Hotărârea nr. 247/2018

Hotărârea nr.247 – privind aprobarea proiectului ”Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Brașov”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro
ROMÂNIA


1918-2018 I SAR3ÂTOP M ÎMPREUNA


Cod: F-16


HOTĂRÂREA nr.247

din data de 9.08.2018

- privind aprobarea proiectului "Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Brașov”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 9 august 2018;

Analizând referatul și expunerea de motive înregistrate cu nr. 13001/08.08.2018 întocmite de Direcția de Sănătate și Asistență Medicală - Compartimentul Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea proiectului "Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Brașov”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat;

Ținând cont de discuțiile și propunerile formulate în plenul Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale Prioritate de investiții 8.1— Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând astfel inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități. Operațiunea 8.1.A- Ambulatorii;

Văzând Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2018/8/8.1/1/8.l.A/7 regiuni — Nefinalizate, celor 7 regiuni de dezvoltare ale României Nord Vest, Nord Est, Vest, Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est și Centru, cod apel POR 420/8;

Luând ân considerare adresa Ministerului Sănătății nr. 5954/29.05.2018 privind lansarea unor apeluri dedicate Ministerului Sănătății, în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale, pentru finanțarea unor investiții derulate în perioada 2014-2017 sau aflate în desfășurare la nivelul acestor instituții, precum și adresa Ministerului Sănătății nr. 1090/25.06.2018 privind proiectele retrospective finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente 2014-2020 proiecte nefinalizate POR — Operațiunea 8.1.A Ambulatorii și Operațiunea 8.2.B Unități de primiri urgențe;

Având în vedere dispozițiile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 91, alin. (1) lit. ”d” și lit. „e” și alin. (5), lit. „a”, pct. 3, precum și alin. (6), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă realizarea proiectului "Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Brașov”, în vederea finanțării în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritate de investiții 8.1— Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la toate tipurile de servicii, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Apeluri pentru proiecte nefinalizate, Operațiunea 8.1.A- Ambulatorii. POR/2018/8/8.1/1/8. l.A/7 regiuni — Nefinalizate.

Art.2. - Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Ministerul Sanatatii — lider de parteneriat și U.A.T. Județul Brașov, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Spitalul Clinic de Obstetrică -Ginecologie „Dr.Ioan A. Sbârcea”, Spitalul Municipal Codlea, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, U.A.T. Municipiul Făgăraș, Spitalul Municipal Săcele, U.A.T. Municipiul Săcele, U.A.T. Municipiul Codlea, Spitalul Clinic de Pneumofîtiziologie Brașov, Spitalul Municipal “ dr. Aurel Tulbure” Făgăraș în vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului de Parteneriat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea să semneze în numele și pentru U.A.T. - Județul Brașov, acordul de parteneriat între Ministerul Sănătății — lider de parteneriat, U.A.T Județul Brașov, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Spitalul Clinic de Obstetrică -Ginecologie „Dr.Ioan A. Sbârcea”, Spitalul Municipal Codlea, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, U.A.T. Municipiul Făgăraș, Spitalul Municipal Săcele, U.A.T. Municipiul Săcele, U.A.T. Municipiul Codlea, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, Spitalul Municipal “ dr. Aurel Tulbure” Făgăraș.

Art.4. - Se aprobă valoarea totală a proiectului “Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Brașov”, în cuantum de 5.212.543,45 lei (inclusiv T.V.A.).

Art.5. - Se aprobă contribuția proprie în proiect de 0 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.191,00 lei, reprezentând cofmanțarea proiectului “Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Brașov”.

Art.6. - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populația județului Brașov”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetele proprii ale membrilor parteneriatului: Ministerul Sănătății — lider de parteneriat și U.A.T. Județul Brașov, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Spitalul Clinic de Obstetrică -Ginecologie „Dr.Ioan A. Sbârcea”, Spitalul Municipal Codlea, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, U.A.T. Municipiul Făgăraș, Spitalul Municipal Săcele, U.A.T. Municipiul Săcele, U.A.T. Municipiul Codlea, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, Spitalul Municipal “dr. Aurel Tulbure” Făgăraș.

Art.7. - Se aprobă asigurarea din bugetul local al Județului Brașov a tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului, în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.8. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Art.3. - Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea să semneze în numele și pentru U.A.T. - Județul Brașov, acordul de parteneriat între Ministerul Sănătății — lider de parteneriat, U.A.T Județul Brașov, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Spitalul Clinic de Obstetrică -Ginecologie „Dr.Ioan A. Sbârcea”, Spitalul Municipal Codlea, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, U.A.T. Municipiul Făgăraș, Spitalul Municipal Săcele, U.A.T. Municipiul Săcele, U.A.T. Municipiul Codlea, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, Spitalul Municipal “ dr. Aurel Tulbure” Făgăraș.

Art.4. - Se aprobă valoarea totală a proiectului “Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Brașov”, în cuantum de 5.212.543,45 lei (inclusiv T.V.A.).

Art.5. - Se aprobă contribuția proprie în proiect de 0 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.191,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Brașov”.

Art.6. - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populația județului Brașov”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetele proprii ale membrilor parteneriatului: Ministerul Sănătății — lider de parteneriat și U.A.T. Județul Brașov, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Spitalul Clinic de Obstetrică -Ginecologie „Dr.Ioan A. Sbârcea”, Spitalul Municipal Codlea, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, U.A.T. Municipiul Făgăraș, Spitalul Municipal Săcele, U.A.T. Municipiul Săcele, U.A.T. Municipiul Codlea, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, Spitalul Municipal “dr. Aurel Tulbure” Făgăraș.

Art.7. - Se aprobă asigurarea din bugetul local al Județului Brașov a tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului, în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.8. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR


Maria DumbrăveanuArt.3. - Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea să semneze în numele și pentru U.A.T. - Județul Brașov, acordul de parteneriat între Ministerul Sănătății — lider de parteneriat, U.A.T Județul Brașov, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Spitalul Clinic de Obstetrică -Ginecologie „Dr.Ioan A. Sbârcea”, Spitalul Municipal Codlea, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, U.A.T. Municipiul Făgăraș, Spitalul Municipal Săcele, U.A.T. Municipiul Săcele, U.A.T. Municipiul Codlea, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, Spitalul Municipal “ dr. Aurel Tulbure” Făgăraș.

Art.4. - Se aprobă valoarea totală a proiectului “Asigurarea accesului Ia servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Brașov”, în cuantum de 5.212.543,45 lei (inclusiv T.V.A.).

Art.5. - Se aprobă contribuția proprie în proiect de 0 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.191,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Brașov”.

Art.6. - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populația județului Brașov”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetele proprii ale membrilor parteneriatului: Ministerul Sănătății — lider de parteneriat și U.A.T. Județul Brașov, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Spitalul Clinic de Obstetrică -Ginecologie „Dr.Ioan A. Sbârcea”, Spitalul Municipal Codlea, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, U.A.T. Municipiul Făgăraș, Spitalul Municipal Săcele, U.A.T. Municipiul Săcele, U.A.T. Municipiul Codlea, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, Spitalul Municipal “dr. Aurel Tulbure” Făgăraș.

Art.7. - Se aprobă asigurarea din bugetul local al Județului Brașov a tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului, în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.8. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETARMaria Dumbrăveanu


Aprobat prin HCJ nr......../.

pentru realizarea proiectului

Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Brașov

Art. 1. Părțile

 • 1. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, cu sediul în Strada Cristian Popișteanu nr.1-3, sector 1, cod 010024, București, codul fiscal 4266456, având calitatea de Lider de parteneriat (Partener 1), reprezentat legal de doamna Sorina PINTEA, în calitate de Ministru al Sănătății:

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată : R014TREZ70020A480101XXXX, deschis la Direcția de Trezorerie a Municipiului București, str. Splaiul Unirii, nr. 6-8, Municipiul București.

 • 2. U.A.T JUDEȚUL BRAȘOV, cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5, codul fiscal 4384150, având calitatea de Partener 2, reprezentat legal de domnul Adrian- Ioan Veștea, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Brașov:

Conturile de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: R081TREZ13121A480101XXXX - Fondul European de Finanțare Regională (FEDR) - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent;

RO28TREZ13121A480102XXXX- - Fondul European de Finanțare Regională (FEDR) - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori;

RO32TREZ1312420220XXXXX - TVA - Fondul European de Finanțare Regională (FEDR) -Prefinanțare

RO41TREZ13121A426900XXXX - Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020,

deschise la Trezoreria Municipiului Brașov, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 7, Municipiul Brașov, județul Brașov.

