Hotărârea nr. 249/2018

Hotărârea nr. 249 – privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30 august 2018

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 249

din data de 30.08.2018

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30 august 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 august

2018;

Analizând Dispoziția nr. 735/24.08.2018, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 30 august 2018, ora 1200, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A.

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de introducere a unui număr de 8 puncte la punctul nr. 26 -„ Diverse”, al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, din data de 30 august 2018.

Art. 2. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30 august 2018, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 735/24.08.2018, cu propunerile formulate.


Contrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuConsiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 Office @j udbrasov.ro, www.jud brasov. ro


România


PREȘEDINTE

Cod: F-05

DISPOZIȚIA NR.735

din data de 24.08.2018

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 30 august 2018 ora 1200, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 94 alin. (1) și (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

DISPUNE:

Artunic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de 30 august 2018, ora 1200, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 18 iulie 2018.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26 iulie 2018.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 09 august 2018.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2018.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport

S.C. BOGTRANS TOUR S.R.L. pe un traseu.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. MECENA S.R.L. pe un traseu.

 • 8.  Proiect de hotărâre atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. CRISTI ROTRANS S.R.L. pe unele trasee.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

 • 10.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen precum și aprobarea componenței comisiei de examen pentru proba scrisă și proba practică/clinică și comisia pentru proba interviu pentru ocuparea funcției vacante de conducere de Șef Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

 • 12. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției de conducere vacante de Șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea raționalizării numărului de paturi de spitalizare continuă și trecerea unor servicii de specialitate în regim ambulatoriu, în vederea depunerii proiectului: "Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență” Brașov.

 • 17. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 18. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov.

 • 19.  Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Constantin Lacea nr. 32.

 • 20. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.7 situat în imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului, nr.28.

 • 21. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.12, parte din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Mureșenilor, nr. 9.

 • 22.  Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: Reabilitare - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (Consolidare și reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov -corp B).

 • 23. Proiect de hotărâre privind avizarea închirierii prin scoatere la licitație publică a unor spații aflate în imobilul Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr.I.A. Sbârcea” Brașov.

 • 24. Proiect de hotărâre privind prelungirea dreptului de administrare pe o perioadă de 15 ani în favoarea DGASPC Brașov, a terenului în suprafață de 89398 mp, situat în municipiul Săcele, zona Brădet, aflat în domeniul public al Județului Brașov.

 • 25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.235/2018 adoptată de Consiliul Județean Brașov.

 • 26. Diverse.

  PREȘEDINTE Adriankrmn VeșteaVizat pentru legalitate, SECRETAR Maria Dunvnnăveanu

iveanu


Propuneri pentru a fi introduse la, punctul Diverse, pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30.08.2018

 • 1. Proiect de hotărâre privind abrogarea unor poziții din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, cu modificările și completările ulterioare.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii terenului (tronson de drum județean DJ 104D) de 13.710 mp, înscris în CF nr. 106000 Făgăraș, situat în municipiul Făgăraș, din domeniul public al U.A.T. județul Brașov în domeniul public al U.A.T. municipiul Făgăraș.

 • 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 157/2018 privind repartizarea sumei de 1.000.000 lei, pentru acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Brașov.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de frecvență pentru cursurile organizate de Centrul Cultural Reduta în anul școlar 2018-2019.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 418/21.12.12015 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu -Satu Nou - Dumbrăvița - Vlădeni, km. 2+775-14+425”.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „îmbunătățirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin achiziționarea de dotări”, a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea acordului de parteneriat între Județul Brașov - lider de proiect și Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în vederea implementării în comun a proiectului.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „îmbunătățirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin achiziționarea de dotări”.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie hibrid, prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze ca efect de seră în transporturi, necesar reînnoirii parcului auto al Consiliului Județean Brașov.

 • 9. Informare privind măsuri stabilite prin Decizia Camerei de Conturi Brașov nr.21/09.08.2018.

 • 10. Informare privind stadiul îndeplinirii măsurilor dispuse de Camera de Conturi Brașov prin Deciziile nr. 43/2013, nr.34/2015, nr. 66/2014, nr. 62/2015, nr. 39/2016 și 23/2017.