Hotărârea nr. 261/2018

Hotărârea nr. 261 – privind validarea rezultatului examentului organizat în vederea ocupării funcției de conducere vacante de Șef Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic Judeţean de Urgență Brașov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.261

din data de 30.08.2018

privind validarea rezultatului examentului organizat în vederea ocupării funcției de conducere vacante de Șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2018;

Analizând expunerea de motive, precum și raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 12949/22.08.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune validarea rezultatului examentului organizat în vederea ocupării funcției de conducere vacante de Șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov;

Văzând adresa Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov cu nr. 26937 din data de 08.08.2018, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 12949/08.08.2018, Procesul Verbal al Comisiei de concurs înregistrat cu nr. 26283/02.08.2018, întocmit la finalizarea examenului, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 133/26.04.2018 privind avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcției de conducere vacante de Șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.212/17.07.2018 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției vacante de conducere de medic Șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și aprobarea componenței comisiei de concurs/examen;

Luând în considerare dispozițiile art. 185, alin. (5) din Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 6, art. 7 și art. 9 din anexa la Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1406/2006 privind aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, precum și de cele ale art. 13 și art. 19 din același act normativ;

Ținând cont de prevederile H.G.R. nr. 56/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1), lit. “d” și alin. (5), lit. “a”, pct. 3, din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se validează rezultatul examenului organizat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov în vederea ocupării funcției de conducere vacante de Șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală, conform Procesului Verbal întocmit de Comisia de examinare.

Art.2, - Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov va emite actul administrativ de numire în funcția de Șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală a doamnei dr. Cârstea Maria, medic primar, specialitatea radiologie și imagistică medicală, urmând ca aceasta să încheie cu spitalul un contract de administrare cu durata de 4 ani.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumtnrăveanu

f