Hotărârea nr. 25/2018

Hotărârea nr.25 – neexercitarea de către Judeţul Braşov a dreptului de preemţiune pentru achiziţionarea apartamentului nr. 6, situat în imobilul, clasat ca monument istoric, grupa B, situat în municipiul Braşov, str. Nicolae Bălcescu, nr.15, înscris în C.F. nr. 129152-C1-U6 Braşov, nr. cadastral 5344/6

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office@iudbrasov.ro

Website: wwN.judbrasov.roCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.25

din data de 30.01.2018

- privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 6, situat în imobilul, clasat ca monument istoric, grupa B, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu, nr.15, înscris în C.F. nr. 129152-C1-U6 Brașov, nr. cadastral 5344/6

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 30 ianuarie 2018;

Analizând referatul înregistrat sub nr. Ad. 817/22.01.2018, precum și expunerea de motive nr. 817/22.01.2018, întocmite de către Direcția Juridică Relații cu Publicul - Compartimentul Patrimoniu, privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune privind achiziționarea apartamentului nr. 6, situat în imobilul, clasat ca monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu, nr.15, înscris în C.F. nr. 129152-C1-U6 Brașov, nr. cadastral 5344/6;

Luând în considerare cererea, înregistrată sub nr. 817/17.01.20187 a doamnei Vasiliu Denisa, prin care își exprimă intenția de vânzare a apartamentului nr. 6 din imobilul descris, la prețul de vânzare de 61.000 euro, precum și adresa nr.9/09.01.2018 a Direcției Județene pentru Cultură Brașov privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către statul român pentru imobilul din municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu, nr.15, apart. 6, casă monument istoric, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11317, poz.150, datare sec.XIX;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4) (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.91 alin. 1 lit.(c) coroborat cu art.l 15 alin.l lit.(c), alin.4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.l03, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 6, din imobilul clasat ca monument istoric, grupa B, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 150, având cod LMI 2015 BV-II-m-B-11317, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu, nr.15, înscris în C.F. nr. 129152-C1-U6 Brașov, nr. cadastral 5344/6.

Art2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică Relații cu Publicul - Compartimentul Patrimoniu.


Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu