Hotărârea nr. 266/2018

Hotărârea nr. 266 – privind modificarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 547/15.12.2017

Consiliul Județean Brașov

1


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 266

din data de 30 august 2018

- privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.547/15.12.2017

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2018;

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr. 10072/23.08.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/ Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială, prin care se propune modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.547/15.12.2017;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.547/15.12.2017 privind constituirea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Având în vedere adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, înregistrată la Consiliu] Județean Brașov sub nr. 10072/22.06.2018, prin care se propune modificarea componenței Colegiului Director prin schimbarea celor trei șefi ai compartimentelor /serviciilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Președintelui Consiliului Județean.

în conformitate cu dispozițiile art. 14 din Anexa 1 la H.G.R. nr. 797/2017 privind Regulamentul - cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, modificată prin H.G. nr.417/08.06.2018, art.91, alin.(l) lit.”d” și alin. (5), lit. „a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.547/15.12.2017, prin înlocuirea unor persoane. Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov va avea următoarea componență:

Dumbrăveanu Maria - secretarul județului Brașov

Durnă Gheorghe - director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Luca Daniela - director general adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Gavrilă Liviu - director general adjunct economic al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Personalul de conducere din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Badea Valeria - managerul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr. LA. Sbîrcea "Brașov Săbăduși Monica - managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Curecheriu Ioan - directorul executiv al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov.

Art,2. - Hotărârea Consiliului Județean nr. 547/15.12.2017 privind constituirea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.


Adrian-


Contrasemnează, SECRETAR Maria Durtbbrăveanu