 • 3. SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV, cu sediul în mun. Brașov, str.Calea București nr.25-27, jud. Brașov, codul fiscal 4384117, având calitatea de Partener 3, reprezentat legal de domnul Rusu Bogdan Aurelian, în calitate de director financiar-contabil:

Conturile de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:

R007TREZ1314F480101XXXX - Fondul European de Finanțare Regională (FEDR) - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent;

RO51TREZ13121F480102XXXX - Fondul European de Finanțare Regională (FEDR) - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori;

RO95TREZ13121F480103XXXX - Fondul European de Finanțare Regională (FEDR) -Prefinanțare

deschise la Trezoreria Municipiului Brașov, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 7, Municipiul Brașov, județul Brașov.

 • 4. SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ -GIECOLOGIE „DR.IOAN A.SBÂRCEA” BRAȘOV, cu sediul in Brașov, Strada Gh. Barițiu, Nr. 36, codul fiscal 4443183, având calitatea de Partener 4 , reprezentat legal de doamna Valeria Badea, in calitate de Manager:

Conturile de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:

R007TREZ13121F480101XXXX - Fondul European de Finanțare Regională (FEDR) - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent;

RO51TREZ13121F480102XXXX - Fondul European de Finanțare Regională (FEDR) - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori;

RO95TREZ13121F480103XXXX  - Fondul European de Finanțare Regională (FEDR) -

Prefinanțare

R002TREZ13121F427000XXXX - Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020,

deschise la Trezoreria Municipiului Brașov, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 7, Municipiul Brașov, județul Brașov.

 • 5. SPITALUL MUNICIPAL CODLEA, cu sediul în Codlea, str. 9 Mai nr. 10, jud. Brașov, codul fiscal 4317550, având calitatea de Partener 5, reprezentat legal de doamna Claudia Coste în calitate de manager :

Conturile de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:

RO42TREZ13721F480101XXXX - Fondul European de Finanțare Regională (FEDR) - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent;

RO86TREZ13721F480102XXXX - Fondul European de Finanțare Regională (FEDR) - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori;

RO33TREZ13721F480103XXXX - Fondul European de Finanțare Regională (FEDR) -Prefinanțare

R037TREZ13721F427000XXXX - Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020,

deschise la Trezoreria Municipiului Codlea, Str. Lungă, nr. 108, Municipiul Codlea, județul Brașov.

 • 6. SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII BRAȘOV, cu sediul în Brașov, str. Nicopole, nr. 45, codul fiscal 4317738, având calitatea de Partener 6, reprezentat legal prin doamna Monica Săbăduși în calitate de Manager :

Conturile de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:

R007TREZ13121F480101XXXX - Fondul European de Finanțare Regională (FEDR) - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent;

RO51TREZ13121F480102XXXX - Fondul European de Finanțare Regională (FEDR) - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori;

RO95TREZ13121F480103XXXX - Fondul European de Finanțare Regională (FEDR) -Prefinanțare

R002TREZ13121F427000XXXX- Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020,

deschise la Trezoreria Municipiului Brașov, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 7, Municipiul Brașov, Județul Brașov.

 • 7. UAT MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, cu sediul în Făgăraș, Str. Piața Republicii nr. 3 505200 Făgăraș, România, codul fiscal CIF: 4384419, având calitatea de Partener 7, reprezentat legal prin domnul Gheorghe Sucaciu în calitate de Primar Municipiul Făgăraș:

Conturile de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:

RO63TREZI3221A426900XXXX - Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020.

R006TREZ13221A480101XXXX - Fondul european de Dezvoltare Regională (FEDR) -Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent.

R050TREZ13221A480102XXXX - Fondul european de Dezvoltare Regională (FEDR) -Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori.

RO94TREZ13221A480103XXXX - Fondul european de Dezvoltare Regională (FEDR) -Prefinanțare.

deschise la Trezoreria Municipiului Făgăraș, Bdul Unirii bl 6, Municipiul Făgăraș, Județul Brașov.

