Hotărârea nr. 254/2018

Hotărârea nr. 254 – privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMAN IA


1916-20:01 SAB2ATOO'M iMPRCUNA


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 254

din data de 30.08.2018

privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.08.2018;

Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate nr. 13839 din data de 24.08.2018 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune utilizarea excedentului bugetar al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017;

Luând în considerare faptul că suma totală aprobată a fi utilizată din excedentul bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, este de 150.558.970 lei, din care:

  • • 141.898.970 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018;

  • •   8.660.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare în anul 2018;

Ținând cont de Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 10/30.01.2018, nr. 49/14.02.2018, nr. 123/26.05.2018, nr. 156/30.05.2018, nr. 201/28.06.2018, nr. 218/26.07.2018 și nr. 244/09.08.2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului financiar aferent anului 2017;

Luând în considerare dispozițiile art. 3 din O.U.G. nr. 11/1.03.2018 pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art. 58, alin. (1), lit. “a” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă diminuarea utilizării excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului financiar aferent anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018 cu suma de 1.575.860 lei, destinată pentru alte obiective de investiții, proiectele cu finanțare externă nerambursabilă și alte cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare.

Art.2. - Se aprobă utilizarea sumei de 3.200.000 lei din excedentul bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului financiar aferent anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, destinată finanțării cheltuielilor de personal la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘEDINTE Adrian - Ioan VeșteaContrasemnează, SECRETAR Maria Dupfbrăveanu