Hotărârea nr. 241/2018

Hotărârea nr.241 – aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 426/29.09.2017 modificată prin Hotărârea Consiliului judeţean Braşov nr. 563/15.12.2017, privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidarea, modernizarea şi creşterea eficienţei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov”

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov


B-dui Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

ROMANIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 241

din data de 26.07.2018

- privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 426/29.09.2017 modificată prin Hotărârea Consiliului județean Brașov nr. 563/15.12.2017, privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidarea, modernizarea și creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.07.2018

Analizând referatul și expunerea de motive înregistrate cu nr. 12135/26.07.2018 întocmite de către Cabinet Administrator public, prin care se propune aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 426/29.09.2017 modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 563/15.12.2018 privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidarea, modernizarea și creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov”, spital ce va fi modernizat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, a Axei prioritare 3, prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/97/3/1;

Având în vedere dispozițiile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”b” și alin.(3) lit.”f’ din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Se aprobă modificarea Art.l al Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 426/29.09.2017 modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 563/15.12.2018 privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidarea, modernizarea și creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov”documentația tehnico -economică (faza DALI) și principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidarea, modernizarea și creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov”, care va avea următorul conținut:

Art.l. - Se aprobă documentația tehnico ■ economică (faza DALI) și principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „ Consolidarea, modernizarea și creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov”, conform anexei 1 - “Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției ” și anexei nr. 2 - “Descrierea sumară a investiției ”, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.II. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Cabinet Administrator public.

PREȘEDINTE Adrian - Ioan Vex


Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumnrăveanu


Secretar,


Maria Dumbrăveanu


Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției - Denumirea obiectivului de investii

”Consolidarea, modernizarea și creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Obiectivul de investiții il constituie Corpul de clădire CI, C8, ,C4,C5, C2 și pasarelă din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

- Amplasament

Str.Prundului, nr. 7-8, Loc. Brașov, jud. Brașov - Titularul investiției

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Bulevardul Eroilor 5, Brașov

 • - Beneficiarul investiției:

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Str.Prundului, nr. 7- 8, Loc. Brașov, jud. Brașov

- Justificare:

Documentația tehnica este elaborata in vederea participării la finanțare in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor

CAPACITĂȚI (ÎN UNITÂTI FIZICE SI VALORICE);

a. unitati fizice:

POT existent = 70,53                POT propus = 70,53

CUT existent = 2,8                 CUT propus = 2,8

Suprafața teren = 2,407 mp

Numărul total de persoane                 :      620

Corp C8- Baza de tratament

Suprafața construita

492

mp

Suprafața desfasurata

2270

mp

Suprafața utila spatii incalzite

1960,42

mp

Suprafața utila

1960,42

mp

Perimetru interior subsol tehnic

84

m

Suprafața anvelopa clădire

2657,86

mp

Volum incalzit

5250,98

Mc

Hmax propus

18.40 m de la CTA

Regimul de înălțime____________________:    S+P+3E

Corp CI

Suprafața construita

696

mp

Suprafața desfasurata

2349

mp

Suprafața utila spatii încălzite

2653,82

mp

Suprafața utila

2653,82

mp

Perimetru interior subsol the

155

m

Suprafața anvelopa clădire

4904,56

mp

Volum incalzit

7737,33

mc

Hmax existent

19.83 m

de la CTA

=  19.83 mdelaCTA

Hmax propus


Regimul de înălțime

D+P+3E+Pod


Corp C5 RMN+ pasarela

Suprafața construita

195

mp

Suprafața desfasurata

291,21

mp

Suprafața utila spatii încălzite

253,56

mp

Suprafața utila

253,56

mp

Suprafața anvelopa clădire

592,67

mp

Volum incalzit

386,43

mc

Hmax existent_________________________=   4.88 m de la CTA

Regimul de înălțime______________________:    P

Corp C4 Arhiva, si Birouri informatica si statistica

Arie construita construcție existenta________= 105 mp

Arie desfasurata construcție existenta^ 105 mp

Arie utila________________________________= 83,58mp

Arie utila încălzită_________________________= 83,58mp

Volum util total__________________________= cca 250,74mc

Hmax existent_________________________=   3.91 m de la CTA

Hmax propus_________________________=   3.91 m de la CTA

Corp C2 - Centrala termica

A const = 48 mp

A desfas = 48 mp

A utila = 47,66 mp

Inaltimea maxima existenta. 2,55 metri

Număr de beneficiari ai proiectului:

o -Corp CI (corpul principal) 420 utilizatori

o -Corp C8 (baza de tratament) 163/zi

o -Corp C4 (birouri arhiva ) 5/zi

o - Corp C5 -RMN 27/zi

o - Corp C2 (centrala termica) 5/zi

Total = 620 utilizatori

b. unitati valorice

Total valoarea fara TVA 25.819.294,55 lei la care se adaugă TVA in valoare de 4.871.225,69,00 lei.

Din care C+M

Total valoarea fara TVA 16.397.878,97 lei la care se adaugă TVA in valoare de 3.115.597,81 lei.