 • 8. SPITALUL MUNICIPAL SÂCELE cu sediul în Săcele Str.Oituz nr.54 codul fiscal 4317665, având calitatea de Partener 8, reprezentat legal prin doamna Rodica Pîrvan în calitate de Manager:

Conturile de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:

R020TREZ13621F480101XXXX - Fondul European de Finanțare Regională (FEDR) - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent;

RO64TREZ13621F480102XXXX - Fondul European de Finanțare Regională (FEDR) - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori;

R015TREZ13621F427000XXXX - Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020,

deschise la Trezoreria Municipiului Săcele, Str. Mihai Eminescu, nr. 2, Municipiul Săcele, Județul Brașov

 • 9. UAT MUNICIPIUL SĂCELE, cu sediul în Săcele, str. Piața Libertății, nr. 17, codul fiscal 4317649, având calitatea de Partener 9, reprezentat legal prin Popa Virgil în calitate de Primar al Municipiului Săcele, astfel:

Conturile de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:

RO94 TREZ 1362 1A48 0101 XXXX - FEDR - Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent;

RO41 TREZ 1362 1A48 0102 XXXX - FEDR - Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori;

RO54 TREZ 1362 1A42 6900 XXXX - Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020,

deschise la Trezoreria Municipiului Săcele, Str. Mihai Eminescu, nr. 2, Municipiul Săcele, Județul Brașov.

 • 10. U.A.T. MUNICIPIUL CODLEA, cu sediul în str. Lungă, nr. 33, municipiul Codlea, jud. Brașov, cod poștal 505100, telefon 0268251650, fax 0268251809, codul fiscal 4777108, având calitatea de Partener 10, reprezentant legal de domnul Muntean Cătălin George, în calitate de Primar al Municipiului Codlea :

Conturile de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:

RO19TREZ13721A480101XXXX - Fondul European de Finanțare Regională (FEDR) -Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent;

deschis la Trezoreria Municipiului Codlea, Str. Lungă , nr. 108 , Municipiul Codlea, Județul Brașov.

 • 11. SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV, cu sediul în Brașov, str. Aleea Dealul Spirii, nr. 12, codul fiscal 4443175, având calitatea de Partener 11, reprezentat legal prin domnul Dan Moraru în calitate de manager :

Conturile de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: RO02TREZ13121F427000XXXX

R007TREZ13121F480101XXXX- Fondul European de Finanțare Regională (FEDR) -Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent;

RO51TREZ13121F480102XXXX- Fondul European de Finanțare Regională (FEDR) -Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori;

RO95TREZ13121F480103XXXX- Fondul European de Finanțare Regională (FEDR) -Prefinanțare

deschise la Trezoreria Municipiului Brașov, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 7, Municipiul Brașov, județul Brașov.

 • 12. Spitalul Municipal” Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș, cu sediul în mun. Făgăraș, str. Ghioceilor, nr. 1, jud. Brașov, codul fiscal 4384389, având calitatea de Partener 6, reprezentat legal prin doamna Persida Florentina Țimboiu, în calitate de manager:

Conturile de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:

RO29TREZ13221F480101XXXX - Fondul European de Finanțare Regională (FEDR) -Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent;

RO73TREZ13221F480102XXXX - Fondul European de Finanțare Regională (FEDR) -Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori;

R020TREZ13221F480103XXXX - Fondul European de Finanțare Regională (FEDR) -Prefinanțare

R024TREZ13221F427000XXXX - Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020,

deschise la Trezoreria Municipiului Făgăraș, Bdul Unirii bl 6,Nr.6,etaj 2, Municipiul Făgăraș, Județul Brașov.

Art. 2. Obiectul

1. Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația din Județul Brașov, care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiție 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv specific 8.1 - Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate apel de proiecte - POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni - Nefinalizate precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.

 • (2) Prezentul acord se constituie ca anexă a cererii de finanțare.

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

 • (1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:

  ORGANIZAȚIA

  ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ACTIVITĂȚI/SUBACTIVITĂȚI VALORI IN LEI, CU TVA INCLUS

  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII (Partener 1)

  Activitatea de management a proiectului -persoana nominalizata din cadrul Ministerului Sănătății va asigura coordonarea si implementarea proiectului.

  U.A.T JUDEȚUL BRAȘOV

  » (Partener 2)

  UAT Județul Brașov va coordona implementarea proiectului la nivelul județului Brașov menținând legătura cu spitalele implicate în proiect.

