Hotărârea nr. 244/2018

Hotărârea nr.244 – privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul bugetului Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017

Consiliul Județean Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.244

din data de 09.08.2018

- privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul bugetului Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 09 august 2018;

Analizând Expunerea de motive nr.12922/08.08.2018 și Raportul de specialitate nr. 12984/08.08.2018, întocmite de către Direcția Economică/Serviciul Buget, prin care se propune spre aprobare, utilizarea unor sume, din excedentul bugetului Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017;

Ținând cont de Hotărârile Consiliului Județean nr.10 din data de 30.01.2018, nr. 49 din data de 14.02.2018, nr. 123 din data de 26.05.2018, nr. 156 din data de 30.05.2018, nr. 201 din data de 28.06.2018 și nr. 218 din data de 26.07.2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului financiar aferent anului 2017;

Având în vedere prevederile art.58, alin.(l), lit.a din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art.3 din O.U.G. nr.l 1/01.03.2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art.63 din Legea nr. 273/2006, art.2, alin (4) din H.G. nr. 459/05.05.2010;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă utilizarea sumei de 860.000 lei din excedentul bugetului Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare în anul 2018, destinată finanțării cheltuielilor de personal aferente medicilor, asistenților medicali de la Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov prin Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.