Hotărârea nr. 27/2018

Hotărârea nr.27 – aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 130/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „ Consolidare şi reamenajare a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov – PAVILIONUL CENTRAL – Intervenţii Aripa A (inclusiv Corp Recepţie) şi accese Aripa B”

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.27

din data de 30.01.2018

- privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 130/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Consolidare și reamenajare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov - PAVILIONUL CENTRAL - Intervenții Aripa A (inclusiv Corp Recepție) și accese Aripa B”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.01.2018

Analizând Referatul și Expunera de motive înregistrate cu nr. 1084/22.01.2018 întocmite de Direcția Generală Administrație Publică/Direcția Tehnică-Compartimentul Investiții, Urmărire Contracte și Lucrări prin care se propune aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 130/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare și reamenajare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov - PAVILIONUL CENTRAL - Intervenții Aripa A (inclusiv Corp Recepție) și accese Aripa B”;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.b și alin.3 lit f din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și art. 44 alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale precum și prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Văzând dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 130/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare și reamenajare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov - PAVILIONUL CENTRAL - Intervenții Aripa A (inclusiv Corp Recepție) și accese Aripa B”.

Anexa modificată face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Tehnică.Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu


PREȘEDINTE Adrian Ioan Veștea


SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții: ” CONSOLIDARE ȘI REAMENAJARE A SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ BRAȘOV-PAVILION CENTRAL-INTERVENȚII ARIPA A (INCLUSIV CORP RECEPȚIE) ȘI ACCESE ARIPA B ” - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

 • Denumirea lucrării: " CONSOLIDARE ȘIREAMENAJAREA SPITALULUI

CLINIC DE URGENȚĂ BRAȘOV-PA VILION CENTRAL - INTERVENȚII ARIPA A (INCLUSIV CORP RECEPȚIE) ȘI ACCESE ARIPA B ” .

 •   Ordonatorul principal de credite: Consiliul Județean Brașov.

 •  Amplasament: Brașov, Str. Calea București, nr. 25-27

 • 1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI . 1.956.150 lei inclusiv TVA

din care:    C+M : 1.608.850 lei

 • 2. DEFALCARE INVESTIȚIE: lei

 • •  Scara exterioară de evacuare aripa A - 916.790 lei;

 • •  Lucrări arhitectură la anvelopantă corp A și accese aripă B - 174.220 lei

 • •  Lucrări arhitectură interioare aripa A - 216.590 lei;

 • •  Instalații aripa A - 233.770 lei;

 • •  Sistem hidranți exteriori - 89.210 lei;

 • •  Suprafața desfășurată a intervenției - 12.194 mp.

 • 3. DURATA DE EXECUȚIE A LUCRĂRII: 6 luni.

 • 4. SURSA DE FINANȚARE : - Buget Consiliul Județean Brașov .

/.■

DIRECTOR GENERAL D.G.A.P.

DIRECTOR EXEC. DIRECȚIA TEHNICĂ Andreea Rădulea


Mihai Pasciî