Hotărârea nr. 26/2018

Hotărârea nr.26 – neexercitarea de către Judeţul Braşov a dreptului de preemţiune pentru achiziţionarea apartamentului nr. 7, situat în imobilul, clasat ca monument istoric, grupa B, situat în municipiul Braşov, str. Piaţa Sfatului, nr.29, înscris în C.F. nr. 130291-C1-U16 Braşov, nr. cadastral nr. top. (5667 - 5668/1)/1/VII

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576 E-mail: office&iudbrasov.ro Website: wvm.judbrasov.roCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.26

din data de 30.01.2018

- privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 7, situat în imobilul, clasat ca monument istoric, grupa B, situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului, nr.29, înscris în C.F. nr. 130291-CI-UI6 Brașov, nr. cadastral nr. top. (5667 - 5668/1 )/l/VII

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 30 ianuarie 2018;

Analizând referatul înregistrat sub nr. Ad. 998/23.01.2018, precum și expunerea de motive nr. 998/23.01.2018, întocmite de către Direcția Juridică Relații cu Publicul - Compartimentul Patrimoniu, privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune privind achiziționarea apartamentului nr. 7, situat în imobilul, clasat ca monument istoric, grupa B, situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului, nr.29, înscris în C.F. nr. 130291-C1-U16 Brașov, nr. cadastral nr. top. (5667 - 5668/1 )/l/VII;

în referat se precizează că prin cererea, înregistrată sub nr. 998/19.01.2018 a domnilor Mocanu Sorin-Liviu și Mocanu Maria-Agneta, și-au exprimat intenția de vânzare a apartamentului înscris în C.F. nr. 130291-C1-U16 Brașov, nr. cadastral nr. top. (5667 - 5668/l)/l/VII, la prețul de vânzare de 60.000 euro, dar și aspectul că prin adresa nr.24/7/18.01.2018 Direcția Județeană pentru Cultură Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune asupra apart. 7, din str. Piața Sfatului, nr.29; casă monument istoric, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11585, poz.452, datare sec.XVI-XIX;

Având în vedere dispozițiile art.4. alin. (4), alin. (8) și alin. (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.91 alin.l lit.(c) coroborat cu art. 115 alin.l lit.(c), alin.(4)-(7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 7, din imobilul clasat ca monument istoric, grupa B, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 452, având cod LMI 2015 BV-II-m-B-11585, situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului, nr.29, înscris în C.F. nr. 130291-CI-UI6 Brașov, nr. cadastral nr. top. (5667 - 5668/1 )/l/VII.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică Relații cu Publicul - Compartimentul Patrimoniu.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu