Hotărârea nr. 273/2018

Hotărârea nr. 273 – privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 235/26.07.2018 privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Făgăraş, Fundaţia Mihai Eminescu (Mihai Eminescu Trust) şi Asociaţia Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă şi Promovarea Turismului Ţara Făgăraşului, în vederea organizării Conferinţei de promovare a Principiilor Convenţiei de la Faro în judeţul Braşov, a Acordului de asociere, precum şi aprobarea participării Judeţului Braşov la cheltuielile de organizare, cu suma de 7.206 lei

Consiliul Județean Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.273

din data de 30.08.2018

privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 235/26.07.2018 privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Făgăraș, Fundația Mihai Eminescu (Mihai Eminescu Trust) și Asociația Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului Țara Făgărașului, în vederea organizării Conferinței de promovare a Principiilor Convenției de la Faro în județul Brașov, a Acordului de asociere, precum și aprobarea participării Județului Brașov la cheltuielile de organizare, cu suma de 7.206 lei

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2018;

Analizând expunerea de motive înregistrată sub nr. 13821/24.08.2018, precum și raportul, înregistrat sub nr. 13820/ 24.08.2018, întocmite de Direcția Management Proiecte/ Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe, prin care se propune aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 235/26.07.2018 privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Făgăraș, Fundația Mihai Eminescu (Mihai Eminescu Trust) și Asociația Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului Țara Făgărașului, în vederea organizării Conferinței de promovare a Principiilor Convenției de la Faro în județul Brașov, a Acordului de asociere, precum și aprobarea participării Județului Brașov la cheltuielile de organizare, cu suma de 7.206 lei;

Modificarea propusă vizează următoarele:

  • - modificarea art. 3 al hotărârii, în sensul suplimentării participării Județului Brașov la cheltuielile de organizare, cu suma de 334 lei, până la valoarea de 7.540 lei, suplimentarea participării, facându-se din bugetul aprobat pe anul 2018, la Cap. 87.02 Alte servicii publice generale, Promovarea turistică a Județului Brașov, art.20.30.30.

  • - aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul de asociere, prin care se va modifica Capitolul 3, punctul 3.1, în sensul că județul Brașov participă cu suma de 7.540 lei;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 48/14.02.2018 privind aprobarea bugetului general al Județului Brașov pe anul 2018, dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prevederile O.G.R. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice - anexa nr. 2, dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. “d” și lit. “e”, prevederile alin. (5), lit. “a”, pct. 4, precum și ale alin. (6), lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea art 3 al Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 235/26.07.2018, în sensul suplimentării participării Județului Brașov la cheltuielile de organizare, cu suma de 334 lei, până la valoarea de 7540 lei, suplimentarea participării facându-se din bugetul aprobat pe anul 2018, la Cap. 87.02 Alte servicii publice generale, Promovarea turistică a Județului Brașov, art.20.30.30, conform anexei (devizului estimativ), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 235/26.07.2018 cu un nou articol, care va avea următorul conținut:

„Se aprobă încheierea unui act adițional la Acordul de asociere între Județul Brașov, Municipiul Făgăraș Fundația Mihai Eminescu (Mihai Eminescu Trust) și Asociația Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului Țara Făgărașului, în vederea organizării Conferinței de promovare a Principiilor Convenției de la Faro în județul Brașov, aprobat prin Hotărârea nr. 235/26.07.2018, privind modificarea Capitolul 3, punctul 3.1, în sensul că județul Brașov participă cu suma de 7.540 lei”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 235/26.07.2018 rămân neschimbate.

Art.4. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Management Proiecte, Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR "■T“

Președinte,

Adrian Ioan - Vești


Secretar,

Maria DumbrăveanuDEVIZ ESTIMATIV

pentru cheltuielile de organizare a Conferință de Promovare a Convenției de la Faro (17-20 septembrie care urmează să fie suportate de către Consiliul Județean Brașov

Nr. crt.

Specificarea cheltuielilor

Suma (lei)

1.

Cheltuieli de masă

Ziua 1 (17 septembrie)

16 pers, x 60 lei*/pers. (cină)

960

Ziua 2(18 septembrie)

45 pers, x 60 lei/pers.(prânz + cină)

2.700

2.

Cheltuieli de transport

Autocar 2 zile (18 - 19 septembrie) vizite de lucru: 1.190 lei/zi x 2 zile

2.380

Microbuz 8 persoane (17 septembrie transfer aeroport pe ruta Sibiu - Făgăraș și 20 septembrie transfer aeroport pe ruta Făgăraș - Sibiu)

1.500

TOTAL

7.540