Hotărârea nr. 274/2018

Hotărârea nr. 274 – privind abrogarea unor poziţii din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Braşov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov - Anexa nr.1 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Braşov, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Județean

>

Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

8-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 S76 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

ROMANIA

î9in < USMWiM


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.274

din data de 30.08.2018

- privind abrogarea unor poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov - Anexa nr.l privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.08.2018

Analizând expunerea de motive înregistrată cu nr. Ad. 13690/23.08.2018 și raportul de specialitate înregistrat sub nr.l3371/23.08.2018, întocmite de către Direcția Juridică-Biroul Patrimoniu, prin care se propune abrogarea pozițiilor nr.l, nr.7 și nr.76, din inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov - Anexa nr.l privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de adresele Instituției Prefectului - Județul Brașov înregistrate la Consiliul Județean cu nr.Ad. 13690/10.10.2017, Ad. 13690/26.07.2018 și 13371/14.08.2018;

Având în vedere dispozițiile art.3 și art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr.24/27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, actualizată;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se abrogă pozițiile nr.l, nr.7 și nr.76, din inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov - Anexa nr.l privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, cu modificările și completările ulterioare

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică - Biroul Patrimoniu.

PREȘEDINTE, O _

Vestea Adrian-Ijia^S-^^^Contrasemnează,


SECRETAR, Maria/Bumbrăveanu