Hotărârea nr. 277/2018

Hotărârea nr. 277 – privind aprobarea taxelor de frecvenţă pentru cursurile organizate de Centrul Cultural „Reduta” în anul şcolar 2018-2019

România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR .277

din data de 30.08.2018

privind aprobarea taxelor de frecvență pentru cursurile organizate de Centrul Cultural „Reduta” în anul școlar 2018-2019

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2018;

Analizând expunerea de motive, precum și referatul de specialitate, întocmite de către Direcția Economică/ Serviciul Buget, înregistrate sub nr. 13704/27.08.2018, prin care se propune aprobarea taxelor de frecvență pentru cursurile organizate de Centrul Cultural „Reduta” în anul școlar 2018-2019, conform adresei nr. 655/22.08.2018, a Centrului Cultural „Reduta”, care solicită aprobarea acestor taxe, adresă înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 13704/22.08.2018;

Ținând cont de dispozițiile art. 2, alin. (2) și art. 4, alin. (3), lit. „e” din O.U.G. nr. 118/2016 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare, precum și de art. 15, alin. (2) și art. 16 alin. (1) din același act normativ;

Având în vedere prevederile art. 68, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 91, alin. (1) lit. „b” și alin. (3) lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă taxele de frecvență pentru cursurile organizate de Centrul Cultural „Reduta” în anul școlar 2018-2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică și Centrul Cultural „Reduta”.

PREȘEDINTE, Adrian-Ioan Vest

Contrasemnează, SECRETAR


\\ q, yU/


Maria


brăveanu


Anexă la Hotărârea

CJBv. nr._______________SECRETAR,


Maria Dumbrăveanu


TAXE DE FRECVENȚĂ PENTRU CURSURILE ORGANIZATE DE CENTRUL CULTURAL „REDUTA” ÎN ANUL ȘCOLAR 2018 - 2019

Nr. crt.

Denumire curs

Durată

curs

Taxă de frecvență

1.

Gimnastică ritmică pentru copii:

  • -  începători

  • -  intermediari

  • -  avansați

1 an școlar

600 lei

600 lei

400 lei

2.

Balet:

  • -  începători

  • -  intermediari

  • -  avansați

1 an școlar

700 lei

700 lei

500 lei

3.

Curs de artă dramatică pentru copii (cu vârste între 8-14 ani)

1 an școlar

800 lei

Observații:

  • Pentru familiile cu mai mulți copii care urmează cursurile organizate de Centrul Cultural „Reduta”, primul copil achită prețul întreg al cursului, al doilea copil 50% din prețul cursului, iar de la al treilea copil în sus beneficiază de gratuitate;

  • Copiii instituționalizați (case de copii, centre de plasament) beneficiază de gratuitate;

  • Pentru copiii care frecventează două cursuri simultan, taxa cursului cu valoarea cea mai mică se reduce cu 50%.

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabriela A^afiței


Nvzat, Șef Serv. Buget Ildiko Sândor întocmit, Eniko Both........................