Hotărârea nr. 260/2018

Hotărârea nr. 260 – privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Braşov

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 260

din data de 30.08.2018

- privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 30.08.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 13259 din data de 22.08.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov;

Față de statul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 167/30.05.2018, unitatea sanitară propune transformarea unui număr de 3 posturi pentru o mai bună organizare și desfășurare a activității la nivelul spitalului, precum și un număr de 2 promovări prin transformarea postului într-un nivel imediat superior. Față de organigrama aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 167/30.05.2018, unitatea sanitară propune transferul a două posturi fiziokinetoterapeut din cadrul Ambulatoriului de Specialitate în cadrul Compartimentului Recuperare, medicină fizică și balneologie din cadrul spitalului.

Modificările solicitate de unitatea sanitară se fac cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2018;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 167/30.05.2018 privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov;

Luând în considerare dispozițiile art. 180, alin. (1), lit, “a” și “b”din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 15 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile Ordinului ministrului sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1) lit.”a” și alin. 2, lit.”c”,precum și prevederile art. 104 alin. (1) lit.”a” și alin. (2) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă organigrama Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Cu data prezentei, art. 1 și art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 167/30.05.2018 privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov își încetează aplicabilitatea.

Art.4 - Managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, în calitate de ordonator de credite va respecta prevederile corespunzătoare din legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și cea care reglementează stabilirea numărului maxim de posturi.

Art.5 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.Consiliul Județean Brașov


Anexa la HCJBV


Din data de


nr.


Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

Adresa: Str. Nicopole nr. 45

Nr.paturi: 225+80 insotitori = 305 paturi

Categoria unitatii: IV

Tipul unitatii: II M

Operator de date cu caracter personal nr.15898


Director Executiv,

STAT DE FUNCȚII

Nr. Crt.

Funcția de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/ grad salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Nr. post

0

1

2

3

4

5

6

FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

1

Manager

Specialist IA/II

Stiinte economice

S

1

2

Director Medical

Primar/II

Chir.ort.pediatrica

S

1

3

Director Financiar-Contabil

Economist

Specialist LA/II

S

1

4

Asistent Sef Unitate

Asistent medical

Principal/II

Pediatrie

s

1

5

Sef Laborator

Medic

Primar/II

Medicina laborator

s

1

6

Sef Secție

Medic

Primar/II

Pediatrie

s

2

7

Sef Secție

Medic

Primar/I

Pediatrie

s

1

8

Sef Secție

Medic

Primar/I

ATI

s

1

9

Sef Secție

Medic

Primar/I

Chir.ort.pediatrica

s

1

10

Sef Secție

Medic

Primar/I

Neurologie pediatrica

s

1

11

Sef Laborator

Medic

Primar/I

Radiologie si imag.med.

s

1

12

Sef Secție

Farmacist

Primar/I

Farmacie generala

s

1

13

Sef Secție

Asistent medical

Principal

Pediatrie

s

4

14

Sef Secție

Asistent medical

Principal

Pediatrie

PL

3

15

Sef Laborator

Asistent medical

Principal

Laborator

PL

1

16

Sef Laborator

Asistent medical

Principal

Radiologie

PL

1

17

Sef Serviciu

Economist

Specialist IA/II

Stiinte economice

S

2

18

Sef Serviciu

Inginer

Specialist IA/II

Tehnic

S

2

19

Sef Birou

Economist

Specialist IA/I

Stiinte economice

S

1

20

Sef Formație Muncitori

Maistru

II

Tehnic

M

1

21

Medic

Primar

Anatomie patologica

S

1

22

Medic

Primar

Chir.ort.pediatrica

S

3

23

Medic

Primar

Chir.pediatrica

S

1

24

Medic

Primar

Chir.pl.rep.

S

2

25

Medic

Primar

Endocrinologie

S

1

26

Medic

Primar

Medicina laborator

S

1

27

Medic

Primar

Obst.-ginecologie

S

1

28

Medic

Primar

Oftalmologie

S

1

29

Medic

Primar

ORL

S

2

30

Medic

Primar

Pediatrie

S

16

31

Medic

Primar

Radiologie si imag.med.

s

1

32

Medic

Primar

Dermatovenerologie

s

1

33

Medic

Specialist

ATI

s

4

34

Medic

Specialist

Boli Infectioase

s

1

35

Medic

Specialist

Chir.pediatrica

s

1

36

Medic

Specialist

Epidemiologie

s

1

37

Medic

Specialist

ORL

s

1

38

Medic

Specialist

Pediatrie

s

3

39

Medic

Specialist

Psihiatrie pediatrica

s

1

40

Medic

Specialist

Radiologie si imag.med.

s

1

41

Medic

Specialist

Medicina de laborator

s

1

42

Medic

Specialist

RMFB

s

1

43

Psiholog

Principal

Psihologie clinica

s

1

44

Asistent social

Principal

Asist.soc.

s

1

45

Biochimist

Principal

Biochimie medicala

s

1

46

Biolog

Principal

Biochimie medicala

s

1

47

Farmacist

Specialist

Farmacie clinica

s

1

48

Fiziokinetoterapeut

BFT

s

2

49

Asistent medical

Principal

MG/Pediatrie

s

34

50

Asistent medical

Principal

MG/Pediatrie

SSD

5

51

Asistent medical

Principal

Dietetica

PL

2

52

Asistent medical

Principal

Farmacie

PL

3

53

Asistent medical

Principal

Igiena

PL

2

54

Asistent medical

Principal

Laborator

PL

14

55

Asistent medical

Principal

MG/Pediatrie

PL

78

56

Asistent medical

’rincipal

Radiologie

PL

5


*    - ut v' ,

^/LIUV-


57

Asistent medical

MG

S

10

58

Asistent medical

MG

PL

21

59

Asistent medical

Farmacie

PL

1

60

Asistent medical

Radiologie

PL

4

61

Asistent medical

Debutant

MG

PL

1

62

Sora medicala

Principala

Laborator

M

1

63

Sora medicala

Principala

Pediatrie

M

1

64

Instructor educație

Principal

M

9

65

Statistician medical

Principal

M

1

66

Registrator medical

Principal

M

7

67

Registrator medical

M

8

68

Infirmiera

G

77

69

Infirmiera

Debutanta

G

4

70

Brancardier

G

1

71

îngrijitoare

G

49

72

Spalatoreasa

G

6

73

Consilier juridic

IA

Stiinte juridice

S

2

74

Economist

Specialist IA

Stiinte economice

S

7

75

Economist

I

Stiinte economice

s

1

76

Inginer

Specialist IA

Tehnic

s

1

77

Inginer de sistem

IA

Matematica-Informatica

s

1

78

Inginer de sistem

IA

Informatica

s

1

79

Referent de specialitate

I

Drept

s

1

80

Referent de specialitate

III

Drept

s

1

81

Referent de specialitate

III

Stiinte economice

s

2

82

Contabil

IA

Contabilitate

M

1

83

Arhivar

M

1

84

Casier

M

1

85

Funcționar

M

3

86

Magaziner

M

2

87

Servant pompier

M

4

88

Muncitor

I

Electrician

G

2

89

Muncitor

1

Zugrav-vopsitor

G

1

90

Muncitor

1

Șofer

G

1

91

Muncitor

I

Fochist

G

2

92

Muncitor

I

Lacatus

G

4

93

Muncitor

1

Tamplar

G

2

94

Muncitor

II

Bucatar

G

2

95

Muncitor

II

Electrician

G

1

96

Muncitor

II

Fochist

G

3

97

Muncitor

II

Instalator gaze

G

2

98

Muncitor

III

Fochist

G

3

99

Muncitor

III

Lenjer-croitor

G

1

100

Muncitor

III

Lacatus

G

1

101

Muncitor

III

Telefonist

G

1

102

Muncitor

III

Liftier

G

2

103

Muncitor

IV

Bucatar

G

2

104

Muncitor

IV

Liftier

G

4

105

Muncitor

IV

Instalator gaze

G

1

106

Muncitor necalificat

G

6

107

îngrijitoare

G

1

TOTAL VENITURI PROPRII

496

FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT

108

Sef Secție

Medic

Primar/II

Pediatrie

S

1

109

Sef Secție

Asistent medical

Principal

MG

S

1

110

Medic

Primar

NPI

s

1

111

Medic

Primar

Neurologie pediatrica

s

1

112

Medic

Primar

Pediatrie

s

4

113

Medic

Primar

Psihiatrie pediatrica

s

1

114

Medic

Specialist

Medicina de urgenta

s

3

115

Medic

Specialist

Pediatrie

s

5

116

Medic

Specialist

Psihiatrie pediatrica

s

1

117

Psiholog

Principal

Psihologie clinica

s

1

118

Psiholog

Specialist

Psihologie clinica

s

1

119

Asistent social

Asistenta sociala

s

1

120

Asistent social pr.

