Hotărârea nr. 28/2018

Hotărârea nr.28 – iniţierea procedurii, în vederea radierii poziţiei nr. 66 din inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al judeţului Braşov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, și atestat conform Anexei nr. 1 la H.G. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 28

din data de 30.01.2018

- privind inițierea procedurii, în vederea radierii poziției nr. 66 din inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, și atestat conform Anexei nr. 1 la H.G. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.01.2018;

Analizând expunerea de motive și referatul înregistrate sub nr. ad. 1010/22.01.2018, întocmite de către Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune radierea poziției nr. 66 din inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, și atestat conform Anexei nr. 1 la H.G. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, dispozițiile din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă inițierea procedurii, în vederea radierii din inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, și atestat conform Anexei nr. I la H.G. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov, a poziției nr. 66, reprezentând 'Tunet pentru acordarea primului ajutor turiștilor-Salvamont-Plaiul Foii, situat în Valea Bârsei, zona Plaiul Foii. Construcție de cărămidă, mansardată. Suprafața construită este de 70 m2. Este compusă din: cabinet medical, grup sanitar, magazine, camera de gardă, dormitor pentru membri salvamont. Este situate la altitudinea de 850 m”.

Art2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Compartimentul Patrimoniu și Direcția Economică.


C on trasem nează, SECRETAR,

Maria Dumbrăveanu