Lucrări de construcții si instalații (inclusiv TVA):

CORP

VALOARE (mii lei)

Corp CI

Corp C8

Corp C4

Corp C5

Corp C2

Corp Pasarela Lucrări exterioare

= 9760,652 mii lei

= 8086,95 mii lei

= 387,782 mii lei

= 388,845 mii lei

= 4028,672 mii lei

= 393,397 mii lei

= 3361,72 mii lei

TABEL GENERAL CU INDICATORI DE PERFORMANTA - este modificat complet

Nr crt

Corp

C1,C8,C5RMN și

Pasarela

Corp C4

A.2. Indicatori prestabiliți de realizare:

A.2.1: CO34 - Scăderea anua estimata a

gazelor cu efect de sera

(echivalent tone CO2):

-Valoare la inceputul implementării proiectului

—Valoare la finalul implementării proiectului

505,99

193,76

 • 4.41

 • 1.41

A.2.2: CO32 - Scăderea consumului anual de energie primara al clădirilor publice (kwh/an)

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

2.735.633,01

1.013.697,98

25.161,57

6500,92

B.l. Indicatori suplimentari de rezultat

B.l.l. Consumul anual de energie Finala in clădirile publice (din surse neregenerabile) (tep)

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

185,251

34,95

1,849

0,33

B.2. Indicatori suplimentari de realizare

B.2.1. Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kwh/m2/an) Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

513,68

129,72

306,85

79,28

Consumul anual specific de energie    primara    (din    surs

neregenerabile ) (kwh/m2/an ), tota din care pentru încălzile-răcire: Valoare la inceputul implementai proiectului

Valoare la finalul implementai proiectului

317,95

41,24

306,74

53,98

B.2.2. Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kwh/an) total

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

0

840.060,14

0

7378,36

B.2.2.1. Consumul anual specific de energie primara din surse regenerabile (kwh/an) total din care: pentru incalzire/racire:

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului -

0

375.401,54

0

7378,442

B.2.2.2 Scăderea consumului anual de energie primara din surse regenerabile (kwh/an) total din care: pentru preparare acm: Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

0

464.658,60

0

B.2.2.3 Scăderea consumului anual de energie primara din surse regenerabile (kwh/an ) total din care: electric

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

0

0

0

0

B.2.3 Numărul clădirilor care beneficiază de masuri de creștere a eficientei energetice (nr.)

Valoare la inceputul implementării proiectului

0

0

Valoare la finalul implementării proiectului

1

1

Procentul asigurat din surse regenerabile din total consuni estimat pe clădire reabilitată la sfârșitul implementării

39,43%,

50,25%,

Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului anual de energie primară >40% față de consumul inițial

62.94%

74.16%

scădere a emisiilor echivalent CO2 față de emisiile inițiale

61.71%

68.04%

Obiectiv : „Consolidarea, modernizarea si creșterea eficientei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov"

Beneficiar: Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov Adresa : Str. Prundului, nr. 7-9, Mun. Brașov, 500326, iud. Brașov

ASOCIEREA SC NEROLI GENERAL SOLUTIONS SRL

S.C. SYKA'Z DESIGN & CONSULTANTS.R.L

PROIECT:

„CONSOLIDAREA, MODERNIZAREA SI CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SPITALULUI CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRAȘOV"

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI

Obiectiv : „Consolidarea, modernizarea si creșterea eficientei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov"

Beneficiar : Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov Adresa : Str. Prundului, nr. 7-9, Mun. Brașov, 500326, iud. Brașov

ASOCIEREA

SC NEROLI GENERAL SOLUTIONS SRL

S.C. SYKA'Z DESIGN & CONSULTANTS.R.L

1. SITUAȚIA EXISTENTĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII.

1.1. STAREA TEHNICA, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII CERINȚELOR ESENȚIALE DE CALITATE IN CONSTRUCȚII, CONFORM LEGII

Spitalul Clinic de Neurologie si Psihiatrie Brașov este clasificat ca si spital monospecialitate categoia HM, cu un număr total de 605 paturi si funcționează in 6 locații in municipiul Brașov si respectiv in județul Brașov, după cum urmeaza:

Sediul Central

Str. Prundului nr. 7 - 9Telefon: 0268 511 481, email: relatiicupublicul@spnbrasov.ro Psihiatrie II / Psihiatrie Clinica III - Str. Mihai Eminescu nr. 18 telefon: 0268 414 019 Email: pclinica@spnbrasov.ro

Centrul de Sanatate Mintala - Str. Cuza Vodă nr. 26 - Telefon: 0268 412 333 -E-mail: csm@spnbrasov.ro

Baza de recuperare Str. Prundului nr. 7 - 9 Telefon: 0268 511 481 E-mail: relatiicupublicul@spnbrasov.ro

Psihiatrie cronici - Zarnesti Str. Pompiliu Dan nr. 8 elefon: 0268 220 488 -E-mail: pC8@spnbrasov.ro

Psihiatrie cronici - Vulcan - Colonia 1 Mai nr. 20 -Telefon: -0371 505 696 -0371 505 697, E-mail: pCl.spnbrasov@gmail.com

Ambulatoriu integrat - Psihiatrie - Str. Cuza Vodă nr. 26 - Telefon: 0268 419 637

E-mail: ambpsih.spnbv@gmail.com

Ambulatoriu integrat - Neurologie Str. Prundului nr. 7 - 9 Telefon: 0268 511481, int 159 E-mail: ambneuro.spnbv@gmail.com

Sediul Central, care face obiectul acestui DALI cuprinde: 132 paturi + 10 paturi internare de zi.

Acesta deservește zona municipiului Brașov si împrejurimi, cu o populație de cca 400.000 locuitori.

Este al doilea spital din județ ca mărime, importanță și volum de activitate.

 • •  Clădirea C8 a spitalul a fost înființata în anul 1994, iar clădirea C8 in anul 1924.

 • •  Clădirea spitalului este formata din 2 corpuri C8 si CI si respectiv clădirile C5 RMN si Pasarela plus un corp cu regim de inaltime parter C4 ce adăpostește arhiva si compatimentul informatizare, pe sit regasindu-se si următoarele anexe gospodărești: Corp CI Centrala termică, Garaje și Magazii, Post trafo, Stație oxigen

 • •  Clădirea propusa pentru reabilitare (formata din ansamblul de corpuri C8+C1+C5 RMN+Pasarela + C4 corp arhiva si informatizare) si C2 centrala termica, nu este declarata monument istoric dar se află amplasata într-o zonă centrală protejată structurată.

