Hotărârea nr. 262/2018

Hotărârea nr. 262 – privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Brașov

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 262

din data de 30.08.2018

- privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 30.08.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 13058 din data de 23.08.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov;

Față de statul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 446/26.10.2017, unitatea sanitară propune transformarea de posturi vacante pentru o mai bună organizare și desfășurare a activității la nivelul spitalului, promovări, diminuarea unor posturi aprobate, precum și suplimentarea numărului de posturi aprobate de la 2093,5 la 2140, din care 48 de posturi de conducere și 2092 posturi de execuție.

Modificările solicitate de unitatea sanitară se fac cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2018;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 446/26.10.2017 privind probarea statului de funcții modificat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov;

Luând în considerare dispozițiile art. 180, alin. (1), lit, “a” și “b”din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 15 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile Ordinului ministrului sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1) lit.”a” și alin. 2, lit.”c”,precum și prevederile art. 104 alin. (1) lit.”a” și alin. (2) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 446/26.10.2017 privind aprobarea statului de funcții modificat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov își încetează aplicabilitatea.

Art.3 - Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, în calitate de ordonator de credite va respecta prevederile corespunzătoare din legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și cea care reglementează stabilirea numărului maxim de posturi.

Art.4 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRAȘOV

Str. Calea București Nr. 25 - 27

NR paturi 836

Nivel de competenta: II

Categoria uni tatii: II


Anexa la HCJBV nr


Președinte,


din data de


Director Executiv, Adelina yasioiuSTAT DE FUNCȚIISecretar, Maria Duveanu


Nr.

Crt

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/grad salarizare

-

Specialitatea

Nivel studii

Cuant um post

V FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

1

MANAGER

ii

MEDICINA DE LABORATOR

s

1.0

2

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

ii

MEDICINA INTERNA

s

1.0

3

DIRECTOR MEDICAL

ii

s

1.0

4

DIRECTOR ÎNGRIJIRI

n

MEDICINA GENERALA

s

1.0

5

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I MEDIC PRIMAR

i

ANESTEZIE,TERAP.INTENSIVA

s

1.0

6

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I MEDIC SPECIALIST

i

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

s

1.0

7

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I MEDIC PRIMAR

i

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

s

1.0

8

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I MEDIC PRIMAR

i

CARDIOLOGIE

s

1.0

9

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I MEDIC PRIMAR

i

CHIRURGIE GENERALA

s

2.0

10

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I MEDIC PRIMAR

i

CHR.PLASTICA, REPARATORIE

s

1.0

11

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I MEDIC PRIMAR

i

DIABET ZAHARAT,NUTRIȚIE

s

1.0

12

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I MEDIC PRIMAR

i

GASTROENTEROLOGIE

s

1.0

13

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I MEDIC PRIMAR

i

HEMATOLOGIE

S

1.0

14

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I MEDIC PRIMAR

i

MED INTERNA SI CARDIOLOGIE

s

1.0

15

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I MEDIC PRIMAR

i

MEDICINA INTERNA

s

1.0

16

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I MEDIC PRIMAR

i

NEUROCHIRURGIE

s

1.0


17

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I MEDIC PRIMAR

I

NEUROLOGIE

S

1.0

18

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I MEDIC PRIMAR

I

O.R.L.

S

1.0

19

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I MEDIC PRIMAR

I

REUMATOLOGIE

S

1.0

20

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL II MEDIC PRIMAR

n

UROLOGIE

S

1.0

21

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL II MEDIC PRIMAR

II

CHIRURGIE GENERALA

S

1.0

22

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL II MEDIC PRIMAR

n

MEDICINA INTERNA

S

2.0

23

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL H MEDIC PRIMAR

II

ONCOLOGIE MEDICALA

S

1.0

24

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL II MEDIC PRIMAR

n

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

1.0

25

MEDIC SEF CENTRU GRADUL 1 MEDIC PRIMAR

i

MEDICINA INTERNA SI NEFROLOGIE

s

1.0

26

MEDIC SEF LABORATOR MEDIC PRIMAR

ii

MEDICINA DE LABORATOR

s

1.0

27

MEDIC SEF LABORATOR MEDIC PRIMAR

n

RAD. SI IMAG. MEDICALA

s

1.0

28

SEF SERVICIU MEDIC PRIMAR

n

ANATOMIE PATOLOGICA

s

1.0

29

SEF SERVICIU MEDIC PRIMAR

i

EPIDEMIOLOGIE

s

1.0

30

MEDIC

PRIMAR

ALERGOLOGIE, IMUNOLOGIE

s

1.0

31

MEDIC

PRIMAR

ANATOMIE PATOLOGICA

s

4.0

32

MEDIC

PRIMAR

ANESTEZIE, TERAP. INTENSIVA

S

9.0

33

MEDIC

PRIMAR

CARDIOLOGIE

s

8.5

34

MEDIC

PRIMAR

CHIRURGIE GENERALA

s

13.5

35

MEDIC

PRIMAR

CHIRURGIE TORACICA

s

1.0

36

MEDIC

PRIMAR

CHIRURGIE VASCULARA

s

2.0

37

MEDIC

PRIMAR

CHR.BUCO-MAXILO-FACIALA

s

1.0

38

MEDIC

PRIMAR

CHR.PLASTICA, REPARATORIE

s

2.0

39

MEDIC

PRIMAR

DERMATO-VENEROLOGIE

s

4.5

40

MEDIC

PRIMAR

DIABET ZAHARAT,NUTRIȚIE

s

3.0

41

MEDIC

PRIMAR

ENDOCRINOLOGIE

s

2.0

42

MEDIC

PRIMAR

GASTROENTEROLOGIE

s

2.0

43

MEDIC

PRIMAR

GERIATRIE, GERONTOLOGIE

s

1.0

44

MEDIC

PRIMAR

HEMATOLOGIE

s

1.0

45

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA DE LABORATOR

s

6.5

46

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA INTERNA

s

10.5

47

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA MUNCII

s

1.0

48

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA NUCLEARA

s

1.0

49

MEDIC

PRIMAR

NEFROLOGIE

s

2.0

50

MEDIC

PRIMAR

NEUROLOGIE

s

1.0

51

MEDIC

PRIMAR

NEUROCHIRURGIE

s

1.0

52

MEDIC

PRIMAR

O.R.L.

