Hotărârea nr. 253/2018

Hotărârea nr. 253 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2018

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod:F-16

HOTĂRÂREA NR.253 din data de 30.08.2018

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate nr. 13833/24.08.2018 întocmite de către Direcția Economică prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018;

Având în vedere art. 3 din O.U.G. nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, art. 19 alin.(2) și art.58 alin (1) lit.a din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă rectificarea programului de investiții cu finanțare din bugetul local pe anul 2018, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă rectificarea programului de investiții cu finanțare din bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.
ANEXA nr. 1

A) Secțiunea de funcționare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

255.813,49

93,13

255.906,62

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

16,46

1,39

17,85

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

10,50

2,00

12,50

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

2,38

8,25

10,63

Taxe speciale

36.02.06

174,27

68,49

242,76

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42,02,51,01

92,10

13,00

105,10

TOTAL CHELTUIELI

264.473,49

3.293,13

267.766,62

Titlul - Cheltuieli de personal

10

63.101,45

1.797,77

64.899,22

Titlul - Bunuri și servicii

20

38.529,04

0,00

38.529,04

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

23.753,57

1.743,30

25.496,87

Titlul- Ajutoare sociale

57

101.670,79

0,00

101.670,79

Titlul- Alte cheltuieli

59

18.599,61

-181,05

18.418,56

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-3.279,09

-66,89

-3.345,98

CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

28.910,80

-1.857,70

27.053,10

Titlul - Cheltuieli de personal

10

20.375,81

-1.790,81

18.585,00

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent

85

-950,60

-66,89

-1.017,49

CAP 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

1.984,38

233,26

2.217,64

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice din care:

51

2.471,31

233,26

2.704,57

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a Persoanelor

2.451,31

233,26

2.684,57

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

2.451,31

233,26

2.684,57

CAP. 66.02 - SĂNĂTATE

6.622,90

654,75

7.277,65

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice, din care pentru:

51

6.622,90

654,75

7.277,65

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

503,10

150,00

653,10

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

1.689,40

128,07

1.817,47

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru -din veniturile CJBV

2.129,00

376,68

2.505,68

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

CAP. 67.02 - CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

30.872,99

1.005,61

31.878,60

Titlul - Cheltuieli de personal

10

3.569,50

309,62

3.879,12

Titlul - Transferuri intre instituții publice, din care:

51

11.206,74

664,83

11.871,57

Titlul- Alte cheltuieli

59

14.945,26

31,16

14.976,42

Județul Brașov

14.915,76

31,16

14.946,92

Titlul- Alte cheltuieli

59

14.915,76

31,16

14.946,92

Biblioteca Județeană “George Baritiu"

5.074,50

309,62

5.384,12

Titlul - Cheltuieli de personal

10

3.569,50

309,62

3.879,12

Muzeul Casa Mureșenilor

1.211,49

91,12

1.302,61

Titlu - Transferuri intre instituții publice

51

1.211,49

91,12

1.302,61

Muzeul de Arta

970,75

45,00

1.015,75

Titlu - Transferuri intre instituții publice

51

970,75

45,00

1.015,75

Muzeul de Etnografie

1.754,00

290,68

2.044,68

Titlu - Transferuri intre instituții publice

51

1.754,00

290,68

2.044,68

Muzeul Județean de Istorie

2.942,40

143,25

3.085,65

Titlu - Transferuri intre instituții publice

51

2.942,40

143,25

3.085,65

Centrul Cultural Reduta

2.300,51

94,78

2.395,29

Titlu - Transferuri intre instituții publice

51

2.300,51

94,78

2.395,29

Cap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

144.503,09

3.178,25

147.681,34

Titlul - Cheltuieli de personal

10

37.244,10

3.200,00

40.444,10

Titlul - Bunuri și servicii

20

14.011,48

0,00

14.011,48

Titlul - Transferuri intre instituții publice

51

3.452,62

190,46

3.643,08

Titlul- Ajutoare sociale

57

89.265,79

0,00

89.265,79

Titlul- Alte cheltuieli

59

797,10

-212,21

584,89

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-268,00

0,00

-268,00

Județul Brașov

3.693,27

-212,21

3.481,06

Titlul- Alte cheltuieli

59

506,21

-212,21

294,00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sânpetru

51

3.452,62

190,46

3.643,08

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului din care:

140.812,26

3.200,00

144.012,26

Titlul - Cheltuieli de personal

10

37.244,10

3.200,00

40.444,10

Titlul - Bunuri și servicii

20

14.011,48

0,00

14.011,48

Titlul- Ajutoare sociale

57

89.265,79

0,00

89.265,79

Titlul- Alte cheltuieli

59

290,89

0,00

290,89

Asistentă acordată persoanelor în vârstă 68.02.04

1.373,99

655,79

2.029,78

Titlul - Cheltuieli de personal

10

759,30

544,21

1.303,51

Titlul - Bunuri si servicii

20

590,17

106,23

696,40

Titlul- Ajutoare sociale

57

19,52

2,49

22,01

Titlul- Alte cheltuieli

59

5,00

2,86

7,86

68.02.05.02 -Asistență socială în caz de invaliditate

98.814,75

500,00

99.314,75

Titlul - Cheltuieli de personal

10

6.042,42

500,00

6.542,42

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

68.02.06- Asistență socială pentru familie și copii

30.525,50

1.444,21

31.969,71

Titlul - Cheltuieli de personal

10

21.680,48

1.555,79

23.236,27

Titlul - Bunuri și servicii

20

7.980,46

-106,23

7.874,23

Titlul- Ajutoare sociale

57

722,80

-2,49

720,31

Titlul- Alte cheltuieli

59

141,76

-2,86

138,90

68.02.50.50-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

10.098,02

600,00

10.698,02

Titlul - Cheltuieli de personal

10

8.761,90

600,00

9.361,90

CAP.83.02

AGRICULTURA, SILVICULTURA.PISCICULTUR A SI VANATOARE

766,73

78,96

845,69

Serviciul Public Judțean de Protecția Plantelor

769,73

78,96

848,69

Titlul - Cheltuieli de personal

10

697,73

78,96

776,69

DEFICIT

-8.660,00

-3.200,00

-11.860,00

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

29.008,81

822,86

29.831,67

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

178,90

822,86

1.001,76

TOTAL CHELTUIELI

170.907,78

-753,00

170.154,78

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

14.419,69

552,21

14.971,90

Titlul - Alte transferuri

55

2.255,35

-753,00

1.502,35

Titlul - Cheltuieli de capital

70

123.750,02

-552,21

123.197,81

CAP 66.02 SANATATE

38.259,63

3.552,21

41.811,84

Județul Brașov

38.259,63

3.552,21

41.811,84

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice din care:

51

14.014,44

552,21

14.566,65

Spitalul Clinic Județean de Urgenta

7.403,50

552,21

7.955,71

Titlul - Cheltuieli de capital

70

19.695,00

3.000,00

22.695,00

CAP. 70.02- Locuințe, servicii si dezvoltare publica

2.503,35

-753,00

1.750,35

Titlul - Alte transferuri

55

2.255,35

-753,00

1.502,35

1. Județul Brașov

2.503,35

-753,00

1.750,35

Titlul - Alte transferuri

55

2.255,35

-753,00

1.502,35

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

CAP.84.02 -TRANSPORTURI

120.323,76

-3.552,21

116.771,55

Titlul - Cheltuieli de capital

70

95.007,86

-3.552,21

91.455,65

84.03.01- Drumuri si poduri

47.138,36

-3.552,21

43.586,15

Titlul - Cheltuieli de capital

70

21.822,46

-3.552,21

18.270,25

DEFICIT

-141.898,97

1.575,86

-140.323,11

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

GABRIELA AGAFIȚEI^

Vizat: Șef Serviciu: Săndor lldiko

ANEXA nr. 2SECRETAR,

BUGETUL INSTITUȚIILOR PU


Mari^„u E Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

A) Secțiunea de funcționare

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

542.867,31

2.276,30

545.143,61

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii, din care:

33,10,31

14.044,60

500,00

14.544,60

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

2.367,00

500,00

2.867,00

Alte venituri din care:

36.10.50

467,58

33,00

500,58

Biblioteca Județeană „George Barițiu" Brașov

89,31

20,00

109,31

* Muzeul Casa Mureșenilor

70,43

13,00

83,43

Subvenții pentru instituții publice, din care:

43.10.09

19.239,67

1.465,23

20.704,90

Muzeul de Artă Brașov

970,75

45,00

1.015,75

Muzeul Casa Mureșenilor Brașov

1.211,49

91,12

1.302,61

Muzeul de Etnografie Brașov

1.754,00

290,68

2.044,68

Muzeul Județean de Istorie

2.942,40

143,25

3.085,65

Centrul Cultural Reduta

2.300,51

94,78

2.395,29

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

5.581,62

567,14

6.148,76

Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov

2.451,31

233,26

2.684,57

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății, din care:

43.10.10

4.493,90

278,07

4.771,97

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

1.689,40

128,07

1.817,47

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

503,10

150,00

653,10

TOTAL CHELTUIELI

561.158,68

2.276,30

563.434,98

Titlul - Cheltuieli de personal

10

423.063,74

1.052,23

424.115,97

Titlul - Bunuri și servicii

20

134.907,97

1.224,07

136.132,04

CAP.54,10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

2.468,31

233,26

2.701,57

Titlul - Cheltuieli de personal

10

2.279,61

233,26

2.512,87

1.Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a Persoanelor

2.468,31

233,26

2.701,57

Titlul - Cheltuieli de personal

10

2.279,61

233,26

2.512,87

CAP 66.10 SĂNĂTATE

537.435,23

1.154,75

538.589,98

Titlul- cheltuieli de personal

10

406.482,52

26,68

406.509,20

Titlul - Bunuri si servicii

20

127.825,59

1.128,07

128.953,66

Titlul - Alte cheltuieli

59

3.204,64

0,00

3.204,64

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

Titlul - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-77,52

0,00

-77,52

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

2.129,00

376,68

2.505,68

Titlul- cheltuieli de personal

10

2.067,00

376,68

2.443,68

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

84.225,41

128,07

84.353,48

Titlul- cheltuieli de personal

10

63.336,40

-350,00

62.986,40

Titlul - Bunuri si servicii

20

20.359,01

478,07

20.837,08

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

34.547,91

150,00

34.697,91

Titlul - Bunuri si servicii

20

4.937,41

150,00

5.087,41

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

26.042,72

500,00

26.542,72

Titlul - Bunuri si servicii

20

12.233,90

500,00

12.733,90

CAP.67.10 - CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

12.768,20

697,83

13.466,03

Titlul - Cheltuieli de personal

10

8.304,17

601,83

8.906,00

Titlul - Bunuri și servicii

20

4.433,88

96,00

4.529,88

Biblioteca Județeană George Barițiu

99,90

20,00

119,90

Titlul - Bunuri și servicii

20

99,90

20,00

119,90

Muzeul Județean de Istorie

3.249,64

143,25

3.392,89

Titlul - Cheltuieli de personal

10

1.936,80

93,25

2.030,05

Titlul - Bunuri și servicii

20

1.312,84

50,00

1.362,84

Muzeul Casa Mureșenilor

1.295,52

104,12

1.399,64

Titlul - Cheltuieli de personal

10

793,42

91,12

884,54

Titlul - Bunuri si servicii

20

502,10

13,00

515,10

Muzeul de Etnografie

1.854,00

290,68

2.144,68

Titlul - Cheltuieli de personal

10

1.158,50

277,68

1.436,18

Titlul - Bunuri si servicii

20

695,50

13,00

708,50

Muzeul de Arta

1.854,00

45,00

1.899,00

Titlul - Cheltuieli de personal

10

1.158,50

45,00

1.203,50

Centrul Cultural Reduta

2.500,51

94,78

2.595,29

Titlul - Cheltuieli de personal

10

1.341,22

94,78

1.436,00

CAP 68.10 - Asigurări și asistență socială

3.454,25

190,46

3.644,71

1.Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

3.454,25

190,46

3.644,71

Titlul- cheltuieli de personal

10

2.318,25

190,46

2.508,71

DEFICIT

-18.291,37

0,00

-18.291,37

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

14.700,51

552,21

15.252,72

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

