Hotărârea nr. 255/2018

Hotărârea nr. 255 – privind atribuirea licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. BOGTRANS TOUR S.R.L., pe traseul: Cincu (Primărie) – Făgăraş ( Liceul Tehnologic Dr. Ioan Şenchea) şi retur

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office&iudbrasov.ro

Website: www,judbrasov.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.255

din data de 30.08.2018

privind atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. BOGTRANS TOUR S.R.L., pe traseul: Cincu (Primărie) - Făgăraș ( Liceul Tehnologic Dr. Ioan Șenchea) și retur

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 30 august 2018;

Analizând Expunerea de motive nr. nr. ad. 13187/21.08.2018, precum si referatul nr. nr. ad. 13184/21.08.2018, întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Lucrări de întreținere pe Drumuri Județene/Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice - Autoritatea de Transport Județean de Persoane, prin care se propune atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. BOGTRANS TOUR S.R.L., pe traseul: Cincu (Primărie) - Făgăraș ( Liceul Tehnologic Dr. Ioan Șenchea) și retur; perioada de valabilitate este de la data emiterii licenței de traseu până la data de 16.06.2019, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport;

Având în vedere dispozițiile ari. 5, alin. (1), (2), alin. (4), lit. „a”, „b”, „c”, „d” și „e”, art. 17 alin.(l) lit. „p”, art. 38, alin. (7) din Legea serviciilor de transport public local de persoane nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare și art. 31, alin. 1A1, (2), art. 32 din Ordinul nr. 353/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordinului 182/2011, precum și art. 91, alin.(l), lit. „d și alin. (5), lit. ”a”, pct.13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se atribuie licența de traseu și caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. BOGTRANS TOUR S.R.L., pe traseul: Cincu (Primărie) - Făgăraș ( Liceul Tehnologic Dr. Ioan Șenchea) și retur; perioada de valabilitate este de la data emiterii licenței de traseu, până la data de 16.06.2019, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.

PREȘEDINTE^.

Adrian-Ioan>^teaContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Consiliul Județean Brașov


Operatorul de transport rutier

S.C. BOGTRANS TOUR S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr. 0221

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

A. Denumirea traseului: Cincu (Primărie) - Făgăraș (Liceul Tehnologic Dr. Ioan Șenchea-parcarea liceului) și retur

DUS

Km

Nr.statii

Denumire statie

ÎNTORS

Ora de plecare

Ora de

îlecare

CI

C2

C3

C4

CI

C2

C3

C4

07:00

-

-

-

0

1

Cincu (primărie)

15:30

-

-

-

07:30

-

-

25

2

Făgăraș (Liceul Tehnologic Dr. I. Șenchea-parcarea liceului)

15:00

-

-

-

Emitent:

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

  • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5

  • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare:!/ BV- 04-TTB


3. Amenajările și dotările autovehiculului:Categoria I

4. Numărul de șoferi necesar:

Conform Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

Nr. crt.

Autogara (stația)

Nr./Data contractului

Valabil până la

1

Cincu (primărie)

2695/06.08.2018

2

Făgăraș (Liceul Tehnologic Dr. I. Șenchea-parcarea liceului)

1380/30.07.2018

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER

S.C. BOGTRANS TOUR S.R.L.

Data emiterii: