Hotărârea nr. 245/2018

Hotărârea nr.245 – privind aprobarea finanțării de către Județul Brașov a Turneului Internațional de Tenis Masculin Selgros Cup organizat de către Federația Română de Tenis în perioada 31 august - 9 septembrie 2018 în Brașov (Baza Sportivă Olimpia) cu suma de 31.155 lei

Consiliul Județean Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.245

din data de 09.08.2018

- privind aprobarea finanțării de către Județul Brașov a Turneului Internațional de Tenis Masculin Selgros Cup organizat de către Federația Română de Tenis în perioada 31 august - 9 septembrie 2018 în Brașov (Baza Sportivă Olimpia) cu suma de 31.155 lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 09.08.2018

Analizând raportul de specialitate nr. 12901/07.08.2018, precum și expunerea de motive nr. 12902/07.08.2018, întocmite de către Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Exteme/Direcția Management Proiecte, privind aprobarea finanțării de către Județul Brașov a Turneului Internațional de Tenis Masculin Selgros Cup organizat de către Federația Română de Tenis în perioada 31 august-9 septembrie 2018 în Brașov (Baza Sportivă Olimpia) cu suma de 31.155 lei;

Luând în considerare adresele Federației Române de Tenis, înregistrate la Consiliul Județean Brașov sub numerele 12673/18.07.2018 și 12849/07.08.2018, prin care se solicită o finanțare de 7000 de euro pentru acoperirea cheltuielilor de organizare a unui turneu internațional masculin, respectiv un deviz estimativ în valoare de 31.155 lei.

Ținând cont de discuțiile și propunerile formulate în plenul Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere prevederile art,18Al, alin.(2), art.69, alin.(l) din Legea nr.69/28.04.2000 a educației și sportului republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.12 și 13 din H.G. nr. 1447/28.11.2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare, art.91, alin.(l), lit.d și alin.(5), pct.6 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă finanțarea de către Județul Brașov a Turneului Internațional de Tenis Masculin Selgros Cup Brașov, organizat de către Federația Română de Tenis în perioada 31 august - 9 septembrie 2018 în Brașov (Baza Sportivă Olimpia) cu suma de 31.155 lei.

Art.2, - Sursa de finanțare se va asigura din economiile realizate la capitolul 68+02 Asigurări și asistență social, la programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor de asistență social pentru anul 2018 din bugetul propriu al județului Brașov pe anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.48/14.02.2018.