14.014,44

552,21

14.566,65

Spitalul Clinic de Județean de Urgență Brașov

7.403,50

552,21

7.955,71

TOTAL CHELTUIELI

17.835,79

552,21

18.388,00

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

Titlul - Cheltuieli de capital

70

17.554,97

552,21

18.107,18

CAP 66.10 SĂNĂTATE

17.430,54

552,21

17.982,75

Titlul - Cheltuieli de capital

70

17.149,72

552,21

17.701,93

Spitalul Clinic de Județean de Urgență Brașov

7.881,50

552,21

8.433,71

Titlul - Cheltuieli de capital

70

7.881,50

552,21

8.433,71

DEFICIT

-3.135,28

0,00

-3.135,28

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

GABRIELA AGAFIȚH^

A

Vizat: Șef Serviciu: Sândor lldiko

Președinte

Adrian Ioan Vestea


Secretar

Mari a Dutnbraveanu

PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL - ANUL 2018

Anexa 3

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 09.08.2018

Valoarea propusă august 2018

Influențe +/-

c.ipit<.iui66£To iad^v.              ;

. ■ 3.000.00

. * Y-fT                            L:'s>z*-Ta^4&?E£^

15.y88,00

18.988,00

3.000,00

A-Obiective în continuare

15.988,00

18988,00

3000,00

1

Proiectare si execuție Reabilitare - Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov (Consolidare si reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov - Corp B)

15.988,00

18988,00

3000,00

5590,36

2038,15

-3552,21

A - Obiective in continuare

2017,36

0,00

-2017,36

1

Reabilitare DJ 132, Rupea -Homorod -Jimbor-lim. județ Harghita km 0+000-18+250

2.017,36

0,00

-2017,36

B- Obiective noi

3330,00

1795,15

-1534,85

2

Modernizare drum inteijudetean DJ 104A, DJ105C si

DJ105P- format din DJ104A km 0+000-45+000, DJ105C km 6+300-3+800, DJ105P km 0+000-3+800

1630,00

130,00

-1500,00

3

Modernizare drum inteijudetean Covasna -Brașov care face legătură între drumul național DN 12 si drumul național DN 13 - format din DJ 131 km 0+000 - 7+856 si DJ 131B 0+000 - 12+978

1700,00

200,00

-1500,00

4

Revizuire PT + execuție lucrări - Reabilitare DJ 132 Rupea -

Homorod - Mercheasa - Jimbor - lim jud Harghita km 0+000-18+250”

0,00

1465,15

1465,15

C - Alte cheltuieli de investiții (total)

243,00

243,00

0,00

1

PT+DDE+DTAC - Reabilitare DJ105 -alunecare de teren pe DJ105, km 9+400

143,00

148,00

5,00

2

Studiu de coexistență cu LEA pe DJ 108 Hărman - Sânpetru

0,00

15,00

15,00

3

PT+DDE - Amenajare intersecție DJ 112A - DJ 112 - DJ 108, in comuna Harman

50,00

0,00

-50,00

4

Expertiza tehnica + SF + PT + DDE Amenajare intersecție

DJ 112A - DJ 112 -DJ 108 în comuna Hărman

0,00

60,00

60,00

5

Expertiza tehnica DJ 112D Tarlungeni - Carpinis - Prejmer -Lunca Câinicului, km 7+218-11+330

50,00

20,00

-30,00

Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare

întocmit: Bortes DidonaPreședinte Adrian Ioan VeștiSecretar

Maria DunfQ-ăveanu

PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018

Anexa 4

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 09.08.2018

Valoarea propusă august 2018

Influente

+/-

552,21

552,21

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

0,00

552,21

552,21

1

Echipament de încălzire și preparare apă caldă inclusiv instalare și montaj pentru Staționar Mârzescu corp vechi - 1 buc.

0,00

233,11

233,11

2

Echipament de încălzire și preparare apă caldă inclusiv instalare și montaj pentru Staționar Mârzescu corp nou - 1 buc.

0,00

319,10

319,10

9,00

0,00

UNITATEA DEASISTENȚĂMEDICO-SOCIALĂ ' fĂMBETRU?'

9,00

9,00

0,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

9,00

9,00

0,00

1

Mașină de gătit cu placa radiantă

9,00

0,00

-9,00

2

Mașină de gătit fără cuptor

0,00

9,00

9,00

Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare

Andreea Rădulea


întocmit: Bortes Didona