Hotărârea nr. 278/2018

Hotărârea nr. 278 – privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 418/21.12.12015 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul „Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 112C, Hălchiu –Satu Nou – Dumbrăviţa - Vlădeni, km. 2+775-14+425”

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMAN IA


HOTĂRÂREANR.278 din data de 30.08.2018

- privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 418/21.12.12015 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu -Satu Nou - Dumbrăvița -Vlădeni, km. 2+775-14+425”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.08.2018

Analizând Referatul și Expunerea de motive înregistrate cu nr. 13.799/28.08.2018 întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice prin care se propune aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 418/21.12.12015 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112, C, Hălchiu -Satu Nou - Dumbrăvița - Vlădeni, km. 2+775-14+425”;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legilativa pentru elaborarea actelor normative, actualizată;

Având în vedere prevederile art.ll alin.(2) din OUG nr. 28/2013 privind aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 291, alin.(l), lit.”b” din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare precum și dispozițiile art.91 alin.(l) lit „b” și alin.(3) lit „f” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 418/21.12.12015 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu -Satu Nou - Dumbrăvița -Vlădeni, km. 2+775-14+425.

Noua anexă face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Cu data prezentei, anexa Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 418/21.12.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.3.~ Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.


,   r-^i \

j'/g               g


Contrasemnează, SECRETAR,

Maria Du^^răveanu


Difuzare:

1 ex. - Direcția Drumuri Județene și Sericii Publice

V                               A           4

/-fy_ SWVi&'uf

^<rv -b+

ANEXA NR.l

"Modernizare și reabilitare drum județean DJ112C, Hălchiu -Satu - Nou - Dumbrăvița - Vlădeni, km 2+755 -

14+425"

Amplasamentul: Drumul județean DJ 112C este situat în partea centrală a județului Brașov și are o lungime de 11,670 km. DJ112C face legătura între localitățile Hălchiu, Satu Nou, Dumbrăvița și Vlădeni și totodată între drumurile naționale DN13 și DN1. Terenul afectat de lucrare este situat pe teritoriul administrativ al Comunei Hălchiu și Dumbrăvița în intravilan și extravilan.

Titularul investiției: Consiliul Județean Brașov

Beneficiarul investiției: Consiliul Județean Brașov

Proiectantul general: S.C. MULTIMAL SERV S.R.L. - Brașov

I. Indicatorii tehnico - economici ai investiției

Valoarea totala a investiției: 21.886.993,25 lei, inclusiv TVA, din care constructii-montaj (C+M): 19.052.485,46 lei cu TVA. Eșalonarea investitei:

Anul 2018: 4.292.760,00 lei cu TVA

Anul 2019:17.594.233,25 lei cu TVA

Durata de execuție a lucrărilor: 12 luni.

Capacitati:

Lungime drum: 11,670 km

Lățime parte carosabilă: 6,00 m

Lățime platformă = 8,00 m

Clasă de importanță „ C"

Clasa tehnică IV

II. Surse de finanțare

Bugetul total: 21.886.993,25 lei, inclusiv TVA din care:

Cheltuieli eligibile finanțate din Bugetul M.D.R.A.P.F.E. prin Programul PNDL 1 cu suma de 5,409.222,00 lei cu TVA.

Cheltuieli neeligibile cofinantate din Bugetul propriu al CJ.Bv cu suma de 16.477.771,25 lei cu TVA.

Director Exec. D.IYJ.S.P

Mi hai Pakcu

întocmit: Consilier Oană Cătălina