s

4

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ IT1


Anexa 21

Mai 2018


rn», J.T.-:MMM arXII l'.V

n.râx'ix’ opui W


Tata» postarr .watwte


dircer»:


JlSlhfMr-Ht

1

crini todm*


S'           ...................5_

45 I

____•_______ esa î

.12

W4


aM


POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI P0R/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21

Mai 2018

în continuare prezentăm modul în care proiectul relaționează/se încadrează/răspunde cu următoarele documente relevante pentru P.l. 8.1.A Ambulatorii:

Documentul relevant

Mod de relationare

Programul        Operațional

Regional (POR) 2014 - 2020

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general POR 2014-2020 prin îmbunătățirea condițiilor infrastructurale și a serviciilor oferite de Ambulatoriul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, ca urmare a dotării Ambulatoriului la standarde europene, ceea ce va conduce la consolidarea bazei piramidei pentru a putea prelua o proporție din cazuistica medicală (afecțiuni de gravitate mică etc.) sau pentru a asigura prevenția necesară, pentru ameliorarea stării de sănătate și sporirii incluziunii sociale a persoanelor, în concordanta cu obiectivul specific al Axa prioritara 8 -Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional si local, reducând inegalitățile in ceea ce privește starea de sanatate si promovând incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de rdcreere, precum si trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, In special pentru''ztmeTe~sâfăce'șriioliă^’', Operațiunea A - Ambulatorii.

Astfel, prin prezentul proiect, Solicitantul va putea să gestioneze în mod eficient serviciile medicale în regim ambulatoriu, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic și să contribuie la scăderea numărului internărilor evitabile.

Strategia    Națională    de

Sănătate 2014-2020

Proiectul răspunde obiectivelor strategice din Strategia Naționala de Sanatate 2014-2020, Obiectivul strategic 4.3. Consolidarea serviciilor ambulatorii de specialitate pentru creșterea ponderii afecțiunilor rezolvate în ambulatorul de specialitate și reducerea poverii prin spitalizarea continuă, care prevede ca direcție strategică de acțiune “îmbunătățirea infrastructurii in ambulatoriu de specialitate” și Obiectivul strategic 7.2 îmbunățirea infrastructurii serviciilor de sănătate oferite în regim ambulatoriu prin asistență medicală comunitară, medicină de familie și ambulatorul de specialitate.

Astfel, este necesară creșterea nivelului de calitate și utilizarea optimală a diferitelor serviciilor de sănătate oferite în regim ambulator, inclusiv prin echiparea și dotarea corespunzătoare a ambulatoriului, contribuind astfel la "îmbunățirea stării de sănătate a populației, mai ales pentru cei dezavantajați socioeconomic, fapt ce justifică direcționarea investițiilor și către serviciilor de la baza piramidei sectorului de sănătate”

Strategia    Sănătate    2020

Proiectul răspunde prioritățtilor strategice ale strategiei

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/m

Anexa 21

Mai 2018

(Health 2020)

Health 2020 care reprezintă cadrul european de politici ce sprijină acțiuni ale guvernelor și societăților în vederea obținerii sănătății și bunăstării dorite din totdeauna.

Proiectul propune dotarea cu echipamente de specialitate și mobilier specific a Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatre și Neurologie Brașov, ceea ce va conduce la ridicarea nivelului calitativ al actului medical, scăderea reducerea numărului internărilor evitabile, scăderea timpului necesar pentru diagnosticare și tratament ca urmare a dotării și instrumentării la standarde europene.

Strategia Națională pentru Dezvoltare     Durabilă     a

României Orizonturi 2013-2020-2030

Proiectul este in concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 care stabilește direcțiile principale de acțiune pentru însușirea și aplicarea principiilor dezvoltării durabile în perioada imediat următoare, cea mai importantă fiind “Modernizarea accelerată a sistemelor de educație si formare profesională st de sănătate publică, ținând seama de evoluțiile demografice nefavorabile și de impactul acestora asupra pieței muncii”. Astfel, obiectivul național propus pentru Orizontul 2020 este: “Atingerea unor parametri apropiați de nivelul mediu actual al stării de sănătate a populației și al calității serviciilor medicale din celelalte state membre ale UE; integrarea aspectelor de sănătate și demografice în toate politicile publice ale-României".

Prin dotarea la standarde europene a Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, tehnologiile noi de care vor dispune echipamentele achizionate vor contribui la respectarea principiilor dezvoltării durabile, inclusiv prin eficiența energetică a echiapamentelor.

Strategia     Integrată     de

Dezvoltare a Județului Brașov orizonturi 2013-2020-2030

Proiectul se încadrează în persectivele de dezvolatre ale Strategiei Integrate de Dezvoltare a Județului Brașov orizonturi 2013-2020-2030, Direcția 6, Obiectivul 2 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de sănătate, creșterea calității serviciilor în unității le medicale -încurajarea proiectelor care au ca scop măsuri de prevenție

si/sau eficientizarea tratamentelor în ambulatoriu. Prin prezentul proiect se urmărește eficientizarea tratamentelor în ambulatoriu, prin scăderea numărului internărilor evitabile, accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul Ambulatoriului și diagnosticarea bolilor neurologice în stadiul incipient și tratarea cu succes a unor afecțiuni mai ușoare, prevenind agravarea lor, ca urmare a dotării și instrumentării ia standarde europene.

Strategia     Integrată     de

Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane Brașov

Proiectul răspunde Obiectivului Strategic 3 Calitate și mod de viață: Atragerea de rezideați și eliminarea disparităților urban-rural, prin planificarea teritoriului, reabilitarea fondului construit și creșterea calității serviciilor publice din cadrul Strategia Integrate de Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane Brașov prin îmbunătățirea infrastructurii sociale ca urmare a dotării la standard europene a Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2O18/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21

Mai 2018

vederea creșterii accesului la servicii de îngrijire medicală primară în regim ambulatoriu. Scopul proiectului este de a contribui la eficientizarea sistemului de sănătate din județul Brașov, prin reducerea internărilor evitabile în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, cât și la accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul Ambulatoriului

Strategia    de    Dezvoltare

Durabilă a Municipiului Brașov 2030

Proiectul de încadrează în direcția de dezvoltare a Muncipiului Brașov ”oraș_ocrotitor". în centrul acestei direcții de dezvoltare se află cetățenii municipiului rașov și nevoilor lor. Prin dotarea la standard europene a Ambulatroriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, proiectul contribuie la creșterea calității vieții locuitorilor Municipiului Brașov prin accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriului și eficientizarea sistemului de sănătate local.

Planul     Regional     privind

serviciile de sănătate pentru Regiunea Centru

Conform Planul Regional privind serviciile de sănătate pentru Regiunea Centru, din analiza situției prezente a reieșit că îngrijirea în regim ambulatoriu este distribuită inadecvat și există un procent mare de internări ce pot fi evitate. Planul de acțiune vizează consolidarea capacității de îngrijire în regim ambulatoriu pentru specialitățile clinice de bază în toate zonele urbane și dezvoltarea unităților de îngrijire în regim ambulatoriu.

Prezentul proiect-răspunde planului de acțiune stabilit prin Planul Regional privind serviciile de sănătate pentru Regiunea Centru, prin dotarea cu echipamente mendicale performante a Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, ceea ce va contribui la consolidarea capacității de îngrijire în regim ambulatoriu pentru specialitățile clinice de bază ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov și dezvoltarea unității de îngrijire în regim ambulatoriu.

Program cadru de conformare Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov - sediul central

Programul cadru de conformare al Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov - sediul central prevede reabilitarea/schimbarea mobilierului vechi și deteriorat la nivelul secțiilorZcomparțimentelor și extinderea vestiarului existent pentru personalul medical și auxiliar sanitar. Prin activitățile propuse, proiectul răspunde nevoilor identificate în documentul anterior menționat prin dotarea cu mobilier specific a Ambulatoriului integrat - sediul central.

Proiect cod SMI5 110264 -Modernizare,     dotare     și

eficientizare energetică a corpului S+P+7+M și corp extindere (de legătură) existent între corpul nou și corpul vechi ale Spitalului    Clinic de

Obstetrica - Ginecologie Dr. 1. A. Sbârcea Brașov, depus la data de 28.05.2017, în valoare totală de 26.552.919,96 lei,

Proiectul    "îmbunătățirea    serviciilor    sanitare    ale

Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin achiziționarea de dotări” este complementar cu proiectul cod SMIS 110264, ambele proiecte contribuind la îmbunătățirea serviilor medicale oferite locuitorilor Municipiului Brașov, în principal, alinierea la standardele europene, creșterea calității actului medical și a condițiilor de desfășurare a acestuia.

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI

POR/2018/8/8.V8.1.A/1/ ITI

Anexa 21

Mai 2018

valoare totală eligibila de 19.525.137,99 lei, finanțat prin POR 2014-2020.

Proiect cod SMIS 116281, Reparații             capitale,

modernizare si eficientizarea energetica a Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sănpetru, depus la data de 28.06.2017, în valoare totală de 8.584.757,90 lei, valoare totală eligibilă de 6.346.926,02 lei, finanțat prin POR 2014-2020

Proiectul    "îmbunătățirea serviciilor sanitare ale

Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin achiziționarea de dotări" este complementar cu proiectul cod SMIS 116281, ambele proiecte contribuind la îmbunătățirea serviilor medicale oferite locuitorilor Municipiului Brașov, în principal, alinierea la standardele europene, creșterea calității actului medical și a condițiilor de desfășurare a acestuia.

Proiect cod SMIS 118293, Consolidarea, modernizarea si creșterea eficientei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov, depus la data de03.10,2017, în valoare -totală de 30,700,529.22 lei, valoare totală eligibilă de 28,271,197.31 lei, finanțat prin POR 2014-2020

Proiectul    "îmbunătățirea    serviciilor    sanitare    ale

Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin achiziționarea de dotări” este complementar cu proiectul cod SMIS 118293, ambele proiecte contribuind la îmbunătățirea serviilor medicale oferite locuitorilor Municipiului Brașov, în principal, alinierea la standardele europene, creșterea calității actului medical și a condițiilor de desfășurare a acestuia.

Prin implementarea proiectului cod SMIS 118293 va fi îmbunătățită eficienței’energetice a clădirii Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie, inclusiv a Ambulatoriului integrat. Prin achiziționarea unor echipamentele medicale eficiente din punct de vedere energetic, proiectul vine în completarea celui depus în cadrul Axei 3, P.l 3.1B, scopul final al ambelor proiecte fiind în cele din urmă creșterea calității vieții locuitorilor din Județul Brașov și îmbunătățirea actului medical prin creșterea calității acestuia, ca urmare a creării unor condiții optime de desfățurare a activității medicale.

Având în vedere cele expuse anterior, considerăm necesară și oportună invesția propusă prin prezentul proiect, constând în achiziționarea echipamentelor medicale și mobilierului specific necesar creșterii calității actului medical din cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie, ținând cont în primul rând de faptul că investiția se realizează într-o clădire publică de importanță strategică ce se adresează unui beneficiar final, un grup țintă variat, atât din mediul rural, cât și din mediul urban, fiind un spital clinic de importantă (a nivel de regiune.

Proiectul „îmbunătățirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin achiziționarea de dotări” propus a fi finațat în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 8 - "Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de Investiții 8.1 - "Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități", Operațiunea A - Ambulatorii, va conduce la îndeplinirea obiectivelor priorității de investiție respectiv va contribui la accesul sporit la servicii de îngrijire medicală primară a persoanelor sărace și celor din zonele cu acces redus din județul Brașov, în special, dar și din celelelalte județe ale țării, in general.

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A71/ ITI

Anexa 21

Mai 2018

 • 2.2. ’ Justificare                                '                     » • - •              ;

Spitalul Ctinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov este o unitate sanitară publică cu personalitate juridică pentru tratamentul complex al patologiei psihiatrice și neurologice, precum și pentru recuperarea pacienților cu aceste afecțiuni, care pe lângă terapia specifică psihiatriei (terapia medicamentoasă și diverse forme de psihoterapie, terapie ocupațională) și neurologiei, oferă și proceduri complexe de recuperare neuro-psiho-motorie.

Prin prezentul proiect se dorește achiziționarea următoarelor echipamente medicale și mobilier specific:

Nr. crt

Denumire echipament/dotare

Nr. buc

Preț unitar lei

TVA lei

Preț Total iei

ECHIPAMENTE MEDICALE

1

Computer tomograf

1

1,357,569.00

257,938.11

1,615,507.11

2

RX grafie si scopie digitala

1

1,494,400.00

283,936.00

1,778,336.00

3

Sistem PACS

1

233,500.00

44,365.00

277,865.00

4

Echipament testare cognitiva neuro-psihiatrică

4

140,100.00

26,619.00

666,876.00

5

Sistem robotizat tip exoschelet pentru recuperarea mersului

1

1,073,984.00

204,056.96

1,278,040.96

6

Banda de alergare interactivă cu funcție de analiză a mișcării

1

196,045.00

37,248.55

233,293.55

7

.......  "~ Lift rhobUperitrU băzTn

2

34,038.00

6,467.22

• STJOTOW '*

8

Lift transfer pacient

2

22,162.1»

4,210.78

52;7Î45,56\;.

9

Bandă pentru bazin

1

15,911.00

3,023.09

18,934.09

io

Bicicletăpentrubazin

2

10,172.00

1,932.68

24,209.36

11

Sistem de recuperare neuromotorie pentru stimulare multisenzorială utilizând realitatea virtuală

1

147,744.00

28,071.36

175,815.36

12

Sisțem tip exoschelet cu funcție de evaluare și tratament a afecțiunilor neuro a membrelor superioare

1

312,535.00

59,381.65

371,916.65

13

Sistem robotizat mobil pentru recuperarea mersului

1

335,265.00

63,700.35

398,965.35

14

Sistem pentru recuperarea mâinii prin stimulare electrică funcțională

2

129,560.00

24,616.40

308,352.80

15

Sistem pentru recuperarea mersului prin stimulare electrică funcțională

1

210,024.00

39,904.56

249,928.56

16

Sistem de evaluare și recuperare a echilibrului static și dinamic

1

156,268.00

29,690.92

185,958.92

17

Sistem recuperare funcțională proprioceptivă pentru recuperare neurologică

1

823,956.00

156,551.64

980,507.64

18

Lampa de examinare

3

3,473.00

659.87

12,398.61

19

EKG portabil

1

17,786.00

3,379.34

21,165.34

20

Ecograf musculoscheletal

1

275,530.00

52,350.70

327,880.70

21

Lampa UV germicide

11

2,678.00

508.82

35,055.02

22

Trusă de resuscitare

5

4,782.00

908.58

28,452.90

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/UI

Anexa 21

Mai 2018

23

Trusa prim ajutor

5

7,650.00

1,453.50

45,517.50

24

Defibrilator

2

23,584.00

4,480.96

56,129.92

25

Ecograf Doppler

1

237,937.00

45,208.03

283,145.03

26

Ecograf examinări generale si doppler

1

237,937.00

45,208.03

283,145.03

27

Otoscop si dinamometru

1

3,500.00

665.00

4,165.00

28

Stetoscop cu tensiometru, ciocan reflexe, diapazon, trusa de abeaslanguri, termometru si centimetru cab neurologie

1

3,350.00

636.50

3,986.50

29

Oftalmoscop

1

91,800.00

17,442.00

109,242.00

TOTAL ECHIPAMENTE MEDICALE

57

9,908,546.90

MOBILIER

1

Set vestiar barbati format din: -10 dulapuri - 2 băncuțe

1

25,777.00

4,897.63

30,674.63

2

Set vestiar femei format din: -10 dulapuri - 2 băncuțe

1

25,777.00

4,897.63

30,674.63

3

Set vestiar barbatf fomat din:

- 6 dulapuri

............... ^JLJ2ajacutau

1

15,276.00

2,902.44

18,178.44

4

Set vestiar femei format din:

 • - 4 dulapuri

 • - 1 bancuta

1

10,502.00

1,995.38

12,497.38

5

Set complet cabinet medic RMFB , format din:

* canapea consultație: 1 buc

- birou: 2 buc

 • - comoda cu patru sertare pe roti: 2

buc

- scaun birou: 2 buc

 • - scaun pacient: 2 buc

 • - ceas de perete: 1 buc

 • - dulap cu 2 compartimente pentru medicamente si materiale sanitare: 1

buc

 • - dulap cu 2 compartimente pentru instrumentar medical si arhiva: 1 buc

3

21,552.00

4,094.88

76,940.64

6

Raft depozitare min. 4 etajere (320*40)

10

8,593.00

1,632.67

102,256.70

7

Set complet săli de așteptare format din:

- scaun: 50 buc

- ceas: 3 buc

- TV: 3 buc

1

33,540.00

6,372.60

39,912.60

8

Set Portar/fisier format din:

- birou: 2 buc

- comoda: 2 buc

1

18,722.00

3,557.18

22,279.18

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ m

Anexa 21

Mai 2018

 • - scaun: 2 buc

- dulap arhiva: 3 buc

 • - etajera: 1 buc

9

Set cbmplet camera asistente format din:

- birou: 2 buc

 • - comoda cu patru sertare pe roti: 2

buc

- scaun birou: 2 buc

 • - scaun pacient: 2 buc

 • - ceas de perete: 1 buc

 • - dulap cu 2 compartimente pentru medicamente si materiale sanitare: 1

buc

 • - dulap cu 2 compartimente pentru instrumentar medical si arhiva; 1 buc

2

18,563.00

3,526.97

44,179.94

10

Set mobilier cabinet ECO DOPPLER format din:

- dulap instrumente/medic/arhiva: 1 buc

- masuta instrumente: 1 buc

- paravan: 1 buc

 • - taburet medic: 1 buc

- birou medic: 1 buc

 • - birou asistenta: 1 buc

 • - scaun pacient: 2 buc

 • - scaun medic: 2 buc

- ceas: 1 buc

1

17,456.00

3,316.64

20,772.64

TOTAL MOBILIER

22

398,366.78

TOTAL GENERAL

79

10,306,913.68

Pentru fiecare echipament medical și set de mobilier in parte, a fost luată în calcul valoarea cea mai mică dintre ofertele de preț obținute.

Dotările achiziționate vor beneficia de o perioada de garanție acordata de producător, ulterior, după expirarea perioadei de garanție, urmând a se încheia contracte de service cu firme specializate.

în conformitate cu Hotărârea de Consiliu Județean Brașov nr. 131/29.10.2012, entitatea responsabilă cu administrarea bunurilor Spitalului Clinic ce Psihiatrie și Neurologie Brașov și implicit a Ambulatoriului integrat, aflate în domeniul public al Județului Brașov, este Spitalul Clinic ce Psihiatrie și Neurologie Brașov, unitate sanitară publica cu personalitate juridică.

Costurile de operare a investiției constau în cheltuieli salariale, cheltuieli pentru întreținere și reparații, cheltuieli pentru utilități, cheltuieli specifice: consumabile, medicamente, etc . Aceste cheltuieli vor fi bugetate și acoperirea lor se va face de la bugetul de stat, prin Casa de Asigurări de Sănătate și de la bugetul local - Consiliul Județean Brașov. Operațiunile de întreținere și reparații pentru echipamente și mobilier se vor face la termenele reglementate legal sau prin specificații tehnice.

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21 Mai 2018

Astfel, întreținerea noilor echipamente/dotări pe întreaga perioadă de viață a acestora va fi atât în responsabilitatea Unității Administrativ Teritoriale Județul Brașov, în calitate de Lider, cât și în sarcina Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, în calitate de Partener și administrator al bunurilor ce fac obiectul proiectului.

Autoritatea publică locală va prevedea în bugetele anuale sume corespunzătoare cheltuielilor asumate. Pe toată perioada de garanție acordată echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului, cheltuielile se vor limita la asigurarea consumabilelor necesare și la întreținerea lor. După expirarea perioadei de garanție, autoritatatea publică va prevedea în bugetul anual și cheltuielile de reparații / mentenanță.

Asupra Ambulatoriului dotat prin proiectul de investiții, se vor efectua permanente lucrări de întreținere a spațiilor și a echipamentelor achiziționate prin proiect.

Alegerea echipamentelor medicale și a mobilierului specific propuse prin prezentul proiect și detaliate în tabelul de mai sus este susținuta de următorii indicatori de performanță aferenți anului 2017:

1. Indicatori de management al resurselor umane

Nr crt

Indicatorul

Valoarea asumată

Valoarea realizată

Grad de realizare

%

1

Numărul mediu de consultații pe un medic în ambulatoriu

630,00

580,90

92,21

2

Proporția medicilor din totalul personalului

7,05

6,78

96,17

3

Proporția medicilor din totalul personalului angajat al spitalului

51.40

50,6

95,58

4

Proporția personalului medical cu studii superioare din total personal medical

35,00

32,10

91,71

2. Indicatori de utilizare a serviciilor

Nr crt

Indicatorul

Valoarea asumată

Valoarea realizată

Grad de realizare %

1

Numărul consultațiilor acordate în ambulatoriu

6900

6390

92,61

3. Indicatori economico-financiari

Nr crt

Indicatorul

Valoarea asumată

Valoarea realizată

Grad de realizare %

1

Cost mediu pe consultație ambulatoriu integrat

35,00

33,90

96,86

în ciuda îmbunătățirilor din ultimii ani, sistemul de sănătate brașovean reflectă starea generală ce caracterizează sistemul național de sănătate: pe de o parte există un sistem sanitar de stat cu o infrastructură modestă, cu o bază materială insuficientă pentru a statisface nevoile legate de sănătate a cetățenilor (de exemplu condițiile în care se desfășoară actul medical în unele unități sanitare, lipsa unor medicamente, exodul personalului sanitar către alte domenii sau alte țări etc) și, pe de o parte, dezvoltarea în paralel a unui sistem sanitar privat care

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2O18/8/8.1/8.1.A/1/ (Ti

Anexa 21 Mai 2018

beneficiază de o infrastructură medicală de multe ori superioară celei de stat și care, în unele specializări, se dovedește mai competitiv și modem decât cel public.

Pentru ca Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov să poată reduce numărul internărilor evitabile, cât și să crească gradul de accesibilizare a ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriului, este necesar să achiziționeze echipamente medicale la standarde europene în scopul creșterii calității actului medical și asigurării unul diagnostic și tratament de înaltă calitate tuturor pacienților.

în continuare prezentă o descriere detaliată a echipamentelor medicale propuse a fi achiziționate în urma implementării prezentului proiect:

POR/2018/8/8.1/8.1. A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITt

Anexa 21

Mai 2018

Nr. crt

Denumire echipament/dotare

Rol și funcțiune

ECHIPAMENTE MEDICALE                                        |

1

Computer tomograf

Computerul tomograf (CT) este un aparat care servește la producerea unor imagini, utilizând razele X. Aceste imagini sunt utilizate pentru stabilirea diagnosticului care va conduce la o eficacitate maximă a tratamentului prescris.

Față de tomografiile convenționale, imaginile din corp sunt prelucrate, obținând reconstrucții în toate cele 3 planuri. Imaginile obținute în urma trecerii acestora prin computer sunt vizualizate pe un ecran și reproduse pe hârtie și suport magnetic.

Achiziționarea acestui echipament va contribui la diversificarea serviciilor oferite de Ambulatoriul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie, deoarece, în prezent nu exista un astefl de echipament în doatrea ambulatoriului.

Avantajele computer tomografiei:

 • •   Durata scurta de scanare, între 7 și 12 secunde - prima intenție în patologia traumatică (vizualizează cel mai bine leziunile hemoragice acute și leziunile osoase).

 • •   Pentru investigațiile standard, costurile metodei sunt mai mici comparativ cu examinarea RMN.

2

RX grafie și scopie digitala

Echipament de radiografieri, fluoro scopie digital necesar pentru examinarea în timp real a structurilor în mișcare .din cofip, cu sau fără utilizarea de substanțe de contrast.

Vechile echipament^ de tliproscopie furnizau ..©..imagine pe un ecran, fluorescent, operau la întuneric, necesitând astfel o perioadă de adaptare a examinatorului la aceste condiții; imaginea obtinuță era analogică, ,dozele de expunere.: mari.. Echipamentele moderne sunt dotate cu amplificatoare de imagine șT lanț TV, .astfel Iricât nu mai lucrează la întuneric, dozele de expunere,-.necesare pentru dimagine. de calitate .sunt mult, mai mici, aparatele; fiind dotate cu variate dispozitive de stoca reia imaginilor, iar imaginea obținută va fi digitală.

Echipamentul de raze X este;qn echipament primordial și .esențial în desășurarea actului medical.

3

Sistem PACS

Picture Archiving and Communication Systems (PACS) este o combinație hardware și software dedicată pentru stocare pe termen scurt și lung, recuperare, management, distribuție și prezentare de imagini. Imaginile electronice și rapoartele sunt transmise digital prin intermediul PACS; aceasta elimină necesitatea de a descărcă manual, prelua sau transmite studiile realizate. Formatul universal pentru stocare și transfer imagini PACS este DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). Datele non-imagine, cum ar fi documentele scanate, pot fi încorporate folosind formate standard din industria de consum cum ar fi PDF (Portable Document

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ IT1

Anexa 21

Mai 2018

Format), o dată ce a fost modalitățile de tratare a im< informații pentru pacient, st pentru depozitarea și regăsir de dezvoltare web, PACS a interpretări și datele cone extragerea tradițională pe ba

încapsulat în DICOM. Un PACS constă în patru componente majore: șginii, cum ar fi CT și MRI, o rețea securizată pentru transmiterea de ații de lucru pentru interpretarea și vizualizarea imaginilor și arhive ea de imagini și rapoarte. Combinat cu tehnologia disponibilă și în curs •e capacitatea de a oferi acces în timp util și eficient la imagini, ce. PACS-ul pune capat barierelor fizice și de timp asociate cu pă de imagine de film, distribuție și afișare.

4

Echipament testare cognitiva neuro-psihiatrică

Determinarea tipuluhșijtocEil, nțțășura;(cantit4tiy.)qșt^.;d^ neuropslbologice-.robușțe șfc afecțiunile atat cantitative p Sistemul de testar&.șhfgțn testâre jadaptat neurqpsihofo supt, ispp.de utilizaț-^explicit și sub-funcjțiile jKUjppșjijglqș splepțațe J^țel^jgufișpșjhg

.Aepeflcy; ;s„ .

cSjRHe.

<; Medii. de tntrare special :; =P^tru^tuar^unul .te ..Compilațea,vajfcfeită a. mc de baza cognitiyș.; . .■

 • • ■* Investigarea capacității d<

 • • Testeleaju tăînevaldarei

■ sistemul oferă stândarț tulburărilor/ leziunilor.

 • •  Programe de instruire: cor Sistemul de testare Neuro - * funcții executive, memorie, Acesta a fost dezvoltat în s

Zarea. Iezțuhii.cerebi7i[esingur£-nu:;$unt,unindiciu,suficțentpentrua ;^ina,.cp|pporiț^<4caUtatixă)i?%cun^ii afecțiuni. Numai, prin țeste valide -metode țerapeutice; relevante >și eficientepot fi detectate it și calitative și respectiv tratateaiacesțQra.,»î ț$ea■ cogpttfrtf qfe£RiSisur<^fa îți,sistem: de (îhi clinice/Administrarea datefor/procedurade testare și evaluarea £.și ;ftexiiii,lft(, E^ștă;te5te.spe<icftși^sjW|fe;pentnJ,toatejfuncțiile reley^.. Steluța este.modulaf^.ln .furicțje.de întrebare, sunt ^ițe.rejgyanțe.^țjșa pot^pp^flaț^îu-baterij^de tastare. Jn ^pec1atdezyoltate,așa-numiteleseturidetestare.

ci-.-j -.'-Vi fofrtrj.y,      ‘   -• •’     . ,i !- <   •

^gățjțj^gpț^^^re^^bleri^pf.p^moțorii &.îageneral, qp bi..                      e-■               i\;i. r

țodelor ^jecifice la o întrebare de nivel superior: de exemplu, testul

.diferențiațăadeficiențelorcagnitive la pacienții neurotQgici.în plus, e- actualizate și specifice bolii, pentru a facilita- clasificarea /        ”    v-.-i                 ■

îspunzătoare

Cognitivă este un program de instruire bazat pe știință pentru atenție, leglijenț&ZcSmp vizual, procesare spațială și visuomotor.

trânsă legătură cu Sistemul de testare pentru neuro și, astfel, face

POR/2018/8/8.1/8.Î.A/1/ 7 REGIUNI

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21

Mai 2018

posibilă clarificarea cerințeldr de formare prin testarea neuropsihologlcăși revizuirea progreselor în formarea țestelor. Programele corespunzătoare de. testare și instruire se bazează pe aceleași baze teoretice bine definite! Cu toate acestea, testele șl instruirea cognitivă nu funcționează pe aceleași paliere. Acest lucrii face posibilă diferențierea, fiabilă între efectul de învățare specific materialului și. efectul de formare dorit.

De exemplu, tratamentul diagnosticului deficitului de atenție este o precondiție, deoarece s-a demonstrat în mai multe stuM terapeutice că terapia trebuie adaptată în mod specific la deficitul respectiv.                    j

în special, în cazul unor perturbări ale funcțiilor de atenție elementare se pot produce degradări de performanță atuncicând.se utilizează programe complexe de instruire.

Procedurile de terapie asistată de calculator s-au dovedit a fi foarte utile (antrenează servicii specifice de primire a.atențietîn^sițqații de zi cu zi).     ..

Utilizarea,..calculatoarelor’ «sigura cel mal înalt nivel' posibil al obiectivității și preciziei și evidențiază dimensiuni jara nu pot fj eyaluate cu ,testele țradițiqnale creion-hârtie. în plus, rezultatele, testelor șunț^m-șl corecte. Este disponibilă o largă..varietate de țeste (mai mult de 120)’acoperind toatearlile.dffigrwzei neuropșîhologie și evaluării.

Sistemul este intuitiv’, șț, lusor/ de utilizat, nefiițid necesare .cunoștințe despre foloșjrea calculatoarelor pentru utiliza|®a'sistemului..*

5

Sistem robotizat tip exoschelet pentru recuperarea mersului

Sistem robotizat tip exoschelet pentru recuperarea mersului este un antrenament eficient de recuperare a mersului la intensitate mare cu scopul de a restabili un tipar fiziologic, corect al mersului. Acesta permite trațarea mai multor pacienți și mărirea șansei acestora de a-și recupera mersul într-un mod extrem de eficient. Dovedit științific că îmbunătățește rezultatele procesului de recuperare și utilizat cu încredere de centre de reabilitare la nivel mondial, sistemul susține, stimulează și motivează pacienții.

Sistemul asistă mișcările pacienților cu insuficiență de mers și este utilizat pentru a îmbunătăți mobilitatea persoanelor după accident vascular cerebral, leziuni ale coloanei vertebrale, paralizie cerebrală precum și alte boli neurologice și leziuni.

Descriere generală

 • •  echipat cu orteze acționate electric în combinație cu un sistem de banda de alergat și de sprijin dinamic al greutății corporale.

 • •  permite antrenament intensiv pentru pacienții cu handicap locmotor.

 • •  permite antrenarea cu un model de mers fiziologic.

 • •  permite antrenarea cu participarea activă a pacientului.

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21

Mai 2018

 • •  permite progresia antrenamentului și reducerea treptată a sprijinului acordat pacientului în timpul procesului de reabilitare.

 • •  design plăcut și compact pentru un proces de recuperare eficient, fără a consuma mult spațiu.

 • •  permite accesul pacientului în scaunul cu rotile pe o rampă.

 • •  echipat cu balustrade ergonomice dreapta și stânga, care sunt accesibile pentru pacient în timpul instalării și în timpul antrenamentului.

 • •  barele de susținere sunțj reglabile în lățime și înălțime în funcție de dimensiunile pacientului.

 • •  permite o vedere a rpersului pacientului, astfel încât terapeutul poate observa mersul pacientului, fără obstacple vizuale.

Sistemul poate fi operat de un singur terapeut, este ușor de utilizat și nu necesită ghidarea picioarelor. Astfel, terapeutul se poate concentra asupra modelării optime a terapiei pacientului, Utilizarea este sigură și eficientă si a fost dovedită științific în mai multe patologii, cum ar fi accidentul vascular cerebral,; leziuni ale coloanei vertebrale, leziuni cerebrale traumatice, scleroza multiplă, Morbus Pariiinson și paralizie cerebrală.

Studiile științifice au arataț că antrenarea cu acest sistem aduce rezultate în îmbunătățirea calității mersului, beneficii pe termen lung și creșterea capacității aerobe.

Operare ușoara:

 • •    Parametrii pot fi schitfibați ușor în timpul ședinței de recuperare în funcție de nevoile

pacientului.             :

 • •    Pacienții pot fi mutați ușor din scaunul cu rotile în dispozitivul medical.

