Hotărârea nr. 265/2018

Hotărârea nr. 265 – privind aprobarea raţionalizării numărului de paturi de spitalizare continuă şi trecerea unor servicii de specialitate în regim ambulatoriu, în vederea depunerii proiectului: „ Dotarea cu echipamente şi aparatură medicală a Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă” Braşov

Consiliul Județean Brașov

i


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR, 265

din data de 30.08.2018

- privind aprobarea raționalizării numărului de paturi de spitalizare continuă și trecerea unor servicii de specialitate în regim ambulatoriu, în vederea depunerii proiectului: ”Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 30.08.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 13881 din data de 24.08.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea raționalizării numărului de paturi de spitalizare continuă și trecerea unor servicii de specialitate în regim ambulatoriu, în vederea depunerii proiectului: "Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență ” Brașov;

Față de faptul că situația concretă a desfășurării activității medicale în cadrul unității sanitare impune o reorganizare a activității ambulatoriului integrat după raționalizarea numărului de paturi, astfel încât ambulatoriul să preia o parte din serviciile medicale acordate în prezent prin spitalizare continuă și de zi, precum și întrucât dotarea cabinetelor din Ambulatoriul Integrat este în prezent insuficientă pentru a asigura aceste servicii medicale;

Luând în considerare Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8-Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale Prioritate de investiții 8.1— Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând astfel inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități. Operațiunea 8.1.A-Ambulatorii;

Ținând cont de Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul operațiunii 8.l.A-Ambulatorii;

Având în vedere art. 91 alin. (1) lit. f) și al art. 97 alin. (1) și al art. 98 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă raționalizarea numărului de paturi spitalizare continuă în specialitățile: cardiologie, medicină internă, ortopedie și traumatologie (între 4% - 25 %) în vederea depunerii proiectului:” Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență ” Brașov.

Art.2 - Se aprobă trecerea unor servicii de specialitate pentru specialitățile cardiologie, medicină internă, ortopedie și traumatologie în regim de ambulatoriu.

Art.3 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.