Hotărârea nr. 271/2018

Hotărârea nr. 271 – privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: Reabilitare – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov (Consolidare și reamenajare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov –corp B)

Consiliul Județean Brașov

>


Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

relatii.publice.cj@judbrasov.ro www.iudbrasov.ro


România


HOTĂRÂREA NR.271 din data de 30.08.2018

-privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: Reabilitare - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (Consolidare și reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov -corp B)

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.08.2018

Analizând Expunerea de motive și referatul înregistrate cu nr. 13914 din data de 27.08.2018 întocmite de către Direcția Achiziții și Contracte prin care se propune predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: Reabilitare - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (Consolidare și reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov -corp B);

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A, precum și ale art. 91 alin.l lit. „f” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a imobilului construcție și teren aferent, aflat în proprietatea U.A.T. Județul Brașov, respectiv clădire spital în suprafață construită de 1591 mp. și teren de sub construcție (amprenta la sol) în suprafață de 1591 mp. din totalul înscris în cartea funciară, amplasament identificat potrivit Cărții Funciare nr. 112123 Brașov, nr. topo (pentru teren) 7468/2/c, 7468/2/d, 7468/2/e, 7466/5/1, 7466/6/1 și nr. cadastral (pentru teren) 112123 și nr. topo/cadastrai (pentru construcție) 112123 -CI, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” - S.A. a obiectivului de investiții -Reabilitare - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (Consolidare și reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov -corp B), conform P.A.D avizat de O.C.P.I. Brașov-Anexa nr. 1.

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.3. Aprobarea asigurării finanțării de către Consiliul Județean Brașov a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

Art.4. Consiliul Județean Brașov se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art.5. Consiliul Județean Brașov se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.

Art.6. Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 465/26.10.2017 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: Reabilitare - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, se revocă.

Art.7. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Brașov.


Contrasemnează,


SECRETAR Maria Di/mbrăveanu