 • •   Trecerea ușoară de la terapia automată în cea manuală.

 • •    Prin sistemul de susținere dinamică a greutății (LEVI) pacenții pot fi ridicați din scaunul cu rotile și parțial/total susținuți

 • •   Tratamentele preprograpiate oferă instalarea rapidă a pacientului

 • •   Spațiu optim pentru terapeut în jurul pacientului

 • •   Operare și control prin ecran touch screen de un singur terapeut.

6

Bandă de alergare interactivă cu funcție de analiză a mișcării

Bandăpențru reabilitaje^jțșquperare. mersului,;anali2ă de rnișcăr,e și cardiologie, reprezintă visul oricărpLterăpeutce îșjjdqngjte. săirgâîț^ermltțO!. analizăjnersuM. ^ar și. să eyâlueze njișpările realitatea virtuală. Covorul senzitiv, realizează analiza- rnersului,-în timp ce camera 3D integrată analizează mișcarea șl postura. .     /

Monitorul component este Qoglin^jțjigitală cefurnizează pacientului un feedback eficient în controlul posturii în situâțje ldinamică. Oglinzile puternice pot să digitalizeze imaginea pacientului

POR/2018/8/8.178.1.A/1/ 7 REGIUNI

POR/2018/8/8.1/8.1,A/1/ ITI

i

Anexa 21

Mai 2018

și să o rotească în toate planele pentru o vederea obținerii unei imagini tridimensionale complete. Banda este echipată cu un [covor rulant alcătuit din senzori de încărcare.. Această tehnologie permite evaluarea contactului cu soțul în timpul mersului, datorită'interfeței software și corectarea, parametrilor dinamici în timp real/Odată testul încheiat, sistemul printează automat un raport de Analiză a Mersului.

Cu ajutorul benzii, pacientiA-poate să realizeze imersia în realitatea virtuală, unde obține un feedback asupra controlului simetriei contactului cu solul și posturii în timp real.

Profitul pacientului este unu| digital, ne mai fiind nevoie de suport de hârtie.* Terapeuții pot să creeze, modifice și să.personalizeze profilul pacienților, extrem de simplu folosind un server sau o tabletă: Cu ajutorul unui click, toa'tă informația este transferată pe domeniul alocat pacientului individual.                  T

Fiecare pacient este unic, ayand propriul program de antrenament, prin urmare fiecare pacient deține câte Domeniu/Cheie. Inserând- această -cheie' îri sistem, -acesta recunoaște ,automat programul pacientului. Pe dârîgă programul de antrenament, aceasă chele mal conține șl datele de evaluare statistică: forță, balans, stabilitate, flexibilitate, etc.

7

Lift mobil pentru bazin

Lift destinat tuturor tipurilorțde bazine sau căzi de dimensiuni mari. Compact, design ergonomie și ușor de transportat pe cele patru roți. Instalarea nu necesita pregătire speciala a spațiului.

Liftul de pardoseală este Confecționat din oțel inoxidabil vopsit electrostatic, rezistent ta coroziuni. Detașare fără unelte și schimbarea locației se poate efectua de o singură persoană. Suport pentru ridicarea si transferul pacientului confecționat din inox și rezistent la coroziuni.

8

Lift transfer pacient

Dlspozitivul este ideal pentr r a ridica în condiții de sigurantță și a -transfera fără nici un efort paderiții xareau.o mțibili^te redusă.

Liftul este foarte stabil șWțjșț r, datorită; construcției din proflle deialuminiu.ee conferă siguranță și confort nu numai;padențildfc Gt^Upersoanelor ce manipulKtză- dispozitivul. .

Brațul liftului- are; in comppiență 4 puncte-de- fixare, ,iar în cazul.în. care uq. pacient a căzut accidental, brațul poate ff c< borât.până la nivelul,solului pentru a-l ridica în.condiții de siguranță maximă de -w^TOur-^pgjigSpt.-. i;... 4-,               .    .

Picioarele cadrului de susțipere a. ,liftului pot fi îndepărtate sau apropiate prin comanda electrică, foarte ușor.

Cadrul de atașare a hamului < ste compatibil cu toate tipurile de hamuri de transfer și este dotat cu un mecanism de blocare ș1 an tirotire a hamului.

Avantaje pentru personal:

• Construcție foarte rezistentă și ușoară, datorită confecționării cadrului din profile

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI

POR/2018/S/8.1/8.1.A/1/ ITt

Anexa 21

Mat 2018

-                                      -                                                                  f*'

. aluminiu.                                                          ~

.< Rolejdublg-^^nalțâți alitât|cu mecanism.de blocare.

Telecpmahdă<sj^fjșarea.iTj¥elului^a stă^^eîqcărărgiaacumulatorului.

r; . . •

ipoateifi uțț^E^'$1;(h^ttansf9cuUpaQtentllpRiaf|dt^>^^4^nâ^saj«^BC'. •<            .-<• s--

9

Bandă pentru bazin

Bandă de recuperare acvatică din oțel inoxidabil ce permite utilizatorului să meargă și să alerge în timp ce este cufundat în apă profitând de flotabilitate și alte beneficii ale mediului acvatic. Utilizatorul trebuie să se deplaseze în mod activ cu picioarele spre spate față de rezistența apei în timp ce piciorul alunecă pe role, ș1 din nou înapoi în față și începând un nou pas cu celalalt picior. Nu există nici o rezistență mecanică și nici un motor care deplasează rolele.

Poate fi utilizată pentru persoanele cu limitări din cauza artritei, fibromialgiei, o leziune anterioară, obezitate sau cel cu handicap, de asemenea este potrivita pentru utilizarea în centre medicale.

Necesită un nivel scăzut de întreținere.

10

Bicicletă pentru bazin

Bicicleta'de apă destinată'aetivitățil de recuperare-acvatică,-profitând de numeroasele beneficii alemediuluiacvatic<Rezistența eSte determinată depatruroți;cwpaletieregtabilepetreinivele cu dat paleta’eSte-trasă^n afarăj cp atăt voiumUl deapă antrenat va‘tfi;mai mare; prin-urmare, cti atât mai -maro vș^f-rezlstența. : h:                  <>     •» r. "    .

Bicicleta'staționară dșțe'țaph'cată’idin- oțeUinoxidabil-marin;- proiectat inovatlv pentru poziționare ergoribmica,- șt pentrpdiperfprmanțăoptimă.

Votant: -patru1 elemente ^5^ce^r^hdșș*&tațjefiși,. rulrpptâ GU.^uto^brifiapțț-sintetic. -Setările Variabile. pe^ru-trefa-gradqSddjEezisțentă.'în olus față’ de rezișțepțadieaccelerareinatufaleii -Baza- acoperftă'cu proțecțre «dublă antl -ăderaparopentrd-ăderență măf bună laapodea; extensibile să se adapteze la adăncim'ea mscirjefî               i»j *-i > .* .f--- ♦“

Șa: regtâre^vertîcalX^^iH^ntâțapehțfiy^J^iierpâfutifiiatQnuljjf.

Mânere: reglare veircală ■șă|prtzoptala 'pehtru alinierea-Utilizatarolui. De asemenea, reversibile pentru schimbarea pgg&urjj, Ideală&reaftlițare.         '

Materiale: oțetmariatcareîperniitejfolosireaînapeletermale, saline și.bogate în minerale.

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1. A/1/ IT1

Anexa 21

Mai 2018

Utilizarea sa/pultifu^tonâli Necesita un niveLscăzut de î a rezista la cele mat'dure s timpul vieții tor. Esțeușorjd pe marginea piscinei sâU:în â

; face din ea a piesa unică de echipament.'

ftrețiWre. Bicicleta: pentru bazin este concepută și.proiectată pentru ițicitărt pe care echipamentele profesionale trebuie" sa le suporte în >.așpzatîn piscină și apoi utilizată în apă.. Poate fi depozitată, lăsată

11

Sistem de recuperare neuromotorie pentru stimulare multisenzorială utilizând realitatea virtuală

Sistem de recuperare neuron Sistemul pune la dispoziție d suprafață (perete, podea, m< mișcare.

Sistemul integrează exerciții membre inferioare și trunchi Rezultatele obținute în tim pacientului și să îi modifice p Sistemul se bazează pe ab implică participarea cogniti directă a pacientului, fără in cu probleme cognitive.

Sistemul crează o imersie cor tehnologii invazive (ex. oct calitatea interacțiunii, totod pacienții care folosesc cadrt timpul terapiei cu alțf pacien Sistemul oferă un scor pent parcursul exercițiului. Nu fol componență senzori optoelec Sistemul se adresează tuturo 80 de ani și permite folosirea senzorilor EMG și a Senzorilor Toate datele obținute în tim| Upgradarea sistemului se fac Sistemul poate funcționa într Recuperarea utilizând stirr pacientului fiind în același t

lotorie pentru stimulare multisenzorială utilizând realitatea virtuală, ferite medii virtuale (realități virtuale) care pot fi proiectate pe orice isă), cu care pacientul poate să interacționeze direct, printr-o simplă de reabilitare specifice destinate întregului corp (membre superioare, și simulează activități/ situații din viața reală.

pul recuperării permit’ medicului să evalueze progresele reale ale rogramul de recuperare în consecință.

jrdarea motivațională. Sistemul generează stimuli audio-vizuali ce ză și perceptivă a pacientului în scop motivațional. Interacțiunea termediut unul avatar, permite folosirea sistemului de către pacienții npletă, vizuală și auditivă în realitatea virtuală, fără prezența oricărei elari, mănuși, căști, etc.), care restricționează sau distorsionează ită reducând riscul de cădere, permițând folosirea sistemului de către il de mers, scaun cu rotile etc. Permite interacțiunea pacientului în ți sau cu kinetoterapeutul.

ru fiecare din exerciții, acest scor fiind oferit în timp real pe tot osește markeri de orice fel (reflectorizanțl, pasivi sau activi) și are în ■tronici cu infraroșu.

r categoriilor de vârstă (copii, tineri, adulți și vârstnici), de la 3 ani la i lui simultană de către doi pacienți. Oferă posibilitatea de conectare a Inerțiali.

iul unui exercițiu pot fi exportate sub forma unui fișier EXCEL, e online de către producător.

-un spațiu redus - cca 16-18 mp.

uli audio-vizuali implică participarea cognitivă și perceptivă a imp motivațională. Rezultatele obținute în timpul recuperării permit

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI

POR/2018/8/8.1/8.1.A/V ITl

Anexa 21

Mai 2018

medicului să evalueze progresele reale ale pacientului și să îi modifice programul de recuperare în consecință.

Modul de funcționare

Sistemul, conectat la un videoproiector sau la un ecran de mari dimensiuni; reproduce o serie de exerciții interactive si datorită unei camere cu infraroșu care analizează mișcările pacientului creează interactivitatea.

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2018/8/8.1/8^1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1 /8.1.A/1/ ITI

Anexa 21

Mai 2018

13

Sistem robotizat mobil pentru recuperarea mersului

Sistemul deschide noi perspective în recuperarea funcționala a mersului cu suport dinamic al greutății corporale. 0 soluție sigura, mobilă și versatila, pentru recuperarea completa a mersului. Este un robot mobil pentru recuperarea mersului, care susține greutatea corpului și permite poziția verticală, cu mâinile libere, fără limitări spațiale. Este o punte de legătura între banda de alergare și mersul liber și oferă un mediu sigur și funcțional.

Unitatea este o platformă rqobilă cu două roți acționate electric și patru role pentru deplasarea înainte, înapoi, și întoarcere.!

Unitatea permite postura fiziologică, verticală (ortostatism) în timpul recuperării mersului. Unitatea urmează în mod intuitiv pacientul oferindu-i astfel posibilitatea realizării unei mișcări sigure și libere.

Recuperare fiziologică. Mers natural

Suportul dinamic al greutății corpului și platforma robot mobită, permite postura fiziologică, verticală (ortostatism) în tiinpul recuperării mersului. Pacientul are mâinile libere, se poate concentra la mers si sistemul îl urmează intuitiv, oferindu-i astfel posibilitatea realizării unei mișcări sigure și libere.

Concentrare ușoară pe mers ț obiective în siguranță

Protecția anticăzaturi și urmărirea intuitivă a pacientului - asigură o recuperare în condiții de siguranță pentru pacient și terapeut. Pacientul efectuează pașii cu încredere, în timp ce terapeutul se poate concentra pe reglarea intensității și dificultății, prin selectarea de moduri diferite de recuperare.

Recuperare versatilă cu mobilitate ridicată

Dimensiunile compacte ale sistemului permit realizarea unui exercițiu versatil, care sprijină recuperarea profesională a mersului și oferă o mobilitate ridicată. Pacienții se pot muta dintr-o cameră în alta voluntar, ca pregătire ideală pentru viața de zi cu zi.

Integrarea clinică ușoară

Sistemul nu necesită instalare sau modificări. Fluxul de lucru intuitiv permite o pornire rapidă și ușoară a tratamentului și o integrare simplă în rutina clinică.

Mers fiziologic, vertical

Suport dinamic pentru greutatea corporală. Platformă robot mobilă pentru mersul pe jos liber. Recuperare obiectivă. Vizualizarea progresului pacientului

Afișarea rezultatelor cheie și un export ușor de date prin USB, permite o documentare temeinică al progresului recuperării pentru luarea deciziei clinice, precum și pentru furnizorii de asigurări de sănătate.

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI

POR/2018/8/8.1/6.1.A/1/ (TI

Anexa 21

Mai 2018

14

■ : ?

Sistem pentru recuperarea mâinii prin • stimulare electrică funcțională

irwl.Prin s^nuțșre electrică Acesta tehnologie îmbunătățește terapia ș1 mâ^țnfzeazăfuncțiile?..        *'4‘?...

Șî^tepriul îmbuqȘțâțgițe fupcțiile pierdute a mâinii ,datorita bnor afecțiuni ‘precum: AVC, j.. /.....

S)s^Mr’dte^J^^P&^wbU^tM^^^ua\^^^țeța|^ice .ștacțivițăți.;axate pe WfnȘțirputarea Electrică Funcționala sistemul:*

=>. permite recucerea spaâticifății musculare.

• => permitea-mâiniiși,aț^ieturik       ...,,.  .

=> poate regulau pțeyenî,<șc^le;^gj^date, $ țgjnțcfti^.la rpenținșreia sau creșterea amplitudjnji de.mișcafe,:creșțecircplaț1a,sanguioă1tocala;șjlpreyineatrofiarnusculară. SistemuLpermițe recj^erarea.pacientiior imediaț dupa ce au suferit o leziune.

Sistemul oferă prptcțcpale speciffcede -formare care folosesc FES.

ȘistemuLeste. cqrapusrfHn. 4 pf$ezț.(fe,.2. dițnepsiuni. (2 ^țru.mâna, djeapt&și. 2 pșntax mâna

^ .ajutorul electrozilor.

Octetefeofer1aofixațB.șiuti^reș^ajaR • ,

Per^r.to.1ț^upsrare

Unfțatea de.conțfQl^p^ițș fOimunlcarea wireless cu sțstpptfil șt cu Programatorul Clinic. PactentuCpoateii^^âcțjyigțt^axatej pe-jscop în, țrqp^^^ogțeza^țgfesyu. .stimulare

15

Sistem pentru recuperarea mersului prin stimulare electrică funcțională

Sistem pentru recuperarea mersului prin stimulare electrică funcțională (FES) realizează dorsiflexia și oferă stabilitate articulației genunchiului și se adresează pacienților cu următoarele patologii:

 • •   AVC                                                 '

 • •   Traumatisme Cerebrale

 • •   Scleroză Multiplă

 • •   Traumatism vertebromedular incomplet

 • •   Paralizie Cerebrală

Sistemul a fost conceput pentru a crește calitatea vieții și are design ergomnic foarte ușor de

POR/2018/B/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8,1.A/1/ ITI

Anexa 21

Mai 2018

poziționat pe gambă sau pe cpapsă.

Studiile au demonstrat rezultate clinice îmbunătățite după folosirea stimulării electrice funcționale (FES). Acest sistem oferă unistandard superior de îngrijire a pacienților, ajută neuroplasticitatea, previne atrofia musculară și îmbunătățește amplitudinea de mișcare.

Caracteristici:

 • •   detectarea mișcării 3p: monitorizează mișcarea pacientului în cele trei planuri chinamatice prin utilizarea unui! giroscopo triaxial și un accelerometru. Sistemul identifică fazele ciclului de mers și' algoritmul nou se adaptează la schimbarea dinamicii de mers (parametrilor spațio-țemporali) și realizează stimularea în 0,01 secunde. Oferă un răspuns de încredere - de 30 de ori mai rapid decât am clipi din ochi.

 • •   stimulare pe multiple canale: oferă un control precis asupra dorsiflexiei, inversiei și a eversiei piciorului astfel ajustarea pentru fiecare pacient fiind foarte facilă.

 • •   set-up rapid și intuitiv: detectarea mișcării face ca senzorul pentru picior și unitatea de control să fie opționale. Se reduce semnificativ timpul de ajustare și astfel se maximizează durata fiecărei sesiuni terapeutice.

 • •   rapoarte: folosind teștul integrat de 10 metri de mers și testul de 6 min se poate urmări și documenta ușor progresul zilnic al pacientului. Evaluările standardizate ajută urmărirea în mod obiectiv și documentarea progresului.

 • •  sistemul crește independența și siguranța în timpul mersului

16

Sistem de evaluare și recuperare a echilibrului static și dinamic

Platformă mobilă stabilizat presiune electronic avansat. Bară de sprijin pentru mă antrenamentul în deplină sigi Funcții de blocare-ale pl< stabilometric dintr-unul.dina testul Romberg, oscilația, C,€ Dispozittvsde control.alidnșta cu greutatea corporală detet coeficientul,de instabilitate.. Permite comparația rezultate Sistemul pentru evaluarei componente noi și inovații te nivele diferite. Platforma rr

i de un sistem electro-pneumatic, cu ajutorul unul regulator de nț soltdă și comfortabilă, ce .permite evaluarea proprioceptivă -și ranță,

tformei mobile, ce permit, transformarea . imediată, a sistemului nicîn unul static pentru tipul clasic de evaluare a stabilometriei (ex. J^etc.).                      .

lilltățiLcapabil să*modifice automat stabilitatea sistemului în relație tată (greutate detectată de senzori.de forță) :și să seteze și introducă lor înregistrate cu padenți ce au greutăți diferite.

. stabilometriei statice și dinamice (proprioceptive): combină inoiogice. cum ar fi opțiunile de control stabilizate electronic la 50 de obilă este stabilizată de un sistem electro?pneumatic sofisticat cu

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ IT1


Anexa 21

Mal 2018select ronic avansat. Structura barei de sprijin pentru mâini este -^luarșapr^                              siguranță,

ormei mobile, perțuittransformarea imediată a sistemului dintr-.unul tipul clasic de evaluare a stabilometriei (ex. testul Romberg, oscilația

/ • î - /»*, '            V, f .         _A. * p *„   ,*                4


ajutorul unuferegulab:

solidă și cpnfortaWI^:și:;penti.țte eyalUc

Euncțiile de; ''              ' ‘---a,:

dinam ic,în unul

£.O.P, etc.). nvF-'.țgix                                                ;■               . .    .    , . •

ControlulinșțGbilitâț^dișp^tivur.de;,control.alins.taMlitățM:este,capabiL să-.modifice:automat stabilitatea siștemuluifîn relație cu greutatea corporala detectată fgreutate detectata de senzori de forță) șt să setezeși ințrbducă coeficientul. desinștabi.litate.Așadar.o dată ce. coeficientul de intabilitate,(dela'Vlavj5Q)-a fost setat și introdus, dispozitivul de control al iptabilttății permite comparația rezulțatRloRÎnr^j lstratecu.paciențixeau greutăți diferite. •

Modulul stabliomefâș; sistemul este ețhipat cu patru celule de' încărcare, oferă posibilitatea transfoirnărikîptȚ-iUvisjșțeqji ^is,tahilPOJgtrie..complet. Prinînchiderea întrerupătoarelor circuitului pneumatic;:Rlatfpjn^3{pp.b|ii—- ------J--*-------—•-----

ortosrat1că»d.ekstabwjtjjetrt& j stabilometrtsă în -instabilitate- -4^.'

prqpriocșptfjțe.șt.pâgjy^veți icpri

. real, al P3G^pty.lui^3J^9 i^ri traseu defioi^da^kca^^e-' țgtp |TCdțficaț4^at^e^t.ifț3 ișpioi^ este nevaiq.., ;;          . ..    ;

Sistemul soft^re.j^jgjf evalyare.p^ite, supuș evaluării. D reăbilitare ;.cqncepuțe„să în

Ratarea p_wprloțfeffî\

-furnizează' terâpeutuiu

.. l...— ■ v —w —— II , - . w— ... „ ■ —y"*".3' --"T~"—                ■-■ ———- ■                      ' WWW'- — •            WWW. .., —• IWW.WWW _■  — — f— • - ——  * y’* 1 — W

de control la diferite .nivela este de'aSșrhenea posibila. Sistemul furnizează o evaluare globală (Average Trace Error „ATE”) șl evaluarepediferite segmente (sector Average Trace Error „SATE”).fost setat și introdus, dispozitivul decontrol al iptabilității permite


sțj^j^^^*^i^y/:atețe,i:d^hpf3l^te!,Mn.Xip clasic,de ^evaluare Rrotocolu^n foLpșife^.:sișțemuiuibipQdal sugereazăoprimăeYaluare jjață de o evaluare dinamicăprin coeficienții progresivi de ■■■ . ;j                                  ‘Wb.S-'WîU'Sr? ■■ :>•;       '• t. ■        > r .

nMe.-de>;anțțer)ament '— traseul ideal și cel ^aresTpaciei^m. -Acest traseu de evaluare, sdftware                            rie de trasee de

. bMȘtăteașcă CQf|$gf                            ișcări. Testele și

f                                ^a^esa^-ÎQjațiceciTwmeqt

» rjșțzjrțta sCoplâ- tuturor modutbibr -jg^are.' Această funcție de test i eyaluare-dbiectivă a condițiltor-proprioceptiveale pacientului, introducândîn progțXm.Sreutjatea pacienteUii și procentul deiforțăaplicată, analiza proprioceptivă

POR/2018/8/8.1/8.1 .A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITt

Anexa 21 Mai 2018

ModuL grafic: acesb^prografri'ește capabil sa monitorizare în timp- real variante de înclinare, încărcările-aplicate șt^forț^le^exercftate asupra platformei mobile.1'Reprezentarea grafică-asupra : dâteloridetdttâte;esfeâf^® iH^rinfri-un sistem'de’coordonate carteziene fie printr-un sistem de traseeiteTeabilitare'. * ’             •-              •''‘ " -■ '             .      ■

înregistrările clinice ’și -înregistrările anterioare-pot ff accesate prinintermediulunor funcții simple într-un modTiapiâ și ihtufriv.'l -   <<                                            •'                  • .

17

Sistem recuperare funcțională proprioceptivă pentru recuperare neurologică

Sistemul realizează neurd-reabilitarea sistemului locomotor prin stimulare funcțională proprioceptivă. Sistemul oferă o terapie care permite menținerea acestei interacțiuni funcționale pe tot parcursul procesului de recuperare.

Experiența si re-initierea mișcărilor: tehnologia este utilizată în terapia funcțională de mișcare prin menținerea funcțiilor senzoriale și motorii chiar și atunci când mișcarea este imposibilă. Dispozitivul stimulează sistemul nervos cu informațiile senzoriale identice cu cele care apar în mod normal pe durata mișcări naturale. Aceste informații aferente pot induce răspunsuri motorii corespunzătoare senzației experientate de către pacient. Aceste stimulări păstrează interacțiunea senzomotorie și stimulează neuroplastidtatea.

Acceterarea procesului de reabilitare: dispozitivul oferă pacienților șansa și satisfacția de a realiza mișcări in continuare. Acțiunea sa timpurie limitează apariția numeroaselor daune provocate de perioade lungi de imobilitate. Timpul zilnic de reabilitare este îmbunătățit, mai plăcut, mai puțin obositor. Ajută pacienții să iși redobândească independența mai devreme și în condiții mai bune. 0 gama larga de aplicații clinice: deficiențe neurologice congenitale sau dobândite (ataxie, leziuni cerebrale, distonie, paralizie cerebrala, boli neurologice, boala Parkinson, SM, AVC), consecințele îmbătrânirii (anchiloze, tulburări de echilibru, sindromul de imobilitate, slăbiciune musculară). Măsuri urmărite și susținute: Ș

 • •  Prevenția "deprogramarea senzomotorie"

 • •  Reabilitarea timpurie, continuă și repetată

 • •  Formarea engrama locombtorie

 • •  Stimularea neuroplasticitatii și recuperare motorie

 • •  Controlarea tonusului muscular prin reducerea spasticității

Recuperarea m faza acută: Unitatea mobilă permite terapeuților să aptice tratamente specifice, foarte devreme în cazul pacienților imobilizați la pat, cu scopul de a păstra tiparul lor de mișcare. Acest tratament le dă senzația, că picioarele lor se afla în mișcare, împiedicând astfel deprogramarea senzorială.

Tratamentul verticalizat pe scaunul de pacient: datorită structurii sale versatile, sistemul este

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 171

Anexa 21

Mai 2018

reglabil în funcție de nevoile pacientului și in funcție de cum progresează. Cu ajutorul scaunului, pacientul poate fi plasat într-b poziție optimă pentru a realiza diverse mișcări care se apropie de cele ale mersului.

Tratamentul avansat: stimulările oferite de sistem, aplicate pe pacient în timpul ortostatismului, facilitează reabilitarea controlului postura! și îl conduce pe pacient la re-inițieria mersului natură. Reabilitarea brațului: recuperare funcțională a brațului paretic eludează majoritatea pacienților după un AVC sau TBI. Tratamentele ajută pacienții în stimularea neuroplaticitatil și oferă o recuperare a capacității de coordonare a musculaturii și de a efectua mai devreme mișcări utile în viața de zi cu zi.               ’

Importanța intensității și a repetițiilor: protocoalele echipamentului urmăresc evoluția pacientului. Sesiunile de reabilitare permit tratamente progresive ș1 de intensitate mai ridicată bazate pe repetițiile stimulărilor un scop țintit permțând astfel pacientului redobândirea capacităților mortice.        ■

Recuperarea mobilității: aceasta terapie pentru membrul superior oferă pacientului senzația de mișcări complexe și îl determină să realizeze răspunsuri motorii importante. Astfel pacientul își recuperează mobilitatea.

Coordonarea bimanuală: în cazul reabilitării paciehților care au suferit un ACV, tratamentele de coordonare bimanuală sunt foarte benefice, deoarece implică membrul nonparetic ceea ce facilitează recuperarea membrului paretic.

Stimularea cognitivă: tratamentele avansate permit pacienților să realizeze mișcări complexe ca și desenatul sau scrisul. Dispozitivul oferă feedback în timp real prin video biofeedback care amplifică stimularea senzorială și motivează pacientul pe tot parcursul sesiunii, îmbunătățind astfel rezultatele pe termen lung.

Reducerea spastidtățîi și îmbunătățirea funcțiilor mortice: în acest mod specific, aceste stimulări sunt în general aplicate direct în mijlocul mușchiului spastic. Aceste stimulări induc o activitate crescută a mușchiului stimulat și o inhibare reciprocă pe cea spastica. Stimularea anti-spastica este necesară pentru a reglementa tonusul mușchilor și pregătirea acestora pentru a primi alte stimulări prin tendonul carej suscita senzația naturală de mișcare și de a induce mai multe răspunsuri motorii. Multumiță diversității protocoalelor, terapeuții pot propune sesiuni de reabilitare adaptate la diferite patologii și la progresul și nevoile pacienților. Aceste protocoale permit pacienților să mențină sau să recâștige capacitatea lor de a executa mișcări coordonate și ritmice, care implică mai multe articulații și mușchi, cum ar fi locomoție, de indicare sau mișcări complexe (desenatul).

POR/2018/8/8.1/8J1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/4/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21

Mai 2018

18

Lampa de examinare

Sunt necesare.derularitjacț^ Utilizaje: pențru ilunjfoa^aj Vor fi amplasate în cabinetel

Lății.personalului medical., uprafețelo'r de jwcaminâi ^exonsultâțiC *

19

EKG portabil

Electrocardiograf portabil, compact, fără fir, ușor de utilizat care poate înregistra și memora măsurătorile prin electrocardiograma (EKG) ale ritmului cardiac.

20

Ecograf musculoscheletal

Ecografia musculoscheletalăjeste o metodă diagnostică complexă, precisă, Jără efecte, secundare pentru pacient, nedureroasăj care se poate efectua ori de câte ori este nevoie, aducând un real beneficiu în diagnosticUlșiuijpărirea unei game largi de afecțiuni musculoscheletale.

Ecografia muscutoscheletală|permite explorarea structurilor musculoscheletale și a părților moi superficiale, aducând informații similare rezonanței magnetice, ,jpsă la, un preț.mult mai ;redus, ceea ce o.foce a fi metoda de prima intenție.

Ecografia muscuiosch'eîetală Ieste 0 metodă imagistică neinvazivă, neiradiantă, repetabilă ori de câte ori este nevoie.        |

21

Lampa UV germicide

Acest echipament nu există în cadrul Ambulatoriului și va fi amplasat în toate cabinetele în care au acces pacienții pentru dezinfecție.

22

Trusă de resuscitare

Supt obJLigațdrii .peptjjU: 4^ cabinete șiînzona recuperar

agerea, actului-tnedical.șppfonp ^nroțoF < 5e; vor ampl^sa-fo î. inclusive in zona de bazine.

23

Trusa prim ajutor

Sunt obligatorii pentru desfășurarea actului medical conform normelor și se vor amplasa în cabinete și în zona recuperare, inclusive în zona de bazine.

24

Defibrilator

Sunt obligatorii ’pentfof'deș cabinete:șiîrvzona recudefot

ășurarea â'ctuluf' miedical conform normelor și se vor amplasa în inclușiveîn zonâ de bazine. -•   -4' -                         ‘

25

Ecograf Doppler

Eaminarea Doppler reprezintă 0 examinare noninvazivă care are drept scop evaluarea circulației în diverse zone și segmente ale icorpului bazându-se pe utilizarea ultrasunetelor.

Examinarea ecografică clasidă folosește ultrasunete ce produc imagini pe ecran sub forma unei scale de gri-uri, ce pot fi interpretate de un operator, fără însă a da nici un fel de informații despre fluxurile sanguine, respectiv despre circulația prin vase sau diverse organe. Aceste tipuri de ecografe ce generează doar acest tip de imagini, sunt de acuratețe mai slabă și nu pot face întotdeauna diferența clară între structurile vizualizate pe ecran, putându-se astfel confunda unele structuri cu altele.           ’

Examinarea Doppler vascular clasică are la baza efectul Doppler, folosește în general sonde creion, utilizabile numai la nivelul membrelor, putând da unele informații cu caracter orientativ despre vitezele și direcția fluxului și semnate sonore și grafic vizuale, fără însă a putea da nici un fel de detalii morfologice la nivelul structurilor interogate. De asemenea anumite tipuri de reglaje

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI

POR/2018/8/8.1/8.1 .A/1/ ITI

Anexa 21

Mat 2018

tehnice ce sporesc acuratețea și corectitudinea metodei nu pot fi efectuate în aceasta varianta mai simpla de examinare.

Ecografia Doppler se realizează cu aparate mult mai performante care posedă softuri avansate, sonde de diverse forme, mărimi șt frecvențe de examinare. Aceste aparate pot accesa practic orice zona a corpului (inclusiv endocavitara), dând informații foarte complexe atât în legătură cu morfologia zonei interogate cât și în legătură cu circulația pe segmentul examinat, fie el membru (inferior sau superior), zona (cervicală (vasele de la baza gâtului), intratoracic (pleuro-pulmonar, cord si vase mari), fie organ abdomino-pelvin (ficat, splină, rinichi, tub digestiv inclusiv apendice, vezică urinară, ovare, uter)] fie părți moi diverse (tiroida, glanda mamara,scrot) sau musculo-scheletal (inflamator, tumorii șau posttraumatic.

Astfel un eco-Doppler poatejfi de real folos în diagnosticul diverselor boli si condiții, rezulatele fiind comparabile cu alte explorări de vârf (CT, RMN), care însă sunt mult mai costisitoare, au caracter invaziv și numeroase contraindicați!.

Eco -Dopplerul vascular poate diagnostica cu mare acuratețe situații critice, ce pot fi la un moment dat amenințătoare de viață: prezența trombilor vasculari venoși și arteriali, sindromul de insuficiență venoasă a membrelor inferioare, sindromul de ocluzie arterială sau scăderea circulației la nivelul membrelor (arteri^patie obliterantă a membrelor), prezența dilatărilor arteriale cu risc (ectazii si anevrisme), stenoze la nivelul arterelor carotide și vertebrale responsabile de vascularizația creierului.     ;

Examinarea Eco -Doppler în toate celelalte structuri și organe dă mult mai multe informații despre zonele studiate, putând face ievaluari mult mai precise.

26

Ecograf examinări generale si doppler

teHțul                                                       Wn nefericire, sunt

numeroase                                         cel^.mai(<periculpașe, .nu..dă niciun .simptom

îndemână oricui, -ce nu

Pentru a diagnostica accidentul vascular cerebral investigația de un real ajutor.este eco.grafia Doppler a carotidelor, și yaselpr cerebrale. Această'este oOestigâție complexa,'ce măsoară'viteza Circulației fluidelor corpo-ale. Nu .doare, nu este iqvazivă și durează până în 30 de minute.

Concret, esteoricărei ecografii, cu deosebirea că vizualizează fluidele care circulă prin oroănfcm.                                                    j                                 .

27

Otoscop si dinamometru

Vor fi amplasate în cabinetul (de neurologie din ambulatoriu.

POR/2018/8/8.1/8.;1.A/1/ 7 REGIUNI

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21

Mai 2018

28

Stetoscop cu tensiometru, ciocan reflexe, diapazon, trusa de abeaslangiiri, termometru si centimetru cab neurologie

........ .... '.......                             î                                 ..........................'...............■...........:.......................

Reprezintă o dotare obligatorie pentru dotarea unui cabinet medical. Vor fi amplasate în cabinetul de neurologie din ambulatoriu.

29

Oftalmoscop

Reprezintă o dotare obligatorie pentru dotarea unui cabinet medical. Va fi amplasat în cabinetul de neurologie din ambulatoriu.

MOBILIER

1

Set vestiar barbati format din: -10 dulapuri - 2 băncuțe

în cadrul Ambulatoriului nu e.

dstă mobilier pentru vestiare bărbați^ femei.

2

Set vestiar femei format din:

■ 10 dulapuri

- 2 băncuțe

3

Set vestiar barbati fomat din:

- 6 dulapuri -1 bancuta

4

Set vestiar femei format din;

- 4 dulapuri -1 bancuta

5

Set complet cabinet medic RMFB format din:

■ canapea consultație: 1 buc - birou: 2 buc

 • - comoda cu patru sertare pe roti: 2

buc

 • - scaun birou: 2 buc

 • - scaun pacient: 2 buc

 • - ceas de perete: 1 buc

 • - dulap cu 2 compartimente pentru medicamente si materiale sanitare: 1

buc

Necesar pentru dotarea minir

ia desfășurării actului medicalîn condiții optime.

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/9/8.1/8.1. A/1/ ITI

Anexa 21

Mal 2018

ț

- dulap cu',2 compartimente pentru : instrumentat medical si arhiva: 1 buc

.  - ,xi. ■  •                          »/

**       CC**                                          *        (    '     " '       /”*'                            "*

6

Raft depozitare min. 4 etajere (320*40)

Necesar pentru depozitarea consumabilelor specifice domeniului medical.

7

Set complet sati.de așteptare format; < »             .din;                            ;

- șc^tmj ȘQibuc           ;

- ceas: 3 buc             ‘

-TV:!ibuc             =

Necesar pentruțdoUrjețașălii

le:așteptareînvederea creșțertțconfprtul.ui>pacienților.

8

Set Portar/fisier format din: - birou: 2 buc

 • - comoda: 2 buc

 • - scaun: 2 buc

■ dulap arhiva: 3 buc

- etajera: 1 buc

Necesar pentru crearea condițiilor optime de desfășurare a activității medicale.

9

Set complet camera asistente format : din: .

- birou: 2 buc

 • - comoda cu patru sertare pe roti: 2 .

• buc

- scaunj)irou: 2 buc

- scaun pacient: 2 buc

• ceas de perete: 1 buc

 • - dulap cu 2 .compartimente pentru medicamente si materiale sanitare: 1

: •■buc ■

 • - dulap cu’2 compartimente pentru instrumentar medical-si arhiva: 1 buc

*-■<v’J                              ;

•             ■              .                 '                                          ■        ’              Of:7.:-

- - . - 1 ■

■ 1 .

Necesar pentru crearea-'.cond|ț1flor optime.de desfășurare a activității medicale.

•.                                                                 , - . .             4 ■            •                       -                                                         ■               ..... - -. - -                                     < ......-........ .    ..

•         ■ ■       ■■                              j :.                                                                                                                       ;

10

Set mobilier cabinet ECO DOPPLER format din:

■ dulap instrumente/medic/arhiva: 1 buc

- masuta instrumente: 1 buc

Necesar pentru dotarea cabinetului ECO DOPPLER în vederea creării condițiilor necesare desfășurării activitpții în condiții optime.

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2018/8/8.1/8.1ÎA/1/ 7 REGIUNI

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21

Mai 2018

- paravan: 1 buc

■ taburet medic: 1 buc

- birou medic: 1 buc

 • - birou asistenta: 1 buc

 • - scaun pacient: 2 buc

 • - scaun medic: 2 buc

■ ceas: 1 buc

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI P0R/2018/8/8.1/8.1.A/1/ UI

Anexa 21 Mai 2018

Echipamentele propuse a fi achiziționate prin proiect asigură operarea și utilizarea acestora și de către persoanele cu dizabilități, în scopul integrării pe piața muncii și facilitării dreptului la munca al persoanelor cu dizabilități, pentru a acoperi necesitățile speciale ale acestora, prezentând următoarele avantaje din punct de vedere al accesului și operării de către persoane cu dizabilități.

=> Sisteme de ultima generație, ce includ tehnologii inovative care permit o operare extrem de facilă și nesolicitantă fizic pentru terapeut. De asemenea, terapeutul se poate ocupa de mai multi pacienți simultan.

=> Sistemele pot fi operate de terapeuți cu diferite dizabilități.

=> Sistemul robotizat de tip exoschelet pentru recuperarea mersului poate fi operat de un singur terapeut, inclusiv cu dizabilități motorii datorita ortezelor robotice și a sistemului de susținere dinamică a greutății corporale. Acest lucru nu ar fi posibil în terapia clasică de recuperare a mersului deoarece terapeutul ar trebui să susțină pacientul pe tot parcursul terapiei.

De asemenea, datorită ortezelor tip exoschelet și a sistemului de susținere dinamică a greutății, pacienții care și-au pierdut abilitatea motrică pot fi verticalizați și pot realiza un mers fiziologic, pas extrem de important în activarea neuroplasticitățîi și a întregului proces de reînvățare.

Nu este necesară susținerea manuală a corpului de către terapeut, astfel încât terapeutul se poate concentra asupra tratamentului optim al pacientului.

=> Sistemul tip exoschelet cu funcție de evaluare si tratament a afecțiunilor neurologice a membrelor superioare realizează evaluarea și terapia cu ajutorului unui exoschelet ce poate fi fixat pe pacient inclusiv de terapeuți cu diferite dizabilități motorii.

=> Sistemul robotizat mobil pentru recuperarea mersului este un sistemul dinamic de susținere a greutății ce ridică pacientul din scaunul cu rotile și datorită sistemului robotizat, pacientul este susținut pe toată durata terapiei fără a necesita susținerea manuală a acestuia de către terapeut. în terapia clasică, terapeutul ar trebui să îl ridice din scaunul cu rotile și să îl susțină în caz de nevoie.

Sistemul poate sa fie operat și de către terapeuți cu dizabilități motorii. Datorita sistemului de susținere dinamică a greutății, pacientul poate realiza o ședința mai lungă și mai intensă de terapie (să realizeze mai mulți pași într-o poziție fiziologică).

Sistemul este prevăzut cu alarme luminoase și acustice care pot avertiza terapeutul, deci el poate fi operat și de către o persoana cu diverse dizabilități.

=> Sistemul pentru recuperarea funcțională proprioceptivâ: una dintre principalele provocări a neuroreabilitării este de a restabili coordonarea între mișcare și informațiile neurosenzoriale aferente și prevenirea "deprogramării senzomotorii”. în urma studilor realizate în ultimii 30 de ani s-a constatat că stimularea funcțională proprioceptivâ contribuie la menținerea funcțiilor senzoriale și motorii chiar și atunci când mișcarea este imposibilă. Stimularea sistemului nervos cu informațiile senzoriale identice cu cele care apar în mod normal pe durata mișcări naturale pot induce răspunsuri motorii corespunzătoare senzației experientate de către pacient. Aceste stimulări păstrează interacțiunea senzomotorie și stimulează neuroplasticitatea.

Astfel, terapeutul ce operează acest sistem nu mai trebuie sa interacționeze fizic cu pacientul.

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21 Mai 2018

=> Banda de mers cu funcție de analiză a mișcării: în timpul procesului de recuperare este important să avem date obiective privind evoluția pacientului. De asemenea, un feedback în timp real furnizat de către sistem pacientului în timpul ședinței de recuperare îi oferă posibilitatea să execute cat mai corect mișcarea și este motivant.

Ecografe:

Ecografele clasice nu prezintă facilități clare pentru utilizarea lor și de către operatori cu diverse dizabilități. Prin urmare, echipamentele propuse prezintă următoarele facilitați:

conexiune fără fir, de unde rezultă un flux de lucru flexibil cu posibilități de imprimare+arhivare fără fir

Prevăzute cu roți pentru o manipulare mai ușoară, inclusiv de către terapeuți cu diverse dizabilități motrice

înălțimea consolei este reglabilă în inaltime, rotabil stânga-dreapta

Echipamentele propuse a fi achiziționate sunt mai eficiente energetic ca urmare a tehnologiilor modeme de care vor beneficia:

=> Electrocautere:

în modul standby consumul de energie este foarte redus (sub 15 w),

ecran LCD (un monitor mediu de tip LCD consumă cu aproximativ 50% mai puțină energie decât un monitor convențional de tip CRT. Mai mult, un monitor LCD necesită mai puțină materie primă pentru a fi produs).

=> Ecografe:

se poate activa modul: „Power safe mode”, un mod de economisire a energiei

vor dispune de mod de economisire a bateriei, de unde rezultă nu doar economisire, ci și optimizarea duratei de viață a bateriei pentru protejarea mediului

Ecran LCD/LED (un monitor mediu de tip LCD consumă cu aproximativ 50% mai puțină energie decât un monitor convențional de tip CRT. Mai mult, un monitor LCD necesită mai puțină materie primă pentru a fi produs)

=> Lampa de examinare

tehnologie LED: LED Thermal Management.

Sistemele de iluminare cu LED necesită gestionarea termică pentru a asigura performanța pe termen lung și stabilitatea produselor. Materialul de difuzie a căldurii selectat și aplicat cu atenție în lumina de examinare a LED-urilor garantează o calitate și performanță consecventă pe durata de viață a LED-urilor de până la 30.000 de ore.

=> Pulsoximetru:

ecran LCD

Astfel, prin prezentul proiect, Solicitantul are în vedere utilizarea noilor tehnologii în vederea îmbunătățirii continue a actului medical, creșterii eficienței activității medicale derulate prin calitate, facilitarea dreptului la muncă al persoanelor cu dizabilități, protecției mediului, oferirea unui mediu adecvat atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical.

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21 Mai 2018

Echipamentele medicale vor fi de înaltă tehnologie, în pas cu ultimele trenduri din domeniul medical, vor respecta normele de siguranță în vigoare și vor fi adaptate la cerințele UE privind protecția mediului și eficiența energetică.

Proiectul prevede măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice ce vizează utilizarea eficientă a resurselor prin achiziția unor echipamente prietenoase cu mediul. Echipamentele achiziționate avea un consum redus de energie electrică, iar prin automatizările deținute se va minimiza la sursa deșeurile generate.

De asemenea, prin utilizarea acestor tipuri de echipamente se crește eficiența economisirii consumului de energie deoarece în perioada de neutilizare, acesta au funcția de intrare în stand-by, funcție ce generează un consum mult mai redus de energie.

Proiectul "îmbunătățirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin achiziționarea de dotări" urmărește crearea următoarelor avantaje pentru Ambulatoriul din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie:

=> creșterea accesibilității populației din județul Brașov și Regiunea Centru la serviciile de sănătate oferite de Ambulatoriul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie;

=> întărirea capacității administrației publice locale de a implementa inițiative în domeniul infrastructurii serviciilor de sănătate;

=> asigurarea egalitarii de șanse în ceea ce privește accesul persoanelor cu dizabilități, a celor provenind din medii, șodale vulnerabile și a celor de alta etnie la servicii de sănătate de calitate, moderne și eficiente în regim ambulatoriu;

=> în urma implementării proiectului va rezulta o unitate sanitară în regim ambulatoriu dotată corespunzător, propice pentru desfășurarea activităților medicale zilnice și care va respecta prevederile legate ăn vigoare;

=> eficienta energetica sporita a dotărilor;

=> creșterea capacității de primire și răspuns în ambulatoriu;

=> scăderea numărului internărilor evitabile;

asigurarea unor servicii medicale de calitate, care au ca efect salvarea de vieți omenești;

=> reducerea costurilor specifice de utilități și consumabile medicale, datorită echipamentelor moderne achiziționate;

=> grad sporit de dezvoltare a infrastructurii;

=> echiparea Ambulatoriul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie cu dotări performante, la standarde europene;

=> ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

=> diagnosticarea bolilor neurologice în stadiul incipient și tratarea cu succes a unor afecțiuni mai ușoare, prevenind agravarea lor, ca urmare a dotării și instrumentării la standarde europene;

=> atragerea de personal medical specializat/calificat.

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21

Mai 2018

 • 2.3. Descrierea investiției

Entitatea responsabilă cu elaborarea și implementarea proiectului „îmbunătățirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin achiziționarea de dotări” este Județul Brașov, în calitate de Lider (Partener 1) de Parteneriat și Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, în calitate de Partener 2

Amplasamentul investiției este în Municipiul Brașov, Str. Prundului, Nr.7-9, nr. cadastral 145119, Județul Brașov.

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov este instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Brașov.

Imobilele, compuse din construcții și terenurile aferente, în care își desfășoară activitatea Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, inclusiv Ambulatoriul integrat, fac parte din domeniul public al Județului Brașov și sunt administrate de Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, conform prevederilor Hotărârii Consiliului județean Brașov nr. 131/29.10.2012.

Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov, clasificat II M este integrat într-un sistem funcțional unitar prin care se asigură:

=> accesul populației la toate formele de asistență medicală;

=> continuitatea acordării asistenței medicale în toate stadiile de evoluție a bolii, cooperare" permarientă a medicitor din unitate sau cu medicirdin unități sanitare diferite;

=> utilizarea eficientă a personalului de specialitate și a mijloacelor tehnice de investigații și tratament;

=> dezvoltarea și perfecționarea continuă a asistenței medicale, corespunzător nivelului medicinei moderne.

Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov cuprinde în structura organizatorică aprobată de plenul Consiliului Județean Brașov, conform adresei Ministerului Sănătății nr. XI/A/XI/A/11010/SP/2317/19.03.2018, următoarele secții și compartimente:

I. Structura activității medicale:

Spitalul funcționează în următoarele secții:

Sediul central str. Prundului nr. 7-9 Brașov

 • - Secția clinică neurologie I - 40 paturi, din care terapie acuți - 5 paturi

 • - Secția neurologie II - 42 paturi, din care terapie acuți - 5 paturi

 • - Secția recuperare neuropsihomotorie - 35 paturi

 • - Compartiment recuperare medicală neurologie - 10 paturi

 • - Secția psihiatrie I - 43 paturi

Secții str. Mihai Eminescu nr. 18:

 • - Secția psihiatrie II - 52 paturi

 • - Secția clinică psihiatrie III - 52 paturi

P0R/2018/8/8.1/8.1. A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21 Mai 2018

 • - Compartiment psihiatrie cronici -16 paturi

Secții exterioare:

 • - Secția exterioară psihiatrie cronici Zărnești -160 paturi

 • • Secția exterioară psihiatrie cronici Vulcan -155 paturi

TOTAL paturi: 605

Alte compartimente în care își desfășoară activitatea medicală:

 • - Spitalizare de zi -10 paturi

 • - Cameră de gardă neurologie

 • - Cameră de gardă psihiatrie

 • - Sală terapie ocupaționată și ergoterapie - bolnavi toxicodependenți

 • - Cabinet pentru tratament sub supraveghere - bolnavi toxicodependenți

 • - Cabinet consiliere - bolnavi toxicodependenți

 • - Compartiment recuperare și medicină fizică (baza de tratament)

 • - fizioterapie

 • - kinetoterapie și gimnastică medicală

 • - ...............-hidroterapie--------    .......-               -       ...............................—...............

 • - masaj

 • - acupunctura

 • - logopedie

 • - Farmacie

 • - Laborator analize medicale

 • - Laborator radiologie și imagistică medicală

 • - Compartiment prosectură

 • - Compartiment explorări funcționale

 • - Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale

 • - Centrul de Sănătate Mintală (CSM) cu Staționar de zi - 50 locuri

 • • Ambulatoriul integrat (funcționează la parterul clădirilor unde funcționează secțiile de profil) cu cabinete în specialitățile:

 • - neurologie

 • - psihiatrie

 • - recuperare medicală fizică și balneologie

Rezultatul așteptat în urma implementării proiectului este crearea unui spațiu dotat cu echipamente medicale și mobilier adecvat, în vederea creșterii calității serviciilor de sănătate și a nivelului de trai a populației din Municipiul Brașov și din întreg județul Brașov. Se urmărește asigurarea unui acces egal al tuturor cetățenilor la serviciile de sănătate, în vederea

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 REGIUNI

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ITI

Anexa 21

Mai 2018

creșterii speranței de viață sănătoasă prin sporirea accesibilității serviciilor medicale în ambulatoriu și îmbunătățirea calității acestora.

în urma implementării proiectului vor fi achiziționate 57 de echipamente medicale de specialitate și 22 buc seturi de mobilier care vor fi amplasate la sediul central al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie, în spațiul alocat desășurării activității Ambulatoriului integrat, după cum urmează:

Nr crt

Denumire echipament/dotare

Nr buc

Spațiu amplasare

ECHIPAMENTE MEDICALE

1

Computer tomograf

1

Corp C5

2

RX grafie și scopie digitala

1

C8 P 22

3

Sistem PACS

1

C8 P 23

4

Echipament testare cognitiva neuro-psihiatrică

4

P C1 11 E1_C1_08 C8_P 24 C8 E1 18

5

Sistem robotizat tip exoschelet pentru recuperarea mersului

1

E1_C1_10

6......

Banda de alergare interactivă cu funcție de analiza a ......- —— ----------------------------mișcării— -- -.................................... -........-

1

E1_C1_22

7

Lift mobil pentru bazin

2

bazin - Parter Corp C1 E1 C1 21

8

Lift transfer pacient

2

bazin - Parter Corp C1

9

Bandă pentru bazin

1

bazin - Parter Corp C1

10

Bicicletă pentru bazin

2

bazin - Parter Corp C1

11

Sistem de recuperare neuromotorie pentru stimulare multisenzorială utilizând realitatea virtuală

1

E1_C1_21

12

Sistem tip exoschelet cu funcție de evaluare și tratament a afecțiunilor neuro a membrelor superioare

1

E1_C1_21

13

Sistem robotizat mobil pentru recuperarea mersului

1

E1 C1 10

14

Sistem pentru recuperarea mâinii prin stimulare electrică funcțională

2

E1_C1_21

15

Sistem pentru recuperarea mersului prin stimulare electrică funcțională

1

E1_C1_21

16

Sistem de evaluare și recuperare a echilibrului static și dinamic

1

E1_C1_07

17

Sistem recuperare funcțională proprioceptivă pentru recuperare neurologică

1

E1_C1_07

18

Lampa de examinare

3

E1 C1 08

P_C1_06

C8 P 24

19

EKG portabil

1

E1 C1 22

20

Ecograf musculoscheletal

1

E1 C1 22

POR/2O18/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ITI

Anexa 21

Mai 2018

21

Lampa UV germicide

11

P_C1 11 P C1 06 E1_C1 22 P_C1 13 E1_C1_21 E1_C1_10 C8 P 22 C8_P_23 E1 C1 08 C8 E1 18

22

Trusă de resuscitare

5

P_C1_11 P_C1_06

C8_P 24 C8 E1 18

E1€1 23

23

Trusa prim ajutor

5

P_C1 11 P_C1_06 C8_P 24 C8 E1 18

E1 C1 23

24

Defibrilator

2

E1 C1 08 C8 P 24

25

Ecograf Doppler

1

C8 E1 18

26

Ecograf examinări generale si doppler

1

C8 P 24

27

Otoscop si dinamometru

1

C8 P 24

28

Stetoscop cu tensiometru, ciocan reflexe, diapazon, trusa de abeaslanguri, termometru si centimetru cab neurologie

1

C8_P_24

29

Oftalmoscop

1

C8 P 24

MOBI

-ier                         '                              v-                                         .

1.

Set vestiar barbați format din: -10 dulapuri - 2 băncuțe

1

Vestiare corp C1

2.

Set vestiar femei format din:

 • - 10 dulapuri

 • - 2 băncuțe

1

Vestiare corp C1

3.

Set vestiar barbati fomat din:

 • - 6 dulapuri

 • - 1 bancuta

1

Vestiare corp C8

4.

Set vestiar femei format din:

 • - 4 dulapuri

 • - 1 bancuta

1

Vestiare corp C8

5.

Set complet cabinet medic RMFB format din:

- canapea consultație: 1 buc

- birou: 2 buc

- comoda cu patru sertare pe roti: 2 buc

- scaun birou: 2 buc

 • - scaun pacient: 2 buc

 • - ceas de perete: 1 buc

3

P C1 13

C8_P_23 C8_P_24

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21

Mai 2018

- dulap cu 2 compartimente pentru medicamente si materiale sanitare: 1 buc

- dulap cu 2 compartimente pentru instrumentar medical si arhiva: 1 buc

6.

Raft depozitare min. 4 etajere (320*40)

10

7.

Set complet săli de așteptare format din: - scaun: 50 buc

 • - ceas: 3 buc

 • - TV: 3 buc

1

corp CI, C5 si C8

8.

Set Portar/fisier format din: - birou: 2 buc

 • - comoda: 2 buc

 • - scaun:2 buc

- dulap arhiva: 3 buc - etajera: 1 buc

1

P_C1_17

9.

Set complet camera asistente format din:

- birou: 2 buc

- comoda cu patru sertare pe roti: 2 buc

- scaun birou: 2 buc

 • - scaun pacient: 2 buc

 • - ceas de perete: 1 buc

- dulap cu 2 compartimente pentru medicamente si materiale sanitare: 1 buc

- dulap cu 2 compartimente pentru instrumentar medical si arhiva: 1 buc

2

C8_E1_17

10.

Set mobilier cabinet ECO DOPPLER format din: - dulap instrumente/medic/arhiva: 1 buc - masuta instrumente: 1 buc - paravan: 1 buc

 • - taburet medic: 1 buc

- birou medic: 1 buc

 • - birou asistenta: 1 buc

 • - scaun pacient: 2 buc

 • - scaun medic: 2 buc

- ceas: 1 buc

1

C8_E1_18

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie, instituție publică, funcționează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile încasate, denumite venituri proprii conform Legii nr. 95/2006, provin din sumele încasate pentru serviciile medicale furnizate pe bază de contract încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Brașov, din sume aferente contractului încheiat cu Direcția de Sănătate Publică Brașov, subvenții primite de la Consiliul Județean Brașov, precum și din alte surse conform legii.

Sumele primite de la DSP Brașov și CJ Brașov vor fi utilizate pentru destinațiile pentru care au fost alocate, după cum urmează:

=> de la Direcția de Sănătate Publică Brașov pentru:

- asigurarea drepturilor salariale ale personalului care iși desfășoară activitatea în cadrul Centrului de Sănătate Mintală Brașov;

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21 Mai 2018

 • - asigurarea cheltuielilor de natura bunurilor și serviciilor necesare cabinetelor medicale din cadrul Centrului de Sănătate Mintală Brașov;

 • - asigurarea drepturilor salariate pentru rezidenți în toată perioada rezidențiatului, anii I- IV

=> de la Consiliul Județean Brașov pentru cheltuieli de întreținere și funcționare, precum și pentru investiții.

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov poate realiza venituri proprii suplimentare din:

=> donații și sponsorizări

închirierea temporară a unor spații

;=> contracte de cercetare și alte surse.

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov monitorizează lunar execuția bugetară, urmărind realizarea veniturilor și efectuarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat.

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli se raportează lunar și trimestrial la Consiliul Județean Brașov și se publică pe site-ul spitalului.

Costurile de operare a investiției constau în cheltuieli salariate, cheltuieli pentru întreținere și reparații, cheltuieli pentru utilități, cheltuieli specifice: consumabile, medicamente, etc . Aceste cheltuieli vor fi bugetate și acoperirea lor se va face de la bugetul de stat, prin Casa de Asigurări de Sănătate și de la bugetul local - Consiliul Județean Brașov. Operațiunile de întreținere și reparații pentru echipamente și mobitier se vor face la termenele reglementate legal sau prin specificații tehnice.

Astfel, întreținerea noilor echipamente/dotări pe întreaga perioadă, de viață a acestora va fi atât în responsabilitatea Unității Administrativ Teritoriale Județul Brașov, în calitate de Lider, cât și în sarcina Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, în calitate de Partener și administrator al bunurilor ce fac obiectul proiectului.

Autoritatea publică locală va prevedea în bugetele, anuale sume corespunzătoare cheltuielilor asumate. Pe toată perioada de garanție acordată echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului, cheltuielile se vor limita la asigurarea consumabilelor necesare și la întreținerea lor. După expirarea perioadei de garanție, autoritatatea publică va prevedea în bugetul anual și cheltuielile de reparații/mentenanță.

Asupra Ambulatoriului dotat prin proiectul de investiții, se vor efectua permanente lucrări de întreținere a spațiilor și a echipamentelor achiziționate prin proiect.

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ ITI

Anexa 21

Mai 2018

 • 2.4. Descrierea tehnică

Prin documentația de atribuire a contractului de furnizare bunuri, Județul Brașov va solicita ofertanților și asigurarea serviciilor de garanție, în conformitate cu legislația în vigoare. După expirarea perioadei de garanție, vor fi încheiate contracte de service care să asigure funcționarea echipamentelor la parametri optimi.

în conformitate cu ofertele obținute pentru echipamentele incluse în cadrul proiectului, acestea nu necesită montaj.

Demararea activității vizate prin acest proiect nu implică modificarea structurii existente, pentru punerea în funcțiune a echipamentelor medicale și a mobilierului specific nefiind necesare lucrări de modificare a locului de implementare a proiectului sau modificări de infrastructură.

Instalarea echipamentelor se va face prin conectarea la rețeaua de utilități existentă prin intermediul prizelor existente, iar mobilierul va fi amplasat în spațiul alocat, fara a necesita lucrări suplimentare.

în consecință, pentru elaborarea proiectului, îh conformitate cu legislația în vigoare, nu este necesar obținerea certificatului de urbanism, pentru derularea activităților proiectului nefiind necesare lucrări de construcții.

Detalierea specificațiilor tehnice pentru echipamentele medicale și mobilierul specific propuse a fi achiziționate în urma implementării proiectului se regăsește în Anexa II la prezentul studiu de oportunitate. Specificațiile tehnice din Anexa II au stat la baza solicitării și primirii ofertelor în etapa de elaborare a proiectului, necesare justificării rezonabilității costurilor și necesității achiziționării dotărilor propuse prin prezentul proiect.

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI

POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ m

Anexa 21

Mai 2018

3. Anexe

 • 1. Anexa nr. 1 - Planșe amplasare echipamente medicale și mobilier specific

 • 2. Anexa nr. 2 - Fișe tehnice echipamente de specialitate și mobilier specific

Elaborator,

S.C. EVOLVA TREND CONSULTANT S.R.L. DOBRE VIOLETA-IOANA Administrator

POR/2018/8/8.1 /8.1 .A/1 / 7 REGIUNI --------------—--POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/ iTI

Anexa 21

Mai 2018

ANEXA nr. 1

Planșe amplasare echipamente medicale și mobilier specific


1:100, 1:1

DATA


TITLU PROIECT:


TITLU PLANȘA:
*—’—

. 60 >

1.70   2S5» »

«-“t*

-----95

1


1

138

/ 4

/ 'V~r~~

 • < n

 • < | 75

15 l

’ 2-Ofi”8/28/20181Beneficiar:

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

NR.

PROIECT:

ERAL SOLUTIONS SRL.

Adresa beneficiar:

Stf. Prundului, nr. 7-9, Mun. Brașov, 500326, jud. Brașov

oso6ra

S^MaTURA

SCARA

TITLU PROIECT:

FAZA:

X"'

1:100

"frnfiunataftrea senriador sanitare ale Ambulatoriului Spitalului dinte de Psihiatrie st Neurologie Brașov prin achiziționarea de dotări'

DATA

TITLU PLANȘA:

C8 - Plan Demisol PROPUNERE

Nr.

Planșa:

1

a/28/2010

A_02

format A2 (420x594mm)


Programul Operațional Regional 2014-2020

Ghidul Sotfcftantului - Condiții ipeciflce de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte

POR/2CH8/8/8.1/8.1.A/1/ 7 REGIUNI -------------------------"-”-"POR72Ot87878:i/8.1.A/1/rri

Anexa 21

Mai 2018

ANEXA nr. 2 Fișe tehnice echipamente de specialitate și mobilier specific

SPECIFICAȚIE TEHNICA FT. NR. 1

TIP / MODEL:

PRODUCĂTOR:

DA

NU

Corespondenta (documente doveditoare) cu trimitere (pag) la document (In original si cel tradus In tt>. romana) care justifica îndeplinirea cerinței

(

beneficiarului

DESCRIERE St CONFIGURAȚIE

l.Gantry:

Apertura gantry: minim 70 cm

Laseri de poziționare

2.Sistem de detectori:

Număr maxim de secțiuni

achizitionate/rotatie: mlnim~32 secțiuni

Tip de detector: solid-state

Număr de elemente de detector: minim

24.000

3.Generator Rx

Puterea generatorului: minim 30 kW

4.Ansamblu tub cupola Rx

Tub Rx cu doua focare

Tensiune anodica selectabila intre: minim (90 kV -110 kV)

Curent anodic reglabil intre: minim (30 mA -BOOmA)

Capacitate de stocare termica a anodei: minim 2.5 MHU

S.Masa examinare pacient

Domeniul orizontal de scanare: minim 100 cm

Masa de pacient cu înălțime reglabila

■■

(

Greutatea maxima a pacientului: minim 180 kg

Viteza maxima de deplasare a mesei pe orizontala: min. 10 mm/sec

S.Parametri de scanare

Moduri de scanare: scanare spirala si scanare axiala

Câmp de vizualizare (FOV) maxim scanat: minim 30 cm

>

(

\

Grosime minima slice achiziționat - in modul spiral: maxim 0,9 mm

7.Reconstructie imagine

Viteza maxima de reconstrucție : minim 5

cadre/sec-----

Algoritm specializat pentru reducerea artefactelor de metal sau echivalent

8.Statie pentru achiziție, reconstrucție si vizualizare

RAM : minim 1GB

Capacitate pentru stocare imagini pe statia

deachizite: mininxlQ.OOO imagini——

——

—-»-

............. • ■

Monitor cotor: min.l monitor cu ecran plat de minim 19"

Rezoluție monitor: minim 1280 x 1024

Pncihilitat<a    iCO-jkMtArrUJMlnim Ifl___________

pentru stocarea datelor brute

9.Aplicatii CT pe stafia de achiziție

......... .........- ■

Reformatare muftiplanara (MPR)

\/iviialivar<k 3A

...................................................................-....... -.......- .........- -.......-........ --....................

