Hotărârea nr. 268/2018

Hotărârea nr. 268 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Constantin Lacea nr. 32, înscris în C.F. nr. 102845 Braşov, nr. cadastral 102845 și nr. cadastral 102845-C1

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 268

din data de 30.08.2018

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Constantin Lacea nr. 32, înscris în C.F. nr. 102845 Brașov, nr. cadastral 102845 și nr. cadastral 102845-C1

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 30.08.2018;

Analizând raportul de specialitate nr. Ad. 13026 din data de 21.08.2018 și expunerea de motive nr. 13026 din data de 21.08.2018, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu privind aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Constantin Lacea nr. 32, înscris în C.F. nr. 102845 Brașov, nr. cadastral 102845 și nr. cadastral 102845-C1;

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr. 13026/09.08.2018 a doamnelor Soporan Domișoara-Viorica și Nicoară Maria, privind intenția de vânzare a imobilului situat în municipiul Brașov, str. Constantin Lacea nr. 32, înscris în C.F. nr. 102845 Brașov, nr. cadastral 102845 și nr. cadastral 102845-C1 (nr. CF vechi 3628, nr. topografic (4688/2/2, 4689, 4690/2)/l), la un preț de 130.000 euro;

Ținând cont de adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 4104/08.06.2018 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Constantin Lacea nr. 32, înscris în CF 102845, jud. Brașov, poziția 272, cod LMI2015 BV-II-m-A-11424;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.91 alin.l lit. (c) coroborat cu art. 115 alin.l lit. (c), alin.4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea imobilului monument istoric, clasat în grupa A, cod. LMI 2015 BV-II-m-A-11424, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 272, situat în municipiul Brașov, str. Constantin Lacea nr. 32, înscris în C.F. nr. 102845 Brașov, nr. cadastral 102845 și nr. cadastral 102845-C1.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei

hotărâri prin Biroul Patrimoniu.


PREȘEDINTE Adrian- Ioan Ve»


"ea


CD


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu