Hotărârea nr. 264/2018

Hotărârea nr. 264 – privind aprobarea statului de funcții şi organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Braşov

Consiliul Județean

»

Brașov

»


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMAN IA


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 264

din data de 30.08.2018

- privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 30.08.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 13531 din data de 23.08.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov;

Față de statul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 166/30.05.2018 privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, unitatea sanitară propune transformarea unui număr de 2 posturi, anularea a 2 posturi și suplimentarea unui număr de 3 posturi în vederea unei mai bune organizări și desfășurări a activității la nivelul spitalului. Față de organigrama aprobată, unitatea sanitară propune spre aprobare un număr de 157 posturi.

Modificările statului de funcții solicitate de unitatea sanitară se fac cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2018.

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 166/30.05.2018 privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov;

Luând în considerare dispozițiile art. 180, alin. (1), lit, “a” și “b” din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 15 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile Ordinului ministrului sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1) lit.”a” și alin. 2, lit.”c”,precum și prevederile art. 104 alin. (1) lit.”a” și alin. (2) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă organigrama Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 166/30.05.2018 privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov își încetează aplicabilitatea.

Art.4 - Managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov în calitate de ordonator de credite va respecta prevederile corespunzătoare din legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și cea care reglementează stabilirea numărului maxim de posturi.

Art.5 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Du<fîbrăveanu

Jp


i

MANAGER

II

medic boli infectioasae

S

1

2

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

II

economist

S

1

3

DIRECTOR MEDICAL

II

S

1

4

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

II

boli infectioase

S

1

5

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

!

boli infectioase

S

1

6

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

j

medicina de laborator

S

1

7

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

medicina generala

S

1

8

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

medicina generala

PL

1

9

MEDIC

PRIMAR

boli infectioase

S

8,5

10

MEDIC

PRIMAR

medicina de laborator

S

l

11

MEDIC

PRIMAR

radiologie si imagistica medicala

S

1

12

MEDIC

PRIMAR

epidemiologie

S

1

13

MEDIC

SPECIALIST

boli infectioase

S

5,5

14

MEDIC

SPECIALIST

medicina de laborator

S

1

15

FARMACIST

farmacie

S

1

16

PSIHOLOG

PRINCIPAL

S

1

17

ASISTENT SOCIAL

PRINCIPAL

s

1

18

BIOLOG

PRINCIPAL

biologie medicala

s

1

19

CHIMIST

PRINCIPAL

biochimie medicala

s

1

20

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina generala

s

12

21

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina de laborator

s

2

22

ASISTENT MEDICAL

medicina de laborator

s

1

23

ASISTENT MEDICAL

medicina generala

s

2

24

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina generala

SSD

3

25

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina generala

PL

24

26

ASISTENT MEDICAL

medicina generala

PL

9

27

ASISTENT MEDICAL

farmacie

PL

2

28

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina de laborator

PL

1

29

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

radiologie si imagistica medicala

PL

1

30

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

dietetica

PL

1

Consiliul Județean Brașov Direcția de Sanatate si Asistenta Medicala


Anexa la HCJBV nr.


Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

Brașov, str.Mihai Viteazu nr.9, tel.422490

Nr.paturi 107


Analizat si verificat DSAM _            |

Director executiv Mihalea Adelina vasioiu ' XNr.crt

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/grad salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

0

1

2

3

4

5

6


A. Finanțare din venituri proprii