Hotărârea nr. 242/2018

Hotărârea nr.242 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 9 august 2018

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 242

din data de 9.08.2018

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 9 august 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 9 august 2018;

Analizând Dispoziția nr. 700/08.08.2018, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință de îndată la data de 9 august 2018, ora IO00, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. unic. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 9 august 2018, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 700/08.08.2018.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu
Consiliul Județean Brașov f


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon; + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roRomânia


-3':« •SAlMiATCS*’


PREȘEDINTE

Cod: F-05


DISPOZIȚIA NR.700

din data de 08.08.2018

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință de îndată la data de 09 august 2018 ora IO00, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 94 alin. (4) și art. 106 din Legea administrației publice locale

nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

DISPUNE:

Artunic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință de îndată la data de 09 august 2018, ora IO00, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov.

  • 2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar, al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017.

  • 3. Proiect de hotărâre aprobarea finanțării de către Județul Brașov a Turneului Internațional de Tenis Masculin Selgros Cup organizat de către Federația Română de Tenis în perioada 31 august - 9 septembrie 2018 în Brașov (Baza Sportivă Olimpia) cu suma de 31.035 lei.

  • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "îmbunătățirea accesului populației din Județul Brașov la servicii medicale de urgență", a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat.

  • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Brașov”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat.

  • 6. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei de 665.830,00 lei alocată în bugetul Consiliului Județean Brașov, în vederea plății cotizațiilor către asociațiile în care Județul Brașov este membru.

    PREȘEDINTE Adrian-Ioan Vește;Vizat pentru legalitate, SECRETAR Maria Dumbrăveanu