Hotărârea nr. 269/2018

Hotărârea nr. 269 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr. 7 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Piaţa Sfatului, nr.28, înscris în CF nr. 43964 Braşov, nr. topografic 5666/VII

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Consiliul Județean Brașov


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, wwvv.judbrasov .roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.269

din data de 30.08.2018

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 7 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului, nr.28, înscris în CF nr. 43964 Brașov, nr. topografic 5666/VII

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2018;

Analizând raportul de specialitate nr. Ad. 13612/22.08.2018 și expunerea de motive nr. 13612/22.08.2018 întocmite de către Direcția Juridică/ Biroul Patrimoniu, privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 7 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului, nr.28, înscris în CF nr. 43964 Brașov, nr. topografic 5666/VII;

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr. 13612/21.08.2018 a doamnei Radu Mariana, privind intenția de vânzare a apartamentului descris mai sus, la un preț de 55.000 euro;

Ținând cont de adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, nr. 537/42/14.08.2018 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru apartamentul nr. 7 din imobilul din mun. Brașov, str. Piața Sfatului, nr.28, monument istoric, datare secolul XVI-XIX LMI 2015, poziția 451, cod. BV-II-m-B-11584;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.91 alin.l lit. «c », art.115 alin. (1) lit. »c », alin. (4)-(7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 7 din imobilul monument istoric, clasat în grupa B, cod. BV-II-m-B-11584, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 451, situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului, nr.28, înscris în C.F. nr. 43964 Brașov, nr. topografic 5666/VII.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează,


SECRETAR Maria DirthJbrăveanu