Obiectiv : „Consolidarea, modernizarea si creșterea eficientei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov"

Beneficiar: Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov Adresa : Str. Prundului, nr. 7-9, Mun. Brașov, 500326, iud. Brașov

ASOCIEREA

SC NEROLI GENERAL SOLUTIONS SRL

S.C. SYKA'Z DESIGN & CONSULTANTS.R.L

(conform PUG Brașov elaborat si aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean/Local Brașov nr. 144 din 2011)

• STRUCTURA ORGANIZATORICA:

 • •  Neurologie i

 • •  Neurologie II

 • •   Psihiatrie I

 • •  Baza de recuperare

 • •  Laborator

 • •  Radiologie

 • •  Laborator anato pat.

 • •  Camera de garda Neurologie

 • •  Farmacie

 • •  Ambulatoriu Integrat de Neurologie

Spitalul funcționează 24h/24h, 7 zile din 7.

CLASIFICARE

Din punctul de vedere al conformării este sistem unitar, cu forma neregulata, in planul construcției.

Categoria după aria de acoperire

Categoria după specialitățile medicale asigurate

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie categoria IIM

Categoria după capacitatea de spitalizare

mare (Capacitate maxima: 605 paturi internare continua)

proiectul de fata se refera doar la sediul central situat in strada Prundului din Brașov cu o capacitate de 132 paturi

Categoria după soluționarea spațial- volumetrica

Clădirea este alcatuita din 2 Corpuri: C8+C1 si clădirile C5 RMN+Pasarela + C4 corp arhiva si informatizare si C2 Centrala Termica

De la momentul construcției, la clădirea spitalului au fost făcute intervenții punctuale

Obiectiv: „Consolidarea, modernizarea si creșterea eficientei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov"

Beneficiar: Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov Adresa : Str. Prundului, nr. 7-9, Mun. Brașov, 500326, iud. Brașov

ASOCIEREA

SC NEROLI GENERAL SOLUTIONS SRL

S.C. SYKA'Z DESIGN & CONSULTANTS.R.L

si limitate din punct de vedere al reducerii consturilor de exploatare.

Intervențiile au constat in principal din înlocuirea tamplariei din lemn existenta cu tamplarie din pvc cu geam termopan si respectiv usi de interior in saloane, cabine, săli.

Aflat intr-o zona in care confortul termic este negativ circa 7 luni pe an, spitalul este obligat sa folosească o mare parte din resursele financiare pentru plata facturilor de utilitati. Lipsa unei anvelope termice conduce la pierderi mari de căldură prin intermediul pereților exterior. A se vedea concluziile auditului energetic.

Acoperișul tip terasa existent- corp C8, nu prezintă numeroase urme de degradare, insa la reabilitarea anterioara nu s-a luat in calcul si elemental de termo-izolare, așadar s-a propus reabilitarea acestuia din punctul de vedere al termo-hidro-izolarii.

Din punct de vedere arhitectural-functional clădirea spitalului nu prezintă probleme de respectare a impunerilor ISU pentru evacuare in caz de dezastre, astfel la nivelul spitalului exista un secenariu la incedii si are avizul de funcționare emis de ISU Brașov

La nivelul intregului spital exista 3 scări de evacuare.

Deși clădirea spitalului este prevăzută cu un număr de 3 lifturi si un montcharge pentru hrana, unul singur a fost reabilitat si modernizat in ultimii ani (cu toate acestea nu corespunde normelor in vigoare).

Sistemul de iluminat este in cea mai mare parte cel inițial de la darea in folosința a clădirii spitalului, cu excepția corpului de clădire CI, unde sistemul de iluminat a fost in mare măsură reabilitat dar corpurile de iluminat nu sunt dimensionate corespunzător si se propune înlocuirea acestora.

In corpul CI a fost reabilitata deasemenea parțial rețeaua de curenti tari (excepție fiind subsolul) si rețeaua de curenti slabi - dar care prezintă numeroase deficient funcționale.

Sistemul de ventilatie/climatizare este reprezentat de aparate de aer condiționat tip spliter, inadecvate activitatii medicale.

Imobilul are un regim de inaltime după cum urmeaza:

S+P+3E - corp C8,

D+P+3E +Pod- Corp 1

P-Corp 5 RMN

1 Etaj - Pasarela de legătură C1-C8

Parter - Corp 4 birouri informatizare si arhiva

Obiectiv : „Consolidarea, modernizarea si creșterea eficientei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov"

Beneficiar: Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov Adresa : Str. Prundului, nr. 7-9, Mun. Brașov, 500326, iud. Brașov

ASOCIEREA

SC NEROLI GENERAL SOLUTIONS SRL

S.C. SYKA'Z DESIGN & CONSULTANTS.R.L

• Suprafața utilă a spațiilor/unităților de clădire din suprafața totală utilă a clădirii închiriate/date în folosință gratuită/concesionate unor persoane juridice: 120,79 mp, reprezentând 2,45 % din suprafața totală utilă de 4936,82 mp a clădirilor;

Din punct de vedere funcțional, clădirea are destinația de spital. Din punct de vedere arhitectural, construcția este într-o stare tehnică satisfăcătoare. Clădirea este dotată cu instalații de apă-canal, instalații electrice de iluminat și prize, instalații termice, precum și instalație de gaze. Clădirea nu se află pe lista monumentelor istorice.

VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCȚIEI

Valoare de inventar a construcției

(mii lei)

Valoare estimata a lucrărilor de intervenții

(mii lei)

Valoare de inventar rezultata (mii lei)

Creșterea valorii de inventar cu (%)

Corp C8

130,083

8086,950

8217,033

6216,747%

Corp CI

1228,936

9760,652

10989,588

794,236%

Corp C 5 RMN

89,510

388,845

478,355

434,415%

Corp Pasarela

37,556

393,397

430,953

1047,506%

Corp C 4 Birouri/arhiva

41,812

387,782

429,594

927,449%

C2 Centrala Termica

716,711

4028,672

4745,383

562,106%

Lucrări propuse in cadrul proiectului:

1. Lucrări de punere in siguranța a cladirilor/lucrari de rezistenta

Corp C8

Pentru aprecierea nivelului de siguranța a structurii a fost necesara adoptarea unor ipoteze in privința mărcilor si claselor materialelor component, adoptandu-se valori prin similitudine cu cele din planurile din proiectul de structura inițial. Pentru ca totuși clădirea se incadreaza in clasa de risc seismic RIII, propunem realizarea unor investigații amănunțite la faza PTh prin realizarea de încercări nedistructive si pahometrie, pentru stabilirea unor masurilor de consolidare exacte.

Prin prezenta documentație propunem intervenții de consolidare asupra fundațiilor, prin camasuirea de jur împrejur cu 15cm de beton armat, precum si realizarea legaturilor intre fundațiile izolate si fundațiile continue printr-o grinda de beton armat. Realizarea legaturilor

Obiectiv: „Consolidarea, modernizarea si creșterea eficientei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov"

Beneficiar: Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov Adresa : Str. Prundului, nr. 7-9, Mun. Brașov, 500326, iud. Brașov

ASOCIEREA

SC NEROLI GENERAL SOLUTIONS SRL

S.C. SYKA'Z DESIGN & CONSULTANTS.R.L

se va face cu prin intermediul camasuirii fundațiilor existente precum si cu ancore chimice, legând astfel toti cuzineții armați.

Se propun intervenții locale prin introducerea precum si bordarea golurilor create pentru lift si pentru usi.

Se vor realiza grinzi de beton armat pentru bordarea golurilor in placa, bordarea golurilor de zidărie cu sâmburi de beton armat si buiandrugi, precum si suprabetonarea planseelor cu 5-8cm in funcție de grosimea sapei existente.

In cazul in care in urma investigațiilor mărcilor si claselor materialelor componente se constata ca acestea nu corespund normativelor in vigoare se vor lua in calcul masuri de consolidare a stâlpilor.

La etajele intermediare se vor inlocui majoritatea pereților realizați din cărămidă Nevada. Aceștia sunt marcati pe planurile de PALI cu o culoare distincta.

Toate lucrările propuse pentru reabilitarea termica a anvelopantei corpului C8, nu afecteaza in nici o măsură rezistenta si stabilitatea imobilului.

Lucrările propuse pentru anveloparea clădirii constau in montarea a lOcm de polistiren expandat pe toata fațadele. Montajul polistirenului se face cu ajutorul adezivului pentru polistiren si cate 5 dubluri de plastic pentru fiecare panou de polistiren, conform fisei de montai a producătorului ales.

Pentru realizarea acestor lucrări propuse nu sunt necesare alte masuri de consolidare a structurii imobilului existent.

Corp CI

Pentru aprecierea nivelului de siguranța a structurii a fost necesara adoptarea unor ipoteze in privința mărcilor si claselor materialelor componente, adoptandu-se valori prin similitudine cu celei ale altor construcții realizate in Romania in acea perioada de timp.

Sunt necesare masuri de intervenție pentru consolidarea structurii existente in vedere limitării deplasărilor laterale care din calcul rezulta suficient de mari pentru a creea degradări importante la pereții de compartimentare, precum si datorita modificărilor de compartimentare, crearea de goluri de usi, realizarea puțului de lift nou propus.

Se propun intervenții locale prin de camasuirea locala a unor pereți de zidărie precum si bordarea golurilor create pentru lift si pentru usi.

Se vor realiza grinzi de beton armat pentru bordarea golurilor in placa, bordarea golurilor de zidărie cu sâmburi de beton armat si buiandrui, precum si suprabetonarea planseelor cu 7-8cm in funcție de grosimea sapei existente.

Obiectiv: „Consolidarea, modernizarea si creșterea eficientei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov"

Beneficiar: Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov Adresa : Str. Prundului, nr. 7-9, Mun. Brașov, 500326, iud. Brașov

ASOCIEREA

SC NEROLI GENERAL SOLUTIONS SRL

S.C. SYKA'Z DESIGN & CONSULTANTS.R.L

Toate lucrările propuse pentru reabilitarea termica a anvelopantei corpului CI, nu afecteaza in nici o măsură rezistenta si stabilitatea imobilului.

Lucrările propuse pentru anveloparea clădirii constau in montarea a lOcm de polistiren expandat pe toata fațadele. Montajul polistirenului se face cu ajutorul adezivului pentru polistiren si cate 5 dubluri de plastic pentru fiecare panou de polistiren, conform fisei de montaj a producătorului ales.

Totuși avand in vedere vechimea construcției si importanta deosebita recomandam masuri de consolidarea clădirii corpului central, prin introducerea unor stâlpi de beton armat, camasuirea grinzilor existente in vederea realizării conexiunii cu stâlpii si suprabetonarea plaseelor existente cu 7-8cm.

Corp C2 - Centrala termica:

Centrala termica existenta se va consolida si se va extinde pentru a îndeplinii noile necesitați, in urma eficientizarii termice.

Lucrările propuse nu afecteaza in nici o măsură imobilele învecinate.

Stabilirea riscului seismic in sensul efectelor probabile ale unor cutremure specifice amplasamentului, asupra construcției existente poate fi întocmit numai de proiectantul inițial al imobilului care are in custodie proiectul după care a fost executat.

Prin executarea lucrărilor de amenajare menționate nu se vor face intervenții la coloanele de instalații și ghenele de ventilație, care sunt folosite de proprietarii celorlate apartamente existente, precum și a grilelor de ventilație a subsolului.

2. Lucrări de eficientizare energetica:

Soluțiile de îmbunătățire a izolării termice a clădirii, propuse, sunt următoarele:

a) Soluția C8

Termoizolarea pereților exteriori cu panouri termoizolante tip sandwich alcătuite dintr-un miez de spuma poliuretanica rigida cu grosimea de 5 cm, caserate la interior cu folie din aluminiu de 0,08 mm iar la exterior cu o fata din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, montate pe un sistem de profile metalice, pe fața exterioară a pereților, asigurandu-se un strat de aer slab ventilat, de 5 cm, grosimea totala a sistemului fiind de 10 cm;

Obiectiv : „Consolidarea, modernizarea si creșterea eficientei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov"

ASOCIEREA SCNEROLI GENERAL SOLUTIONS SRL

S.C. SYKA'Z DESIGN & CONSULTANTS.R.L


Beneficiar: Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov Adresa : Str. Prundului, nr. 7-9, Mun. Brașov, 500326, jud. Brașov

Pereții de pe fațada principala ( spre strada Prundului ) se vor termoizola cu un strat de vata minerala de natura bazaltica de 10 cm grosime montat pe fața exterioară a pereților, armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm; vor fi preluate toate elementele de fațada existente.

Realizarea termosistemului pe zona aferenta soclului cu un strat de polistiren extrudat de 10 cm grosime montat pe fața exterioară a pereților soclului, armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm.

 • b) Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel - suprafața orizontala si verticala (atic) a terasei cu un strat de polistiren extrudat de 10 cm grosime, montat peste un strat de sapa de egalizare si un strat de bariera de vapori si protejat cu un strat de folie de polietilena, un strat de sapa de protecție slab armata si doua straturi hidroizolante de membrana bituminoasa, după desfacerea straturilor deteriorate existente ( acolo unde este cazul);

fixare in perete M8x80. Cea de-a doua latura a piesei de ancorare va permite asigurarea stratului de aer de 5 cm intre peretele existent si sistemul termoizolant.

 • c)  Modernizarea tamplariei exterioare prin înlocuirea tâmplăriei existente, cu tâmplărie performantă, cu ramă din Aluminiu în sistem pentacameral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant dublu 4-16-4, cu o suprafață tratată low-e (e < 0,10) cu spațiul dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri de etanșare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante. Tamplaria va fi dotata cu grile higroreglabile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopa;

Soluții pe parte de instalații

Au fost propuse lucrări de intervenții la instalațiile de încălzire si preparare ACM, care sa conducă la reducerea consumurilor de energie termica.

Soluția tehnica de reabilitare și modernizare a instalațiilor din clădire va urmări creșterea eficienței utilizării energiei și îmbunătățirea confortului, în special a confortului termic. Alegerea și aplicarea măsurilor și soluțiilor tehnice pentru instalații trebuie făcute cu îndeplinirea următoarelor cerințe:

-obținerea de economii de energie pe ansamblul clădirii

 • - încadrarea pe parametrii de confort termic impuși

 • - măsurile și soluțiile de instalații să fie însoțite de măsuri de izolare termică a părții de construcție a clădirii, măsuri care să reducă sarcina termică de încălzire a clădirii

Intervenții instalații de incalzire si preparare ACM

In vederea eficientizarii termice si corelării puterii termice instalate cu necesarul de căldură, ca urmare a reabilitării termo-energetice a clădirii se propune :


Obiectiv: „Consolidarea, modernizarea si creșterea eficientei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov"

Beneficiar: Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov Adresa : Str. Prundului, nr. 7-9, Mun. Brașov, 500326, iud. Brașov

ASOCIEREA

SC NEROLI GENERAL SOLUTIONS SRL

S.C. SYKA'Z DESIGN & CONSULTANTS.R.L

înlocuirea aparatelor invechide si/sau neadaptate cu centrale noi de ultima generație in cogenerare

Instalarea unui sistem alternativ de producere a energiei termice pentru încălzire din surse regenerabile: pompe de căldură

înlocuirea corpurilor de încălzire existente - din fonta, uzate, cu o durata de viata deja depășită, cu ventiloconvectoare

înlocuirea conductelor de otel aferente sistemului de distribuție

Instalarea unui sistem alternativ de producere a energiei termice pentru preparare ACM - panouri solare.

Datorita stării de uzura avansata in care se găsesc rezervoarele de apa calda existente, se recomanda înlocuirea lor cu un sistem de vase de acumulare noi, izolate, in vederea micșorării pierderilor de căldură.

Reducerea costurilor prin imbunătățirea performanței energetice a anvelopei clădirii:
 • •  Refacerea finisajelor interioare in zonele de intervenție

 • •  Asigurarea calitatii aerului interior prin ventilarea naturala sau hibrida a încăperilor (introducerea permanenta de aer exterior prin orificii pe fațade si evacuarea aerului interior prin bai si grupuri sanitare).

 • •  Adaptarea si reglarea sistemului de încălzire la necesarul de căldură redus, ca urmare a reabilitării termice.

 • •  Schimbarea coloanelor de încălzire si a racordurilor la corpurile de încălzire

 • •  îndepărtarea obiectelor care împiedica cedarea de căldură a radiatoarelor către spațiul locuit

 • •  înlocuirea coloanelor de a.c.c. si a racordurilor la obiectele sanitare.

DATELE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

MODIFICĂRI FUNCȚIONALE CUPRINSE IN PROIECTUL DE FATA

Consolidarea minimala a clădirilor in conformitate cu, concluziile expertizei tehnice. Introducerea si implementarea unui sistem de control acces pentru camere funcționale si zone circulate/aglomerate.

