Hotărârea nr. 258/2018

Hotărârea nr. 258 – privind aprobarea statului de funcţii modificat al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 off ice@j ud b rasov. ro, www.j udbrasov. ro


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 258

din data de 30.08.2018

- privind aprobarea statului de funcții modificat al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 30.08.2018;

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de Motive înregistrate cu nr. ad. 13718 din data de 23.08.2018, întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Față de statul de funcții aprobat și de faptul că atribuțiile structurii de resurse umane depășesc nivelul de studii medii, se propune modificarea funcției publice de execuție vacante de referent, gradul profesional principal într-o funcție publică de execuție de consilier, gradul profesional debutant.

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 203/28.06.2018 privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 72/28.02.2018;

Luând în considerare dispozițiile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin. (1), lit. “a” și alin. (2) lit. “c” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții modificat al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.


Contrasemnează, SECRETARCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Aprobat cf. HCJBV nr.: In ședința din data de:
STAT DE FUNCȚII

Aparatul de specialitate ai Consiliului Județean Brașov

AUGUST 2018

■1

.   « t                                  , •     »      ”   » r

■ Funcția da

’-V-s

Grad

n'fn/4 .l-.nf a

priMCSIUilal I* , fl"d salarizare

■ --W

n

Func

ii de demnitate publică

3

1

Președinte

s

1

2

Vicepreședinte

s

2

rSpe*dalltatt>ițk«țX. J,

3

I Administrator public

s

1

Total funcții publice

159

4

Secretar

II

s

1

5

Manager Public

superior

s

2

Func

ii publice de conducere

23

6

Arhitect sef

II

s

1

7

Director executiv

II

s

6

8

Director exec adjunct

II

s

2

9

Sef serviciu

II

s

10

10

Șef birou Audit

II

s

1

11

Șef birou

II

s

3

Func

ii publice de execuție

133

12

Consilier

superior

s

98

13

Consilier

principal

s

8

14

Consilier

asistent

s

2

15

Consilier

debutant

s

3

16

Auditor

superior

s

4

17

Auditor

principal

s

1

18

Consilier juridic

superior

s

13

19

Referent de specialitate

superior

SSD

2

20

Referent

superior

M

1

21

Referent

asistent

M

1

Posturi in regim contractual

59

22

Sef Birou Cabinet Președinte

II

s

1

23

Șef Birou

II

s

1

24

Consilier

IA

s

11

25

Consilier

1

s

4

26

Consilier

II

s

4

27

Consilier

D

s

1

28

Inspector de specialitate

IA

s

1

29

Inspector de specialitate

1

s

3

30

Inspector de specialitate

II

s

1

31

Referent

IA

M

2

32

Referent

1

M

1

33

Casier

M/G

1

34

Șofer

1

M/G

5

35

Muncitor calificat (telefonistă)

II

M/G

1

36

Muncitor calificat (legator manual)

II

M/G

1

37

Muncitor calificat

II

M/G

1

38

Funcționar

M/G

2

39

Salvator montan

1

M

10

40

Salvator montan

III

G

1

41

îngrijitor

M/G

4

42

Paznic

M/G

3

APARAT DE SPECIALITATE

219

TOTAL DE APARAT DE SPECIALITATE SI DEMNITARI

222

Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare,

Vizat: Șef Serviciu, Duicu Claudia