  Activitățile în care este implicat sunt -

  A2. Achiziția serviciilor de informare și publicitate necesare proiectului implică asigurarea vizibilității proiecutlui prin asigurarea publicării anunțurilor de demarare și finalizare a proiectului.

  A3. Achiziția serviciilor de consultanță pentru implementare proiectului Detalierea activităților și subactivităților precum și a costurilor implicate este prezentată conform anexei nr. 1

  Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (Partener 3)

  Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (Partener 4) este implicat în următoarele activități

  A2. Achiziția serviciilor de informare și publicitate necesare proiectului care include realizarea și amplasarea unui panou temporar cu informații privind obiectivul investiției și sursa de finanțare și o placă permanentă cu informații despre investiția realizată, precum și etichetele autocolante pentru dotările achiziționate prin proiect pentru spital, în conformitate cu Manualul de Indentitate Vizuală

  A4.125244_BV_SCJUBV_AMB_Decontarea cheltuielilor realizate de Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

  Detalierea activităților și subactivităților precum și a costurilor implicate este prezentată conform anexei nr. 2.

  SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ -GINECOLOGIE „Dr.Ioan A.Sbârcea” (Partener 4)

  Spitalul Clinic de Obstretică-Cinecologie „Dr.Ioan A.Sbârcea” este implicat în următoarele activități

  Al. Desfășurarea Managementului de Proiect

  A 2 de informare și publicitate - care include realizarea și amplasarea unui panou temporar cu informații privind obiectivul investiției și sursa de finanțare și o placă permanentă cu informații despre investiția realizată, precum și etichetele autocolante pentru dotările achiziționate prin proiect pentru spital, în conformitate cu Manualul de Indentitate Vizuală .

  A5.125244_BV_SCOGBV_AMB_Decontarea cheltuielilor realizate de Spitalul Clinic de Obstretică-Ginecologie „Dr.Ioan A.Sbârcea Detalierea activităților și subactivităților precum și a costurilor implicate este prezentată conform anexei nr. 3.

  SPITALUL MUNICIPAL CODLEA (Partener 5)

  Spitalul Municipal Codlea este implicat în următoarele activități

  Al. Desfășurarea Managementului de Proiect

  A 2 de informare și publicitate - care include realizarea și amplasarea unui panou temporar cu informații privind obiectivul investiției și sursa de finanțare și o placă permanentă cu informații despre investiția realizată, precum și etichetele autocolante pentru dotările achiziționate prin proiect pentru spital, în conformitate cu Manualul de Indentitate Vizuală .

  A7.125244_BV_SMC_AMB_Decontarea cheltuielilor realizate de Spitalul Municipal Codlea

  Detalierea activităților și subactivităților precum și a costurilor implicate este prezentată conform anexei nr. 4.

  SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII BRAȘOV (Partener 6)

  Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov este implicat în următoarele activități

  A 2 de informare și publicitate - care include realizarea și amplasarea unui panou temporar cu informații privind obiectivul investiției și sursa de finanțare și o placă permanentă cu informații despre investiția realizată, precum și etichetele autocolante pentru dotările achiziționate prin proiect pentru spital, în conformitate cu Manualul de Indentitate Vizuală .

  A8.125244_BV SCUCBV AMB Decontarea cheltuielilor realizate de SPITAL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII BRAȘOV achiziționate pentru dotarea Ambulatoriului și a secțiilor / departamentelor ce deservesc activitatea din Ambulatoriu

  Detalierea activităților și subactivităților precum și a costurilor implicate este prezentată conform anexei nr. 5.

  UAT Municipiul Făgăraș (Partener 7)

  UAT Municipiul Făgăraș este implicat în următoarele activități A6.125244_BV_UATFAG_UPU_ Decontarea cheltuielilor realizate de UAT Municipiul Fagaras

  Detalierea activităților și subactivităților precum și a costurilor implicate este prezentată conform anexei nr. 6

  SPITALUL MUNICIPAL SĂCELE (Partener 8)

  Spitalul Municipal Săcele este implicat în următoarele activități

  Al. Desfășurarea Managementului de Proiect

  A 2 de informare și publicitate - care include realizarea și amplasarea unui panou temporar cu informații privind obiectivul investiției și sursa de finanțare și o placă permanentă cu informații despre investiția realizată, precum și etichetele autocolante pentru dotările achiziționate prin proiect pentru spital, în conformitate cu Manualul de Indentitate Vizuală .