Implementarea unui sistem de management al consumurilor (BMS)

înlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie metalica cu grile de ventilație si protecție antisuicid

Dotarea cu parasolare si plase împotriva insectelor

înlocuirea acoperișului tip șarpanta cu acoperiș tip terasa necirculabila cu reabilitarea completa a hidro-termoizolatiei peste placa ultimului nivel pt corpul CI. Reabilitarea

Obiectiv : „Consolidarea, modernizarea si creșterea eficientei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov"

ASOCIEREA

SC NEROLI GENERAL SOLUTIONS SRL

S.C. SYKA'Z DESIGN & CONSULTANTS.R.L


Beneficiar: Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov Adresa : Str. Prundului, nr. 7-9, Mun. Brașov, 500326, jud. Brașov

completa a hidro-termoizolatiei peste placa ultimului nivel pt corpul C8 si Pasarela de legătură.

Modernizarea si completarea Sistemului de alarmare Antiincendiu pe baza unei noi analize si scenarii de siguranța la foc.

Redimensionarea/suplimentarea centralelor termice pentru acoperirea necesarului de agent termic pentru funcționarea sistemului de climatizare. Implementarea unor surse nepoluante/neconventionale de energie - de tipul Panouri Solare si Pompe de căldură care vor asigura cca 70% din necesarul de agent termic si ACM, dar si sistemul de ventilatie/climatizare.

Modernizarea/ înlocuirea instalațiilor (termice, sanitare, electrice curenti tari si curenti slabi, ventilatie-climatizare, etc.)

Realizarea unui sistem de ventilatie-climatizare integrat prin utilizarea de ventiloconvectoare, CTA-uri, Chilere, etc, racordat la un sistem de pompe de căldură sol-apa

Realizarea de tavane continue false in vederea implementării unui sistem unitar de ventilatie-climatizare, care conduce si scăderea costurilor cu energia termica (a se vedea comentariul de mai sus) precum si pentru poziționarea si mascarea magistralelor altor tipuri de instalații.

Reabilitarea energetica a Clădirii, folosind vata minerala bazaltica la fațada principala (din motive de impuneri zona protejata) si panouri tip sandwich pentru reducerea consumului de combustibil si evident reducerea costurilor de exploatare. Fațada principala se va reconstrui identic situației existente fiind preluate toate elementele existente ale fațadei.

Utilizarea de surse neconventionale de producere a energiei termice: pompe de căldură sol-apa si panouri solare de ultima generație înlocuirea lifturilor si completarea cu un lift nou propus.

Modernizare clădire Corp C2 - Centrala termica, inclusiv dotarea cu echipamente noi

• Amenajare: refacerea finisajelor in urma consolidării si reabilitării termice, dar si a inlocuirii instalațiilor

TABEL CENTRALIZATOR CATEGORII DE INTERVENȚII:

87

LUCRĂRI DE BAZA

88

Interior tavane

buc

1

89

Izolarea termică a fațadei - Parte opacă

buc

1

90

Hidroizolarea și termoizolarea subsolului

buc

1

91

Termo-hidroizolarea acoperișului terasei

buc

1

Obiectiv : „Consolidarea, modernizarea si creșterea eficientei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov"

ASOCIEREA

SC NEROLI GENERAL SOLUTIONS SRL

S.C. SYKA'Z DESIGN & CONSULTANTS.R.L


Beneficiar: Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov Adresa : Str. Prundului, nr. 7-9, Mun. Brașov, 500326, jud. Brașov

92

Izolarea termică a fațadei - Parte vitrată, inclusiv usi rezistente la foc

buc

1

93

Izolarea termică a fațadei - Parte vitrată, inclusiv usi rezistente la foc

buc

1

94

Izolarea termica a fațadei - Uși exterioare acces

buc

1

95

Reabilitare instalație iluminat

buc

1

96

Reabilitare instalație - iluminat console pat pacient

buc

1

97

Instalații sanitare

98

Distribuție a.c.m. + recirculare

buc

1

99

Distribuție agent termic

buc

1

100

Ventilație - climatizare

buc

1

101

Reabilitare instalație curenți slabi, control acces și BMS

buc

102

Reabilitare instalație curenți slabi,voce date si catv

buc

1

103

Sistem BMS

buc

1

104

Reabilitare instalație control acces

buc

1

105

Reabilitare instalație curenți slabi cctv

buc

1

TOTAL LUCRĂRI DE BAZA

106

LUCRĂRI CONEXE

107

Consolidare Corp C8

buc

1

108

Arhitectură

109

Refacere trotuar de gardă

buc

1

110

Refacere finisaje la pereți în urma lucrărilor de intervenție instalație electrica

buc

1

111

Refacere finisaje interioare în zonele de intervenție instalații termice pardoseala

buc

1

112

Rampe de acces și conformare ISU

buc

1

113

Refacere vopsitorii interioare in zonele de intervenție

buc

1

114

Reabilitare instalație curenți tari

buc

1

115

Reabilitare rețea alimentare cu apă rece

buc

1

116

Reabilitare rețea canalizare pluviala

buc

1

117

Reabilitare rețea canalizare

buc

1

118

Reabilitare hidranți interiori

buc

1

119

Reabilitare instalație detecție și semnalizare incendiu

buc

1

TOTAL LUCRĂRI CONEXE

120

LUCRĂRI DE BAZA

121

Interior tavane

buc

1

122

Izolarea termică a fațadei - Parte opacă,

buc

1

123

Hidroizolarea și termoizolarea subsolului

buc

1

Obiectiv: „Consolidarea, modernizarea si creșterea eficientei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov"

Beneficiar: Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov Adresa : Str. Prundului, nr. 7-9, Mun. Brașov, 500326, iud. Brașov