s

7.0

53

MEDIC

PRIMAR

OBSTETRICA-GINECOLOGIE

s

3.0

54

MEDIC

PRIMAR

OFTALMOLOGIE

s

12.5

55

MEDIC

PRIMAR

ONCOLOGIE MEDICALA

s

3.0

56

MEDIC

PRIMAR

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

S

6.5

57

MEDIC

PRIMAR

RAD. SI IMAG. MEDICALA

S

8.0

58

MEDIC

PRIMAR

UROLOGIE

S

4.5

59

MEDIC

PRIMAR

REUMATOLOGIE

S

1.0

60

MEDIC

PRIMAR

PNEUMOLOGIE

S

1.0

61

MEDIC

PRIMAR

EPIDEMIOLOGIE

S

1.0

62

MEDIC

SPECIALIST

ANATOMIE PATOLOGICA

S

1.0

63

MEDIC

SPECIALIST

ANESTEZIE,TERAP-INTENSIVA

S

9.0

64

MEDIC

SPECIALIST

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

S

2.0

65

MEDIC

SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

S

3.0

66

MEDIC

SPECIALIST

CARDIOLOGIE

S

9.5

67

MEDIC

SPECIALIST

CHIRURGIE GENERALA

S

1.0

68

MEDIC

SPECIALIST

CHIRURGIE TORACICA

S

1.0

69

MEDIC

SPECIALIST

CHIRURGIE VASCULARA

S

1.0

70

MEDIC

SPECIALIST

CHIR.PLASTICA, REPARATORIE

S

1.0

71

MEDIC

SPECIALIST

CHR.BUCO-MAXILO-FACIALA

S

1.0

72

MEDIC

SPECIALIST

DIABET ZAHARAT,NUTRIȚIE

S

1.0

73

MEDIC

SPECIALIST

EPIDEMIOLOGIE

S

1.0

74

MEDIC

SPECIALIST

GASTROENTEROLOGIE

S

1.0

75

MEDIC

SPECIALIST

HEMATOLOGIE

S

2.0

76

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA INTERNA

S

8.0

77

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA MUNCII

S

1.0

78

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA DE LABORATOR

S

3.0

79

MEDIC

SPECIALIST

NEUROCHIRURGIE

s

2.0

80

MEDIC

SPECIALIST

NEUROLOGIE

s

3.0

81

MEDIC

SPECIALIST

NEFROLOGIE

s

1.0

82

MEDIC

SPECIALIST

OFTALMOLOGIE

s

1.0

83

MEDIC

SPECIALIST

ONCOLOGIE MEDICALA

s

4.0

84

MEDIC

SPECIALIST

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

3.0

85

MEDIC

SPECIALIST

RADIOTERAPIE

s

1.0

86

MEDIC

SPECIALIST

UROLOGIE

s

1.0

87

MEDIC

SPECIALIST

RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

s

8.0

88

MEDIC

SPECIALIST

REUMATOLOGIE

s

1.0

89

FARMACIST SEF FARMACIST PRIMAR

I

FARMACIE GENERALA

s

1.0

90

FARMACIST SEF FARMACIST SPECIALIST

II

FARMACIE GENERALA

s

l.$

91

BIOCHIMIST

PRINCIPAL

s

1.0

92

BIOLOG

PRINCIPAL

CITOLOGIE

s

1.0

93

BIOLOG

PRINCIPAL

s

2.5,

94

CHIMIST

PRINCIPAL

s95

FARMACIST

PRIMAR

FARMACIE CLINICA

S

1.0

96

FARMACIST

SPECIALIST

FARMACIE CLINICA

S

3.0

97

FARMACIST

SPECIALIST

FARMACIE GENERALA

S

1.0

98

FARMACIST SEF SECTE FARMACIST SPECIALIST

FARMACIE CLINICA/GENERALA

s

1.0

99

FIZICIAN

SPECIALIST

s

1.0

100

FIZICIAN

PRINCIPAL

FIZICA

s

1.0

101

FIZIOKINETOTERAPEUT

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

s

5.0

102

FIZIOKINETOTERAPEUT

s

2.0

103

PSIHOLOG

SPECIALIST

s

1.0

104

ASISTENT MEDICAL PRINCIP AL SEF

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

s

3.0

105

ASISTENT MEDICAL PRINCIP AL SEF

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

2.0

106

ASISTENT MEDICAL SEF

MEDICINA GENERALA

S

9.0

107

ASISTENT MEDICAL PRINCIP AL SEF

PRINCIPAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

1.0

108

ASISTENT MEDICAL SEF

LABORATOR

PL

1.0

109

ASISTENT MEDICAL SEF

MEDICINA GENERALA

PL

10.0

110

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

BALNEOFIZIOTERAPIE MASAJ

PL

1.0

111

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

PL

15.0

112

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

NUTRIȚIE SI DIETETICA

PL

1.0

113

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

FARMACIE

PL

16.0

114

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

IGIENA

PL

3.0

115

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

LABORATOR

PL

20.0

116

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

LABORATOR

S

7.0

117

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MASEUR

PL

1.0

118

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

S

126.0

119

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

SSD

11.0

120

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

261.0

121

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

M

2.0

122

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

OBSTETRICA-GINECOLOGIE

PL

2.0

123

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

SSD

1.0

124

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

16.0

125

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICO-SOCIAL

PL

1.0

126

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

S

2.0

127

ASISTENT MEDICAL

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

PL

1.0

128

ASISTENT MEDICAL

FARMACIE

PL

3.0

129

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

S

63.0

130

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

SSD

2.0

131

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

PL

91,0

132

ASISTENT MEDICAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

7.0

133

ASISTENT MEDICAL

PNEUMOLOGIE

PL

1.0134

ASISTENT MEDICAL

LABORATOR

S

7.0

135

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

MEDICINA GENERALA

S

11.0

136

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

MEDICINA GENERALA

PL

42.0

137

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

NUTRIȚIE SI DIETETICA

S

1.0

138

AUTOPSIER

M

3.0

139

AGENT DDD

M

2.0

140

BRANCARDIER

G

37.0

141

INFIRMIERA

G

247.0

142

INFIRMIERA

DEBUTANTA

G

60.0

143

ÎNGRIJITOARE

G

110.0

144

OFICIANT MEDICAL-MASAJ

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

M

1.0

145

REGISTRATOR MEDICAL

M

5.0

146

REGISTRATOR MEDICAL

PRINCIPAL

M

14.0

147

REGISTRATOR MEDICAL

DEBUTANT

M

4.0

148

STATISTICIAN MEDICAL

PRINCIPAL

M

3.0

149

SORA MEDICALA

PRINCIPALA

MEDICINA GENERALA

M

3.0

150

MANIPULANT BUNURI

G

11.0

151

GARDEROBIER

G .

9.0

152

SEF SERVICIU

CONSILIER I

S

1.0

153

SEF SERVICIU

ECONOMIST IA

S

1.0

154

SEF SERVICIU

INGINER SPECIALIST IA

S

1.0

155

SEF SERVICIU

ECONOMIST IA

S

1.0

156

SEF SERVICIU

ANALIST IA

S

1.0

157

SEF SERVICIU

CONSILIER JURIDIC LA

s

1.0

158

SEF SERVICIU ACHIZIȚII

ECONOMIST SPEC. IA

s

1.0

159

SEF BIROU ADMINISTRATIV, TRANSPORTURI

INGINER SPECIALIST IA

s

1.0

160

SEF BIROU APARATURA MEDICALA

INGINER SPECIALIST IA

s

1.0

161

SEF BIROU INFORMATICA

INGINER DE SISTEM I

s

1.0

162

SEF ATELIER NR.l

SUBINGINERI

IS3

1.0

163

SEF ATELIER NR.2

INGINER SPECIALIST IA

S

1.0

164

ANALIST IA

S

5.0

165

ANALIST PROGRAMATOR AJUTOR IA

M

2.0

166

ANALIST PROGRAMATOR AJUTOR I

M

1.0

167

CONSILIER JURIDIC IA

S

2.0

168

CONSILIER JURIDIC I

s

IA

169

CONTABIL IA

CFP

M

I.d>

170

CONTABIL IA

M

2.0

171

ECONOMIST I

S

3.0

172

ECONOMIST II

s

4.0

173

ECONOMIST III

S

1.0

174

ECONOMIST SPECIALIST IA

S

8.0

175

AUDITOR II

S

2.0

176

INGINER DE SISTEM IA

S

1.0

177

INGINER SPECIALIST IA

S

1.0

178

INGINER II

S

2.0

179

CASIER

M

1.0

180

FUNCȚIONAR

M

5.0

181

FUNCȚIONAR DE SECURITATE

S

1.0

182

MAGAZINER

M

3.0

183

OPERATOR 1

M

5.0

184

OPERATOR II

M

1.0

185

OPERATOR III

M

1.0

186

PREOT GRAD II

S

2.0

187

REFERENT DE SPECIALITATE I

s

2.0

188

REFERENT DE SPECIALITATE II

s

1.0

189

REFERENT DE SPECIALITATE III

s

3.0

190

REFERENT I

M

1.0

191

REFERENT LA

M

2.0

192

ȘOFER AUTOSANITARA II

ȘOFER

2.0

193

ȘOFER AUTOSANITARA III

ȘOFER

6.0

194

ȘOFER n

ȘOFER

2.0

195

SUB INGINER I

IS3

1.0

196

TEHNICIAN IA

M

1.0

197

TEHNICIAN IA

INFORMATICA

M

1.0

198

ARHIVAR

M

1.0

199

MUNCITOR CALIFICAT I

ELECTRICIAN

8.0

200

MUNCITOR CALIFICAT I

FOCHIST

9.0

201

MUNCITOR CALIFICAT I

INSTALATOR

5.0

202

MUNCITOR CALIFICAT I

LACATUS

3.0

203

MUNCITOR CALIFICAT I

OPERATOR OXIGEN

2.0

204

MUNCITOR CALIFICAT I

OPERATOR APA DISTILATA

1.0

205

MUNCITOR CALIFICAT I

SUDOR

1.0

206

MUNCITOR CALIFICAT I

TAMPLAR

1.0

207

MUNCITOR CALIFICAT I

ZUGRAV-VOPSITOR

2.0

208

MUNCITOR CALIFICAT II

CROITOREASA

2.0

209

MUNCITOR CALIFICAT II

FOCHIST

9.0

210

MUNCITOR CALIFICAT II

INSTALATOR

1.0

211

MUNCITOR CALIFICAT II

ELECTRICIAN

1.0

212

MUNCITOR CALIFICAT II

LIFTIERA

7.0

213

MUNCITOR CALIFICAT IU

ELECTRICIAN

1.0

214

MUNCITOR CALIFICAT UI

FOCHIST

4.0

215

MUNCITOR CALIFICAT ni

LIFTIERA

4.0

216

MUNCITOR CALIFICAT IU

TELEFONIST

4.0

217

MUNCITOR CALIFICAT UI

INSTALATOR

1.0

218

MUNCITOR CALIFICAT UI

TAMPLAR

2.0

219

MUNCITOR CALIFICAT UI

ZUGRAV-VOPSITOR

1.0

220

MUNCITOR CALIFICAT IV

ZIDAR

1.0

221

MUNCITOR CALIFICAT IV

FOCHIST

3.0

222

MUNCITOR CALIFICAT III

FRIZER

1.0

223

MUNCITOR CALIFICAT IV

LIFTIERA

8.0

224

MUNCITOR CALIFICAT IV

TELEFONIST

1.0

225

MUNCITOR CALIFICAT IV

ZUGRAV-VOPSITOR

2.0

226

MUNCITOR CALIFICAT IV

ELECTRICIAN

2.0

227

MUNCITOR CALIFICAT IV

INSTALATOR

1.0

228

MUNCITOR CALIFICAT IV

LACATUS

1.0

229

MUNCITOR NECALIFICAT I

OPERATOR OXIGEN

2.0

230

MUNCITOR NECALIFICAT I

11.0

INANTARE DIN VENITURI PROPRII

1. FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT

1685.0

1

MEDIC SEF UPU-SMURD MEDIC PRIMAR

II

MEDICINA DE URGENTA SI MED.FAM

S

1.0

2

SEF SERVICIU MEDIC PRIMAR

U

MEDICINA LEGALA

S

1.0

3

MEDIC

PRIMAR

ANATOMIE PATOLOGICA

S

1.0

4

MEDIC

PRIMAR

ATI

S

1.0

5

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA DE FAMILIE

S

2.0

6

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA DE URGENTA

S

6.0

7

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA GENERALA

S

1.0

8

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA LEGALA

S

3.0

9

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA SPORTIVA

S

2.5

10

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA DE FAMILIE CU COMPETENTA

S

1.0

11

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA DE URGENTA

s

20.0

12

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA DENTARA

s

3.0

13

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA GENERALA

s

1.0

14

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA LEGALA

s

3.0

15

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA SPORTIVA

s

0.5

16

MEDIC

MEDICINA GENERALA

s

3.0

17

BIOCHIMIST

PRINCIPAL

s

1.0

18

ASISTENT MEDICAL SEF

MEDICINA GENERALA

PL

1.0

19

ASISTENT SOCIAL

ASISTENTA SOCIALA

S

3.0

20

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

s

13.0

21

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

PL

8.0

22

ASISTENT SOCIAL

PRINCIPAL

ASISTENTA SOCIALA

PL

1.0

23

ASISTENT SOCIAL

PRINCIPAL

ASISTENTA SOCIALA

S

1.0

24

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

BALNEOFIZIOTERAPIE MASAJ

PL

2.0

25

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

LABORATOR

PL

1.0

26

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

S

12.0

27

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

SSD

2.0

28

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

43.0

29

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

9.0

30

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

MEDICINA GENERALA

S

7.0

31

AUTOPSIER

M

1.0

32

AUTOPSIER

G

1.0

33

AUTOPSIER

DEBUTANT

G

2.0

34

BRANCARDIER

PL

1.0

35

BRANCARDIER

G

26.0

36

INFIRMIERA

G

32.0

37

INFIRMIERA

DEBUTANTA

G

8.0

38

ÎNGRIJITOARE

G

5.0

39

OPERATOR I

M

1.0

40

REGISTRATOR MEDICAL

M

4.0

41

REGISTRATOR MEDICAL

PRINCIPAL

M

3.0

42

ȘOFER AUTOSANITARA H

G

4.0

43

STATISTICIAN MEDICAL

M

1.0

44

MEDIC REZIDENT ANUL I

UROLOGIE

S

3.0

45

MEDIC REZIDENT ANUL I

CARDIOLOGIE

S

2.0

46

MEDIC REZIDENT ANUL 1

CHIRURGIE GENERALA

S

6.0

47

MEDIC REZIDENT ANUL I

CHIRURGIE PLASTICA

S

2.0

48

MEDIC REZIDENT ANUL I

EPIDEMIOLOGIE

S

5.0

49

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA DE FAMILIE

s

8.0

50

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA DE LABORATOR

s

3.0

51

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA DE URGENTA

s

8.0

52

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA INTERNA

s

6.0

53

MEDIC REZIDENT ANUL I

OFTALMOLOGIE

s

2.0

54

MEDIC REZIDENT ANUL I

O.R.L.

s

3.Q

55

MEDIC REZIDENT ANUL I

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

3.0

56

MEDIC REZIDENT ANUL I

ATI

s

3.0

57

| MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA SPORTIVA

s

J.O

58

MEDIC REZIDENT ANUL I

BOLI INFECTIOASE

S

1.0

59

MEDIC REZIDENT ANUL I

NEUROLOGIE

S

3.0

60

MEDIC REZIDENT ANUL I

PSIHIATRIE

S

1.0

61

MEDIC REZIDENT ANUL I

SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT

S

1.0

62

MEDIC REZIDENT ANUL n

BOLI INFECTIOASE

S

1.0

63

MEDIC REZIDENT ANUL II

ATI

S

4.0

64

MEDIC REZIDENT ANUL D

CARDIOLOGIE

s

3.0

65

MEDIC REZIDENT ANUL II

CHIRURGIE GENERALA

s

3.0

66

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA DE FAMILIE

s

10.0

67

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA DE LABORATOR

s

3.0

68

MEDIC REZIDENT ANUL 11

MEDICINA DE URGENTA

s

5.0

69

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA INTERNA

s

3.0

70

MEDIC REZIDENT ANUL II

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

2.0

71

MEDIC REZIDENT ANUL II

O.R.L.

s

1.0

72

MEDIC REZIDENT ANUL II

UROLOGIE

s

2.0

73

MEDIC REZIDENT ANUL II

OFTALMOLOGIE

s

2.0

74

MEDIC REZIDENT ANUL II

CHIRURGIE PLASTICA

s

1.0

75

MEDIC REZIDENT ANUL II

EPIDEMIOLOGIE

s

1.0

76

MEDIC REZIDENT ANUL IU

PSIHIATRIE

s

1.0

77

MEDIC REZIDENT ANUL UI

ATI

s

1.0

78

MEDIC REZIDENT ANUL III

CARDIOLOGIE

s

3.0

79

MEDIC REZIDENT ANUL ni

CHIRURGIE GENERALA

s

2.0

80

MEDIC REZIDENT ANUL m

CHIRURGIE PLASTICA

s

2.0

81

MEDIC REZIDENT ANUL in

MEDICINA DE FAMILIE

s

7.0

82

MEDIC REZIDENT ANUL ffl

MEDICINA DE LABORATOR

s

2.0

83

MEDIC REZIDENT ANUL m

MEDICINA INTERNA

s

6.0

84

MEDIC REZIDENT ANUL III

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

3.0

85

MEDIC REZIDENT ANUL ffl

MEDICINA DE URGENTA

s

3.0

86

MEDIC REZIDENT ANUL III

O.R.L.

s

3.0

87

MEDIC REZIDENT ANUL III

OFTALMOLOGIE

s

1.0

88

MEDIC REZIDENT ANUL ni

UROLOGIE

s

2.0

89

MEDIC REZIDENT ANUL UI

EPIDEMIOLOGIE

s

1.0

90

MEDIC REZIDENT ANUL IV

ATI

s

3.0

91

MEDIC REZIDENT ANUL IV

CARDIOLOGIE

s

7.0

92

MEDIC REZIDENT ANUL IV

CHIRURGIE GENERALA

s

2.0

93

MEDIC REZIDENT ANUL IV

CHIRURGIE PLASTICA

s

■' 2.0

94

MEDIC REZIDENT ANUL IV

MEDICINA DE LABORATOR

s

3.0

95

MEDIC REZIDENT ANUL IV

MEDICINA INTERNA

s

10.0

96

MEDIC REZIDENT ANUL IV

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

2.0

97

MEDIC REZIDENT ANUL IV

NEUROLOGIE

S

1.0

98

MEDIC REZIDENT ANUL IV

OFTALMOLOGIE

S

2.0

99

MEDIC REZIDENT ANUL IV

UROLOGIE

S

1.0

100

MEDIC REZIDENT ANUL IV

ORL

S

2.0

101

MEDIC REZIDENT ANUL IV

MEDICINA DE URGENTA

S

2.0

102

MEDIC REZIDENT ANUL V

CHIRURGIE GENERALA

s

6.0

103

MEDIC REZIDENT ANUL V

MEDICINA DE URGENTA

s

3.0

104

MEDIC REZIDENT ANUL V

MEDICINA INTERNA

s

8.0

105

MEDIC REZIDENT ANUL V

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

6.0

106

MEDIC REZIDENT ANUL V

CARDIOLOGIE

s

6.0

107

MEDIC REZIDENT ANUL V

CHIRURGIE PLASTICA

s

1.0

108

MEDIC REZIDENT ANUL V

UROLOGIE

s

2.0

109

MEDIC REZIDENT ANUL V

ONCOLOGIE MEDICALA

s

1.0

110

MEDIC REZIDENT ANUL VI

CHIRURGIE GENERALA

s

3.0

INANTARE DE LA BUGETUL DE STAT

455.0

otal unitate sanitara (A+B)

2140.0

Total posturi aprobate:

2140.0

din care

din care

  • - conducere

  • - execuție

48.0

2,092.0

Total posturi aprobate:

2140.0

din care

din care

  • - venituri proprii

  • - buget de stat

1,685.0

455.0

Răspundem pentru legalitatea și 4ANAGER, )r. NECULOIU CARMEN DA


rectitudinea datelor transmise DIRECTOR FINANCIAR-CQNTABIL, Ec. RUSU BOGDîntocmit