Posibilitate eliminare tesut osos si masa

Endoscopie virtuala

Măsurare de diametru si arie

Evaluarea sl vizualizarea densităților țesuturilor pentru un anumit domeniu de unitati Hounsfield

Sistem pentru administrare utilizatori si controlul accesului la datele de pacient

Măsurări de unghiuri si distante

Evaluare in paralel a mai multor ROI

Evaluare statistica: minim arie/volum, deviație standard, valori minim/maxim

lO.Statie de postprocesare sl aplicații pe statia de postprocesare

Tip procesor: minim 4 nuclee

Viteza procesor: minim 2,5 GHz

RAM: minim 4 GB

Capacitate de stocare imagini: minim 400 GB

Monitoare color cu ecran plat de minim 19":

2 bucăți

Rezoluție monitor: minim 2MP

Sistemul trebuie sa permită stocarea

/

Manipulare imagini:

-măsurări distante, unghiuri

-evaluare regiune de interes si volum de

--

- zoom, fereastra, rotire, inversare, imagine in oglinda

Reformatare muitiplanara

Reconstrucție MIP———

ac—-c--

Reconstrucție 3D in volum

Vizualizare si procesare imagistica CT vasculara.

ltCalitatea imaginii si moduri de reducere ~ a dozei de radiație

Reglarea automata a curentului de tub funcție de mărimea si anatomia pacientului

Protocoale pediatrice

Alte modalitati de reducere/adaptare a dozei: va rugam specificați

12.Managementul sistemului si interconectare

.................. .......m- ------p-Y—

înregistrare date pacienti.manuala, de urgenta

j :■

Posibilitate de editare si modificare de

protocoale

Protejare prin parolare a accesului la protocoalele de scanare

•                                                          . J                       •            • •                         '

Interconectare DtCOM 3.0:

-storage (send/receive) -querry/retrieve

- prinț

-worklist

-Viewer -storage commltment

■ . >

13?Accesorii incluse—--—

' . - >

Benzi de restricționate mișcare pacient

Suport cap

Saltea masa

Set de 3 buc materiale protecție RX (sort protecție pentru operator, sort protecție tiroida, sort protecție gonade)

Interfon integrat

Prlnter digltal-^lrbtrc’-' ———

-sa poata imprima pina ia 3 formate de filme in același timp, sa conțină trei sertare :20X25,25X30,35X43,

-compatibilitate DICOM 3

Injector pentru substanța de contrast cu minim 1 cap

Mobilier pentru consola de achi2itie, minim masastcabinetcomput&r

Panou de distribuție a curentului electric

Sursa de alimentare neinteruptibila (UPS) pentru statia de achiziție si pentru statia de postprocesare

(

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 24 luni de ia data de instalare

o Tirpp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de ia solicitare la sediul beneficiarului

o Asigurare piese de schimb conform

legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST—GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

SPECIFICAȚIE TEHNICA FT. NR. 2

DENUMIRE: Rx grafie si scopie digitala

TIP/MODEL:

PRODUCĂTOR:

DA

NU

Corespondenta (documente doveditoare) cu trimitere (pag) ia document (in original sîcel tradus in ib. romana) care Justifica îndeplinirea cerinței

beneficiarului —-

( ■

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

Echipament de radiografie si fiuomscopie digital.

......•” .......... -          ...... 5       .......................... '

1. Generator raze X

Putere maxima: minim 50 kw

Tensiune anodica reglabila intre: min 40-150kV

Curent anodic reglabil intre: minim (1-640 mA)

Echipamentul trebuie sa fie prevăzut cu automat de expunere

Echipamentul trebuie sa fie prevăzut cu DAP -metru

Fluoroscopie pulsata/continua

Interval timp de expunere: minim (0.01 - 4.5)

——

——

----------------------------—

—-

2. Masa pacient

Basculare masa pacient motorizata, in intervalul minim -157+90*

Oprire automata In poziție orizontala

Viteza maxima de basculare a mesei minim 3 grade / sec.

Dimensiuni minime aie mesei: 200 cm x 70 cm

Greutatea maxima suportata: minim 180 kg, fara limitarea deplasărilor          .           .

Deplasare motorizata transversala a blatului mesei minim ±10 cm

Viteza de deplasare transversala a mesei: minim 2 cm/secunda

Grila antidifuzanta raport miniml2:l, minim 40 de linli/cm

( i

3. Coloana port tub

înclinarea coloanei port tub pentru proiecții oblice: minim ±30 grade

Rotirea ansamblului tub - cupola; minim +90 grade pana la -90 grade

Deplasarea coloanei port tub: minim 100 cm

Distanta focar-film <SID) variabila motorizat:

i lunii ii ■ilo-lbU vfH                 ' '

4. Ansamblu tub cupola

Dimensiune pata focala max. 0.6 /1.2

Tub Rx cu anoda rotativa si doua focare

—l—f.

“Câpacftate“3Fstocafe termica a ănbdeî: minim

300 kHU

Filtrare totala minima cupola min. 1.5 mm Al

5. Colimator

—Cu TaSCiCUI luminos de centrare

Filtrare maxima adiționala: minim 2.5 mm Ai

DAP-metru integrat pentru masurarea produsului arie-doza

6. Detector digital dinamic integrat

Dimensiune câmp activ: minim 42x42 cm

Dimensiunea pixelulul: maxim ISOpm

Rezoluția spațiala: minim 3.3 Ip/mm

Adâncimea digitizare: minim 16 bit

Matricea de imagine: minim 2800 x 2800 plxell

7. Sistem de achiziție, procesare si vizualizare Imagini

(

7.1. Sistem digital pentru achiziție imagini

Sistem de operare Windows sau echivalent

PC cu CPU minim 13 sau echivalent

Memorie RAM : minim 1GB

11 '■ ......... ........................................-

Memorie pentru achiziție imagini: minim 10.000 de imagini in matrice de 1024x1024

........ •........

Tastatura, mouse

Stocare imagini pe CD/DVD in formate: minim

DICOM

Inscripționare CD/DVD cu DICOM Viewer

Consola de operare a sistemului de control din camera de comanda

-Moduri de achizitie a imaglnii;     -------------

-radiografie

-fluoroscopie pulsata/continua

Control al mișcării mesei si al coloanei port-tub

interfața utilizator pentru controlul generatorului, sistemului de imagistica si afișarea stării curente a sistemului

înregistrare pacienti

Protocoale de examinare

Posibilitate de modificare manuala a parametrilor presetati

Editor pentru tipărire

înregistrare doza pacient

Monitor plat cu contrast inalt in camera de examinare

(

Tip monitor: TFT alb - negru sau color

Dimensiune ecran: minim 19 inch

Rezoluție: minim 1280 x 1024

Luminozitate maxima: minim lOOcd/m1

Contrast dinamic: minim 800:1

Monitor plat cu contrast inalt in camera de comanda

Tip monitor: TFT alb - negru sau color

(

Dimensiune ecran: minim 19 inch

Rezoluție: minim 1280 x 1024

Luminozitate maxima: minim 300cd/m2

Contrast dinamic: minim 800:1

Procesarea imaginii

Programe presetate pentru organe

Parametrii ce pot fi fixați: parametri de expunere, parametrii de procesare a imaginii.

funcții automate

Sistemul de procesare a imaginii trebuie sa permită si sa dispună de :

-optimizare contrastului si luminozității

* imbunatatirea conturului

* marirea imaginii

-lupa de mărire electronica

-de indicație stânga /dreapta

vl -

-adnotări, marcaje, comentarii pe Imagine

-măsurarea unghiurilor si lungimilor

-managementul imaoinilnr ci a Hatelnr

pacientilor

- Stocarea si vizualizarea secvențelor fluoroscopice dinamice

-DICOM 3.0 Send, Storage, Prinț

1

8. Accesorii

Suport picioare pentru investigații dedicate

Mânere pentru pacient

Set de 3 buc materiale protecție RX (sort protecție pentru operator, sort protecție tiroida, sort protecție gonade)

--:---------------------------------

Banda de compresie

UPS pentru statia de achiziție, postprocesare si distribuție a imaginilor in rețeaua medicala: min

150uvA -

interfon pentru comunicarea bidirecționala dintre camera de examinare si camera de comanda

Tablou electric de distribuție

Printer digital

-sa poata imprima pina la 3 formate de filme in

același timp, sa conțină trei sertare :20X25, 25X30,35X43,

-compatibilitate DICOM 3

CONDIȚII DE GARANȚIE Si SERVICE

“ oDurataperioadeide garanție: 24lunlde la data de instalare

o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

o Asigurare piese de schimb conform legislației In vigoare

rnNnmi df sfrvicf pact - aarantif

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

SPECIFICAȚIE TEHNICA FT. NR. 3

DENUMIRE: Sistem PACS

TIP / MODEL: PRODUCĂTOR:

DA

NU

Coresppndența.{do^nxent.ed^ve^itQare).fu.țrimit^

(pag) la document (In originalsi cel tradus in Ib. romana) care justifica indepilnirea cerinței beneficiarului

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

Arhiva de mare capacitate (PACS)

Posibilitate de stocare a rezultatelor in format DICOM

Redirectldnarea automata a imaginilor pe baza de reguli de redirectionare bazate pe utilizator, medaliate, zona examinata etc

Funcții DICOM prinț sl Inscripționare CD-DVD disponibile atat pe aplicația server cat si pe aplicația client

Posibiliatea conectării in PACS pe baza de user si

parola----

Posibilitatea selectării la nivel de serii a imaginilor care se doresc a fi aduse pe statia de vizualizare

Posibilitatea de modificare date referitoare la imagini din interfața serverului de PACS.

Posibilitatea editării următoarelor câmpuri DICOM: ID pacient, nnme/preniime pacient,

data nașterii, sex, ID studiu etc.

Posibilitatea de a șterge imagini din interfața serverului de PACS

Posibilitatea de a bloca fiecare din următoarele comenzi DICOM pentru flecare utilizator In parte: Query, Store, Retrleve

Statii de vizualizare - 6 buc.

Sistem de operare Windows sau echivalent

PC cu CPU minim i3 sau echivalent

Memorie RAM minim 4 GB

Tastatura, mouse

Monitor LCD minim 24 Inch

CD/DVD writer

Aplicația de vizualizare imagini DICOM aferenta sistemului PACS trebuie sa conțină minimum următoarele funcționalități:

-—

——

-------------------— ------------------------------------------

- vizualizarea in mod thumbnail a seriilor

- posibilitatea ca aplicația de vizualizare a

/

’Tmaginirdr'DÎCOKl sa funcționezi in mod multimonitor

- autorefresh la lista cu paclentii filtrați din PACS

- măsurători: distante, unghiuri, etc.

- moduri de afișare: mod comparativ, mod cine

- linii de referința intre plane

- 2D window level, zoom

^Roiroffitâtrmmsfîeid - ......... * ""

- inscripționare CD/DVD cu imagini pacient si cu viewer DICOM

- DICOM prinț, posibilitatea de a preformata un film si aranja imaginile intr-un format de film standard

- posibilitate de a salva imaginile pe CD/DVD in formatjpegsaueehivalent           —

--------------------------------—<■----

- aplicația de vizualizare a imaginilor DICOM de pe CD/DVD pornește automat după inserarea acestuia in unitatea optica si are urmatoareie funcționalități: măsurători, moduri de afișare: comparativ, cine, 1 inii de referința intre plane, 2D window level, zoom, ROI, unitati Hounsfield,

CONDIȚII DE GARANȚIE S1SERVICE_______

o Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

o Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

SPWTTCÂTIEItRW

DENUMIRE: ECHIPAMENT TESTARE COGNITIVA NEURO-PSIHIATRICA

TIP/MODEL:---------------------—-----

PRODUCĂTOR:

CERTIFICAT DE MARCAJ CE, NR.:

1. TESTE DE EVALUAREA DEFICITELOR DE PERFORi

MANTA SI A ATITUDINILOR NEPORTIVITE ALE PACIENTELOR -

1.     PERFORMANTE - CARACTERISTIC -

CONFIGURAȚIE

DA

NU

Corespondenta (documente doveditoare) cu trimitere (pag) la document (in original si cel tradus in Ih.

romana) care justifica îndeplinirea cerinței beneficiarului

Sistemul îndeplinește normele Directive pentru Dispozitive Medicale 93/42 EEC sau Declarația de conformitate cu respectarea cerințelor directive 93/42 EEC privind dispozitivele medicale

II.     DESCRIERE Si CONFIGURAȚIE

A. Hardware minim

Specificații tehnice ale soluției - stafie de lucru necesara pentru instalarea software-uluî (minim)

Procesor Dual Core (CPU)

RAM 4 GB (CPU)

Placa videtr512“MB (CPU)

Spațiu Memorie stocare 10GB (CPU) Monitor LCD

Mouse

Tastatura

Port USB x 2 (CPU)

Sistem de operare Wlndow 7 (Service Pack 1

JnclusLWlndawc R Winrlows R 1 Windouus 1f)

Baza de date SQL Server 2008 R2 sau mai recent Software Office - Microsoft Word (versiune 2007 sau mai recent).

Conexiune la internet cu lățime de banda mare.

B. Hardware specific testare

Panel Special de răspuns pentru masurarea performantei motorii

Cheia de acces fizica (tip USB) pentru software

C. Software

Test de toleranta la stres Test de reacție


Test de măsurare a vitezei de reacție si a performantei motorii

Test de măsurare a motricitatii (tremor, mișca reamatnii; dexterltatemanuâla, vitezade mișcare a brațelor si a degetelor). ________

D. CONDIȚII ACCEPTATE DE FURNIZOR INCLUSE IN PREȚUL APARATULUI:

Dispozitivul medical trebuie sa îndeplinească toate condițiile legale pentru punerea pe piața in Romania. El trebuie sa fie insotlt de următoarele documente;-   -—

 • - copie certificate CE si / sau Declarație de conformitate cu respectarea cerințelor DIRECTIVEI 93/42 EEC PRIVIND DISPOZITIVELE MEDICLE

 • - AVIZUL DE FUNCȚIONARE AL OFERTANTULUI

pentru activitati de import, comercializare si depozitare; __r         _.....~__

 • - ĂVIZULDEFUNCTlONAREal firmei care asigura service-ul in perioada de garanție si post -garanție. In cazul in care ofertantul nu asigura service-ul, se va anexa un angajament al reprezentantului legal al unitatii de service din care sa rezulte ca a luat la cunoștința de cerințele caietului de sarcini si ca va îndeplinii Integral certnetele acestufa privind'îristalareâ, punerea in funcțiune, instruirea personalului utilizator si asigurarea service-lui.;

 • - Instrucțiuni de utilizare si întreținere si

Manualele producătorului (traduse in limba romana la solicitare).___________________________

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 24 luni d

o

Timp maxim de intervenție conform condițiilor producătorului Asigurare piese de schimb si consumabile: conform legislației in vigoare (conform contract)


CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE Durata perioadei de post-garanție: conform legislației in vigoare._______________________________

_____2.

SISTEM DETESTARE SI EVALUARE PSIHIATRICA


DESCRIERE Si CONFIGURAȚIE_______

A. Hardware minim

Specificații tehnice ale soluției - statie de lucru necesara pentru instalarea software-ului (minim) Procesor Dual Core (CPU) RAM 4 GB (CPU)- -Placa video 512 MB (CPU)
Spațiu Memorie stocare 10GB (CPU) Monitor LCD

Mouse Tastatura

Port USB x2 (CPU)_____________

Sistem de operare Window 7 (Service Pack 1 inclus), Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Baza de date SQL Server 2008 R2 sau mai recent Software office - Microsoft Word (versiune 2007 sau mai recent).

Conexiune la internet cu tatlme de banda mare. ________B. Hardware specific testare

PanelUniversâTderâspuns

Cheia de acces fizica (tip USB) pentru software ________C. Software_________________________

 • a)  Sistem de test si evaluare

Test de coordonare ochi/mana

' Test pentru aprecierea distantelor Test de gândire logica/ abstractizare nonverbala --Testde invatarestmemorare---

Test de memorie vizuala

Test de percepție non-verbala (acuratețe si viteza)

Test de toleranta la stres si monotonie

Test de reacție

Test de atentie susținuta si vigilenta -----Baieriadeteste pentruatentie siperceptie:--= Pretestarea funcției perceptive, a stării de Alerta, Vigilentei si atenției susținute, Atenției selective, Atenției concentrat si atenției distributive; Atentie Spațiala si Vizuala.

 • b) Sistem de test si evaluare Test de coordonare ochl/mana

( Test pentru aprecierea distantelor

Test de gândire logica/ abstractizare nonverbala Test de invatare si memorare

Test de memorie vizuala

Test de percepție non-verbala (acuratețe si viteza)

Test de toleranta la stres st monotonie Testdereactie-------------------------------

Test de atentie susținuta si vigilenta Baterie de teste pentru atentie si percepție: Pretestarea funcției perceptive, a stării de Alerta, Vigilentei si atenției susținute, Atenției selective, Atenției concentrat si atenției distributive; Atentie Spațiala si Vizuala.

—-—

D. CONDIȚII ACCEPTATE DE FURNIZOR INCLUSE IN PREȚUL APARATULUI:

Dispozitivul medical trebuie sa îndeplinească toateconditilJe,«î8atepentrupun^reapepiața in Romania. El trebuie sa fie insotit de următoarele documente:

 • - copie certificate CE si f sau Declarație de conformitate cu respectarea cerințelor DIRECTIVEI 93/42 EEC PRIVIND DISPOZITIVELE MEDICLE

 • - AVIZUL DE FUNCȚIONARE AL OFERTANTULUI

pentru activitati de import, comercializare si depozitare;

 • - AVIZUL DE FUNCȚIONARE al firmei care asigura service-ul in perioada de garanție si post -garanție. In cazul in care ofertantul nu asigura service-ul, se va anexa un angajament al reprezentantului legal al unitatii de service din caresarezultecaa luat lacunostintade cerințele caietului de sarcini si ca va îndeplinii integral cerinetele acestuia privind instalarea, punerea in funcțiune, Instruirea personalului utilizator si asigurarea service-lul;

 • - Instrucțiuni de utilizare si întreținere si Manualele producătorului (traduse in limba romana la solicitare).

.......

........—...-----. ..------—......-----------... . -------------

CONDIȚII DE GARANȚIE Si SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data instalării pentru software si 24 luni pentru hardware (panel universal).

o Timp maxim de intervenție conform condițiilor producătorului

o Asigurare piese de schimb si

consumabile: conform legislației in vigoare (conform contract)

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: conform legislației in vigoare,

SPECIFICAȚIE TEHNICA FT. NR. 5

DENUMIRE: Sistem robotizat țip exoschelet pentru recuperarea mersului

PRODUCĂTOR:

DA

wu

Corespondenta (documente doveditoare) cu trimitere (pag) la document (în original si cei tradus In Ib. romana) care justifica îndeplinirea cerinței beneficiarului

DESCRIERE si configurație

Unitateatrebuiesăfieechlpatăcu orteze aeționateeleetricîn combinație cu un sistem de banda de alergat și de sprijin de greutate corporală, controlate prin intermediul PC-ului.

1

Unitatea permite antrenament intensiv pentru pacientii cu handicap locmotor.

Unitatea permite antrenarea cu un modei de mers fiziologic.

Unitatea permite antrenarea cu participarea activă a

pacientului.

Unitatea permite progresia antrenamentului și reducerea treptată a sprijinului acordat pacientului în timpul procesului de reabilitare.

Unitatea permite operarea cu un singur terapeut, este ușor de utilizat șl nu necesită ghidarea picioarelor; astfel încât terapeutul se poate concentra asupra modelării optime a

terapiei pacientului.        —

Utilizarea sigură și eficientă a unității a fost dovedită în mai multe patologii, cum ar fi accidentul vascular cerebral, leziuni afe coloanei vertebrale, leziuni cerebrale traumatice, scleroza multiplă, Morbus Parkinson și ia padenții cu paralizie cerebrală.

Dovezi științifice ce arata că antrenarea cu acest sistem aduce rezultate în îmbunătățirea calității mersului, beneficii pe

—vi'Cylwrl liJII uujTCiWftuyi 1

Orteza mers Robotic pentru adulți

Unitatea permite recuperarea intensivă a mersului cu orteze (mers robotizat).

Orteza robotizata conține unități electrice în articulațiile genunchilor și șoldului.

Dorsiflexia glexnei este sprijinita în mod pasiv de un suport pentru picior cuarcuri.       „            ,

Orteza robotizata trebuie să fie reglabila mecanic la anatomia individuală a pacientului.

Centrele de rotație a articulațiilor ortezei robotice de mers trebuie să fie reglabile pentru a fi congruente cu centrele de rotație ale articulațiilor pacientului pentru a permite traiectoriile optime de mers.

Lungimea superioară a piciorului ortezei ar trebui .să fie reglabilă între minim 350 si 470 mm (distanța de la trohanter la cavitatea articulației genunchiului).

Lățimea pehrisufui trebuie să fie reglabilă între cel puțin 290-510 mm.

Banda de alergare

Unitatea trebuie să fie echipată cu o bandă de alergat.

Banda de alergat ar trebui să fie operată împreună cu orteza de mers robotizată pentru efectuarea de exerciții robotizate.

Viteza benzii de alergare în timpul antrenamentului robotizat ar trebui să acopere cel puțin intervalul de 0.1-3.2 km / h.

Suprafața de alergare ar trebui să fie (L x W) 115 x 50 cm.

■         :                    r

Sistem de suport ai greutății corpului

Unitatea este echipată cu un lift pentru pacient pentru a permite ridicarea unul pacient din scaunul cu rotile.

• ‘g

Unitatea permite descărcarea statică și dinamică a greutății.

Sistemul de suport ai greutății permite susținerea unui pacient de 135 kg.

Sistemul de suport ai greutății permite o descărcare reglabilă continuu la greutatea pacientului de 0 - 85 kg în stare dinamică.

■    > KIWI 1      nnn 1         r— •    n          ’        '■ ■ rr

in nmpui stani ainamtce, unitatea promovează o mișcare fiziologică verticală a corpului care permite stimularea senzorială a tălpii piciorului.

Sistemul de suport ai greutății de descărcare poate fi controlată prin intermediul unei telecomenzi electronice.

r.--........... ■         .......r."

Unitatea ar trebui să permită accesul pacientului în scaunul cu rotile pe o rampă.

> G'

dreapta și stânga, care sunt accesibile pentru pacient în timpul instalării și în timpul antrenamentului.

Barele de susținere trebuie să fie reglabile în lățime și înălțime în funcție de dimensiunile pacientului.

"                                    tV'.....'■ ■■ "                                      | | ' 1. |               .....1 1          ■

Unitatea ar trebui să permită o manevrare ușoară pentru terapeut și un design deschis, astfel încât terapeutul poate accesa unitatea din fată si lateral.

.....

Unitatea ar trebui să permită o vedere a mersului pacientului cel puțin din o parte, astfel încât terapeutul poate observa mersul pacientului, fără obstacole vizuale.

Unitatea ar trebui să aibă un design plăcut și compact pentru a permite condițiile de recuperare cele mar confortabile și să nu consume prea mult spațiu.

Proiectarea unității ar trebui să urmeze funcțiile relevante

necesare.

Interfață șl software

Unitatea este echipată cu un panou de operare, touch screen de minim 15 " (ecran terapeut).

Software-ul unității permite reglarea vitezei.

Software-ul unității permite ajustarea individuală a gamei de mișcare a articulațiilor șoldului și genunchiului pentru partea dreaptă și stângă, pentru a se adapta ia asimetriile paciențiior cu afecțiuni neurologice.

Software-uTunității permite ajustarea sincronlzănTcfintre ortezele robotice de mers și banda de alergat.

Software-ul permite reglarea vitezei de mers la modificările specifice de lungime a pasului și frecvența pasului pentru a permite sincronizarea naturală a mișcării.

Unitatea este capabilă să stocheze parametrii măsurați și notele de pacient în timpul sesiunilor de recuperare

. . . _ . ..

- —

Unitatea este echipată cu un ecran de feedback pacient pentru vizualizarea performanței pacientului.

Unitatea permite măsurarea performanței.

■ ■:' 1 -

Unitatea oferă vizualizarea de feedback în timp real al performanței pacientului.

Aparatul afișează în mod continuu valorile pentru faza de halanc ci rie> cnriiin. nnsrtim ci nnntrii nirionii riront ci ctânn

Unitatea vizualizează performanța sub formă de grafice.

Unitatea vizualizează performanța cu un smiley care zâmbește, de îndată ce pacientul este mai activ.

Unitatea ar trebui să includă un ” control al forței de ghidare".

"controlul forței de ghidare" a unității permite un nivel reglabil continuu de ghidare â mersului pentru flecare picior între complet și zero, ce încurajează pacienții să lucreze mai mult.

- ....... .....,

Unitatea permite stabilirea nivelului de ghidare individuală pentru piciorul stâng șl drept al pacientului, care este necesară la pacienții cu afecțiuni neurologice.

Instrument de raportare

Unitatea permite afișarea și rezumatului tuturor datelor de instruire.

Unitatea permite generarea de rapoarte de terapie individuală pentru flecare pacient "

.......

Unitatea asigură afișarea datelor în sesiuni unice și ai formatului progresiei terapiei.

Conectivitate și suport de ta (fistanță

Unitatea permite sa se imprime rapoarte de la unitate în rețeaua clinică.

Unitatea permite accesul de la distanță pentru suport clinic și

-tefantcșOCtualIza^          —--

Mecanisme de siguranță

Unitatea ar trebui să furnizeze sisteme diferite și independente de siguranță.

Unitatea ar trebui să fie echipată cu telecomandă wireless, care trebuie să fie presată de către utilizator pentru a confirma că

sistemul este în funcțiune în condiții de siguranță și în mod corect.

1

Unitatea are un buton de oprire de urgență.

Stația de urgență trebuie să fie marcată în mod dar cu un buton roșu de oprire.

oprească automat, dacă gama de mișcare depășește un anumit prag sau dacă un pacient este blocat.

Sistemul de suport al greutății corporale a unității ar trebui să aibă o eliberare de urgență.

Electronică

Unitatea ar trebui să aibă 2 conexiuni independente, sursa de

(

alimentare trebuie să fie aleasă în funcție de cerințele specifice de tensiune 220-240 VAC și frecvență de fie 50 Hz sau 60 Hz sau tensiunea 110-120 VAC fie cu 50 Hz sau 60 Hz frecvență.

Materiale ortopedice și depozitare

Unitatea ar trebui să includă hamuri pentru padenți to patra dimensiuni diferite pentru dimensiunile diferite ale padenților.

Unitatea ar trebui să includă manșete pentru părțile

superioare, de mijloc și inferioare ale picioarelor în șapte dimensiuni diferite pentru atașarea picioarelor pacientului la orteza.

Unitatea ar trebui să includă seturi de suporți pentru picioare.

Hătnurlte trebuie să fie taVăbde la        InașInacISspilSt'

........' "     ' ' T           .....-

Unitatea trebuie să fie echipată cu diferite materiale: amortizante pentru spate, gluteus și gambe.

'OTîtateaTrebUfesăfieîmbunătățîtă'tu urtTărtTCîoKtfg'^ depozitare sau o soluție de montare pe perete, care permite manipularea ergonomică a materialului ortopedic.

Specificații

(

Dimensiunile unității ar trebui să fie aprox pentru a ocupa un spațiu cat mai redus: 2800 x 1520 x 2460 mm (ortezepivotat în interior), 3050 x 2150 x 2460 mm {orteze pivotate în

Unitatea trebuie să se încadreze într-o cameră cu o înălțime de 250 cm.

Unitatea ar trebui să aibă lungimea necesară, pentru a permite recuperarea padenților cu înălțime maximă de 200 cm

Unitatea trebuie să albă compatibilitate electromagnetică Clasa A (CISPR11).

Unitatea ar trebui să îndedinească cerințele EN 60601-1-2.

Unitatea de ar trebui să îndeplinească clasa de protecție SK 1.

Unitatea ar trebui să fie un dispozitiv de clasa lla, conform Directivei Europene dispozitiv medical 93/42 / CE.

CONDIȚII DE GARANȚIE St SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

o Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE Dyrata perioadei de post-garanție: W ani

SPECIFICAȚIE TEHNICA FT. NR.6

DENUMIRE: Banda de alergare interactiva cu funcție de analiza a mișcării TIP /MODEL:

PRODUCĂTOR:

(

DA

NU

Corespondenta (documente doveditoare) cu trimitere (pag) la document (in original si cel tradus in Ib. romana) care justifica îndeplinirea cerinței beneficiarului

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

Bandă de alergare pentru reabilitare, recuperare a mersului, analiză de mișcare și cardiologie.

alcătuit din senzori de încărcare.

=~—-

—---------------

Bandă de alergat cu o platforma PC încorporată, care monitorizează și înregistrează lungimea pașilor, viteza, simetria, gama de mișcare a trunchiului, soldurilor și gleznelor.

Permite evaluarea contactului cu solul în timpul mersului, datorită interfeței software si corectarea

parametrilor dinamici în timp real.

Feedback asupra controlului simetriei contactului cu solul și posturii în timp real.

Sistem ce generează profiluldigital al pacientului, ne mai fiind nevoie de suport de hârtie.

Posibilitatea creării, modificării și personalizării profilului paciențllor folosind un server sau o

tabletă

Program de antrenament propriu fiecărui pacient, fiecare pacient deținând câte o Cheie, cu programul de antrenament și datele de evaluare statistică: forță, balans, stabilitate, flexibilitate, etc.

Sistemul printează automat raportul de Analiză a Mersului.

Modufdetestarepentruanalizademersși '— controlul posturii si rezistență aerobică.

testare mers de șase minute, 6MWT

testare banda de alergare Balke

testare banda de alergare Cooper

Module de antrenament pentru mers / alergare, printr-o comandă a posturii

Programe specifice de alergare / mers cucontrolul complet al parametrilor personalizați: viteză, înclinare și ritm cardiac.

Integrare completa cu alte dispozitive, cum ar fi sisteme posturale și funcționale și cu fișierul de

1

date propriu pacientului

Jocuri de realitate virtuala pentru mers/alergare funcțională șl interactivă

. Suprafață de detectare sarcină (senzor matrice

sarcină)

Covor senzitiv, pentru realizarea analizei mersului.

Camera 3D integrată pentru analiza mișcării și posturii.

Suprafața de rulare min : L: 160 cm 1: 50 cm

înălțime de acces minima - maxim 15 cm profil redus

Intervalul de viteză: 0-20 km / h

Pas Incremental 0,2 km / h

Gama de viteză revers: 0-5 km / h

Altitudine : 0-16 % (9 *)

Monitorizarea pulsului: POLAR wireless

Interfața PC complet programabilă în termeni de viteză, altitudine și ritm cardiac

Analiza mersului pentru a înregistra lungimea pasului, viteza, etapa de simetrie și gama de mișcare a trunchiului, soldurilor și gleznelor

Dimensiune Cadru: L: 2750 mm 1:900 mm î: 2050 mm

Greutate : +/- 280 kg

Sistem de motor: 2kW (2.6HP )

Tâărhârie îhcărcare :U-15U1cg.; precizie : 0,5 kg

Tensiune de alimentare: 230 VAC, 50 Hz, linie dedicată

Consumul maxim de curent: 15 A linie dedicată

Putere: 3 KW

Specificații PC

Monitor de control cu ecran tactil de minim 15"

Monitor LCD de feedback minim 47 "

Unitate de control PC cu procesor de frecvență: 2.5 GHz 15 sau superior

HD: minim 500 GB;

RAM: minim 4 GByte

tastatură wireless + rnouse

1

Windows 7 Multilanguage

Conformitate:

• Conform reglementare europeană Dispozitiv Medical 93/42 / CEE

• Conform European Norm Dispozitiv medical RO 60601-1 (CEI62-5)ediție III “

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

—....

_______-----

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DENUMIRE: Lift mobil pentru bazin TIP/MODEL.'

PRODUCATOR:

DA

NU

Corespondenta (documente doveditoare) cu trimitere (pag) la document (in original si cel tradus in Ib. romana) care justifica indeplinirea cerinței

beneficiarului

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

destinat tuturor tipurilor de bazine sau căzi de dimensiuni mari

Compact,design ergonomie și ușor de transportat pe cele patru roți.

Instalarea nu necesita pregătire speciala a spațiului

Capacitatea de ridicare..............................135 kg

Baterii reincarcabite................ ....2 x 12 V;

Accumulator incorporat................... 12 V

Inaltimea maxima.......................................1880 mm

Lungimea brațelor...................... 1280 mm

Lugime minima de acțiune a brațului.........1300 mm

Adâncime minima de actiune......................l880 mm

confecționat din otel inoxidabil vopsit electrostatica, resistent lacoroziuni

Detașare fara unelte si schimbarea locației se poate efectua de o singura persoana.

Suport pentru ridicarea si transferul pacientului. Confecționat dininox,este-rezistentiacoroziunt.—-

(

Conformitate:

• Conform reglementare europeană Dispozitiv

Medical 93/42 / CEE

• Conform European Norm Dispozitiv medical RO 60601-1 ( CEI 62- 5) ediție III *

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

o Durat ape noadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DENUMIRE; LIFT TRANSFER PACIENTI TIP / MODEL:

PRODUCĂTOR:

(

DA

NU

Corespondenta (documente doveditoare) cu trimitere (pag) la document (in original si cel tradus in Ib. romana) care justifica indeplinirea cerinței beneficiarului

DESCRIERE Șt CONFIGURAȚIE

Dispozitivul pentru ridicare si transfer in condiții de siguranța fara nici un efort a pacientii care au o

Liftul trebuie sa fie stabil si ușor (construcției din profile de aluminiu ce conferă siguranța si confort nu numai pacientilor ci si persoanelor ce manipulează dispozitivul).......

