Hotărârea nr. 243/2018

Hotărârea nr.243 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2018

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR.243

din data de 09.08.2018

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 09.08.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate nr. 12922/08.08.2018 întocmite de către Direcția Economică prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018, precum și nota nr.Ad. 12922/2018 întocmită de Direcția Economică;

Având în vedere dispozițiile HGR nr.563/24.07.2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale, art.3 din OUG nr.l 1/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, art.19 alin.(2) și art.58 alin (1) lit.a din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018,

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, - Se aprobă utilizarea sumei de 2.714 mii lei conform Programului de refacere a infrastructurii Județului Brașov în baza HGR nr.563/24.07.2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă rectificarea programului de investiții cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020 (titlul 58), pe anul 2018, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR


_Maria Dumbrăveanu

fANEXA nr. 1

A) Secțiunea de funcționare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

254.950,68

862,81

255.813,49

Varsaminte din SF pentru finanțarea SD

37.02.03

-254,69

-962,44

-1.217,13

Subvenții primite din Fondul de Intervenții

42.02.28

0,00

2.714,00

2.714,00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea unit, de asistenta medico-sociala

42,02,35

2.129,00

-888,75

1.240,25

TOTAL CHELTUIELI

262.750,68

1.722,81

264.473,49

Titlul - Bunuri și servicii

20

36.775,04

1.754,00

38.529,04

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

23.753,57

0,00

23.753,57

Titlul- Alte cheltuieli

59

18.630,80

-31,19

18.599,61

CAP. 66.02 - SĂNĂTATE

6.622,90

0,00

6.622,90

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice, din care pentru:

51

6.622,90

0,00

6.622,90

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru -

2.129,00

0,00

2.129,00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru -Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea unit, de asistenta medico-sociala

2.129,00

-888,75

1.240,25

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru cheltuielilor de personal aferente medicilor, asistenților medicali

0,00

860,00

860,00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru -din veniturile CJBV ptr. cheltuielilor cu medicamente și materiale sanitare”

0,00

28,75

28,75

Cap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

144.534,28

-31,19

144.503,09

Titlul- Alte cheltuieli

59

828,29

-31,19

797,10

Județul Brașov

3.722,02

-31,19

3.690,83

Titlul- Alte cheltuieli

59

537,40

-31,19

506,21

CAP.74.02 PROTECȚIA MEDIULUI

291,30

0,00

291,30

Titlul - Bunuri și servicii

20

291,30

0,00

291,30

Cap. 74.02.03 -Reducerea și controlul poluării

20

1,50

47,60

49,10

Cap. 74.02.05.02 - Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

20

289,80

-47,60

242,20

CAP.84.02 -TRANSPORTURI

28.129,00

1.754,00

29.883,00

Titlul - Bunuri și servicii

20

10.850,00

1.754,00

12.604,00

DRUMURI Șl PODURI (84.03.01)

18.031,90

1.754,00

19.785,90

Titlul - Bunuri și servicii

20

10.450,00

1.754,00

12.204,00

DEFICIT

-7.800,00

-860,00

-8.660,00

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

27.926,64

1.082,17

29.008,81

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

254,69

962,44

1.217,13

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020****)

42,02,69

3.580,86

15,88

3.596,74

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48,02

23.909,56

103,85

24.013,41

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

48,02,01

23.580,61

103,85

23.684,46

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48,02,01,01

23.580,61

103,85

23.684,46

TOTAL CHELTUIELI

169.825,61

1.082,17

170.907,78

Titlul - Cheltuieli de capital

70

122.790,02

960,00

123.750,02

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

30.360,55

122,17

30.482,72

CAP.84.02 -TRANSPORTURI

119.363,76

960,00

120.323,76

Titlul - Cheltuieli de capital

70

94.047,86

960,00

95.007,86

84.03.01- Drumuri si poduri

46.178,36

960,00

47.138,36

Titlul - Cheltuieli de capital

70

20.862,46

960,00

21.822,46

CAP. 87.02 -Alte acțiuni economice -Turism

47,12

122,17

169,29

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

387,00

122,17

509,17

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională(FEDR)

58,01

0,00

122,17

122,17

Finanțarea națională

58.01.01

0,00

15,88

15,88

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

0,00

103,85

103,85

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

0,00

2,44

2,44

DEFICIT

-141.898,97

0,00

-141.898,97

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, A GABRIELA AGAFITEI

Vizat: Șef Serviciu: Sândor lldiko

Anexa 2


SECRETAR,Maria Dumbrăveanu


PROGRAMUL DE REFACERE A INFRASTRUCTURII JUDEȚULUI BRAȘOV conform HG 563/25.07.2018-privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale


mii lei

Nr. crt.

Obiectiv

Suma alocată

TOTAL GENERAL, DIN CARE:

2.714,00

1

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1754

1.

Refacere DJ104K- zona km 1-2 distrusă fundația drumului și asfaltul, acostamente, șanțuri pe o lungime de 0,600 km

120

2.

Refacere DJ 110 km 0+000 - 4,500 - spălări platformă drum și spălări covor asfaltic cu decopertare pe alocuri

50

3.

Refacere DJ 103A km 16,000 - 28,000 - inundare, acumulare de apă, scurgeri de pe versanți

324

4.

Refacere pod DJ 103A km 13,000-deteriorare infrastructură pod și rampe de acces

950

5.

Refacere pod DJ 103A km 18,000 - deteriorare infrastructură pod și rampe de acces

35

6.

Refacere podețe DJ 103A, km 16,000-28,000-deteriorare infrastructură podețe și rampe de acces, colmatare și fisuri - 5 podețe

275

II

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

960

1

Refacere pod DJ 103A km 16,000-deteriorare infrastructură pod și rampe de acces PT + execuție

960Secretar


Maria Dumbrăveanu


PROGRAM DE INVESTIȚII cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile ( FEN ) aferent cadrului financiar 2014 - 2020 (titlul 58) pe ANUL 2018

Anexa 3

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 28.06.2018

Valoarea propusă iulie 2018

Influențe +/-

Capitolul 87 TOTAL , .

0,00

122,17

122,17

CJBRAȘOV

0,00

122,17

122,17

B-Obiective noi

0,00

122,17

122,17

1

Thematic Trail Trigger - Three T (Inițierea unor trasee tematice Trei T) cod PGI05391

0,00

122,17

122,17

Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare

Andreea Rădulea

întocmit: Bortes Didona


Secretar

Maria Dumbrăveanu

PROGRAM DE INVESTIȚII cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile ( FEN ) aferent cadrului financiar 2014 - 2020 (titlul 58) pe ANUL 2018

Anexa 3

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 28.06.2018

Valoarea propusă iulie 2018

Influențe +/-

Capitolul 87 TOTAL

0,00

122,17

122,17

CJBRAȘOV

0,00

122,17

122,17

B-Obiective noi

0,00

122,17

122,17

1

Thematic Trail Trigger - Three T (Inițierea unor trasee tematice Trei T) cod PGI05391

0,00

122,17

122,17

Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare

Andreea Rădulea


întocmit: Bortes Didona