Hotărârea nr. 270/2018

Hotărârea nr. 270 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr. 12 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Mureşenilor, nr.9, înscris în CF nr. 562 Braşov, nr. topografic (5680-5681)/I/12

Consiliul Judbțean Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

8-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.270

din data de 30.08.2018

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.12 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Mureșenilor nr.9, înscris în CF nr.562 Brașov, nr. topografic (5680-5681 )/I/l 2

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.08.2018

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive înregistrate cu nr.ad.13565/23.08.2018 întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 12 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Mureșenilor nr.9, înscris în CF nr.562 Brașov, nr. topografic (5680-5681)/I/12.

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr. 13565/21.08.2018 a domnului Dolhan Horia-Ștefan și a doamnei Dolhan Anca-Diana, privind intenția de vânzare a apartamentului nr. 12 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Mureșenilor nr.9, înscris în CF nr.562 Brașov, nr. topografic (5680-5681 )/I/l 2, la un preț de 80.000 euro;

Ținând cont de adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, înregistrată cu nr.4925/12.07.2018 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru apartamentul nr.12 din imobilul din mun. Brașov, str. Mureșenilor nr.9, casă monument istoric, datare secolul XVIII, poziția 321, cod. LMI 2015 BV-II-m-A-11467;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.91 alin.l lit.(c) coroborat cu art.115 alin.l lit.(c), alin.4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.12 din imobilul monument istoric, clasat în grupa A, cod. LMI 2015 BV-II-m-A-11467, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 321, situat în municipiul Brașov, str.Mureșenilor nr.9, înscris în CF nr.562 Brașov, nr topografic (5680-5681 )/I/l2.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Biroul Patrimoniu.