Brațul cu minim 4 puncte de fixare, iar in cazul in care un pacient a căzut accidental, brațul sa poata fi coborât pana la nivelul solului pentru a-l ridica in

condiții de siguranța maxima de către un singur operator.

Picioarele cadrului ce susține liftul sa poata fi Îndepărtate săli âpropOțte prin comanda electrica.

. .......

- .............................;-------— .......' '

Sa poata fi introdus ușor sub cazi sau paturi de îngrijire.

Cadrul de atașare a hamului sa fie compatibil cu

toate tipurile de hamuri de transfer si sa fie dotat cu un mecanism de blocare si antirotire a hamului

AVANTAJE PENTRU PERSONALUL MEDICAL

Construcție foarte rezistenta si ușoara, datorita confecționării cadrului din profile aluminiu.

Foarte flexibil si ușor de manevrat.

-.RQleduWedeinaltacalitatecu-mecanlsmde -— blocare

----~

—„—..

Reglare electrica a înălțimii si a mecanismului de îndepărtare a picioarelor de susținere.

Nu permite rotirea sau mișcarea pendulara pe timpul ridicării sau transferării.

Telecomanda cu afișarea nivelului si a stării de

Nu e necesara manipularea manuala a pacientului datorita suportului cu blocaj si a fixării in 4 puncte a hamului.

Poate fi utiizat si la transferul pacientllor la dus, cazi de masaj etc.

Permite o varietate ridicata de hamuri de diferite dimensiuni.

Dimensiuni aproximative- Cadru sprijin (1 x h) 1250 mm x 125 mm

 • - Lățime cadru sprijin interiorfinchis/deschis) 540 mm 71040 mm

 • - Lățime cadru sprijin exteriorfinchis/deschis) 700 mm /1180 mm

 • - Lățime totala a liftuluifcadru sprijin închis) 700 mm

Distanta ridicare cca 1400 mm

(

Greutate maxima pacient 185 kg---------------

Conformitate:

• Conform reglementare europeană Dispozitiv Medical 93/42/CEE

• Conform European Norm Dispozitiv medical RO 60601-1 {CEI 62- 5) ediție III ’

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitarela sediul beneficiarului Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DENUMIRE: Banda pentru bazin TIP/MODEL: PRODUCĂTOR:

(

DA

NU

Corespondenta (documente doveditoare) cu trimitere (pag) la document (in original si cel tradus in Ib. romana) care justifica indeplinirea cerinței

beneficiarului

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

bandă de recuperare acvatică din oțel inoxidabil AlSl 3.16L marin

Platforma realizată din min 300 role care se rotesc peste suporturi absorbante, flexibile

Sa nu existe rezistență mecanică și nici motor care

sa deplaseze rolele

banda permite utilizatorului să meargă și chiar să alerge în timp ce este cufundat în apă profitând de flotabilitate

Poate fl utilizată pentru persoanele cu limitări din cauza artritei, flbromialgiei, o leziune anterioară.

necesită uoivelscăzut deîntreținere

Greutate: cea 36 kg

• ' :

AVANTAJE PENTRU PERSONALUL MEDICAL

■                                                                 •   i’           .

necesită un nivel scăzut de întreținere

Poate fi depozitată, lăsată pe marginea piscinei sau Jn apă..............

Greutate maxima 23 kg

Conformitate:

• Conform reglementare europeană Dispozitiv Medical 93/42 / CEE

• Conform European Norm Dispozitiv medical RO 60601-1 (CEI 62- 5 ) ediție III *

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DENUMIRE: Bicicleta pentru bazin


PRODUCĂTOR:

DA

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

acvatica

fabricată din oțel inoxidabil marin,

proiectata pentru poziționare ergonomică, și performanță optimă.

Volant: patru elemente cu ax central de rotație și rulment cu auto-lubrifiant sintetic. Setările variabilepentrutrergradederezlstență, înplus față de rezistența de accelerare naturale.

Baza: acoperită cu protecție dublă anti - derapare pentru aderență mai bună la podeaua bazinului, extensibile să se adapteze la adâncimea piscinei.

Șa; reglare verticală șj orizontală pentru alinierea utilizatorului

Mânere: fâgrăîfe verticălă și-orizontală pentru alinierea utilizatorului. De asemenea, reversibile pentru schimbarea posturii, ideală în reabilitare

AVANTAJE PENTRU PERSONALUL MEDICAL

necesită un nivel scăzut de întreținere

Poate fi depozitată, lăsată pe marginea piscinei sau în apă.

Conformitate:

• Conform reglementare europeană Dispozitiv Medical 93/42 / CEE

• Conform European Norm Dispozitiv medical RO 60601-1 (CEI 62- 5) ediție III *

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

-—-o—Durata perioadei de garantie: 24 luni de la data de instalare

o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durjtaflg£lsadeiJe.post-^a^Mie:AQjLnL-„„


NU

Corespondenta (documente doveditoare) cu trimitere (pag) la document (in original si cel tradus in Ib. romana) care justifica îndeplinirea cerinței beneficiarului

.....- ........ ■ ■ ■ . - ...............

—■— -------


SPECIFICAȚIE TEHNICA FT. NR. 11

DENUMIRE: Sistem de recuperare neuromotorie pentru stimulare multisenzoriala utilizând realitatea virtuala

TIP/MODEL:                                                                   ,   3

PRODUCĂTOR:

DA

NU

Corespondenta (documente doveditoare) cu Admitere (pagjlatocu^

in Ib. romana) care justifica îndeplinirea cerinței beneficiarului

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

Sistem de recuperare neuromotorie pentru stimulare multisenzoriala utilizând realitatea virtuala

Diferite scenarii virtuale prin care pacientul poate

interacțlona prin mișcare

Jtimuli audlo-vizuali ce implică participarea cognitivă și perceptivă a pacientului in scop motivational

Conectat la un videoproiector, reproduce o serie de exerciții interactive și datorită unei camere cu infraroșu care analizează mișcările pacientului ■-ereează-tnteractivitatea—=---

Sistemul sa genereze un raport privind rezultatele obținute

Activitatea poate de asemenea să fie înregistrată pentru a putea fl re-examinată

2 camere infraroșu

Interactivitatea este directa, nu prin intermediul

virtuala

Minim 50 de exercitii/scenarii

Tipuri de exerciții:

.ovire-atingere-apucare

In acest exercițiu pacientului face mișcări specifice țintite de lovire, atingere sau apucare a unor obiecte. Prin interacțiune? cu proiecția, pacientul

activează unele feedbackuri vizuale sau auditive. In funcție de exercițiile specifice terapia va implica membrele superioare, inferioare și trunchiul

Urmărire

Tipologia "Urmărire" pentru pacienți cu control motor al direcției. Sa includă exerciții bazate pe urmărirea unui sau mai multor obiecte ce se mișca

pe planul de proiecție. In funcție de exercițiu diferite segmente ale corpului vor fi recrutate: coordonarea membrelor inferioare în timpul mersului și coordonarea umaruiui/cotului în timpul

urmăririi obiectelor pe perete. Unele exerciții necesită mișcări suplimentare specifice după ce obiectul a fost atins_____________________________

Mișcare

Tipologia "Mișcare" sa includă exerciții focalizate pe cantitatea mișcării: subiectul este motivat să acopere întreaga arte de protecție sau, din potrivă, este motivat să mențină o anumită poziție fixă (controlul membrului și trunchiului).________________

0 cerință standard solicită subiectul să șteargă câteva obiecte ce acoperă suprafața de proiecție cu mișcări ample ale mâinii. O cerință opusă solicită pacientului să stea nemișcat pentru a evita orice feedback grafic sau acustic.________________________

Vanatoare           _______________________

■ iclude exerciții ce solicita pacientului sa atinga obiectele ce apar pe proiecție, într-o ordine aleatorie și într-un timp limitat, in funcție de

 • — exercitiile specifice se folosesc membraT superior

sau membrul inferior._____________________________

Apucare____________

în acest test pacientul trebuie sa apuce un obiect, sa il tina si sa il poziționeze intr-un loc anume. Astfel se stimulează trupul si mintea pentru o reabilitare completa si reușita. ________________

 • - -Jocuri -

Include o biblioteca de efecte care permite terapeutului personalizarea exercițiului in funcție de nevoile si de preferințele pacientului. Lista de efecte permite unuia sau mai multor pacienti sa interactioneze intre ei jucandu-se cu imaginile proiectate pe suprafața utilizând atat membrele 'nferioare cat si cele superioare.____________________

Componente și accesorii_________________________

2 senzori infraroșu fără markeri__________________

Stația de lucru touchscreen________________

2 suporți camera________________________________

Webcam -1 buc___________________________

Videoproiector minim 4000 ansilumeni - 2 buc

CARACTERISTICI TEHNICE _________________

TVC Camera digitala -400Mbps 1394a - 2 buc_____

Senzor CCD Square pixels, %" - 2 buc______________

Frecventa de achiziție minim 30fps_________________

Preview Ecran complet__________________________

Stroboscoape LED cu putere mare de radiere_______

Lungimea de unda a LED stroboscopului 850nm Tehnologie de transmisie a datelor FireWire

Focalizare fixa a obiectivului 4.3 mm

1. ' ' . ■ ‘ ' ■

Deschiere (F) 2.0

Videoproiector - 2 buc

Luminozitate min 4000 ansilumeni

Rezoluție min 1024 x 768

- Stafia da lucru

Procesor Intel* Core” i7

---—--- ,                   .......... nv . I     i   |

Cârd video NVDIA*GeForce’540M

Memorie RAM 8GB - HDD 750 GB

Monitor multi - touch 24" HD 3D

Rezoluție 1920x1080

i>jț iMmi.ii   ■IN        III 11111.11             im u I       1linși ......... mm»-..1 ■ «■■■iiunmMi -

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 24 luni de la

.....<11 1 11.!» ■    1.1.II. ,1    ,  ..........1^,1,.!.., .1!.........  1.      ,       .1

data de instalare

o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului o Asigurare piese de schimb conform

,         legislației In vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

SPECIFICAȚIE TEHNICA FT. NR. 12

DENUMIRE: Sistem tip exoschelet cu funcție de evaluare si tratament al afecțiunilor neuro a membrelor superioare

TIP / MODEL:

PRODUCĂTOR:

DA

tiu

Corespondenta (documente doveditoare) cu trimitere (pag) la document (in original si cel tradus in Ib. romana) care justifica îndeplinirea cerinței beneficiarului

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

Sistem pentru recuperarea mâinii si a brațului pacientilor care

-au-^suferit-^accjdente-vasculare * 'cerebrale,*traumatisme cerebrale sau tulburări neurologice.

Montat pe un cărucior pentru poziționarea rapidă și simplă

Suportul ergonomie și reglabil pentru braț este un exoschelet cu arcuri integrate. Acesta cuprinde întregul braț, de la umăr ta mână și contrabalansează/compensează greutatea brațului pacientului intensificând orice funcție și control neuromuscular reziduale și asistând mișcarea activă într-un.

amplu spațiu de lucru 3D.

Mânerul sensibil ia presiune reprezintă nu numai un dispozitiv pentru introducerea datelor și a instrucțiunilor ci și o interfață de computer pentru programul software și pentru jocurile pe calculator și poate fi demontat pentru antrenamentul funcțional al activităților din viața reală.

-.....- -

Exercițiile motivante și autoinițiate includ componente

proximale și distale în special în legătură cu:

-prinderea/apucarea și eliberarea

- pronatia/supinația

- flexia/extensia încheieturii mâinii

(

- funcția de atingere și preluare

Sistemul conține exerciții concepute special pentru evaluarea capacității motorii și a coordonării pacienților

Senzorii încorporați înregistrează mișcarea activă ăTbrațului la~ fiecare articulație iar datele de performanță sunt stocate în memoria computerului de unde pot fi utilizate pentru evaluarea și documentarea evoluției pacientului (progreselor înregistrate de acesta) în scopul determinării următoarei activități adecvate și al promovării terapiei optime și a celor mai bune rezultate posibile.

---------

"GaracteHStieHe^sistenHiiUK ^—---- -                    -

Suport braț ajustabil

Spațiu de lucru 3D

Feedback avansat prin jocuri video interactive

Antrenament inițiat de către pacient cu un număr de repetiții

mult superioare terapiilor convenționale

Eficiență prin reproductibititate și evaluare progresivă

Suportă greutatea membrului superior

Orteză pentru susținerea mișcării inițiate de pacient

Software cu Biofeedback de Performanță Avansat

Software cu Exerciții de prindere/apucare și eliberare

Parametrii măsurați: distanța parcursă activei calitatea executării sarcinii stabilite, coordonarea membrelor, mobilitate activă și pasivă

Scop terapeutic: Creșterea mobilități articulare, Sporirea forței & rezistenței; Facilitarea mișcării inițiate de către pacient, Intensificarea controlului selectiv

Reglaj electric înălțime minim 400 mm

Adaptare continuă la dimensiunile fizice al pacientului

1 ,

lungime antebraț adapare intre minim: 290-390mm

lungime braț adaptare intre minim: 220-310mm

înălțime cot în poziție șezândă cu flexie umăr de 60*0 60-90 cm

j, t

Adaptare continuă a compensării de greutate în funcție nevoile pacientului

compensare antebraț (kg): 0,7-2,4kg

compensare braț (kg): 0,8-3,8kg

Platformă compatibilă cu majoritate fotoliilor rulante

Platformă mobilă pe roți cu diametru 10 cm

Monitor de minim 24 inch cu difuzor integrat

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

o Asigurare piese de schimb conform legislației In vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

SPECIFICAȚIE TEHNICA FT. NR. 13

DENUMIRE: Sistem robotizat mobil pentru recuperarea mersului

TIP / MODEL:

PRODUCĂTOR:

DA

NU

Corespondenta (documente doveditoare) cu trimitere (pag) la document (in original si cel tradus in Ib. romana) care justifica îndeplinirea cerinței beneficiarului

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

Unitatea este o platformă mobilă cu două roți acționate electric și patru role pentru deplasarea înainte, înapoi, și întoarcere.

Unitatea are două unități dinamice de susținere a greutății corporale pentru descărcare separată pe partea dreaptă și pe partea stângă a corpului, oferind un sprijin continuu a greutății corporale (descărcare totaiă:. 0 - aprox 55 kg)

Unitatea permite postura fiziologică, verticală (ortostatism) în timpul recuperării mersului.

.......- -..................................-.......-.................

Unitatea urmeaza în mod intuitiv pacientul oferindu-i astfel posibilitatea realizării unei mișcări sigure și libere.

Unitatea adapteaza viteza sa la viteza de mers a pacientului între 0 km/h și o viteză maximă a pacientului.

Utilizatorul are posibilitatea de a alege o viteza lenta, medie sau rapida pentru unitate.

Viteza maximă a unității permite mersul pe jos cu o viteza de până la minim 3,2 km / h.

Unitatea permite antrenamentul cu participarea activă a pacientului.

Unitatea oferă posibilitatea de realizare a terapiei cu supraveghere limitată (terapeutul rămâne în aceeași cameră cu pacientul și supraveghează exercițiile fără a fi în mod constant cu pacientul).

Unitatea protejează pacientul daca acesta cade avand un sistem de prindere si oprire.

Unitatea permite abordarea versatila si foarte eficienta a recuperării mersului și oferă o mobilitate ridicată.

Unitatea permite atat antrenamentul static cat sl mobil.

Unitatea permite libera circulație a extremităților inferioare, a trunchiului și a brațelor în timpul mersului.

Unitatea permite progresia de formare și capacitatea de provocare compensată prin reducerea sprijinului acordat pacientului, treptat, în timpul procesului de reabilitare.

Unitatea permite operarea cu un singur terapeut.

Unitatea este uș<?r de utilizat, si permite o pregătire a pacientului în mai puțin de 5 minute și nu este necesara susținerea manuala a corpului de către terapeut; astfel încât terapeutul se poate concentra asupra tratamentului optim al pacientului.

Aparatul este destinat să ajute in reeducarea mersului și a echilibrului pacientului, pierdute in urma unor afectări de origine neurologica, ortopedica, musculara, cardiovasculara sau altele.

Unitatea este dotata cu un mod de funcționare in linie dreapta, pentru a permite detectarea intenției de circulație a pacientului.

Aparatul are baterii reîncărcabile cu o capacitate pentru o zi întreagă de terapie (aprox. 8 ore de tratament).

Aparatul este livrat cu un încărcător de baterie, compatibil cu branșamentul cu 100-240 V ~ / 50/60 Hz.

Aparatul înregistrează informații despre sesiunile de terapie, care pot fi exportate în sistemele informatice externe.

Sistem de suport dinamic al greutății corporale

Unitatea permite o greutate a pacientului de 135 kg

Unitatea este echipată cu un lift pacient pentru a permite ridicarea unui pacient din scaunul cu rotile sau din poziție șezând.

Unitatea permite antrenamentul cu descărcare dinamică.

Unitatea permite o descărcare totală reglabilă continua din greutatea pacientului între 0 și 55 kg în starea dinamică.

Unitatea permite descărcarea asimetrică, adică diferite forțe de descărcare aplicate pe partea

stângă și dreaptă a corpului pacientului, în cazul în care până la 50% din capacitatea totală maximă de descărcare poate fi aplicată pe fiecare parte a corpului pacientului.

Sistemul de sprijin al greutății corporale indica greutatea aproximativă neîncărcată.

Unitatea permite un sprijin în greutate aproape constantă (de exemplu, fluctuațiile de mai puțin de 2 kg, peste intervalul dinamic), cu forțe de inerție reduse.

Suportul dinamic ai greutății corporale este autoreglat în mod continuu, fără întrerupere.

în timpul stării dinamice, unitatea permite o mișcare verticală fiziologică a corpului.

Descărcarea unității poate fi controlata prin intermediul unei telecomenzi electronice portabile.

Unitatea are un mod intuitiv și activ de urmărire a pacientului, care să permită unității să se miște și să se întoarcă în funcție de intenția pacientului.

Unitatea asigura un mod de linie dreaptă, permițând scenarii de formare simplificate fără să se întoarcă

Unitatea oferă un mod manual, permițând terapeutului să*-l orienteze cu un joystick de pe controlerul portabil.

Unitatea oferă un sprijin pentru greutatea corpului constantă în timpul mersului șau obstacole de minim 10 cm, pas în sus / jos.

Trunchiul pacientului este susținut de către un sistem de sprijin a greutăți corporale, care permite descărcarea axială și mersul pe jos, cu mâinile libere

Unitatea are un mod de întoarcere reglabil care astfel permite compensarea pozitivă a asimetriilor.

Unitatea permite accesul pacientului în scaunul cu rotile.

*

Unitatea permite o manevrare ușoară pentru terapeut și care să aibă design deschis, astfel încât terapeutul poate avea acces la pacient din față și din spate.

Set ham pacient, care include trei dimensiuni (S, M, L), curea picior două dimensiuni, și o pereche universală

Hamurile se pot spăla la 60 ° C în mașina de spălat.

Unitatea are o telecomanda, portabila, care permite controlul sistemului, controlul suportului dinamic al greutății corporale, moduri de formare ți de manevrare manuală a unității.

. . ........... < '

Unitatea are un dispozitiv de stocare USB pentru exportul de date privind terapia.

r

Unitatea permite exportarea datelor, inclusiv timpul de instruire, distanță estimată de mers pe jos, șl numărul de căderi prevenite.

Mecanismele de siguranță

Unitatea furnizează sisteme diferite și independente de siguranță.

Unitatea are patru senzori de siguranță pentru a opri unitatea în caz de coliziuni.

Unitatea are două butoane de oprire de urgență.

Butoanele de oprire de urgență sunt marcate în mod clar cu un buton de oprire de culoare roșie.

*

Unitatea detectează dacă pacientul se împiedică și se oprește.

Unitatea dispune de un mecanism de oprire de siguranță, care poate fi atașat la hamul pacientului.

Dimensiuni

Unitatea trebuie sa aiba dimensiuni compacte, pentru a permite trecerea prin ust de ta spital: 1,07 m x 0,85 m x 1,95 m [IxlxhJ

- .........; .............................:..... -■■■ ■

Lățimea interioară a unității trebuie să fie aprox 0,67 m

Unitatea trebuie să permită tratamentul pacienților cu înălțime între minim 135-200 cm

Unitatea are compatibilitate electromagnetică din clasa A (CISPR 11).

Unitatea îndeplinește cerințele IEC 60601-1-2 și IEC 60601-1.

Unitatea este o unitate de clasa lla, în conformitate cu prevederile directivei europene al dispozitivelor medicale 93/42/CE

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

SPECIFICAȚIE TEHNICA FT. NR. 14

DENUMIRE: Sistem de recuperarea mâinii prin stimulare electrica funcționala TIP/MODEL:

PRODUCĂTOR:

DA

NU

Corespondenta (documente doveditoare) cu trimitere (pag) la document (in original si cel tradus in Ib. romana) care justifica indepiinirea cerinței beneficiarului

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

Sistemul realizează recuperarea si imbunatatirea funcțiilor mâinii prin stimulare electrică funcțională (FES).

Sistemul permite creșterea timpului de terapie în timpul spitalizării.

Sistemul oferă Stimulare Electrică Funcțională (FES) iar aceasta tehnologie îmbunătățește terapia și maximizează funcțiile.

Sistemul îmbunătățește funcțiile pierdute a mâinii datorita unor afecțiuni precum: AVC, Traumatisme, Traumatism vertebromedular incomplet

Sistemul oferă pacientilor posibilitatea de a efectua activități terapeutice și activități axate pe scop

Prin Stimularea Electrica Funcționala sistemul permite reducerea spasticitatii musculare.

Prin Stimularea Electrica Funcționala sistemul permite îmbunătățirea mișcării vilitive a mâinii și a încheieturii.        —     -----------------------

—• ■ ■ ■■ ....

Prin Stimularea Electrica Funcționala sistemul poate reduce sau preveni efectele secundare și contribuie la menținerea sau creșterea amplitudinii de mișcare, crește circulația sanguină locală și previne atrofia musculară.

Sistemul permite recuperarea pacientilor imediat după ce au suferit o leziune

Sistemul oferă protocoale specifice de formare care folosesc FES.

Sistemul este compus din 4 orteze de 2 dimensiuni (2 pentru mana dreapta si 2 pentru mana stanga), programator clinic, unitate de control portabila, electozi de suprafața.

Ortezele sunt foarte ușoare și confortabile si realizează contractarea mușchilor cu ajutorul electrozilor.

Ortezele oferă o fixare si utilizarea ușoară.

Ortezele realizează flexia, extensia și mișcarea policelui pentru a permite o recuperare funcțională.

Unitatea de control permite comunicarea wireless cu sistemul și cu Programatorul Clinic.

Pacientul poate realiza activitati axate pe scop in timp ce poarta orteza wireless cu stimulare electrica funcționala, aceasta ajutand-ul la realizarea lor.

Unitatea de control si orteza Wireless pot fi folosite si in timp ce se incarca, daca unitatea de control nu este conectata la Programatorul Clinic.                                                                             >           .*■

Specificații Unitate de Control Wireless

Clasificare

Sursa alimentare interna, operare -ontinua

Moduri de operare

Folosire si Standby

Tip Baterie

Reincarcabile AAA NiMH 1.2 V, 900-1100 mAh

Buton iluminat de pornire si de oprire

Bunton pentru pornirea si oprirea stimulării

Control

Buton plus si minus pentru reglarea intensității

Buton oprire semnalizări sonore

Buton pentru selectarea programelor (1/2)

Patrii pictograme de status: Unitate de control,Status comunicare RF, programul selectat (1,2)

indicații

Afisaj digital care indica intensitatea relativa de stimulare

Buton Iluminat de pornire si de oprire si de pornirea, oprirea sau pauza stimulării

Alerta sonora scurta

Dimensiuni: Lungime: 73 mm; Latimea: 46 mm; Inaltimeă: 18 mm

Greutate maxim 50 grame

Specificații orteza Wireless

Clasificare: Sursa alimentare interna, operare continua cu parti aplicate de tip BF

Tensiune de operare: 3.7 V

Tip Baterie: Baterii Litium Ion reincarcabile 3.7 V, 280-350 mAh

Indicații

Status orteza Wireless (eroare, baterie, incarcare) si Lumini LED pentru stimulare

Alerta sonora scurta

Configurare

Dimensiune: Mic si Mediu

Partea: Stanga si Dreapta

Dimensiuni

Mic

Mediu

Lungime: max 270 mm

Lungime: min 270 mm

Lățime: max 110 mm

Lățime: min 110 mm

Adâncime: max 90 mm

Adâncime: min 90 mm

Greutate estimata

300 grame

300 grame

Parametrii impuls

Puls - Bifazat

Forma de unda - Simetric

Intensitate (Vârf la vârf) - 80 mA cu rezoluție de 1-mA (alternanta pozitiva)

Intensitate maxima de current (rms)

 • - Electrozi #4:18.6 mA rms

 • - Electrozi #1, #2, #3, #5:13.1 mA rms

Tensiune maxima -120 V

Caracteristici impuls

Durata impuls pozitiv (psec)

100

200

300

Durata impuls negativ(psec)

100

200

300

Pauza (psec)

50

50

50

Durata maxima impuls in total (psec)

250

450

650

Interval sarcina: 0-5000 ohm

Sarcina nominala: 500 ohm

Sarcina maxima de incarcare; 500 ohm (80 mA, 120 V)

Rata de repetiție a impulsurilor: 20-45 Hz, 5-Hz rezoluție

Panta de creștere: 0-3.1 secunde

Panta de descreștere: 0-3.1 secunde

Specificații Alimentare

încărcătorul din Clasa II de securitate cu următoarele caracteristici:

Intrare

Tensiune

100-240 V AC

Curent

400 mA

Frecventa

50-60 Hz

Ieșire

Tensiune

5V±5%

Curent

2400 mA

Specificații Electrozi Wireless

Material - vascoza

Electrozi Vascoza

dimensiuni electrozi

1

2

3 Normal

3 Mare

4

5

Zona (mm2)

178

4

1185

791

1284

2038

1185

Tehnologia Wireless-parametri tehnici

Banda de frecventa: 2.4 GHz, banda ISM

Puterea de transmisie: Respecta Regulament ETSI EN300-440

Banda de frecventa de operare: 2401-2482 MHz

Tip modulare: FSK

Tip modulare semnal: Mesaj de date binare

Rata de date (Frecventa semnalului modulat): 250 Kbps

Puterea radiata: <10 dBm

Receptoare-parametri tehnice

Banda de frecventa de operare: 2401-2482 MHz

Latimea de banda a receptorului: 812 kHz pe o frecventa selectata

Conformitate:

• Conform reglementare europeană Dispozitiv Medical 93/42 / CEE

• Conform European Norm Dispozitiv medical RO 60601-1 (CEI 62- 5) ediție III •

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE Durata perioadei de post-garanție: 10 ani

SPECIFICAȚIE TEHNICA FT. NR. 15

DENUMIRE: Sistem pentru recuperarea mersului prin stimulare electrica funcționala TIP / MODEL:

PRODUCĂTOR:

DA

NU

Corespondenta (documente doveditoare) cu trimitere (pag) la document (in original si cel tradus in 1b. romana) care justifica indeplinirea cerinței beneficiarului

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

Sistemul permite recuperare a mersului prin stimulare electrică funcțională (FES).

Stimulare electrică funcțională (FES) realizează dorsiflexia și oferă stabilitate articulației genunchiului.

Sistemul se adreseăza următoarelor patologii: AVC, Traumatisme Cerebrale, Traumatism vertebromedular incomplet, Scleroza Multipla, Paralizie Cerebrala.

Sistemul permite detectarea mișcării 3D (identifică automat fazele ciclului de mers).

Sistemul monitorizează mișcarea pacientului în cele trei planuri chinamatice prin utilizarea unui giroscopo triaxial și un accelerometru.

Sistemul identifică fazele ciclului de mers șielgoritmulnou se adaptează la schimbarea dinamicii de mers (parametrilor spațio-temporali) și realizează stimularea în 0,01 secunde.

Sistemul oferă un răspuns de încredere - de 30 de ori mai rapid decât am clipi din ochi.

Sistemul oferă stimulare pe multiple canale (stimulează dorsiflexia, inversia și eversia).

Sistemul oferă un control precis asupra dorsiflexiei, inversiei și a eversiei piciorului astfel ajustarea pentru fiecare pacient fiind foarte facilă.

Sistemul permite un set-up rapid si intuitiv.

Sistemul permite reducerea semnificativa a timpului de ajustare și astfel se maximizează durata fiecărei sesiuni terapeutice.

Sistemul generează rapoarte.

Sistemul oferă testul integrat de 10 metri de mers și testul de 6 min prin care se poate urmări și documenta ușor progresul zilnic al pacientului.

Sistemul oferă si aplicații de utilizare simple nu doar complexe care nu necesita asistenta terapeutului.

Aplicația mobilă permite utilizatorului să stabilească obiective, să monitorizeze activitatea și să vadă distanța parcursă.

Sistemul oferă programare prin Bluetooth® (ajustare în timp real).

Sistemul este prevăzut cu aplicații care monitorizează si raportează activitatea pacientului in timp real.

Sistemul are un concept ergomnic foarte ușor de poziționat pe gambă sau pe coapsă.

Sistemul crește independența șl siguranța în timpul mersului.

Sistemul esteTormat din 2 mansoane pediatrice,, 2 mansoane regular si un Control Unit Terapeut pentru setare

Fiecare manșon este dotat cu o Unitate Wlreless de Control Individuala (4 bucăți), care se fixeaza pe manșon si nu interferează cumersul.      .

Sistemul este dotat cu geanta de transport pentru fiecare manșon si unitate de control individuala.

Accesorii incluse: senzor de picior, protecție pentru cabluri, capace protecție pentru capse, baterii de rezerva, set electrozi, pad-uri pentru senzorul de picior.

Specificații tehnice unitate de control

■ " ' r "                                                        .            ’                         ’r

Clasificare: sursa de alimentare interna cu operare continua - tip BF, baterii litium, CR2032,3V, 240 mAh

- -

............................- ......* .

Moduri de operare: mers liber, terapie, mod clinic

Operare: Buton de selectare programe. Buton de selectare mod de operare, Buton de pornire/oprire stimulare electrica.

Ecran cu afișa] numeric pentru reglarea intensității stimulării

Pictograme pentru afișarea modului de operare selectat, a erorilor si a nivelului bateriei

Dimensiuni aproximative unitate de control: 75 mm xTOmm x 1'8" mm

d..   ‘

Greutate maxima 60 grame

. 5

‘‘ <

Oferă Feedback de funcționare auditiv si prin vibrații

: 1

Paramertril stimulare electrica

Impuls bifazat

< : ■ ’■ -

Forma de unda simetrica si asimetrica

Intensitatea: 0-100 mA cu rezoluție de 1 mA(alternanta pozitiva)

Tensiune maxima 130V

Durata impuls simetric 100 psec (pozitiv si negativ)

Durata impuls la o pauza de 50 psec - 250

Durata impuls asimetric 100 psec (pozitiv) si 300 psec (negativ)

Caracteristici impuls

Simetric

Durata impuls pozitiv (psec)

100

150

200

250

300

Durata impuls negativ(psec)

100

150

200

250

300

Interval Pauza (psec)

50,100,200

Durata impuls ia o pauza de 50 psec

250

350

450

550

650

Caracteristici impuls

Asimetric

Durata impuls pozitiv (psec)

100

150

200

250

300

Durata impuls negativ(psec)

300

450

600

750

900

Interval Pauza (psec)

20,50,100,200

Durata impuls ia o pauza de 50 psec

450

650

850

1050

1250

Sarcina maxima: 80000 ohm

Sarcina minima 100 ohm

Repetiția impulsurilor: 10-45Hz, 5 Hz rezoluția

Paramertrii tiparului de mers

Controlului fazei de pendulare (%): 0-100% din timpul de faza cu 10% rezoluție

întârzierea Controlului fazei de pendulare (%): 0-100% din timpul de faza cu 10% rezoluție

Sfârșitul Controlului fazei de pendulare (%): 0-100% din timpul de faza cu 10% rezoluție

întârzierea Controlului fazei Statice (%): 0-100% din timpul de faza cu 10% rezoluție

Sfârșitul fazei statice (%): 0-100% din timpul de faza cu 10% rezoluție

Panta de creștere: 0-0.5 secunde, 0.1-secunde rezoluție

Panta de descreștere: 0-0.5 secunde, 0.1-secunde rezoluție

Durata maxima a stimulării: 1-10 sec, 1 sec rezoluție

Stimularea Burst poate începe la faza de pendulare sau la faza statica.