ASOCIEREA

SC NEROLI GENERAL SOLUTIONS SRL

S.C. SYKA'Z DESIGN & CONSULTANTS.R.L

124

Termo-hidroizolarea acoperișului terasei

buc

1

125

Izolarea termică a fațadei - Parte vitrată, inclusiv usi rezistente la foc

buc

1

126

Izolarea termică a fațadei - Parte vitrată, inclusiv usi rezistente la foc

buc

1

127

Uși exterioare acces

buc

1

128

Instalații electrice

129

Reabilitare instalație iluminat

buc

1

130

instalații sanitare

131

Distribuție a.c.m. + recirculare

buc

1

132

Distribuție agent termic

buc

1

133

Ventilație - climatizare

buc

1

134

Reabilitare instalație curenți slabi, control acces și BMS

135

Reabilitare instalație curenți slabi, CCTV și BMS

buc

1

136

Reabilitare instalație curenți slabi, control acces

buc

1

TOTAL LUCRĂRI DE BAZA

137

LUCRĂRI CONEXE

138

Consolidare Corp CI

buc

1

139

Arhitectură

140

Refacere trotuar de gardă

buc

1

141

Refacere finisaje la pereți în urma lucrărilor de intervenție instalații

buc

1

142

Refacere vopsitorii interioare in zonele de intervenție

buc

1

143

Rampe de acces și conformare ISU

buc

1

144

Reabilitare instalație curenți tari

buc

1

145

Reabilitare rețea alimentare cu apă rece

buc

1

146

Reabilitare canalizare menajera

buc

1

147

Reabilitare canalizare pluviala

buc

1

148

Reabilitare hidranți interiori

buc

1

149

Reabilitare instalație detecție și semnalizare incendiu

buc

1

TOTAL LUCRĂRI CONEXE

150

LUCRĂRI DE BAZA

151

Lucrări modernizare centrala termica

buc

1

152

Instalații electrice

153

Reabilitare instalație iluminat

buc

1

154

Instalații sanitare

155

Distribuție a.c.m. + recirculare

buc

1

Obiectiv : „Consolidarea, modernizarea si creșterea eficientei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov"

Beneficiar: Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov Adresa : Str. Prundului, nr. 7-9, Mun. Brașov, 500326, iud. Brașov

ASOCIEREA

SC NEROLI GENERAL SOLUTIONS SRL

S.C. SYKA'Z DESIGN & CONSULTANTS.R.L

156

Distribuție agent termic

buc

1

157

Reabilitare instalație termica in CT

buc

1

TOTAL LUCRĂRI DE BAZA

158

LUCRĂRI CONEXE

159

lucrări de rezistenta

buc

1

160

Arhitectură

161

Refacere trotuar de gardă

buc

1

162

Instalații electrice

163

Reabilitare instalație curenti tari rețea

buc

1

164

Instalații sanitare

165

Distribuție apa rece

buc

1

166

Canalizare pluviala

1

167

Canalizare menajera

buc

1

TOTAL LUCRĂRI CONEXE

REȚELE EXTERIOARE

168

LUCRĂRI DE BAZA

169

Rețea distribuție a.c.m.

buc

1

170

Instalații termice pompe de căldură

buc

1

TOTAL LUCRĂRI DE BAZA

171

LUCRĂRI CONEXE

172

Instalații electrice

buc

1

173

Instalații sanitare

174

Rețea distribuție Apa rece

buc

1

TOTAL LUCRĂRI CONEXE

Corp C5 RMN + Pasarela

175

LUCRĂRI DE BAZA

176

Interior tavane

buc

1

177

Izolarea termică a fațadei - Parte opacă

buc

1

178

Termo-hidroizolarea acoperișului terasei

buc

1

179

Izolarea termică a fațadei - Parte vitrată

buc

1

180

Instalații electrice

181

Reabilitare instalație iluminat

buc

1

182

Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-TV, internet

183

Distribuție agent termic

buc

1

184

Instalații curenti slabi, control acces si BMS

Obiectiv : „Consolidarea, modernizarea si creșterea eficientei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov"

Beneficiar: Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov Adresa : Str. Prundului, nr. 7-9, Mun. Brașov, 500326, iud. Brașov

ASOCIEREA

SC NEROLI GENERAL SOLUTIONS SRL

S.C. SYKA'Z DESIGN & CONSULTANTS.R.L

185

Instalații curenti slabi - catv

buc

1

186

Instalație curenti slabi, control acces

buc

1

RMN

187

Izolarea termică a fațadei - Parte opacă

buc

1

188

Hidroizolarea și termoizolarea soclu pana la cota fundației

buc

1

189

Termo-hidroizolarea acoperișului terasei

buc

1

190

Izolarea termică a fațadei - Parte vitrată

buc

1

191

Uși exterioare acces

buc

1

192

Distribuție agent termic

buc

1

TOTAL LUCRĂRI DE BAZA

193

LUCRĂRI CONEXE

194

Construcții: rezistentă (fundații, structură de rezistentă) și arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)

buc

195

Arhitectură

196

Refacere finisaje la pereți în urma lucrărilor de intervenții, instalații

buc

1

197

Refacere vopsitorii interioare in zonele de intervenție

buc

1

198

Instalații electrice

199

Reabilitare instalație curenti tari rețea

buc

1

200

Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-TV, internet

201

Instalație detecție si semnalizare incendiu

buc

1

202

RMN

203

Refacere trotuar de gardă

buc

1

204

Refacere finisaje la pereți în urma lucrărilor de intervenții, instalații

buc

1

205

Refacere vopsitorii interioare in zonele de intervenție

buc

1

206

Instalație detecție si semnalizare incendiu

buc

1

207

Hidranti interiori

buc

1

TOTAL LUCRĂRI CONEXE

Corp C4 Birouri

208

LUCRĂRI DE BAZA

209

Interior tavane

buc

1

210

Izolarea termică a fațadei - Parte opacă

buc

1

211

Hidroizolarea și termoizolarea soclu pana la cota fundației

buc

1

212

Termo-hidroizolarea acoperișului terasei

buc

1

213

Izolarea termică a fațadei - Parte vitrată

buc

1

214

Uși exterioare acces

buc

1

Obiectiv : „Consolidarea, modernizarea si creșterea eficientei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov"

