Hotărârea nr. 275/2018

Hotărârea nr. 275 – privind trecerea trecerea terenului (tronson de drum judeţean DJ 104D) de la 13.710 mp înscris în CF nr. 106000 Făgăraş, situat în Municipiul Făgăraş, din domeniul public al U.A.T. Judeţul Braşov în domenioul public al U.A.T. Municipiul Făgăraş

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.275

din data de 30.08.2018

privind trecerea terenului (tronson de drum județean DJ 104D) de 13.710 mp înscris în CF nr. 106000 Făgăraș, situat în municipiul Făgăraș, din domeniul public al U.A.T. Județul Brașov în domeniul public al U.A.T. Municipiul Făgăraș

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.08.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate nr. ad.12415/23.08.2018 întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune trecerea terenului (tronson de drum județean DJ 104D) de 13.710 mp înscris în CF nr. 106000 Făgăraș, situat în municipiul Făgăraș, din domeniul public al U.A.T. Județul Brașov în domeniul public al U.A.T. Municipiul Făgăraș;

Ținând cont de Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr.358/2017 și 178/2018;

Luând în considerare prevederile art. 554, art.858-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

Având în vedere dispozițiile art.9 alin.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată cu modificările și completările ulterioare, art.91 alin.l lit.c și alin.4 lit.a, din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă trecerea terenului (tronson de drum județean DJ 104D) de 13.710 mp înscris în CF nr. 106000 Făgăraș, situat în municipiul Făgăraș, din domeniul public al U.A.T. Județul Brașov în domeniul public al U.A.T. Municipiul Făgăraș, după cum urmează:

Nr. Crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de Identificare

Anul Dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar

Situația juridică actuală

1

1.3.7.2.

1.3.7.1.

Drum Județean 0+000-1+960 km

C.F.nr. 106000

Făgăraș

O.G.nr.

43/1997, actualizată 2018

4186,56 lei

Domeniul public al județului Brașov Poz.35 - Anexa 1 la H.G. nr.972/2002 C.F. nr.l06000 Făgăraș

Art.2. - Se aprobă modificarea poziției 35 din Anexa nr.l la H.C.J. nr.l 00/17.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, cu modificările și completările ulterioare care va avea următorul cuprins:

  • -  Coloana 4 deja poziția 35, va avea urmărorul conținut:”Făgăraș (DNl)-Șoarș-Bărcuț-limită cu Sibiu- 25440 km”;

  • -  Coloana 6 de la poziția 35, va avea următorul conținut: ”54327 lei”.

Art.3. - Predarea-primirea terenului, tronson de drum se va face pe bază de proces-verbal, care se va încheia în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează, SECRETAR