  A10.125244_BV_SMS_AMB_Decontarea cheltuielilor realizate de Spitalul Municipal Săcele

  Detalierea activităților și subactivităților precum și a costurilor implicate este prezentată conform anexei nr. 7.

  UAT Municipiul SĂCELE (Partener 9)

  UAT Municipiul Săcele este implicat în următoarele activități A11.125244_BV_UATMS_AMB_ Decontarea cheltuielilor realizate de UAT Municipiul Săcele

  Detalierea activităților și subactivităților precum și a costurilor implicate este prezentată conform anexei nr. 8

  U.A.T. MUNICIPIUL CODLEA (Partener 10)

  UAT CODLEA va spriji implentarea proiectului.

  SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV (Partener 11)

  Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov este implicat în următoarele activități

  A 2 de informare și publicitate - care include realizarea și amplasarea unui panou temporar cu informații privind obiectivul investiției și sursa de finanțare și o placă permanentă cu informații despre investiția realizată, precum și etichetele autocolante pentru dotările achiziționate prin proiect pentru spital, în conformitate cu Manualul de Indentitate Vizuală .

  A9.125244_BV_SCPBV_AMB_Decontarea cheltuielilor realizate de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov achiziționate pentru dotarea Ambulatoriului și a secțiilor / departamentelor ce deservesc activitatea din Ambulatoriu

  Detalierea activităților și subactivităților precum și a costurilor implicate este prezentată conform anexei nr. 9.

  SPITALUL MUNICIPAL DR AUREL TULBERE FAGARAS

  Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure Făgăraș este implicat în următoarele activități

  A 2 de informare și publicitate - care include realizarea și amplasarea unui panou temporar cu informații privind obiectivul investiției și sursa de finanțare și o placă permanentă cu informații despre investiția realizată, precum și etichetele autocolante pentru dotările achiziționate prin proiect pentru spital, în conformitate cu Manualul de Indentitate Vizuală .

  A.12 125244 BV SMATF AMB Decontarea cheltuielilor realizate de SPITALUL MUNICIPAL DR. AUREL TULBURE FAGARAS achiziționate pentru dotarea Ambulatoriului și a secțiilor / departamentelor ce deservesc activitatea din Ambulatoriu

  Detalierea activităților și subactivităților precum și a costurilor implicate este prezentată conform anexei nr. 10.

Valoare totală proiect 5.212.543,45 lei, inclusiv TVA.

(2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %)

Valoarea contribuție i la total cheltuieli eligibile nefinalizat e (în Iei)

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %)

Valoare a contrib uției la valoare a totală a proiectu lui (%)

Nr. Și data Hotărârii de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, semnată de ordonatorul de credite al fiecărui partener

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII (Partener 1)

0,00 Iei și

0,00 %

0,00 %

U.A.T JUDEȚUL BRAȘOV (Partener 2)

1.191,00 lei

și 1,14 %

0,02 %

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV (Partener 3)

11.60734 lei          și

11,13%

0,22%

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE „Dr.Ioan A.Sbârcea” (Partener 4)

24.864,7 lei și 23,85%

0,48%

SPITALUL MUNICIPAL CODLEA (Partener 5)

5.359,65 lei și 5,14%

0,10%

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII BRAȘOV (Partener 6)

641,02 Lei și 0,61%

0,01%

UAT MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ (Partener 7)

8.291,48 lei și 7,95%

0,16%

SPITALUL MUNICIPAL SĂCELE (Partener 8)

30.788,72 lei          și

29,53%

13.000

0,59%

U.A.T MUNICIPIUL SĂCELE (Partener 9)

13.391,48 lei          și

12,85%

2.099,85

0,26%

U.A.T. MUNICIPIUL CODLEA (Partener 10)

0,00 lei și

0,00 %

0,00 lei

0,00 %

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV (Partener 11)

3.628,13 si

3,48%

0,07 %

SPITALUL MUNICIPAL” Aurel Tulbure” FĂGĂRAȘ (Partener 12)

4.487,41 si 4,30%

0,09%

(3) Plățile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.

 • a) Pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteneriat și toate documentele justificative, inclusiv dosarul achizițiilor publice derulate de aceștia, dacă este cazul, pentru procedurile în derulare la momentul depunerii cererii de finanțare;

 • b) Liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de rambursare/plată către OI/autoritatea de management, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat.

 • c) Liderul de parteneriat și partenerii - instituții publice își cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament și creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare , aferente achizițiilor pentru care încă nu a fost făcută plata.

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 5. Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat (Partenerului 1)

A. Drepturile liderului de parteneriat

 • (1) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție.

 • B. Obligațiile liderului de parteneriat

 • (1) Liderul de parteneriat va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • (2) Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

 • (4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către OI/autoritatea de management a cererilor de rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.

 • (5) Liderul de parteneriat are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original, cu excepția dosarelor de achiziție anterior încărcate în MySmis, precum și copii electronice ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

 • (6) în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

 • (7) în cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul, urmând ca acesta să formulize acțiune în regres, conform prevederilor art. 1384-1386 Cod Civil, împotriva celui din culpa căruia s-a creat.

 • (8) în cazul rezilierii/revocării contractului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

 • (9) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerilor

A. Drepturile Partenerilor 2,3, 4, ...12

Cheltuielile angajate de Partenerii 2,3, 4, ...12, sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat, corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obținute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • (1) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (2) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR.

B. Obligațiile Partenerilor 2,3,4, ...12

Partenerii au obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării și publicității în implementarea activităților proprii.

 • (1) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentele de plată aferente achizitițiilor efectuate și orice documente necesare, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • (2) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

 • (3) în vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin, anterior, Partenerii au obligația obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea lor.

 • (4) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 • (5) în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare.

 • (6) Partenerii au obligația de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

 • (7) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

 • (8) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta, dacă a fost contractat un astfel de serviciu.

 • (9) Partenerii au obligația de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.

 • (10) în cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde în solidar cu liderul de parteneriat.

 • (11) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

 • (12) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

 • (13) în cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

 • (14) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM.

Art. 7. Achiziții publice

(1) Achizițiile în cadrul proiectului au fost facute/vor fi făcute de membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare la momentul achiziției, a condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 8. Proprietatea

 • (1) Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului construit/modemizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modemizate, acolo unde este cazul, și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale/ de dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

 • (2) în cazul echipamentelor achiziționate de către Ministerul Sănătății și al căror beneficiar este unul dintre parteneri, copii ale documentelor titlurilor de transfer cu valoare vor fi atașate raportului final. Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor, acolo unde este cazul, ce au făcut obiectul finanțărilor nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • (3) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor, acolo unde este cazul, ce au făcut obiectul finanțărilor nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • (4) Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plății finale, cu excepția cazului în care durata de viață normală, așa cum este prevăzută de legislația națională în vigoare, este mai mică. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

Art. 9. Confidențialitate

(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 10 Legea aplicabilă

 • (1) Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

 • (2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

Art. 11 Dispoziții finale

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

întocmit în 13 (treisprezece) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Organizația

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației/instituției

Semnătura

Data și locul semnării

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

(Partener 1)

SORINA PINTEA

Ministru al Sănătății

U.A.T JUDEȚUL BRAȘOV

(Partener 2)

ADRIAN - IO AN VEȘTEA

Președinte C.J.Brașov

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (Partener 3)

RUSU BOGDAN AURELIAN Director Financiar contabil

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE ” dr. I.A.Sbârcea” BRAȘOV (Partener 4)

VALERIA BADEA

Manager

SPITALUL MUNICIPAL CODLEA (Partener 5)

CLAUDIA COSTE

Manager

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII BRAȘOV (Partener 6)

MONICA SĂBĂDUȘI

Manager

U.A.T MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ (Partener 7)

GHEORGHE SUCACIU Primar

SPITALUL MUNICIPAL SĂCELE (Partener 8)

RODICA PÎRVAN Manager

U.A.T MUNICIPIUL SĂCELE (Partener 9)

VIRGIL POPA

Primar

U.A.T MUNICIPIUL CODLEA

(Partener 10)

CĂTĂLIN GEORGE MUNTEANU Primar

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV (Partener 11)

DAN MORARU

Manager

SPITALUL MUNICIPAL DR AUREL TULBURE FAGARAS (PARTENER 12)

PERSIDA FLORENTINA ȚIMBOIU MANAGER

Director executiv, Adelina Văsioiu