Electrozi reutilizabili cu hidrogel cu diametru de 45mm

Electrozi cu fixare rapida cu 2 capse

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

SPECIFICAȚIE TEHNICA FT. NR. 16

DENUMIRE: Sistem de evaluare si antrenament al echilibrului static si dinamic

TIP / MODEL:

PRODUCĂTOR:

DA

NU

Corespondenta (documente doveditoare) cu trimitere (pag) la document (in original si cel tradus in Ib. romana) care justifica îndeplinirea cerinței beneficiarului

DESCRIERE 51 CONFIGURAȚIE

Platforma mobilă stabilizată de un sistem electro-pneumatic, cu ajutorul unui regulator de presiune electronic avansat.

Bară de sprijin pentru mâini solidă și confortabilă, ce permite evaluarea proprioceptivă și antrenamentul în deplină siguranță.

Funcții de blocare ale platformei mobile, ce permite transformarea imedlată a sistemului stabllometrlc dintr-unul dinamic în unul static pentru tipul clasic de evaluare a stabilometriei (ex. testul Romberg, oscilația C.O.P, etc.J.

/... ........

Dispozitiv de control al instabilității capabil să modifice automat stabilitatea sistemului în relație cu greutatea corporală detectată (greutate detectată de senzori de forță) și să seteze și introducă coeficientul de instabilitate.

Permite comparația rezultatelor înregistrate cu paclenți ce au greutăți diferite.

Patru celule de încărcare, care permit transformarea într-un sistem de stabilometrie complet.

Modulul de recuperare prin trasee pentru ședințele de antrenament proprioceptive și pentru verificări suplimentare.

Program ce furnizează continuu traseul ideal și cel real al pacientului.

Sistemul software foarte simplu și intuitiv, cu un număr foarte mare de programe de evaluare

Software care sugerează automat o serie de trasee de reabilitare concepute să îmbunătățească condițile perceptive ale fiecărei mișcări.

Teste și protocoale de recuperare stocate în Paginile de Pacient, care pot fi accesate în orice moment pentru control și comparații.

Evaluarea furnizează terapeutului condițiile proprloceptive ale pacientului.

Sistemul furnizează o evaluare globală și evaluare pe diferite segmente.

Sistem capabil să monitorizare în timp real variațile de înclinare, încărcările aplicate și forțele exercitate asupra platformei mobile.

Reprezentare grafică a datelor detectate, afișată fie printr-un sistem de coordonate carteziene fie printr-un sistem de trasee de reabilitare.

Modul de date pentru pacienți, care permite accesarea atât a înregistrărilor clinice, cât și a înregistrărilor anterioare, prin intermediul unor funcții simple într-un mod rapid și intuitiv.

CARACTERISTICI TEHNICE

1. Monitor touch screen minim 17" cu rezoluție de minim 1024 x 768 pixeli

2. înălțimea afișajului reglabilă

3. Platformă dinamică cu diametrul de minim 55 cm

4. Platformă de suport și asistență de minim 110x110 cm

5. Senzor de trunchi

6. Suport de închdere

Stabilometrie dinamică: minim 50 de nivele de instabilitate în funcție de greutatea pacientului

Modalități de stabilitate realizate de sistem: dinamic total, bloc monoaxial față-spate, bloc monoaxlal stânga-dreapta si static total (stabilometrie)

Dinamic: 15° de înclinare de la poziția orizontală către toate direcțile: pas de 0.1’

Frecvență de eșantionare: 20 Hz

Se pot trata pacienți cu greutate de 150 kg

Sistem pneumatic automat

Monopodal și bipodal

Funcții ale software-ului Evaluare de stabilitate statică

Evaluare de stabilitate dinamică

Limitele stabilității statice/dinamice

Pre-evaluare proprioceptive

Evaluare proprioceptivă monoaxială

Evaluare proprioceptivă multiaxială

Evaluare tip îndemânare/dezechilibru

Evaluare de management al echilibrului

1

Evaluări totale și parțiale ale încărcării

Protocol de evaluare personalizat

Module de antrenament: Grafice

Managementul recuperării prin trasee

Trasee de reabilitare

Trasee de stabilitate

Antrenamente cu încărcare

Antrenamente personalizate

: J • ■

Protocoale și statistici realizate: Dosare de pacient, Manuale și protocoale de tratament, comparații cronologice ale testelor și ale antrenamentelor

Jocuri

Alimentare: 230 VAC, 50/60 Hz

Putere absorbită: 400 W

Transformator medical de decuplare: 230 V/230V Putere nominală 600 VA

Conformitate:

Conform EN 60601-1 (CEI 62-5)

i -                                                   '

Conform normei Europene 93/42/CEE

Clasa ll/Tip B

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 24 lunide la data de instalare

o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DENUMIRE: Sistem recuperare funcționala proprioceptive pentru recuperare neurologica TIP/MODEL:

PRODUCĂTOR:

DA

NU

Corespondenta (documente doveditoare) cu trimitere (pag) la document (in original si cel tradus in Ib. romana) care justifica indeplinirea cerinței beneficiarului

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

' '

Sistemul realizează neuro-reabilitarea sistemului locomotor prin stimulare funcționala proprioceptiva.

Sistemul oferă o terapie ce permite menținerea interacțiunii funcționale pe tot parcursul procesului de recuperare.

J

Sistemul menține funcțiile senzoriale și motorii chiar și atunci când mișcarea este imposibilă.

Funcționează cu secvențe care stimulează sistemul nervos cu informațiile senzoriale identice cu cele care merg în mod normal, de-a lungul mișcări naturale.

Informațiile aferente induc răspunsuri motorii corespunzătoare senzației experientate de către pacient.

Stimulările păstrează interacțiunea senzomotorie și stimulează neuroplasticitatea.

Sistemul accelerează procesul de reabilitare.

Sistemul oferă o gama larga de aplicații clinice, cum ar fi: deficiențe neurologice congenitale sau dobândite (ataxie, leziuni cerebrale, distonie, paralizie cerebrala, boli neurologice, boala Parkinson, SM, AVC), traumatisme vertebromedulare incomplete, afecțiuni ortopedice.

Sistemul previne deprogramarea senzomotorie.

Oferă reabilitarea timpurie, continua si repetata si formarea locomotorie.

Sistemul controlează tonusul muscular prin reducerea spastlcitatii.

Unitatea mobilă a sistemului permite terapeuților să aplice tratamente specifice, foarte devreme in cazul pacientilor imobilizați la pat, cu scopul de a păstra tiparul lor de mișcare.

Sistemul permite tratamentul verticalizat pe scaunul de pacient special.

Sistemul are structura versatila, este reglabil in funcție de nevoile pacientului și in funcție de cum progresează.

Cu ajutorul scaunului, pacientul poate fi plasat într-o poziție optimă pentru a realiza diverse mișcări care se apropie de cele ale mersului.

Sistemul permite tratament avansat, stimulările applicate pe pacient in timpul ortostatismului, facilitează reabilitarea

controlului postural si il conduce pe pacient la re-jnitieria mersului natura.

Sistemul permite reabilitarea brațului.

Cu ajutorul sistemului se realizează o recuperare funcțională a brațului paretic eludează majoritatea pacienților după un AVC sau Traumatism Cranio Cerebral(TCC).

Protocoalele oferite de sistem perimit urmărirea evoluției pacientului.

Sesiunile de reabilitare permit tratamente progresive si de intensitate mai ridicata bazate pe repetițiile stimulărilor un scop tintit permițând astfel pacientului redobândirea capacitatilor mortice.

Terapia oferă pacientului senzația de mișcări complexe și il determină să realizeze răspunsuri motorii important?.

Sistemul permite reabilitarea bimanuala, in cazul reabilitării pacienților care au suferit uri ACV, tratamentele cu coordonare bimanuală sunt foarte benefice, deoarece implică membrul nonparetic ceea ce facilitează recuperarea     >

membrului paretic.

Sistemul oferă un feedback in timp real prin video biofeedback care amplifica stimularea senzoriala si motivează pacientul pe tot parcursul sesiunii astfel imbunatatind rezultatele pe termen lung.

Sistemul realizează stimulare anti-spastica, necesară pentru a reglementa tonusul mușchilor și pregătirea pentru a primi alte stimulări prin tenttonut care suscita senzația naturală de mișcare și de a induce mai multe răspunsuri motorii.

■ - - - -

Sistemul ghidează pacientul pe tot parcursul procesului de reabilitare.

Sistemul oferă diferite protocoale predefinite de reabilitare atat pentru membrul superior cat si pentru cel inferior.

Aceste protocoale permit pacienților să mențină sau să recâștige capacitatea lor de a executa mișcări coordonate și ritmice, care implică mai multe articulații și mușchi, cum ăr fi locomoție, de indicare sau mișcări complexe.

Sistemul oferă bio-feedback in timp real prin video, activeaza stimularea multisenzorlala.

Sistemul poate fi utilizat atat la patul pacientului cat si in sala de reabilitare

Setup rapid, cu ghidaj oferit de softul sistemului

STIMULATORI W1RELESS

Stimulatori: 12

Motor: 5VDC - Double-Axis

Frecventa care acopere intervalul: 40-100 Hz

Modul de transmisie: Direct prin Wifi- raza lOm

Rata de eșantionare: 5Hz

Dimensiune stimulator: 104 x 33 x 37 mm

Greutate max: 135g

Baterie cu durata lunga de utilizare: Lithium-ion (3.7V - 1120mAh - 4.14Wh)

Autonomia: 4 ore de operare

Durata incarcarii: 1 ora si 30 minute

UNITATE DE CONTROL SI ÎNCĂRCARE

Ecran tactil minim: 21.5"

Soft: Incorporat

Alimentare: 100/240VAC; 50/60Hz - 400VA

Dimensiuni reduse: 163x62x62cm

Greutate maxim: 45kg

Roti cu frana

SCAUN PACIENT

Tensiune: 230/110VAC

Frecventa: 50/60Hz

Consum de current: 0.70A max

3 motoare : 24 DVC (Cu o forța livrata 6000N)

Component electric care respecta regulamentul CEI

Class 1 echipament medical (dir. 93/42/CEE)

Pedale (tensiune scăzută ) cu 4 elemente de acționare

Ridicare pana la minim: 1000 mm

înclinare scaun minim: 0 - 36°

înclinare spatar minim: 0 - 75°

Grosimea: 180 mm

Rotatia: 180°

Fara materiale latex, toxice sau cancerigene

Acoperit cu material anti-inflamare

LIFT MOBIL PENTRU PACIENT!! IMOBILIZAȚI LA PAT

înălțime: 44.5 - 171cm

Baterie: 2.9Ah

Autonomia: 40 de cicluri

Greutatea pacientului minim: 175 kg

SUPORT ANTI-GRAVITATIONAL PENTRU BRAȚ

Suport braț

Greutate: 2700gr

Forța ajustabila: 900 - 4800gr

Echipament Medical: Class 1

BENEFICII

Acțiune centrală prin stimularea periferică

Imbunatatierea reabilitării zilnice

Neuroreabilitare continua

ApFicatii pentru multiple afecțiuni locomotorii

Set-up rapid (mai puțin de 10 minute)

Unitatea oferă posibilitatea de realizare a terapiei cu supraveghere limitată (terapeutul rămâne în aceeași cameră cu pacientul și supraveghează exercițiile fără a fi în mod

constant cu pacientul)

COMPONENTE SISTEM:

1 unitate de control mobil

1 soft inclus

12 stimulatori wireless FPS

min 3 seturi de orteze pentru membru inferior: 1 sold / 2 genunchi/ 2 glezna

min 3 seturi de orteze pentru membru superior: 2 încheieturi / 2 cot / 2 umeri

miri 3 orteze speciale pentru tratamentul spasticitatii

1 lift electric pentru picior +2 curele pentru picior

1 scaun electric pacient + 2curele ajustabile' +1 centura de siguranța

1 scaun + 2 suport anti-gravitational pentru braț

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

o Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DENUMIRE: Lampa de examinare

TIP/MODEL:

PRODUCĂTOR:

DA

NU

Corespondenta {documente doveditoare) cu trimitere {pag) la document {in original si cel tradus in Ib. romana) care justifica indeplinirea cerinței beneficiarului

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

Bec LED, 42.000 Lux la 30 cm

3 opțiuni de montare: pe perete, pe masa, pe suport cu roti

Construcție solida, reglabila in orice poziție

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

o Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

SPECIFICAȚIE TEHNICA FT. NR. 19

DENUMIRE: Electrocardiograf portabil

TIP / MODEL:

PRODUCĂTOR:

DA

NU

Corespondenta (documente doveditoare) cu trimitere (pag) la document (in original si cel tradus in Ib. romana) care justifica indeplinirea cerinței beneficiarului

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

Display color peste 17,5 cm diagonala definiție 800x480

Afiseaza 12 canale ECG simultan, date pacient, mod înregistrare, mesaj eroare, mesaj desprindere electrozi, etc

Funcție Ajutor     .......—.............................

-......... ........ - -

Tastatura alfanumerica

Mâner

Tipărește pe hârtie termica 110 mm, 6 canale simultan

Imprimare manuala, automata, periodica, repaos, ritm

Viteza de tipărire 5,10,12.5, 25, 50 mm/sec

Sensibilitate la alegere 5,10, 20 mm/mV

Sensibilitate automata 1,25 si 2,5 mm/MV in mod automat

Constanta de timp cel puțin 3,2 s

Definiție imprimanta 200 dpi

Impedanta de intrare mai mare de 50 Megaohmi

Intrare protejata la defibrllare

CMMR mai mare de 105 db

Zgomotul de fond la înregistrare mai mic 0,02 mVp-p

Interferența intre canale mai mica de -40 dB

Frecventa de eșantionare la achiziție mai mare de 80D0 esantlqane pe secunda

Achiziție simultana 12 canale

Procesare unda minim 500 eșantioane pe secunda

Semnalul minim mai mic de 0,02 mVp-p

Filtre musculare 25 Hz 35 Hz {minim}

Filtre trece jos 75 Hz 100Hz 150Hz (minim)

Filtre'ellmîhâfe fluctuație Urile de bâza

Filtre rețea alimentare

Program măsurători si interpretare valabil pentru copii de la trei ani

Program valabil măsurători si interpretare adulti

Cel puțin 200 de diagnostice, inclusiv fibrilatie atriala

Detecție forme de unda Brugada

Memorie interna minim 400 de înregistrări

Posibilitate cuplare cârd memorie cu extinderea capacitatii la minim 3000 de inregistrari

2 canale analogice de intrare

1 canal analogic ieșire

Mufe USB minim 2

Posibilitate conectare cititor bare

Posibilitate conectare adaptor rețea wireless

Posibilitate conectare cititor cârd magnetic

Posibilitate conectare la PC sau la un server prin cablu rețea RJ-45

Alimentare 220V ca

Alimentare acumulator incorporat

Capacitate acumulator: tipărire continua minim o ora

CONFIGURAȚIE

-Cablu pacient

-Electrozi precordiali tip ventuza

-Electrozi membre tip clește

-Hârtie termosensibila tip rola

-Cablu alimentare

-Acumulator

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

o Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

SPECIFICAȚIE TEHNICA NR. 20

DENUMIRE: Ecograf MSK cu 2 sonde

TIP/MODEL:

PRODUCĂTOR:

DA

NU

Corespondenta (documente doveditoare) cu trimitere (pag) la document (in original si cel tradus in Ib. romana) care justifica îndeplinirea cerinței beneficiarului

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

Ecograful sa se compună din:

 • 1.  Unitatea de baza -1 bucata

 • 2.  Cărucior cu baterii reincarcabile -1 bucata

 • 3.  Sonda abdominala convexa -1 bucata

 • 4.  Sonda liniara—1 bucata

1. Unitatea de baza sa aiba următoarele caracteristici:

Aplicații ce pot fi implementate pe sistem: (in cazul neconformitatii se va specifica)

Musculoscheletal

Abdominal

Anestezie regionala

Cardiac

Vascular

Parti moi

OB

Mod de scanare - Standard:

- Modul B

- Modul M

- Modul C (Harta a fluxului color, velocitate, varietate, varietate-velocitate)

- Modul P (Power Doppler si Power Doppler Direcțional)

- Modul D (PW si Doppler PW)

- Modul Tissue Harmonic Imaging (TH1)

Mod de scanare - Combinații:

- Modul B + M

- Modul B + C

- Modul B + D (PW si Duplex)

- Modul B + P

- Modul B + C + D (PW si triplex)

- Modul B + P + D (PW sl Triplex)

Mod de scanare - împărțiri simultane:

• Modul B + B

- Modul B + THI

—........ -.......................... ......—■ •

- Modul B + (B + C)

- Modul B + (B + P)

Sonde compatibile:

- sonde lineare si convexe - interval de frecvență minim între 2-18 MHz

- sonde phased array - interval de frecvență minim între 2-4 MHz

Selectarea frecventelor:

- Modul B: manual min. 6 si automat min. 128 posibilități de ajutare

- Modul THI: automat min. 128 posibilități de ajustare

- Modul C: manual min. 3 posibilități de ajustare

- Modul D: automat min. 3 posibilități de ajustare

Ecran

- LCD plat cu diam. min. 19", imagine tip portret

: 1 ' •

- design compact care permite mișcarea concomitenta a pupitrului de comanda împreuna cu monitorul de vizualizare in direcția sus-jos, stanga-dreapta

Caracteristkele imaginii:

?

- Imaginea ecografica: 800x780 pixeli; 256 de niveluri pe scala gri; 4096 de niveluri pe scala color;

- Grafic: 1024x1280 pixeli; 32-bit color

- Prezentare: imaginile pot fi rotite sus/jos/stanga/dreapta

Intervalul vitezei de scanare:

- 2-14 secunde pe ecran (1-9 cm/s)

Zoom:

- Penetrația: minim între 0,5 - 28 cm

- Min. 15 nivele de zoom

Rata cadrelor

- automat optimizat in funcție de sonda si modul de scanare aplicat: >600 Hz

Preprocesare

- TGC (total gain control): control al ultrasunetelor, imagine per total si selectiv

- Intervalul sistemului dinamic: 170 dB

- Conversia pe scala gri: 20 scale

- Conversia pe scala color: 8 scale

- Conversia doppler: 8 scale

- Aplicația in modul B color: 32 bit

Postprocesare

- Selectarea scalei gri

- Selectarea scalei color

- Respingerea zgomotelor acustice

- Selectarea adâncimii

- Selectarea zoom-lui

- Selectarea imaginii (Pan)

Focalizare zonala:

- min. 25 cadre întârziere in funcție de sonda aplicata

- min. 8 cadre întârziere in cazul focusarii mixte

- mod de focusare continua

Alte caracteristici

- total digital

- sistem VFI (vector flow imaging), arata direcția fluxului sanguin cu săgeți (opțional)

- impartirea ecranului in plan orizontal si vertical

- imagini in direct si simultane in ecranul impartit

- fascicul multiplu: 4 in paralel si fascicul Quad

- canale; capabilitate de procesare 5120 de canale

........ .........

- reactualizarea imaginilor pana la 3000 de Imagini in funcție de sonda aplicata

- stocarea imaginilor: CD/DVD (opțional), pe discul de memorie sau disc de memorie USB

- discul de memorie: capacitate minim 120 Gb; expandabil pana la 500Gb

- sistem DICOM (opțional)

- sistem 3D Freehand(optionat)

- filtru pentru zgomotul 2D neiinear

- filtru pentru alte semnale decât cele aflate in examinare

- sistem Hilbert integrat

- posibilitatea postprocesarii ale imaginilor

- posibilitatea zoom-lui in timpul postprocesarii sau in cadrul imaginii statice

- monitor si tastatura ajustabila

- sector trapezoidal expandat

- posibilitatea investigării imediate a imaginii achizitionata 3D (opțional)

- funcția auto Doppler inclusa

- ecograful poate fi montat pe: cărucior sau masa(optional)

Arhiva pacientului:

- posibilitatea căutării include: nume pacient, număr CNP, data ultimei examinări etc.

Funcții de exportare a datelor

- pe CD/DVD, disc de memorie extern, disc de memorie USB, rețea

- format imagine: BMP, AVI, html.

Marcarea imaginilor

- scala a imaginilor

- linii punctate

Adnotarea imaginilor

- alfanumeric

- săgeți ajustabile

- adnotări si comentarii definite de utilizator

Redarea imaginilor

- cadre redate: > 3000

- cadre doppler: > 20 min

- funcția loop inclusa

- clip: min. 8 ore in capitole de min. 5 min

Harta fluxului color

- poate folosit si in modul B

- modul CFM: velocitate, varietate, varietate-velocitate

- proba: min. 512 puncte

- frecventa repetiției pulsului: 0,2-12 kHz

- filtru perete: filtru digital cu frecventa de taiere intre 1-10% din frecventa repetiției pulsului

- viteza detectabila : min. 0,1 cm/sec-8,6 m/sec intre 0-60 de grade

- redarea imaginii: 4096 culori; 8 scale diferite ale culorii

- factor intercalare color doppler: 64 linii

Doppler Inclinabil

- pana fa 40 grade (+/- 20 grade) cu sonda lineara

Doppler pulsatil

- marlmea volumului probei: 1-20 mm

- unitate de măsurare: cm/s sau kHz

- include inversia fluxului

- frecventa repetiției pulsului: 1-15 kHz

........

_________________ .............. .

- filtru perete: filtru digital cu frecventa de taiere intre 1-20% din frecventa repetiției pulsului

- viteza detectabila : min. 0,1 cm/sec-10,8 m/sec intre 0-60 de grade

- redarea imaginii: mod alb/negru sau spectrul color-256 de nivele

- frecventa rezoluției: min. 5,2 Hz

- rezoluția timpului: min. 4 msec

-corecția angulatiei: in pași de 1 grad

- redare audio Doppler: min. 1W

* poate fi folosit si in mod Triplex

Power Doppler direcțional

- proba: min. 512 puncte

- frecventa repetiției pulsului: 0,2-12 kHz

- filtru perete: filtru digital

- redarea imaginii: 256 de culori. 11 diferite scale de culori.

Facilitați de măsurare

- pachete predefinite: MSK, UGRA, Cardiac, Vascular, Parti moi. Abdominal, obstetrica/ginecologle

Posibilități de conectare

- sonde: 2 conectări active:

- 2 conexiuni pentru sohde lineare, convexe

- semnale de ieșire:

- audio (nivel stereo)

- video (composite color, S-video)

- DVI-I

- semnal de intrare:

- video (composite color, S-video)

- stocarea imaginilor si a clipurilor

- hard de memorie intern

- DVD+/-RW (opțional)

- printer digital alb-negru (opțional)

- printer digital color (opțional)

- communicatie:

- USB: expandabil pana la 8 buc (5 sunt Inluse in standard)

-10/100 Ethernet

- rețea DICOM (opțional)

2. CAUCIOR CU BATERII REINCARCABILE -1 bucata

- panoul de control ajustabil pe înălțime: minim intre 1360-1590 mm

- tastatura ajsutabila pe înălțime: minim intre 755-1000 mm

- bateriile incluse (2 sau 4 baterii reincarcabile de 14,4 V, Lithium) oferă mobilitate si independenta. Timpul de viata al bateriilor (4 buc.) este de 3 ore in scanare continua-neintrerupta.

- timpul de viata al bateriilor sunt monitorizate in mod continuu

- timpul de viata al bateriilor sunt menajate prin oprirea funcționarii for in caz de nefotosinta al bateriilor

- timpul de reincarnare al bateriilor este de 2 ore 45 de minute

- cărucior pe 4 roti

- suport baterii inclus in structura căruciorului

3.SONDA ABDOMINALA CONVEXA

- sonda programabila prin butonul inclus in structura sondei numit Start/Stop/Copy pentru a schimba atat sonda cat si aplicația sau pt inghetarea imaginii.

- posibilitatea atasarii ghidurilor de biopsie cu doua unghiuri

- frecventa de transmitere: la 2,5; 3,5; 5; 6 MHz

- frecventa dopler 2, 2.5, 3 MHz

- numărul de elemente cei puțin 180

- sector unghiular de 60 grade

- poate fi folosit in mod: B, M, Doppier BCFM, THI

- raza de focalizare: intre 12-200 mm

- poate fi sterilizată prin imersie

4.SONDA LINIARA

- sonda programabila prin butonul inclus in structura sondei numit Start/Stop/Copy pentru a schimba atat sonda cat si aplicația sau pt inghetarea imaginii.

- posibilitatea atasarii ghidurilor de biopsie

- frecventa de transmitere: la 6-9-12 MHz

- frecventa de transmitere Doppier: 5-6-7,5 MHz

- numărul de elemente ce! puțin 192

- poate fi folosit in mod: B, M, Doppier, CFM, THI

- raza de focalizare: intre 2-54 mm

- poate fi sterilizată prin imersie

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 12 luni de la data de instalare

o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DENUMIRE: Lampa UV germicida

TIP / MODEL:

PRODUCĂTOR:

DA

NU

Corespondenta (documente doveditoare) cu trimitere (pag) la document (in original si cel tradus in Ib. romana) care justifica indeplinirea cerinței beneficiarului

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

Lampa UV germicida

Putere min.: 15 W

Corp tip deschis

Aprindere clasica

Tu b a proximativ 25 mm x 440mm

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

o Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DENUMIRE: Trusa de resuscitare

TIP/MODEL:

PRODUCĂTOR:

DA

NU

Corespondenta (documente doveditoare) cu trimitere (pag) la document (in original si cel tradus in Ib. romana) care justifica îndeplinirea cerinței beneficiarului

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

Trusa de resuscitare cu balon din silicon

Balon de resuscitare silicon, autoclavabil pentru adult

Masca fata, din silicon, autoclavabil

3 canule Guedel

■ - ■ ' ' : , -..... “ .....

Pensa de prins limba, plastic

Deschizător de gura plastic

Geanta de transport din PVC

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

o Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DENUMIRE: Trusa de prim ajutor

TIP/MODEL:

PRODUCĂTOR:

DA

NU

Corespondenta (documente doveditoare) cu trimitere (pag) la document (in original si cei tradus in Ib. romana) care justifica 'îndeplinirea cerinței beneficiarului

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

Trusa de resuscitare cu balon din silicon

Balon de resuscitare silicon, autodavabil pentru adult

Masca fata, din silicon, autodavabil

3 canuleGuedel

Pensa de prins limba, plastic

Deschizător de gura plastic

Geanta de transport din PVC

Tub oxigen max. 21

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 24 Juni de la data de instalare

o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

o Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DENUMIRE: Defibrilator

TIP / MODEL:

PRODUCĂTOR:

DA

NU

Corespondenta (documente doveditoare) cu trimitere (pag) la document (in original si cel tradus in Ib. romana) care justifica îndeplinirea cerinței beneficiarului

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

DEA-ul sa corespunda directivelor AHA/ERC 2010

Meniu în limba română

MODURI DE OPERARE:

DEA -ul să transmită un joc (dacă este necesar) prin apasarea unui singur buton de către operator

Electrozii să fie preinstalați în DEA și gata de utilizare

-

Electrozii să fie nepolarizați și interschimbabili, pentru a permite utilizatorului să plaseze oricare electrod în orice poziție corespunzătoare pe corp

DEA -ul sa dispună de instrucțiuni vocale, vizuale si scrise în limba română pentru a ghida utilizatorul în procesul de salvare, pas cu pas, conform directivelor AHA/ERC 2010

DEA -ul să arbă în dotare un ecran LCD iluminat, care afișează timpul trecut de la începerea procedeului de salvare, numărul de șocuri administrate și numărătoarea inversă pentru

resuscitare cardio-pulmonară

DEA -ul sa recunoască daca pacientul are stimulator cardiac implantat

DEA -ul sa dispună de posibilitatea de defibrilare pediatrica

DEA -ul sa dispună de banda de unda asistolară de 0,08 mV, de la baza semnalului pana la vârf

FORMA DE UNDA/ALGORITM

DEA-ul să utilizeze șocuri unice, cu energie variabilă crescătoare

Formele de undă ale DEA -ului să permită eliberarea de nivele variabile de energie pentru o gamă largă de impedanțe a pacienților (de la 25 până la 180 Ohmi)

DEA să ofere multiple setări programabile a energiei

DEA -ul sa fie capabil sa elibereze o energie cuprinsa între 100J-350J, în funcție de setările de energie programate și de impedanta pacientului

Forma de undă să fie bifazică, trunchiată exponențial.

Energia eliberata sa varieze odata cu impedanta pacientului

DEA să nu defibrileze un pacient neintenționat dacă pacientul nu are nevoie de administrarea șocului

DEA să sincronizeze automat administrarea unui șoc de defibrilare cu unda R a elecrocardiogramei pacientului. In caz de necesitate, daca semnalul ECG este prea slab, DEA trebuie sa administreze un șoc de defibrilare nesincronizat.

DEA -ul sa anuleze automat socul daca ritmul inimii pacientului se modifica în prealabil, după ce decizia de administrare a șocului este deja luata (aparatul este încărcat). DEA -ul va informa salvatorul ca ritmul inimii s-a modificat și intra in modul RCP.

DEA -ul să detecteze automat zgomotele care nu țin de ritmul ECG și să informeze salvatorul de condiția pacientului prin comanda vocala

TESTE AUTOMATE

DEA -ul să efectueze zilnic un test automat pentru a confirma prezenta și funcționarea electrozilor și a cablurilor, să testeze bateria, circuitele electrice și soft-ul

............. -.......-.......-.........- ........-......-........... — -

DEA -ul să efectueze săptămânal un test automat pentru a verifica bateria, circuitele electrice și soft-ul, plus o încărcare parțială

, , - ■ . .. .

DEA -ul să efectueze lunar un test automat pentrJaverificăbateria, circuitele electrice și soft-ul, plus o încărcare generală a condensatorului la 360-400 Joules și un test de descărcare pentru a asigura pregătirea aparatului pentru încercările de salvare

DEA -ul să avertizeze utilizatorul cu alarme vizuale și sonore dacă sistemul eșuează oricărui test automat și nu este pregătit pentru a fi folosit

Semnalul de avertizare audio sa continue sa sune la fiecare 30 de secunde pîna se va deschide capacul pentru a se efectua autotestul sau pana când nivelul de energie a bateriei scade

DEA -ul sa efectueze un test automat ia fiecare deschidere a capacului aparatului

Indicatorul vizual al DEA -ului să fie vizibil chiar dacă bateria este complet descărcată

ELECTROZII

' • ■

0 pereche de electrozi să fie inclusă în fiecare DEA

Electrozii auto-adezivi sa fie livrați intr-un pachet sigilat gata de utilizare, cu cabluri atașate și cu un conector

Electrozii să fie de unică folosință, nepolarizați și interschimbabili

Electrozii sa alba valabilitate minimum 1 an de la data livrării aparatului

Pe pachetul de electrozi si pe fiecare electrod individual sa existe o ilustrație ajutătoare pentru plasarea corecta a electrozilor

Cablul electrodului să aibă o lungime nominală de minimum 1 m

DEA -ul sa poata fi utilizat si cu Electrozi pediatria cu atenuator de energie .

--.........................................-.................... ..............

BATERIA

DEA -ul sa fie dotat cu o baterie litiu-ion nereincarcabiîa

0 baterie nouă să aibă capacitatea de a asigura cel puțin 420 de șocuri

Durata de utilizare a unei baterii să fie de minimum patru (4) ani de la data punerii în funcțiune a aparatului.

DEA -ul să aibă încorporat un indicator care informează utilizatorul despre capacitatea bateriei în timpul folosirii

Bateria sa conțină un cip de memorie care oferă date complete despre folosirea acesteia (data instalării, date despre evenimente, șocurile administrate, etc.)

înregistrarea ecg si documentarea INFORMAȚIEI

DEA -ul să asigure minimum 90 de minute de memorare internă a evenimentelor.

DEA -ul să asigure posibilitatea de a fi folosit pentru salvări multiple

DEA -ul să permită descărcarea ECG-ului și a evenimentului prlntr-un cablu serial conectat la un calculator

-

Ceasul DEA -ului să se sincronizeze cu ceasul calculatorului prin conectare directă la calculator

Un soft opțional să permită programarea aparatelor pentru întâmpinarea protocoalelor de utilizare a DEA -ului. Parametrii ajustabili să includă ratele de detectare pentru VF/VT & SVT, opțiunile protocolului de energiei variabilă, nivelul al doilea de energie administrat, nivelul de energie după conversie, etc

DEA sa ofere posibilitatea transferului de date, revizuirea si administrarea soft-ului propriu.

PROPRIETĂȚI FIZICE SI NORME DE SIGURANȚA

DEA -ul să fie rezistent la apă și la contactul cu obiecte străine.

DEA -ul să fie portabil fiind dotat cu un mâner pentru o manevrare ușoară

DEA -ul să fie capabil să opereze sau să rămână în modul stand-by la o temperatură cuprinsă între 0°C și +50°C, și umiditate de 5% până la 95% (fără condens)

DEA -ul fără baterie și electrozi să poate fi depozitat la temperaturi cuprinse între -30 ’C și +65 °C

Compatibilitate electromagnetica a DEA:

Sa respecte standardul de norme generale pentru compatibilitatea electromagnetica a echipamentelor medicale si standardul de norme de siguranța pentru defibrilatoare

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

o Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE Durata perioadei de post-garanție: 10 ani

SPECIFICAȚIE TEHNICA FT. NR. 25

DENUMIRE: Ecograf doppier

TIP / MODEL:

PRODUCĂTOR:

DA

NU

Corespondenta (documente doveditoare) cu trimitere (pag) la document (in original si cel tradus in Ib. romana) care justifica îndeplinirea cerinței beneficiarului

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

1. UNITATEA DE BAZĂ

Sistem digital de bandă largă care să poată accepta transductoare în gama 1-22 MHz.

Aplicații ale sistemului:

• cardiologie adult

• cardiologie pediatrica

• vascular

• abdomen general

• cefalic

• parti moi

• san

• musculoscheletal

• obstetrica/ginecologie

•  3D/4D

Tipuri de transductorl ce pot fi utilizați de sistem: (in căzui neconformitatii se va specifica)

• liniare electronice care sa acopere in totalitate banda de frecventa 3-22MHz

• phased array electronice care sa acopere in totalitate banda de frecventa 1-13MHZ

• creion CW de 2 MHz

• creion CW de 5 MHz

• creion CW de 8 MHz

• creion PW de 2 MHz

• transesofagiana adulti

• transesofagiana pediatrica

• convexa electronica care sa acopere in totalitate banda de frecventa l-8MHz

• convexa electronica abdominala dedicata punctiei hepatice cu inserția acului de punctie prin corpul sondei

• microconvexe electronice care sa acopere in totalitate banda de frecventa 3-10 MHz

• endocavitara cu unghi de vizualizare de min 200 grade in timp real

• endorectala biplana

• intraoperativa

• liniara tip "hockey-stick" care sa acopere in totalitate banda de frecventa 6-18MHZ

• laparoscopica

• convexa volumetrica pentru aplicații 4D care sa acopere in totalitate banda de frecventa 1-8 MHz

• endocavitara volumetrica pentru aplicații 4D care sa acopere in totalitate banda de frecventa 3-9 MHz

Unitate de baza cu cel puțin 4 roti autoblocabile

Unitatea de baza sa aiba toate cele 4 roti cu rotatie in jurul axei verticale, pentru o deplasare

si poziționare cat mai ușoara.

Consola cu taste iluminate interior

Tastatura fizica alfanumerica iluminata

Ecran LCD suplimentar de tip "touch-screer»" cu parametrii modificabili in funcție de modul de lucru

Ecranul LCD suplimentar sa aiba o diagonala de minim 8,9" pentru evidențierea clara a parametrilor care se pot modifica

Rezoluția ecranului LCD suplimentar sa fie cel puțin 1024x600 pixeli

Acumulator care permite folosirea instantanee a sistemului după trezirea din modul "standby"

Acumulatorul trebuie sa permită deplasarea pe distante scurte a sistemului, fara a fi inchis, si reluarea activitatii odata ce este conectat la priza.

Timpdepornirfrecograf<maxim-20^ecunde-------

------------------------.......................................-.....-.........................

Sistemul să dispună de minimum 4 porturi active de conectare simultană a traductoarelor electronice

Sistemul sa admita 4 minim frecvente fundamentale B-mode per sonda

Sistemul sa admita minim 4 frecvente armonice per sonda

Tehnologie de compunere spațiala a imaginii B-mode care sa achiziționeze din mai multe unghiuri aceeași secțiune si sa afișeze pe ecran imaginea compusa - pentru imbunatatirea delimitării marginilor țesutului. Tehnologia sa funcționeze pe toate sondele convexe, microconvexe si liniare.

Filtru adaptiv de tesut, minim 3 algoritmi cu 4 parametrii reglabili de către utilizator

Ecograful trebuie sa permită generarea de protocoale în vederea optimizării fluxului de lucru

Sistemul să aibă încorporată baza de date pacienți.

Tehnologie incorporata de stocare imagini

Tehnologie incorporata de stocare clipuri in timp real

Stocare rapoarte de măsurători, separat de imagini.

Stocarea datelor mai sus menționate pe HDD intern de capacitate minim 500GB

Stocarea datelor mai sus menționate pe CD/DVD prin unitate incorporata

Stocare datelor mai sus menționate pe memorie USB (memory stick)

Stocare pe director (folder) din rețea Windows prin placa de rețea integrata

_ ........

_______ . ..... - . . ............................-- - ..... .. .

Formate de fișiere salvate: compatibile cu Windows fara instalarea unor programe suplimentare

Posibilitate de reglare a gain-ului imaginii in mod Freeze

Posibilitatea upgradarii la conectare in rețea prin modul DICOM

Posibilitate inclusă în unitatea standard de a se conecta și tipări la orice imprimantă PC prin interfața USB, fără upgrade suplimentar.

Ieșire semnal video pentru monitor auxiliar: HDMI

Minim 6 porturi USB integrate in unitate (nu se accepta modul hub USB separat)

Port rețea tip RJ45 pentru conectarea în rețea de tip Ethernet.

Modul rețea WiFi integrat pentru conectarea in rețea Wireless (upgrade ulterior)

Suporți detașabili pentru transductori, pe periferia aparatului, pentru o curatare optima

MODURI DE VIZUALIZARE Șl OPERARE PERMISE DE SISTEM - OBLIGATORII IN CONFIGURAȚIA OFERTATĂ

Mod B (2D)

ModM

Doppler Pulsat

Doppler Continuu

■ ■ ■ t;'

Doppler Cotor

Power Doppler

Direcțional Power Doppler cu hărți topografice și direcționale

Mod M Anatomic cu minim 3 linii.de eșantionare

- ------

- ............. • .......-

Doppler tisular

Modul de calcul automat al fracției de ejectie pentru evaluarea ventriculului stâng

Imagine trapezoidala pentru toti transductorii liniari

Mod Triplex in timp reai

Adâncimea maxima de scanare in mod 2D sa fie mai mare de 400 mm

Cadrele de imagine in mod 2D sa se afișeze cu frecventa mai mare de 2180 Hz

Zoom de inalta definiție in timp real 8x

Zoom de inalta definiție in freeze 8x

Orientare imagine: stânga/dreapta, Sus/Jos

Zone de focalizare ajustabile: 8 zone de focalizare pe oricare transductor si orice aplicație

Steer in modul B pentru toate sondele liniare (pentru vizualizarea mai buna a pereților vaselor si acces mai facil) +/-30°

Optimizare automata a imaginii mod B de la o singura tasta (gain si TGC-uri)

Modul M:

Viteză de derulare selectabilă, minim 1.7-12 secunde

Posibilitate de a schimba gain-ul imaginilor M-Mode in modul Freeze

Doppier Spectral PW:

Minim 4 frecvențe în transmisie Doppier, selectabile de utilizator

Mărimea porții de eșantionare: minim 0.5-24

„mm......................... ......... .  -------------------------- ~ —-----------------------

-......-.............-...............;.................-......... r-

Filtru de perete : 50-1200 Hz in 10 nivele

HPRF (High Puise Repetition Frequency)

Gama PRF: minim 0,5-41 KHz

Optimizare automata de la o singura tasta a gain-ului, liniei de baza si scalei de viteze ale fluxului Doppier

Posibilitate modificare linie de baza si gain in freeze

Măsurători Doppier automate in timp real (Rl, PI, S/D, viteze)

Gama de viteze detectate: minim 14 m/s

Corecție electronică de unghi disponibilă în timp real și freeze și pe sonda liniară

Doppier Continuu

Frecvente doppler CW: minim 2-8MHz

Filtru de perete : minim 8 niveluri

Optimizare automata de la 0 singura tasta a gain-ului, liniei de baza si scalei de viteze

Ajustare Gain, Linie de baza si corecție de unghi pe imagini inghetate

Doppler Color, Power Doppler / Direcțional Power Doppler:

Gama frecvente: minim 1.5-12.5 MHz

4 frecvențe de transmisie in funcție de sondă

Gama PRF: minim 125 Hz-23 kHz

5 filtre de perete (wall filter)

Rata cadrelor minim 245 Hz

Minim 18 hărți de culoare pentru viteză și variație de viteză

"Fereastră Doppler CoTor/Power Doppler inclinabila stanga/dreapta pentru traductoare liniare +/-30*

MĂSURĂTORI

Pachet măsurători si calcule specifice in aplicațiile cardio, vascular, adult cefalic, in mod B, M si Doppler

Pachet complet de măsurători generale: volum, distanta, arie

Minim8 măsurători de distanta afișate pe ecran in același timp

Mod wizard de efectuare a măsurătorilor complexe — pentru ușurința in utilizare (sistemul indica automat ce dimensiune trebuie masurata, după ce s-a masurat cea precedenta)

Software de măsurători pe PC, cu măsurătorile complete ale ecografului, pentru imagini

exportate, instalabil pe un număr nelimitat de calculatoare

MODULE DE UPGRADE OPȚIONALE

Modul de examinare elastografica in timp real tip "Străin" cu următoarele tipuri de sonde:

 • - convex

 • -  liniar

 • -  endocavitar

Modul de examinare cu substanțe de contrast de generația a ll-a

Imagini panoramice (achiziționate prin mișcarea transductorului pe o zona mai mare de tesut)

Posibilitate de upgrade la modul ecografie de stres

Posibilitate de upgrade la evaluare de tip străin si străin rate 4D, cu afișarea in modelului 3D al inimii in mișcare si calcularea parametrului străin global al inimii

Posibilitate de upgrade la modul de evaluare tip străin si străin rate 20 a mișcării peretelui endocardului in puncte multiple, bazata pe imaginea mod B

Posibilitate de upgrade la măsurătoare intima media in timp real pentru determinarea riscului de infarct

Posibilitate de upgrade cu modul de măsurare a elasticitatii arteriale (,arterial stifness")

Posibilitate de upgrade cu modul 30-40 cu transductori (convex si endocavitar) volumetrici, cu minim următoarele moduri de achiziție: multiplanar, multiplanar si volum reconstruit, mod tomografic-multislice)

 • — minim 40 volume/secunda

 • -  algoritm avansat de colorizare pentru imbunatatirea efectului 3D

Ecograful trebuie sa permită stocarea in arhiva a datelor in format brut pentru a putea fi postprocesate ulterior (upgrade ulterior)

Posibilitate de upgrade la modul de control de la distanta al ecografului tip „remote service"

Posibilitate de upgrade la modul „tutorial" pentru proceduri ultrasonografice dedicate (include imagini anatomice / fotografice cu poziția sondei si ultrasonografice comparate cu Imaginea in timp real)

Posibilitatea încercării tuturor opțiunilor de upgrade In regim demonstrativ pentru 500 de ore

CONFIGURAȚIA SISTEMULUI

1. Sistem ecografic:

i

Unitatea de bază conformă cu caracteristicile tehnice descrise anterior cu următoarele moduri de lucru:

Mod B

Mod M, M Color

Mod M Anatomic cu minim 3 linii de eșantionare

Armonica a ll-a

Filtru adaptiv pentru imagine mod B

Modul de imagistica compusa spațiala

Doppler Color

Power doppler

Power doppler bidirecțional

Doppler Pulsat

Doppler Continuu

Doppler Tisular

Calcul automat al fracției de ejectie

Imagini trapezoidale pentru transductorii liniari

Steer mod B pentru transductorii liniari +/-30 grade

Ajustare automata a imaginii mod B si Doppler

Baza de date pacienti integrata in sistem

Arhivare imagini si clipuri pe suport:

HDD intern

USB memory stick

DVD/CDRW

rețea Windows

Posibilitate de tipărire rapoarte si imagini pe o imprimanta conectata la rețea ethernet (RJ45)

Monitor: diametru minim 19", in tehnologie LED pe braț articulat -------------- ---------------------—

........................................-........................— "...........

Acumulator integrat in ecograf care permite folosirea instantanee a sistemului după trezirea din modul "standby"

2. Sonda liniara pentru examinări vasculare

- banda frecvente minim de la 3 la 13 MHz

- minim 4 frecvente mod B

- minim 4 frecvente armonice

- minim 4 frecvente Doppler

- adâncime maxima de scanare: minim 100 mm

- câmp vizual: minim 47mm

3. Sonda phased array pentru examinări cardiologice

- realizata in tehnologie monocristal

- banda frecvente minim de la 1 la 4 MHz

- minim 4 frecvente mod B

•• • - ■ < !

- minim 4 frecvente armonice

- minim 4 frecvente Doppler Color si Pulsat

- minim 2 frecvente Doppler Continuu

- adâncime maxima de scanare: minim 350mm

4. Cablu ECG

5. Videoprinter aib-negru

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

o Asigurare piese de schimb conform -------------------legislației In vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

. .    Ctf ;    -        „.V, •      ■   ■

DENUMIRE: Ecograf examinări generale si Doppier

TIP/MODEL:

PRODUCĂTOR:

DA

NU

Corespondenta (documente doveditoare) cu trimitere (pag) la document (in original si cel tradus in Ib. romana) care justifica indeplinirea cerinței beneficiarului

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

1. UNITATEA DE BAZĂ

Sistem digital de bandă largă care să poată accepta transductoare în gama 1-22 MHz.

Aplicații ale sistemului:

• cardiologie adult

.................-............-...........—................................................. ; ■ -

• cardiologie pediatrica

• vascular

• abdomen general

• cefalic

• parti moi

• san

• musculoscheletal

• obstetrica/ginecologie

•  3D/4D

• urologie

• interventional/intraoperativ

Tipuri de transductori ce pot fi utilizați de sistem: (in cazul neconformitatii se va specifica)

• liniare electronice care sa acopere in totalitate banda de frecventa 3-22MHz

• phased array electronice care sa acopere in totalitate banda de frecventa l-13MHz

• creion CW de 2 MHz

• creion CW de 5 MHz

• creion CW de 8 MHz

• creion PW de 2 MHz

‘...............- .................

• transesofagiana adulti

...............-................................... -

• transesofagiana pediatrica

• convexa electronica care sa acopere in totalitate banda de frecventa l-8MHz

• convexa electronica abdominala

........dedicata punctiei hepatice cu inserția acului de punctie prin corpul sondei

• microconvexe electronice care sa acopere in totalitate banda de frecventa 3-10 MHz

• endocavitara cu unghi de vizualizare de min 200 grade in timp real

• endorectaia biplana

• intraoperativa

• liniara tip "hockey-stick" care sa acopere in totalitate banda de frecventa 6-18MHZ

• iaparoscopica

• convexa volumetrica pentru aplicații 4D care sa acopere in totalitate banda de frecventa 1-8 MHz

• endocavitara volumetrica pentru aplicații 4D care sa acopere in totalitate

banda de frecventa 3-9 MHz

Unitate de baza cu cel puțin 4 roti autoblocabile

Unitatea de baza sa aiba toate cele 4 roti cu rotatie in jurul axei verticale, pentru o deplasare si poziționare cat mai ușoara.

Consola cu taste iluminate interior

Tastatura fizica alfanumerica iluminata

Ecran LCD suplimentar de tip "touch-screen" cu parametrii modificabili in funcție de modul de lucru

Ecranul LCD suplimentar sa aiba o diagonala de minim 8,9" pentru evidențierea clara a parametrilor care se pot modifica

Rezoluția ecranului LCD suplimentar sa fie cel puțin 1024x600 pixeli

Acumulator care permite folosirea instantanee a sistemului după trezirea din modul "standby"

Acumulatorul trebuie sa permită deplasarea pe distante scurte a sistemului, fara a fi închis, si reluarea activitatii odata ce este conectat la priza.

Timp de pornire ecograf: maxim 20 secunde

Sistemul să dispună de minimum 4 porturi active de conectare simultană a traductoarelor electronice

Sistemul sa admita 4 minim frecvente fundamentale B-mode per sonda

Sistemul sa admita minim 4 frecvente armonice per sonda

Tehnologie de compunere spațiala a imaginii B-mode care sa achiziționeze din mai multe unghiuri aceeași secțiune si sa afișeze pe ecran imaginea compusa - pentru imbunatatirea delimitării marginilor țesutului. Tehnologia sa funcționeze pe toate sondele convexe,

microconvexe si liniare.

Filtru adaptiv de tesut, minim 3 algoritmi cu 4 parametrii reglabili de către utilizator

Ecograful trebuie sa permită generarea de protocoale în vederea optimizării fluxului de lucru

Sistemul să aibă încorporată baza de date pacienți.

Tehnologie incorporata de stocare imagini

Tehnologie incorporata de stocare clipuri in timp real

Stocare rapoarte de măsurători, separat de imagini.

Stocarea datelor mai sus menționate pe HDD intern de capacitate minim 500GB

Stocarea datelor mai sus menționate pe CD/DVD prin unitate Incorporata

Stocare datelormai sus menționate pememorie USB (memory stick)

Stocare pe director (folder) din rețea Windows prin placa de rețea integrata

Formate de fișiere salvate: compatibile cu Windows fara instalarea unor programe suplimentare

Posibilitate de reglare a gain-ului imaginii in mod Freeze

Posibilitatea upgradarii la conectare in rețea prin modul DICOM

Posibilitate inclusă în unitatea standard de a se conecta și tipări la orice imprimantă PC prin interfața USB, fără upgrade suplimentar.

Ieșire semnal video pentru monitor auxiliar: HDMI

Minim 6 porturi USB integrate in unitate (nu se

accepta modul hub USB separat)

Port rețea tip RJ45 pentru conectarea în rețea de tip Ethernet.

Modul rețea WiFi integrat pentru conectarea in rețea Wireless (upgrade ulterior)

Suporți detașabili pentru transductori, pe periferia aparatului, pentru o curatare optima

MODURI DE VIZUALIZARE Șl OPERARE PERMISE DE SISTEM - OBLIGATORII IN CONFIGURAȚIA OFERTATĂ

Mod B (2D)

Mod M

Doppler Pulsat

Doppler Color

Power Doppler

Direcțional Power Doppler cu hărți topografice și direcționale

Imagine trapezoidala pentru toti transductorii liniari

Mod Triplex in timp real

Adâncimea maxima de scanare in mod 2D sa fie mai mare de 400 mm

Cadrele de imagine in mod 2D sa se afișeze cu frecventa mai mare de 2180 Hz

Zoom de înalta definiție in timp real 8x

Zoom de înalta definiție in freeze 8x

Orientare imagine: stânga/dreapta, Sus/Jos

Zone de focalizare ajustabile: 8 zone de focalizare pe oricare transductor si orice aplicație

Steer in modul B pentru toate sondele liniare (pentru vizualizarea mai buna a pereților vaselor si acces mai facil) +/-3CT

Optimizare automata a imaginii mod B de la o singura tasta (gain si TGC-uri)

Modul M:

Viteză de derulare selectabilă, minim 1.7-12 secunde

Posibilitate de a schimba gain-ul imaginilor M-Mode in modul Freeze

Doppler Spectral PW:

Minim 4 frecvențe în transmisie Doppler, selectabile de utilizator

- ........... ......... ..................................................................-..........;.....

Mărimea porții de eșantionare: minim 0.5-24 mm

Filtru de perete : 50-1200 Hz in 10 nivele

'' ''

HPRF (High Puise Repețition FrequencY)

-...........................-...................-................................ '

Gama PRF: minim 0,5-41 KHz

Optimizare automata de la o singura tasta a gain-ului, liniei de baza si scalei de viteze ale fluxului Doppler

Posibilitate modificare linie de baza si gain in freeze

Măsurători Doppler automate in timp real (Rl, PI, S/D, viteze)

Gama de viteze detectate: minim 14 m/s

Corecție electronică de unghi disponibilă în timp real și freeze și pe sonda liniară

Doppler Continuu (upgrade ulterior)

Frecvente doppler CW: minim 2-8MHz

Filtru de perete : minim 8 niveluri

Optimizare automata de la o singura tasta a gain-ului, liniei de baza si scalei de viteze

Ajustare Gain, Linie de baza si corecție de unghi pe imagini inghetate

Doppler Color, Power Doppler / Direcțional Power Doppler:

Gama frecvente: minim 1.5-12.5 MHz

4 frecvențe de transmisie in funcție de sondă

Gama PRF: minim 125 Hz-23 kHz

5 filtre de perete (wall fiiter)

Rata cadrelor minim 245 Hz

Minim 18 hărți de culoare pentru viteză și variație de viteză

Fereastra Doppler Color/Power Doppler inclinabila stanga/dreapta pentru traductoare liniare +/-30°

MĂSURĂTORI

Pachet măsurători si calcule specifice in aplicațiile vascular, adult cefalic, in mod B, M si Doppler

Pachet complet de măsurători generale: volum, distanta, arie

Minim8 măsurători de distanta afișate pe ecran in același timp

Mod wizard de efectuare a măsurătorilor complexe - pentru ușurința in utilizare (sistemul indica automat ce dimensiune trebuie masurata, după ce s-a masurat cea precedenta)

Software de măsurători pe PC, cu măsurătorile complete ale ecografului, pentru imagini exportate, instalabil pe un număr nelimitat de calculatoare

MODULE DE UPGRADE OPȚIONALE

Modul de examinare elastografica in timp real tip "Străin" cu următoarele tipuri de sonde:

 • - convex

 • -  liniar

 • -  endocavitar

; ~ - ...

Modul de examinare cu substanțe de contrast de generația a ll-a

Imagini panoramice (achiziționate prin mișcarea transductoruiui pe o zona mai mare de tesut)

Posibilitate de upgrade la modul ecografie de stres

Posibilitate de upgrade la evaluare de tip străin si străin rate 4D, cu afișarea in modelului 3D al inimii in mișcare si calcularea parametrului străin global al inimii

Posibilitate de upgrade ia modul de evaluare tip străin si străin rate 2D a mișcării peretelui endocardului inpunctemuitiple;bazata pe imaginea mod B

.........

Posibilitate de upgrade la măsurătoare intima media in timp real pentru determinarea riscului de infarct

Posibilitate de upgrade cu modul de măsurare a elasticitatii arteriale (,arterial stifness")

Mod M Anatomic

Doppler Tisular

Calcul automat al fracției de ejectie

Posibilitate de upgrade cu modul 3D-4D cu transductori (convex si endocavitar) volumetrici, cu minim următoarele moduri de achiziție: multiplanar, multiplanar si volum reconstruit, mod tomografic-multislice)

 • - minim 40 volume/secunda

 • -  algoritm avansat de colorizare pentru

imbunatatirea efectului 3D

Ecograful trebuie sa permită stocarea in arhiva a datelor in format brut pentru a putea fi postprocesate ulterior (upgrade ulterior)

Posibilitate de upgrade la modul de control de la distanta al ecografului tip „remote service"

Posibilitate de upgrade la modul „tutorial" pentru proceduri ultrasonografice dedicate (include imagini anatomice / fotografice cu poziția sondei si ultrasonografice comparate cu imaginea in timp real)

Posibilitatea incercarii tuturor opțiunilor de upgrade in regim demonstrativ pentru 500 de ore

CONFIGURAȚIA SISTEMULUI

1. Sistem ecografic:

Unitatea de bază conformă cu caracteristicile tehnice descrise anterior cu următoarele moduri de lucru:

--........................................................ ■..................

Mod B

Mod M, M Color

Mod M Anatomic cu minim 3 linii de eșantionare

Armonica a ll-a

Filtru adaptiv pentru imagine mod B

Modui de imagistica compusa spațiala

Doppler Color

Power doppler

Power doppler bidirecțional

Doppler Pulsat

Imagini trapezoidale pentru transductorii liniari

Steer mod B pentru transductorii liniari +/-30 grade

Ajustare automata a imaginii mod B si Doppler

Baza de date pacienti integrata in sistem

Arhivare imagini si clipuri pe suport:

HDD intern

USB memory stick

DVD/CD RW

rețea Windows

Posibilitate de tipărire rapoarte si imagini pe o imprimanta conectata la rețea ethernet (RJ45)

r

Monitor: diametru minim 19", in tehnologie LED pe braț articulat

Acumulator integrat in ecograf care permite folosirea instantanee a sistemului după trezirea din modul "standby"

2. Sonda liniara pentru examinări vasculare

- banda frecvente minim de la 3 la 13 MHz

- minim 4 frecvente mod B

- minim 4 frecvente armonice

- minim 4 frecvente Doppler

- adâncime maxima de scanare: minim 100 mm

- câmp vizual: minim 47mm

3. Sonda phased array pentru examinări cefalice

- realizata in tehnologie monocristal

- banda frecvente minim de la 1 la 4 MHz

- minim 4 frecvente mod B

- minim 4 frecvente armonice

- minim 4 frecvente Doppler Color si Pulsat

- minim 2 frecvente Doppler Continuu

- adâncime maxima de scanare: minim 350mm

4. Videoprinter alb-negru

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare ia sediul beneficiarului

o Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

-

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DENUMIRE: Otoscop si dinamometru

TIP / MODEL:

PRODUCĂTOR:

DA

NU

Corespondenta (documente doveditoarej cutrimitere (pag) la document.(in original sicel tradus in Ib. romana) care justifica indeplinirea cerinței beneficiarului

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

Otoscop:

........------------------------ ...........:........-.....

Otoscop cu iluminare tip xenon halogen prin fibra optica

Cromat ușor de curatat, cu baterie sau acumulator

Prevăzut cu lentila de magnificare min. 4.2X

Lentila pliabila pt. intervenție cu instrumentar

Prevăzut cu port de insuflare pt.testarea timpanului

Dinamometru:

Dinamometru tip arc

Mascara forța de apucare

Mânerul ajustabil acomodează confortabil orice mărime a mâinii

Unitatea e calibrata in kilograme

Valori măsurate aprox.: 0 - lOOkg (22Olbs)

CONDIȚII DE GARANȚIE Si SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

o Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST-GARANȚIE Durata perioadei de post—garanție: 10 ani

DENUMIRE: Stetoscop, tensiometru, ciocan reflexe, diapazon, trusa de abeaslanguri, termometru, centimetru

TIP/MODEL

PRODUCĂTOR:

DA

NU

Corespondenta (documente doveditoare) cu trimitere (pag) la document (in original si cel tradus in tb. romana) care justifica îndeplinirea cerinței beneficiarului

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

Stetoscop:

Stetoscop cu o piesă de torace plată și solidă

Membrană de înaltă calitate cu diametru de 44mm.

Construcție cu un singur tub

Include olivele pentru urechi (mari/moi) pentru izolare acustică.

Stetoscop cu o piesă de torace plată și solidă

Tensiometru;

Rezistent la șocuri

Fara latex

Manometru rezistent la presiune

Macro-filtru

Scala cu diametru mare

Balon mare de insuflatie pentru inflația rapida a brasardei

Carcasa superioara realizata din aliaj aluminiu

Carcasa inferioara este realizata din thermoplastic din 2 componente (Polimida / Elastomer thermoplastic)

Aliaj ușor, lingura ajustabila

Basarda cu tub simplu, cu închidere Velcro

Ciocan de reflexe cu ac, din inox, aprox.20 cm

Set diapazon-1 set

Trusa de abeslanguri:

Trusa de abenslanguri

Lanterna reflexe 1 buc.

Termometru:

Termometru digital cu vârf flexibil, ce masoara temperatura in 10 secunde

Masurarea temperaturii se poate face oral, axilar si rectal

...... -..........

Măsurare rapida, sigura si confortabila

Ecran de afișa] mare

Memorează ultima valoare afisata

Semnal acustic ce indica sfârșitul măsurării

Prevăzut cu baterii pentru 4000 de măsurători

Centimetru, cea ISOcm

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 24 luni de ia data de instalare

o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

o Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DENUMIRE: Oftalmoscop

TIP/MODEL:

PRODUCĂTOR:

DA

NU

Corespondenta (documente doveditoare) cu trimitere t (pag) la document (In original si cel tradus in ib.

romana) care justifica îndeplinirea cerinței beneficiarului

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

1. Oftalmoscop direct:

- .....

Sistem optic asferic

Min. 28 lentile corectoare intre +38/ -36 dioptrii

Bec halogen

2.Oftalmoscop indirect:

Sistem cu ajustare sincronizată a convergentei si a paralaxei

Posibilitatea de a observa pupila si de la lmm

Prevăzut cu optica precisa pt a minimaliza reflexia

Corpul oftalmoscopului sa Re etanș solid

Prevăzut cu reostat pentru reglarea intensității luminii

Dimensiunile spotului de lumina: cerc mic, mijlociu, mare,

Filtre: albastru de cobalt, galben si verde (tip red free)

Distanta de deschidere sl filtrele, fixabiie cu

siguranța

’ -

Posibilitate de ajustare distanta pupitara de la 46-74mm ±10%

Prevăzut cu suport cap vertical si orizontala pentru o mai buna fixare

Suportul de cap închide accumutator, reostat si cabluri incat sa nu permită agata rea accidentala

Posibilitatea de ridicare a opticii după terminarea examinării cu posibilitate de blocare

Prevăzut cu oglinda de exercițiu si min.50 harți de fundal

Bec halogen

Set in geanta de transport si protecție de plastic

CONDiTii DE GARANȚIE SI SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 24 luni de la data de instalare

o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

o Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

-

CONDIȚII DE SERVICE POST-GARANȚIE Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

TIP/MODEL:

PRODUCĂTOR:

DA

NU

Corespondenta (documente doveditoare) cu trimitere (pag) la document (in original lic el tradus in Ib. romana) cane justifica îndeplinirea cerinței beneficiarului

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

Dulapuri, 10 bucăți:

DULAP CUOUSA

Dimensiunea 50x45xl80(h)cm

Corp dulap din pal melaminat, culoare alb

Corp cu o usa si un blat din pal melaminat, o încuietoare tip yala

4 picioare inox

Băncuțe, 2 bucăți:

Banca din PAL

Dimensiune lățime 50 cm

Dimensiune șezut (adâncime) 25 cm

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 12 luni de la data de instalare

o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

o Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DENUMIRE: Vestiar femei 10 dulapuri si 2 băncuțe

TIP / MODEL:

PRODUCĂTOR:

DA

NU

Corespondenta {documente doveditoare) cu trimitere (pag) la document {in original lic el tradus in Ib. romana) care justifica îndeplinirea cerinței beneficiarului

DESCRIERE St CONFIGURAȚIE

Dulapuri, 10 bucăți:

DULAP CU O USA

Dimensiunea 50x45xl80(h)cm

Corp dulap din pai melaminat, culoare alb

Corp cu o usa si un biat din pal melaminat, o încuietoare tip yala

4 picioare inox

Băncuțe, 2 bucăți:

Banca din PAL

Dimensiune lățime 50 cm

Dimensiune șezut (adâncime) 25 cm

CONDIȚII DE GARANȚIE Si SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 12 luni de la data de instalare

o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

o Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE Durata perioadei de post-garanție: 10 ani

DENUMIRE; Vestiar barbati 6 dulapuri si 1 bancuta

TIP/MODEL:

PRODUCĂTOR:

DA

NU

: Corespondenta (documente doveditoare) cu trimitere (pag) la document (in original lic el tradus in 1b. romana) care justifica îndeplinirea cerinței beneficiarului

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

Dulapuri, 6 bucăți;

DULAP CU 0 USA

Dimensiunea S0x45xî80(h)cm

Corp dulap din pal melaminat, culoare alb

Corp cu o usa si un blat din pal melamlnat, o încuietoare tip yala

4 picioare Inox

Bancuta, 1 buc:

Banca din PAL

Dimensiune lățime SO cm

Dimensiune șezut (adâncime) 25 cm

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 12 luni de la data de instalare

o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de ia solicitare la sediul beneficiarului

o Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DENUMIRE: Vestiar femei 4 dulapuri si 1 bancuta

TIP/MODEL:

PRODUCĂTOR:

DA

NU

Corespondenta (documente doveditoare) cu trimitere (pag) la document (in original lic el tradus in ib. romana) care Justifica îndeplinirea cerinței beneficiarului

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

Dulapuri, 4 bucăți:

DULAP CU 0 USA

Dimensiunea 50x45xl80(h)cm

Corp dulap din pal melaminat, culoare alb

Corp cu o usa si un blat din pal melaminat, o încuietoare tip yala

4 picioare inox

Bancuta, 1 buc:

Banca din PAL

Dimensiune lățime 50 cm

Dimensiune șezut (adâncime) 25 cm

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 12 luni de la data de instalare

o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediu! beneficiarului

o Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DENUMIRE: Set complet cabinet medic RMFB.Radiologie,Neurologie

TIP/ MODEL:

PRODUCĂTOR:

DA

NU

Corespondenta (documente doveditoare) cu trimitere (pag) la document (in original si cel tradus In Ib. romana) care justifica îndeplinirea cerinței beneficiarului

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

- ' ■ -

Canapea consulatil, 1 buc:

■ ■■ -.......■ -

Din 2 secțiuni:

- secțiunea pentru cap, rabatabila-reglabîla de la 0 la 45 grade, cu autoblocare ia inaltimea dorita.

