Hotărârea nr. 272/2018

Hotărârea nr. 272 – privind prelungirea dreptului de administrare, pe o perioadă de 15 ani, în favoarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, a terenului în suprafaţă de 89398 m.p., situat în municipiul Săcele, Zona Brădet, str. Barajului, nr. 84, aflat în domeniul public al Judeţului Braşov şi înscris în C.F. nr. 102682 Săcele, cu nr. cadastral 102682

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 41.0 777, Fax: +40 268 475 576 off i ce @ j ud b rasov.ro, www.ju d b ra sov.ro


ROMANIA


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.272

din data de 30.08.2018

- privind prelungirea dreptului de administrare, pe o perioadă de 15 ani, în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, a terenului în suprafață de 89398 m.p., situat în municipiul Săcele, Zona Brădet, str. Barajului, nr. 84, aflat în domeniul public al Județului Brașov și înscris în C.F. nr. 102682 Săcele, cu nr. cadastral 102682

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 12927 din data de 20.08.2018, întocmite de către Direcția Juridică, Biroul Patrimoniu, prin care se propune spre aprobare prelungirea dreptului de administrare pe o perioadă de 15 ani, în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, a terenului în suprafață de 89398 m.p., situat în municipiul Săcele, Zona Brădet, str. Barajului, nr. 84, aflat în domeniul public al Județului Brașov și înscris în C.F. nr. 102682 Săcele, cu nr. cadastral 102682, de la data adoptării hotărârii de către Consiliul Județean Brașov;

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov solicită această prelungire (prin adresa nr. 43778/2018, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 12927/08.08.2018), în vederea obținerii de fonduri nerambursabile pe Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, obiectiv specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil copii;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 193/26.08.2009 care are ca obiect darea în administrare, pe o perioadă de 15 ani, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, a terenului situat în incinta Centrului de Reabilitare Școlară Brădet — Săcele, identificat în C.F. nr. 102682 — Săcele, Sub Al, cu nr. cadastral 102682 (fost nr. topografic 9025/1/1/1/1/2) - teren intravilan în suprafață de 89398 mp, care se află în domeniul public al Județului Brașov, înscris în Anexa nr. 1 a HG nr.972/2002, pozițiile 424-434; această procedură a fost finalizată prin înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară, la foaia de sarcini, a acestui drept, în baza actului nr. 64686/07.09.2009 c.f.; dreptul de administrare este valabil până la data de 25.08.2024, astfel că perioada rămasă nu este suficientă pentru a respecta criteriul de eligibilitate solicitat prin POR, pentru proiectul menționat;

Ținând cont de prevederile ari. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 10 și ale art. 91, alin. (1), lit. ”c”, precum și prevederile alin. (4), lit. ”a”, ari. 115, alin. (1), lit. „c”, alin. (4)-(7) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modifcările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă prelungirea dreptului de administrare pe o perioadă de 15 ani, de la data adoptării prezentei hotărâri, în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, a terenului în suprafață de 89398 m.p., situat în municipiul Săcele, Zona Brădet, str. Barajului, nr. 84, aflat în domeniul public al Județului


Brașov și înscris în C.F. nr. 102682 Săcele, cu nr. cadastral 102682.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean-asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică, Direcția Economică și Direcția Ge^F^lpJM l4$r|rețțță Socială și Protecția Copilului Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR

Maria^tpnbrăveanu