Hotărârea nr. 248/2018

Hotărârea nr.248 – privind repartizarea sumei de 665.830,00 lei, pentru plata cotizaţiilor către asociaţiile în care UAT-Judeţul Braşov este membru

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.248

din data de 09.08.2018

- privind repartizarea sumei de 665.830,00 lei, pentru plata cotizațiilor către asociațiile în care UAT-Județul Brașov este membru

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 09.08.2018

Analizând raportul înregistrat cu nr. 12640/02.08.2018 și expunerea de motive inregistrată cu nr. 12641/02.08.2018 întocmite de către Direcția Management Proiecte prin care se propune aprobarea repartizării sumei de 665.830,00 lei, alocată în bugetul județului Brașov, prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.217/26.07.2018 - Anexa 1, pentru plata cotizațiilor către asociațiile în care UAT-Județul Brașov este membru;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.57/14.02.2018 privind aprobarea repartizării sumelor propuse a fi alocate pentru plata cotizațiilor pentru asociațiile și fundațiile în care UAT- Județul Brașov este membru, pe anul 2018;

Având în vedere prevederile art.46 alin. 1 lit.a din OGR nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 14, alin. (5), art. 20 și art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 12, art. 91 alin. (1), lit. “e” și alin. (6), lit. “c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă repartizarea, sumei de 665.830,00 lei, din bugetul local de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2018, rectificat, pentru plata cotizațiilor către asociațiile în care UAT-Județul Brașov este membru, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR

Maria Dumbrăveanu

Președinte, Adrian-Ioan Vestea
Secretar,

Maria DumbrăveanuAnexa


Situația necesarului de repartizat pentru plata cotizațiilor pe anul 2018 pentru asociațiile în care Județul Brașov are calitatea de membru

9                     9

- ÎN LEI -

Nr. Crt.

Denumirea asociației

Obligații de plată pentru 2018 + restante

Alocat în buget pentru 2018

Suma propusă la rectificare

TOTAL alocat in buget pt 2018 + propunere la rectificare

1.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov

Restante: 2016 72.571,00 2017 72.587,00

84.779,00

0

84.779,00

Nr. Crt.

Denumirea asociației

Obligații de plată pentru 2018 + restante

Alocat în buget pentru 2018

Suma propusă la rectificare

TOTAL alocat in buget pt 2018 + propunere la rectificare

2.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Sibiu

6.000,00

3.000,00

0

3.000,00

n

3.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Transilvaniei

20.000,00

0

0

0

4.

ADI ISO MEDIU

2018: 30.000,00

Restante:

  • 2014

99.313,50 lei

  • 2015

137.304,25 lei

145.508,87

121.108,88

266.617,75

5.

ADDJB- Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov

768.903,80

490.308,35

278.595,45

768.903,80

Nr.

Crt.

Denumirea asociației

Obligații de plată pentru 2018 + restante

Alocat în buget pentru 2018

Suma propusă la rectificare

TOTAL alocat in buget pt 2018 + propunere la rectificare

6.

Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă

25.000,00

12.500,00

0

12.500,00

7.

Asoc. Microregiunea Munții Bucegi

28.800,00

0

0

0

8.

ADR7 - Agenția pentru Dezvoltare Regională CENTRU

878.747,00

545.229,95

113.828,05

659.058,00

9.

ASCRET - Asociația

Clusterului Regional Electronic

9.500,00

4.750,00

0

4.750,00

10.

ANATOP - Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică

5.000,00

2.500,00

0

2.500,00

11.

Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea

2018:150.000,00

Restante:

2015:125.000,00 lei

75.000,00

-75.000,00

0

Nr. Crt.

Denumirea asociației

Obligații de plată pentru 2018 + restante

Alocat în buget pentru 2018

Suma propusă la rectificare

TOTAL alocat in buget pt 2018 + propunere la rectificare

Turismului din județul Brașov

2016:150.000,00 lei

2017:150.000,00 lei

12.

ARE - Adunarea Regiunilor Europene

21.520,00

21.520,00

0

21.520,00

13.

Asociația Valea

Zimbrilor

150.000,00

75.000,00

75.000,00

150.000,00

14.

Club Sportiv Țara Bârsei 2011

823.825,50

411.912,75

152.721,82

564.634,57

15.

GALATBN - Asociația Transilvană Brașov Nord

35.691,00

17.845,50

0

17.845,50

16.

GALVS - Asociația Microregiunea GAL Valea Sâmbetei

16.536,00

8.268,00

0

8.268,00

Nr. Crt.

Denumirea asociației

Obligații de plată pentru 2018 + restante

Alocat în buget pentru 2018

Suma propusă la rectificare

TOTAL alocat in buget pt 2018 + propunere la rectificare

17.

GALADDCC-Asociația de Dezvoltare Durabila Curbura Carpatilor

2018:1.000,00

Restante:

2017: 650,00 (taxa înscriere)

2.074,20

-424,20

1.650,00

18.

GALRSTF - Asociația GAL Răsăritul Tarii Fagarasului

15.281,00

7.640,50

0

7.640,50

Total: 3.793.230,05

Din care restante:

807.425,75

Total:

1.907.837,12

Total:

665.830,00

Total:

2.573.667,12

TOTAL (de alocat la rectificare): 665.830,00 leiȘef serviciu,  PrahfiLveanu Daniela