* secțiunea pentru trunchi si membre-flxa.

Cadru si picioare metalice,vopsite electrostatic.

■■.............. ................................................................

Blaturile secțiunilor din pal cu burete gros de 3 cm si tapiteri din piele Ecologica

Structura demontabila

Birou, 2 buc:

Material: pal melaminat

Canturi protejate cu material tip ABS de grosime min. 0.45 mm

Picioare de susținere: inafthne 10 cm, material tip metal, reglabil

Mânere metalice rezistente la uzura mecanica

Sa includă sistem de protecție prin mecanism de închidere

Comoda cu 4 sertare pe rotii, 2 bucăți:

Material: pal melaminat

Canturi protejate cu material tip ABS de grosime mln. 0.45 mm

Roti de susținere din material tip cauciuc

Mânere metalice rezistente ia uzura mecanica

Sa inciuda sistem de protecție prin mecanism de închidere

Dimensiuni: 40x40x60

Scaun birou, 2 bucăți:

SCAUNERGONOMIC

Baza polipropilena, cilindru negru cu acoperitor

Dimensiune 60x46/59x45x99/118

Tapițerie piele ecologica diverse culori

Scaun pacient, 2 bucăți:

Dimensiunea: 54x53x47cm (h șezut) sau 82 cm(h total)

Scaun fix cu șezutul si spătarul tațutat cu piele ecologica, diverse culori

Cadru cromat

Ceas de perete, lbuc:

Ceas de perete care afiseaza: ora-minute-secunde

Diametru: aproximativ 245 mm

Mecanism: tip quartz

Dulap cu 2 compartimente pt medicamente si material sanitare, 1 buc:

DULAP cu 2 corpuri

Dimensiunea: 70x34xl75(h)cm

Corp dulap din tabla OL, culoare gri brobonat vopsit in câmp electrostatic

Corp inferior cu 2 usi metalice cu încuietoare,

Corp superior cu usi din sticla cu încuietoare tip yala;4 picioare inox

Dulap cu 2 compartimente pentru instrumentar medical si arhiva, 1 buc

DULAP cu 2 corpuri

Dimensiunea 70x34xl75(h)cm

Corp dulap din pal melaminat,culoare alb

Corp inferior cu 2 usi si 2 b lat uri din pal melaminat,diverse culori, 2 încuietori tip yala

Corp superior cu 2 usi si 2 bkrturi din sticla,2 încuietori tipyala;

4 picioare inox

CONDIȚII DE GARANȚIE Si SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 12 luni de la data de instalare

o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

o Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

TIP/MODEL:

PRODUCĂTOR:

DA

NU

Corespondenta {documente doveditoare) cu trimitere (pag) ia document (in original si cel tradus in Ib. romana) care justifica îndeplinirea cerinței beneficiarului

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

Raft depozitare cu minim 4 etajere.

Realizat din INOX

Sa aiba 4 etajere

Dimensiunea: 40x320 cm

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 12 luni de la data de instalare

o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare ia sediul beneficiarului

o Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DENUMIRE: Set complet sala de așteptare, 50 scaune, 3 ceas, 3 TV

TIP/MODEL:

PRODUCĂTOR:

DA

NU

Corespondenta (documente doveditoare} cu trimitere (pag} la document (in original si cel tradus in lb. romana) care justifica indeplinirea cerinței beneficiarului

DESCRIERE $1 CONFIGURAȚIE

Scaun fix cu șezutul sl spătarul tapitat cu piele ecologica, diverse culori, 50 buc

Ceas perete, 3 buc:

Ceas de perete cu baterii, care afiseaza: ora-minute-secunde

Diametru: aproximativ 245 mm

TV, 3 buc:

Cu diagonala mln 80 cm

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 12 luni de la data de instalare

o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de ia solicitare la sediul beneficiarului

o Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE

Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DENUMIRE: Set pentru portar/fisier

TIP/ MODEL:

PRODUCĂTOR:

DA

NU

Corespondenta (documente doveditoare} cu trimitere (pag) ia document (in original si cel tradus in Ib. romana) care justifica îndeplinirea cerinței beneficiarului

DESCRIERE $1 CONFIGURAȚIE

Birou, 2 buc:

Material: pal melaminat

Canturi protejate cu material tip ABS de grosime mfn. 0.45 mm

Picioare de susținere: înălțime 10 cm, material tip metal, reglabil

Mânere metalice rezistente la uzura mecanica

Sa includă sistem de protecție prin mecanism de închidere

Comoda cu 4 sertare pe roti, 2 bucăți:

Material: pai melaminat

Canturi protejate cu material tip ABS de grosime min. 0.45 mm

Roti de susținere din material tip cauciuc

Mânere metalice rezistente la uzura mecanica

Sa includă sistem de protecție prin mecanism de închidere

Dimensiuni: 40x40x60

Scaun birou, 2 bucăți:

SCAUN ERGONOMIC

Baza polipropilena, cilindru negru cu acoperitor

Dimensiune 60x46/59x45x99/118

Tapițerie piele ecologica diverse culori

Dulap cu 2 compartimente arhiva, 3 buc

DULAP cu 2 corpuri

Dimensiunea 70x34xl75(h)cm

Corp dulap din pal melaminat,culoare alb

Corp inferior cu 2 usi si 2 hiaturi din pat melaminat,diverse culori, 2 încuietori tip yala

Corp superior cu 2 usi si 2 hiaturi din sticla,2 incuietori tip yala;

4 picioare inox

Etajera, 1 buc;

Dimensiunea: min 100 cm lungime

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 12 luni de la data de instalare

o Timp maxim de intervenție; maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

o Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

DENUMIRE: Set complet camera asistente

TIP / MODEL:

PRODUCĂTOR:

DA

NU

Corespondenta (documente doveditoare) cu trimitere (pag) la document (in original si cel tradus in Ib. romana) care justifica îndeplinirea cerinței beneficiarului

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

Birou, 2 buc:

Material: pal melamlnat

Canturi protejate cu material tip ĂBS de grosime min. 0.45 mm

Picioare de susținere: inaltime 10 cm, material tip metal, reglabil

Mânere metalice rezistente la uzura mecanica

Sa includă sistem de protecție prin mecanism de închidere

Comoda cu 4 sertare pe roti, 2 bucăți:

Material: pal melaminat

Canturi protejate cu material tip ABS de grosime min. 0.45 mm

Roti de susținere din material tip cauciuc

Mânere metalice rezistente la uzura mecanica

Sa includă sistem de protecție prin mecanism de închidere

Dimensiuni: 40x40x60

Scaun birou, 2 bucăți:

SCAUN ERGONOMIC

Baza pollpropilena, cilindru negru cu acoperitor

Dimensiune 60x46/59x45x99/118

Tapițerie piele ecologica diverse culori

Scaun pacient, 2 bucăți:

Dimensiunea: 54x53x47cm (h șezut) sau 82 cm(h total)

Scaun fix cu șezutul si spătarul tapitat cu piele ecologica, diverse culori

Cadru cromat

Ceas de perete, lbuc:

Ceas de perete care afiseaza: ora-minute-secunde

Diametru: aproximativ 245 mm

Mecanism: tip quartz

Dulap cu 2 compartimente pt medicamente si material sanitare, 1 buc:

DULAP cu 2 corpuri

Dimensiunea: 70x34xl75(ti)cm

Corp dulap din tabla OL, culoare gri brobonat vopsit in câmp electrostatic

Corp inferior cu 2 usi metalice cu încuietoare.

Corp superior cu usi din sticla cu incuietoare tip yala;4 picioare inox

Dulap cu 2 compartimente pentru Instrumentar medical si arhiva, 1 buc

DULAP cu 2 corpuri

Dimensiunea 70x34xl75|h)cm

Corp dulap din pal melaminat,culoare alb

Corp inferior cu 2 usi si 2 blaturi din pal melaminat,diverse culori, 2 încuietori tip yala

Corp superior cu 2 usi si 2 blaturi din sticla,2 încuietori tip yala;

4 picioare inox

CONDIȚII DE GARANȚIE SI SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 12 luni de la data de instalare

o Timp maxim de intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

o Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE Durata perioadei de post - garanție: 10 ani

SPECIFICAȚIE TEHNICA FT. NR. 10

DENUMIRE: Set mobilier cabinet ECO DOPPLER

TIP/MODEL:

PRODUCĂTOR:

DA

NU

Corespondenta (documente doveditoare) cu trimitere (pag) la document (in original sl cel tradus in Ib. romana) care justifica îndeplinirea cerinței beneficiarului

DESCRIERE SI CONFIGURAȚIE

Birou medic, 1 buc:

Material: pal melaminat

Canturi protejate cu material tip ABS de grosime min. 0.45 mm

Picioare de susținere: înălțime 10 cm, material tip metal, reglabil

Mânere metalice rezistente la uzura mecanica

Sa includă sistem de protecție prin mecanism de închidere

Birou asistenta, 1 buc:

Material: pal melaminat

Canturi protejate cu material tip ABS de grosime min. 0.45 mm

Picioare de susținere: înălțime 10 cm, material tip metal, reglabil

Mânere metalice rezistente la uzura mecanica

Sa includă sistem de protecție prin mecanism de închidere

Scaun birou medic, 2 bucăți:

SCAUN ERGONOMÎC

Baza polipropilena, cilindru negru cu acoperitor

Dimensiune 60x46/59x45x99/118

Tapițerie piele ecologica diverse culori

Scaun pacient, 2 bucăți:

Dimensiunea: 54x53x47cm (h șezut) sau 82 cm(h total)

Scaun fix cu sezutui si spătarul tapitat cu piele ecologica, diverse cuiori

Cadru cromat

Ceas de perete, lbuc:

Ceas de perete care afiseaza: ora-minute-seeunde

Diametru: aproximativ 245 mm

Mecanism: tip quartz

Dulap cu 2 compartimente pentru instrumentar medical si arhiva, 1 buc

DULAP cu 2 corpuri

Dimensiunea 70x34xl75(h)cm

Corp dulap din pal melaminat,culoare alb

Corp inferior cu 2 usi si 2 blaturi din pal melaminat,diverse culori, 2 încuietori tip yala

Corp superior cu 2 usi si 2 blaturi din sticla,2 incuietori tip yala;

4 picioare inox

Masuta instrumente, 1 buc:

Dimensiune: 33*33*80 (h);

Mobila, cu 2 blaturi metalice, vopsite electrostatic alb-gri

Dimensiune: 33*33*80 (h);

Paravan, 1 buc:

Mobil, cu roti pivotante, pliabil

Structura din țeava cromata, 16 mm

Panza impermeabila, material netesut

■ -

Dimensiuni element: 50 x 180 (h) cm

Taburet medic, 1 buc:

Taburet rotativ cu spatar

-...................................................-....................- -.............-....................-..................7 -......................-...........-

Baza cu 5 roti

înălțime reglabila intre 55-65 cm

CONDIȚII DE GARANȚIE St SERVICE

o Durata perioadei de garanție: 12 luni de la data de Instalare

o Timp maxim de Intervenție: maxim 72 de ore de la solicitare la sediul beneficiarului

o Asigurare piese de schimb conform legislației in vigoare

.......................................................................

CONDIȚII DE SERVICE POST - GARANȚIE Durata perioadei de post - garanție: 10 ani


SECRETAR


Maria Dumbră


E^O LVA


nu


Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

11. Date generate

1- Denumirea obiectivului de investiție

"îmbunătățirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin achiziționarea de dotări"

 • 2. Amplasament

Str. Prundului, Nr.7-9, nr. cadastral 145119, Loc. Brașov, Județul Brașov

 • 3.  Titularul investiției

Județul Brașov, în calitate de Lider (Partener 1) de Parteneriat și Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, în calitate de Partener 2

 • 4. Beneficiarul investiției

Județul Brașov, în calitate de Lider (Partener 1) de Parteneriat și Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, în calitate de Partener 2

 • 5. Elaborator

S C. EVOLVA TREND CONSULTANT S.R.L.

Sediul social: București, str. Doamna Ghica, nr. 1, bl. 1, sc. 2, ap. 72, sector 2

Nr. înregistrare ORC J40/24051/2007

Cod fiscal RO22968130

II. Principalii indicatori tehnico-economici al investiției___________ .                 ;

1- Valoarea totală a obiectului d& investiții. exprimata in iei, cu TVA si. respectiv, fără TVA, dincare constructii-montai (C+M). în conformitate cu devizul general

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Lei

Lei

TOTAL GENERAL

8,884,912.00

1,688,133.28

10,573,045.28

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

0,00

0,00

0,00

=> Anul 1: 56,950.00 lei

=> Anul 2: 8,444,191.89 lei

=> Anul 3: 2,071,903.39 lei

Capacități fizice

=> 57 buc echipamente medicale

=> 22 buc seturi de mobilier

RoyalCert

.50 -^oi-zons

L

RoyalCert


 • 4. Durata estimată de realizare, exprimată în luni

Durata estimată de realizare a investiției este preconizată a fi de 32 luni și cuprinde activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, perioada de evaluare a proiectului și activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului.

întocmit:

S.C. EVOLVA TREND CONSULTANT S.R.L

DOBRE VIOLETA-IOANA

Administrator


S.C. EV O LV V I RESD C05SI LT-WT S.R.L.
SECRETAR


Maria Dum


anu


^/OLVA


Descrierea sumară a investiției

 • 1. Denumirea obiectivului de investiție

"îmbunătățirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin achiziționarea de dotări”

 • 2. Amplasament

Str. Prundului, Nr.7-9, nr. cadastral 145119, Loc. Brașov, Județul Brașov

Județul Brașov, în calitate de Lider (Partener 1) de Parteneriat și Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, în calitate de Partener 2

 • 4. Beneficiarul investiției

Județul Brașov, în calitate de Lider (Partener 1) de Parteneriat și Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, în calitate de Partener 2

 • 5. Elaborator

S.C. EVOLVA TREND CONSULTANT S.R.L.

Sediul social: București, str. Doamna Ghica, nr. 1, bl. 1, sc. 2, ap. 72, sector 2

Nr. înregistrare ORC J40/24051/2007

Cod fiscal RO22968130

| II. Infdttnațll generale privind prolectul

 • 1. Surse de finanțare

 • 1. Fonduri nerambursabiie

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale

Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sanatate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de ia serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități

Obiectivul Specific 8.1 - Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate

Operațiunea A - Ambulatorii

 • 2. Buget local

 • 2. Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea infrastructurii sociale prin dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în vederea creșterii accesului la servicii de îngrijire medicală primară în regim ambulatoriu.


RoyalCert

OHSAS 18001


• ■

țggî

RoyalCert

?SU ÎFO ?7(X< :

L                        J

Scopul proiectului este de a contribui la eficientizarea sistemului de sănătate din județul Brașov, prin reducerea internărilor evitabile în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, cât și la accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul Ambulatoriului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • 1.  Ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

 • 2. Scăderea numărului de pacienți internați prin dotarea Ambulatoriului cu aparatură medicală complexă.

 • 3.  Diagnosticarea bolilor neurologice în stadiul incipient și tratarea cu succes a unor afecțiuni mai ușoare, prevenind agravarea lor, ca urmare a dotării și instrumentării la standarde europene.

3. Descrierea investiției

Entitatea responsabilă cu elaborarea și implementarea proiectului „îmbunătățirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin achiziționarea de dotări” este Județul Brașov, în calitate de Lider (Partener 1) de Parteneriat și Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, în calitate de Partener 2.

Rezultatul așteptat în urma implementării proiectului este crearea unui spațiu dotat cu echipamente medicale și mobilier adecvat, în vederea creșterii calității serviciilor de sănătate și a nivelului de trai a populației din Municipiul Brașov și din întreg județul Brașov.

Se urmărește asigurarea unui acces egal al tuturor cetățenilor la serviciile de sănătate, în vederea creșterii speranței de viață sănătoasă prin sporirea accesibilității serviciilor medicale în ambulatoriu și -îmbunătățirea-Galității-aGestoFck--------------------------------------------------—----------------------------—-—   -

în urma implementării proiectului vor fi achiziționate 57 de echipamente medicale de specialitate și 22 buc seturi de mobilier care vor fi amplasate la sediul central al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie, în spațiul alocat desășurării activității Ambulatoriului integrat.

Prin proiectul „îmbunătățirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin achiziționarea de dotări” se dorește achiziționarea următoarelor echipamente medicale și mobilier specific:

Nr. crt

Denumire echipament

Nr. buc

ECHIPA

MENTE MEDICALE

1

Computer tomograf

1

2

RX grafie șiscopie digitala

3

Sistem PACS

1

4

Echipament testare cognitiva neuro-psihiatrică

4

5

Sistem robotizat tip exoschelet pentru recuperarea mersului

1

6

Banda dealergare interactivă cu funcție de analiză a mișcării

1

7

Lift mobil pentru bazin

2

8

Lift transfer pacient

2

9

Bandă pentru bazin

1

10

Bicicletă pentru bazin

2

11

Sistem de recuperare neuromotorie pentru stimulare multisenzorială utilizând realitatea virtuală

1

12

Sistem tip exoschelet cu funcție de evaluare și tratameht a afecțiunilor neuro a membrelor superioare

1

13

Sistem robotizat mobil pentru recuperarea mersului

1

Mr .'.s>rk",'iori. Vr         !<a; 2. Camera 3. Sectar

S.C. Ev Oi. v \ i'REM) ( OVSL L f-x.S f S.R.L.

RoyalCert

ISO 9001:2008

14

Sistem pentru recuperarea mâinii prin stimulare electrică funcțională

2

15

Sistem pentru recuperarea mersului prin stimulare electrică funcțională

1

16

Sistem de evaluare și recuperare a echilibrului static și dinamic

1

17

Sistem recuperare funcțională proprioceptivă pentru recuperare neurologică

1

18

Lampa de examinare

A ' . 3: '

19

EKG portabil

1

20

Ecograf musculoschele.tal

1

21

Lampa UV germicide

11

22

Trusă de resuscitare

5

23

Trusa prim ajutor

5

24

Defibrilator

2

25

Ecograf Doppler

1

26

Ecograf examinări generale si doppler

1 •

27

Otoscop si dinamometru

1

28

Stetoscop cu tensiometru, ciocan reflexe, diapazon, trusa de abeaslanguri, termometru si centimetru cab neurologie

1

29

Oftalmoscop

1

TOTAL ECHIPAMENTE MEDICALE

57

- - A:

Set vestiar barbati formatdin:

___

.           -2bWdM>.-V

2

Set vestiar femei format din: -10 dulapuri - 2 băncuțe

1

3

Set vestiar barbati tomat diri:

- 6 dulapuri

-1 bancuta

1

4

Set vestiar femei format din:

- 4 dulapuri

-1 bancuta

1

5

Set complet cabinet medic RMFB format din:

- canapea consultație: 1 buc -birou: 2 buc

- comoda cu patru șertare pe roti: 2 buc

- scaun biroui 2 buc

 • - scaun pacient: 2 buc

 • - ceas de perete: 1 buc

- dulap cu 2 compartimente pentru medicamente si materiale sanitare: 1 buc - dulap cu 2 compartimente pentru instrumentar medical si arhiva: 1 buc

3

6

Raft depozitare min. 4 etajere (320*40)

10

. 7

Set complet săli de așteptare format din: -scaun: 50 buc -ceas: 3 buc

-TV: 3 buc

1


țcfc?


S.C. EVOL.v \ TREND CO^sl Li \NT S.R.I .

RoyalCert

$SC 9001:2008

8

Set Portar/fisier format din:

- birou: 2 buc

 • - comoda: 2 buc

 • - scaun:2 buc

- dulap arhiva: 3 buc

 • - etajera: 1 buc

1

9

Set complet camera asistente format din: -blțou: 2 buc .

- comoda cu patru sertare pe roti: 2buc

- scaun birou: 2 buc

 • - scaun pacient: 2 buc .

 • - ceas de perete: 1 buc

- dulap cu 2 compartimente pentru medicamente si materiale sanitare: 1 buc - dulap cu 2 compartimente pentru instrumentârmedical si arhiva: 1 buc

2

10

Set mobilier cabinet ECO DOPPLER format din: - dulap instrumente/medic/arhiva: 1 buc - masuta instrumente: 1 buc - paravan: 1 buc

 • - taburet medic: 1 buc

- birou medic: 1 buc

 • - birou asistenta: 1 buc

 • - scaun pacient: 2 buc

 • - scaun medic: 2 buc

-ceas: 1 buc

1

TOTAL MOBILIER

22

.TQTALGJEN.ERAL............................ ................................................................. ..............................


Pentru fiecare echipament medical și set de mobilier in parte, în devizul general a fost luată în calcul valoarea cea mai mică dintre ofertele de preț obținute.

Dotările achiziționate vor beneficia de o perioada de garanție acordată de producător, ulterior, după expirarea perioadei de garanție, urmând a se încheia contracte de service cu firme specializate.

în conformitate cu Hotărârea de Consiliu Județean Brașov nr. 131/29.10.2012, entitatea responsabilă, cu administrarea bunurilor Spitalului Clinic ce Psihiatrie și Neurologie Brașov și implicit a Ambulatoriului integrat, aflate în domeniul public al Județului Brașov, este Spitalul Clinic ce Psihiatrie și Neurologie Brașov, unitate sanitară publica cu personalitate juridică.

Costurile de operare a investiției constau în cheltuieli salariale, cheltuieli pentru întreținere și reparații, cheltuieli pentru utilități, cheltuieli specifice: consumabile, medicamente, etc . Aceste cheltuieli vor fi bugetate și acoperirea lor se va face de la bugetul de stat, prin Casa de Asigurări de Sănătate și de la bugetul local - Consiliul Județean Brașov. Operațiunile de întreținere și reparații pentru echipamente și mobilier se vor face la termenele reglementate legal sau prin specificații tehnice.

Astfel, întreținerea noilor echipamente/dotări pe întreaga perioadă de viață a acestora va fi atât în responsabilitatea Unității Administrativ Teritoriale Județul Brașov, în calitate de Lider, cât și în sarcina Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, în calitate de Partener și administrator al bunurilor ce fac obiectul proiectului.

Autoritatea publică locală va prevedea în bugetele anuale sume corespunzătoare cheltuielilor asumate. Pe toată perioada de garanție acordată echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului, cheltuielile se vor limita la asigurarea consumabilelor necesare și la întreținerea lor. După expirarea perioadei de garanție, autoritatatea publică va prevedea în bugetul anual și cheltuielile de reparații/mentenanță.

S.C. EV Ol.V i ERE.SD € U VSi L T \5T 5.R.I..
<2?

[SoYALQțr


Î.SO/IEC27C01

Asupra Ambulatoriului dotat prin proiectul de investiții, se vor efectua permanente lucrări de întreținere a spațiilor și a echipamentelor achiziționate prin proiect.

| HI. Costurile estimative ale investiției

1. Valoarea totală a investiției cu detalierea pe structura devizului general conform HG 907/2016

DEVIZ GENERAL                                 I

al obiectivului de investiții

1

1

_________________1

„îmbunătățirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin achiziționarea de dotări”

i                                            -conținut cadru

-

1

I

1 « 1

' Nr ' Denumirea capitolelor și subcapitolelor de I :       ;                         cheltuieli

t                   1                                                                                                                                                                        <

Valoare    ;

(fără TVA) ;

Lei       I

TVA    !

1

Lei      1

Valoare • (cu TVA) ;

Lei       !

: 1 :                                            2                                            :

3.00

1

i

i

5.00     ;

6.00

1 t

; CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului                                    ;

I 1.1. I Obținerea terenului                                 I

o.oo:

o.oo:

o.oo:

; 1.2. ; Amenajarea terenului                             ;

o.oo;

o.oo:

o.oo:

; 1 3 ; Amenajări pentru protecția mediului și aducerea ; ; * ' ; la starea inițială                                            ;

o.oo;

1

0.00 ;

1

0.00 ;

»

; 1.4. > Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților ;

0.00 '•

_____

o.oo:

o.oo:

J TOJALjQABLTQL 1 ___________________ _______________ ______

.....................

0.00 ; .

......... -

_________o.oo L

0.00:

! CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

T

1

o.oo;

o.oo ;

o.oo;

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

t »

3.1. ! Studii

1

<

o.oo :

o.oo:

o.oo:

i 3.1.1. Studii de teren

1

1

o.oo:

o.oo:

o.oo:

; 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

1

o.oo;

o.oo ;

o.oo;

"; 3.1.3. Alte studii specifice                            ;            0.00;          0.00;            0.00;

. 2 ' Documentații- suport și cheltuieli pentru !

1

0 00 >

1

0 00 i

1 o oo:

; obținerea de avize, acorduri și autorizații         ■

1

1

1

3.3. ! Expertizare tehnică                               !

o.oo:

o.oo:

o.oo:

_ 4 ; Certificarea performanței energetice și auditul ;

0.00 '

0.00 '

0.00 '

; energetic al clădirii                                   ;

1

1

1

-                                                        Ț

3.5. > Proiectare                                           1

0.00 '

0.00 '

i

0.00 '

i

! 3.5.1. Tema de proiectare                            >'

o.oo:

o.oo:

o.oo:

i 3.5.2. Studiu de prefazabilitate                        !

o.oo:

o.oo:

o.oo:

; 3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de ;

0 00 '

0 00 '

0 00 '

; avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general     ;

t

! 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea !

1 n oo !

J o oo:

I o oo !

; obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor            j

1

i

I

! 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului !

t o oo;

i o oo:

1

o.oo:

! tehnic și a detaliilor de execuție                       i

1

1

1

; 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție             ;

o.oo ;

o.oo;

o.oo ;

Vlrcsft nunei Je

,                 5       .. .. ,r,   x..

------------- ---------------------•

S.C . EV OL.V X TR£\D CO'Și L F WT S.R.L.

RoyalCert

ISO 14001

3.6.

■ Organizarea procedurilor de achiziție            >

50,000.00 >'

9,500.00 !

59,500.00 j

3.7.

i Consultanță                                       I

157,200.00 i

29,868.00 !

187,068.00 I

I

I

; 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul ; ; de investiții                                                   ;

153,000.00 ;

1

29,070.00 ;

182,070.00 ;

1

!  3.7.1.1 Managementul de proiect pentru obiectivul;

;                                                    de investiții;

1

132,000.00 !

1 1

1

25,080.00 !

1

1 157,080.00 !

1

I 3.7.1.2 Servicii de consultanță la elaborarea cererii! • de finanțare și a tuturor studiilor necesare întocmirii • ■                                                    acesteia ■

J_______      _________________________

1

1 21,000.00 !

l

1

1

1 t 3,990.00 ;

1

1 _

1 24,990.00 ;

1

1

! 3.7.2. Auditul financiar                                 !

4,200.00 !

798.00 !

4,998.00 !

3.8.

I Asistență tehnică

o.oo;

0.00 |

o.oo:

i                                                                                                                                                                                                         t

; 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului    ;

1                                                                                                                                                                                                          1

o.oo ;

i

0.00 ;

1

o.oo ;

1

!         3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor ;

0.00 !

o.oo:

0.00 !

!  3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele !

■’       incluse în programul de control al lucrărilor de >'

I          execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în I

;                                                 Construcții;

t

i

1 o.oo:

t

1

1

1

! î

1

0.00 !

I

1

l

i

I

»

1

0.00 !

1

1

1

1

; 3.8.2. Dirigenție de șantier                             ;

o.oo:

o.oo:

o.oo:

TOTAL CAPITOL 3                             !

207,200.00 j

39,368.00 !

246,568.00 1

i--------------------------~ _ —.. — ------

I CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

' 4.1. 1

,  -r. ■ .   j

Construcții și instalații                              ;

0.00 > 0.00 ;

0.00 ;

•-----i

: 4.2. J

i                       i

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și ;

t                                               i

o.oo/         o.oo:

o.oo!

1

1

funcționale                                        ;

1                                                        I

l                                                        (

i                       t

: 4.3. :

l                       1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale '> care necesită montaj                           >

l                                                        1

o.oo:          o.oo:

1                                                        1

1

0.00 ;

t                       t

1                              1

: 4.4. :

1                   1

i                       1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de 1 transport                                          >

1                                                        <

1                                                        i

8,326,510.00 I 1,582,036.90

1                                               l

<                                                        1

1

9,908,546.90 !

t

1

: 4.5. i

Dotări                                                   1

334,762.00 |    63,604.78 |

398,366.78

; 4.6. ; Active necorporale                                 ;            0.00 ;          0.00 ;            0.00 ;

; TOTAL CAPITOL 4                                   •  8,661,272.00 ; 1,645,641.68 ; 10,306,913.68;

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli                                                                       î

5.1. ; Organizare de șantier                             I

o.oo:

o.oo:

o.oo:

;      5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente ;

;                                   organizării de șantier ;

o.oo ;

»

o.oo ;

t

0.00 ’

t

;        5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului;

0.00 ;

o.oo:

1

0.00 !

1

5.2. I Comisioane, cote, taxe, costul creditului         !

o.oo:

o.oo:

o.oo:

; 5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului ; ] băncii finanțatoare                                     !

o.oo:

1

o.oo ■

1

o.oo:

i

; 5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calității ; ; lucrărilor de construcții                                   ;

0.00 ;

I

0.00 ;

1

0.00 ;

1

! 5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului în ! ; amenajarea teritoriului , urbanism și pentru ; ; autorizarea lucrărilor de construcții                    ;

1

i

0.00 ;

1

1

1 o.oo !

1

1

1

t

1

0.00 '

I

»

t

! 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor '• : -esc                                                 :

1

o.oo:

f

o.oo:

1

t

o.oo:

1

. .1

- 3 - ?■           j. .

ES Oi.v \ ÎRE.NO CO5SI L. l' A.ST S.R.I..                                                           i -iv -2.

RoyalCert

ISO 9001:2008

RoyalCert

ISO 14001

RoyalCert

ISO/IEC 27001

!      ! 5.2.5. Taxe și acorduri, avize conforme și !

•      ■ autorizația de construire/desființare                   ;

I

o.oo:

I

I                                                                                               1

i            o.oo:

1                                                                       J

i

o.oo:

1

I 5.3 ! Cheltuieli diverse și neprevăzute                 I

o.oo:

o.oo;

o.oo:

; 5.4. ; Cheltuieli de informare și publicitate              ;

16,440.00 ;

3,123.60 '

19,563.60 ;

; TOTAL CAPITOL 5                              ;

16,440.00 ;

3,123.60 ;

19,563.60 ;

> CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

1

1

! 6.1. I Pregătirea personalului de exploatare               !

o.oo:

o.oo:

o.oo:

; 6.2. ; Probe tehnologice și teste                             ;

o.oo;

o.oo ;

o.oo;

; TOTAL CAPITOL 6                              ;

0.00 ;

0.00 ;

0.00 ;

! TOTAL GENERAL                            !

8,884,912.00 ;

1,688,133.28 '

__L -------- -i.

10,573,045.28 !

, _ _ _ _ _ _ _ ______i

din care: C + M (1.2+ 1.3+1.4+ 2 +4.1 + 4.2+ 5.1.1)    ;

0.00 ;

o.oo ;

0.00 ;

li                                        I            I           I

f----—--------- — --------------------------- - - - --------------------------— - -- -- -- -----

! în prețuri la data de 24.08.2018; 1 euro = 4.6377 lei.

2. Valoarea totală a investiției cu detalierea pe surse de finanțare

:       : SURSE DE FINANȚARE

i vKI. i

r--------j----------------------------------------------------------|

;l       ; Valoarea totală a cererii de finanțare, din care:                 ;   10,573,045.28

; a.       ; Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent                     ;        0.00

j b.      j Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferent                      j   10,573,045.28

FIT      I Contribuția proprie, din care:                                   '    211,460.91

• a.       ; Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent ;    211,460.91

; .        ] Contribuția solicitantului îa cheltuieli neeligi'bile, inclusiv TVA          Q 0Q ;

;    _____; aferent__________________________________________________.....’

: III      ASISTENTĂ'FiNANCiÂRĂ NERAMBURSABILĂi SOLICITATĂ ! 10,361,584.37 !

ț________I_________-________________________________________________J -----

întocmit:

S.C. EVOLVA TREND CONSULTANT S.R.L.

DOBRE VIOLETA-IOANA

Administrator

S.C. EXOIA \ l'RE.SO COXal LTA.X I S.R.