Asistenta sociala

s

1

121

Asistent medical

Principal

MG/Pediatrie

s

11

122

Asistent medical

Principal

MG

SSD

2

123

Asistent medical

Principal

MG/Pediatrie

PL

13

124

Asistent medical

MG

PL

3

125

Registrator medical

M

9

126

Registrator medical deb.

M

1

127

Infirmiera

G

7

128

Infirmiera

Debutanta

G

1

129

îngrijitoare

G

8

130

Brancardier

G

2

131

Medic rezident anul I

Pediatrie

S

6

132

Medic rezident anul I

Chir.pediatrica

S

2

133

Medic rezident anul II

Pediatrie

S

8

134

Medic rezident anul III

Pediatrie

S

8

135

Medic rezident anul III

Chir.pediatrica

S

1

136

Medic rezident anul IV

Pediatrie

S

6

137

Medic rezident anul IV

Ortopedie pediatrica

S

1

138

Medic rezident anul IV

Chir.pediatrica

S

1

139

Medic rezident anul V

Pediatrie

S

11

140

Medic rezident anul V

Ortopedie pediatrica

S

1

TOTAL BUGET DE STAT

124

TOTAL GENERAL

620

Total posturi aprobate: 620, din

 • - conducere: 30

 • - execuție : 590

 • - venituri proprii : 496

 • - buget de stat: 124


Răspundem pentru legalitatea si corectitudinea datelor transmise

Manager,

Ec. Monica Sabadusi


Director Financiar Contabil,Vizat, Reprezentant Sala As. Florinela Stanescuîntocmit,

Ec. Maria-Magdalena IdorConsiliul Județean Brașov

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII BRAȘOV


Aprobat la HCJBV nr.: Președinte:


din data de : Secretar:


Nivel de competenta: II M


Adrian - loan Vestea


Maria Dumbravean


Nr.paturi: 225 + 80 insotitori        ORGANIGRAMA SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII BRAȘOV

Operator de date cu caracter personal nr.15898


SERVICIUL. R.U.O.N.S: F.C.=1. F.E =5
COMP. CONTENCIOS: FE.=1


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE


COMP.EVAL.INFORMATICA SI STATISTICA MEDICALA: F.E -6


MANAGER

F.C.=1

t      i ~


IsiROU MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR: F.E.=3

---1 COMP nFPBFVFMIBF A IMFFXTU1 Og ASOCIATE ASIOTCMTFl MFnmAI p fEiiT

1 COMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL F.E.=1


~| COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII, PSI, PROTECȚIE CIVILA - SITUAȚII DE URGENTA F.E.=1


l SERVICIU PRIVAT PENTRU SITUAȚII DE URGENTA F,C.=1 F.E.=4


I COMP, ASISTENT SOCIAL: F.E -1 t


DIRECTOR MEDICAL:

F.C.=1


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL: F.C.=1


STERILIZARE SI POSTURI FIXE F,E.=4COMPARTIMENT O.R.L.

RE.=17


ASISTENT SEF

UNITATE F.C.=1


1

COMP. INTERNĂRI

EXTERNĂRI F.E.=2
AMBULATORIU INTEGRAT IN SPECIALITĂȚILE:

 • Cabinete cu corespondent in secțiile cu paturi:

 • • pediatrie;

 • • alergologie si imunologie; -O.R.L.;

 • - chir.ort.ped.;

 • - gastroenterologie; -hematologie;

 • - chir.plastica, microchir.rec.

Cabinete fara corespondent in secțiile cu paturi:

 • ■ ginecologie infantila;

 • - endocrinologie;

 • - oftalmologie;

 • - recup.,med.fiz. si balneo.;

 • - dermatovenerologie;

 • • sala de tratament.

 • ■ cabinet de medicina dentara

F.E.=27


Consiliul Județean Brașov

Director Executiv,


Adelina VasioiuComp.

Bloc

Achiziții

alimentar

Publice

F.E.= 9

F.E.=3

Personal Operativ Muncitori

F.E.=3Manager,

Ec. Monica Sabadusi


s P> r A LUU CLÎNÎCPE URGEN U PENTRU CQPl'

• BRAȘOV■


Funcții de conducere (F.C.) = 30

Funcții de execuție (F.E.) = 590

Total nr. posturi existente in statul de funcții = 620