ASOCIEREA

SC NEROLI GENERAL SOLUTIONS SRL

S.C. SYKA'Z DESIGN & CONSULTANTS.R.L


Beneficiar: Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov Adresa : Str. Prundului, nr. 7-9, Mun. Brașov, 500326, jud. Brașov

215

Reabilitare instalație iluminat

buc

1

216

Distribuție a.c.m. + recirculare

buc

1

217

Distribuție agent termic

buc

1

218

Instalații curenti slabi - voce date si catv

buc

1

219

Instalație curenti slabi, control acces

buc

1

220

Instalație curenti slabi, BMS

buc

1

TOTAL LUCRĂRI DE BAZA

221

LUCRĂRI CONEXE

222

Refacere trotuar de gardă

buc

1

223

Refacere finisaje la pereți în urma lucrărilor de intervenții, instalații

buc

1

224

Refacere vopsitorii interioare in zonele de intervenție

buc

1

225

Instalații electrice

buc

226

Reabilitare instalație curenti tari rețea

buc

1

227

Reabilitare instalație curenti tari tablouri si prize

buc

1

228

Instalații sanitare

buc

229

Distribuție apa rece

buc

1

230

Canalizare pluviala

buc

1

231

Canalizare menajera

buc

1

232

Instalație detecție si semnalizare incendiu

buc

1

233

Hidranti interiori

buc

1

1

Echipamente filtrare, tratare, încălzire apa bazin 95 mc

buc

1

2

Echipamente filtrare, tratare, incalzire apa bazin 24 mc

buc

1

3

Chiller 100 kW

buc

1

4

Aparat de ventilație 6003 cu o recuperare de energeie de pana la 93,4% si cu o capacitate de 6000 mc/h, design monobloc, rame din aluminiu eloxat, montaj exterior cu accesorii, by pass de vara motorizat si reglabil 100% dotat cu filtre clasa F7 si G4, schimbător de căldură din interior in contracurent din aluminu

buc

2

Obiectiv: „Consolidarea, modernizarea si creșterea eficientei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov"

Beneficiar: Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov Adresa : Str. Prundului, nr. 7-9, Mun. Brașov, 500326, iud. Brașov

ASOCIEREA SCNEROU GENERAL SOLUTIONS SRL

S.C. SYKA'Z DESIGN & CONSULTANTS.R.L

5

Statie compacta de pompare ape uzate (uz casnic), inaltime de pompare 8-10 m: Puterea de intarare - PI: 0.64 kW

Frecvența rețelei electrice: 50 Hz

Tensiune nominală: 1 x 220-240 V

Curent nominal: 3.1 A

Cos fi - factor de putere 0,9

Turație nominală: 2800 rpm

Grad de protecție (IEC 34-5): 24

Clasă de izolare (IEC 85): F

Protecție termică: THERMIK S06-140-05

Lungimea cablului: 1.2 m

Tip cablu: H05W-F

buc

1

6

Sistem complet Pompe submersibile de drenaj + flotor, Debit (mc/h): 10, Hpompare 7-10m, 10 buc

buc

1

7

Lift persoane, 1350 kg, 18 persoane-5 statii,5acceste,acces simplu,viteza 1.00 m/s

buc

1

8

Lift persoane, 1350 kg, 17 persoane-4 statii, 4acese,acces simplu,viteza 1.00 m/s

buc

1

9

placi Braille pentru nevazatori

buc

2

10

Aparat de ventilație 6003 cu o recuperare de energeie de pana la 93,4% si cu o capacitate de 6000 mc/h, design monobloc, rame din aluminiu eloxat, montaj exterior cu accesorii, by pass de vara motorizat si reglabil 100% dotat cu filtre clasa F7 si G4, schimbător de căldură din interior in contracurent din aluminu

buc

3

11

Statie compacta de pompare ape uzate (uz casnic), inaltime de pompare 8-10 m, Electrical data:

Puterea de intarare - PI: 0.64 kW

Frecvența rețelei electrice: 50 Hz

Tensiune nominală: 1 x 220-240 V

Curent nominal: 3.1 A

Cos fi - factor de putere 0,9

Turație nominală: 2800 rpm

Grad de protecție (IEC 34-5): 24

Clasă de izolare (IEC 85): F

Protecție termică: THERMIK S06-140-05

Lungimea cablului: 1.2 m

Tip cablu: H05W-F

buc

3

12

Sistem complet Pompe submersibile de drenaj + flotor, Debit (mc/h): 10, Hpompare 7-10m, 10 buc

buc

1

13

Platforme pentru persoane cu dizabilitati locomotorii

buc

2

14

Lift persoane, 480 kg, 6 persoane-4 statii,5 4 accese,acces simplu, acces opus, viteza 1.00 m/s

buc

1

15

Lift persoane, 1800 kg, 24 persoane-5 statii, 5 accese,acces opus, viteza 1.00 m/s

buc

1

16

placi Braile pentru nevazatori

buc

2

Obiectiv: „Consolidarea, modernizarea si creșterea eficientei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov"

Beneficiar: Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov Adresa: Str. Prundului, nr. 7-9, Mun. Brașov, 500326. iud. Brașov

ASOCIEREA

SC NEROLI GENERAL SOLUTIONS SRL

S.C. SYKA'Z DESIGN & CONSULTANTS.R.L

17

Panou solar 730KW/h/mp/an cu tuburi vidate cu heat-pipe din sticla jena 4000W .

buc

25

18

Statie pompare pentru instalațiile solare, cu racordare pe retur 3/4"sau 1", fara regulator cu pompa 1-131/min. sau 1-50 l/min

buc

1

19

Pompa manuala de umplere instalații solare compus dintr-o pompa de aer cu piston si un rezervor cu capacitate de 31. Presiunea maxima: 3 bar.

buc

1

20

Vas de expansiune închis cu membrana, avand capacitatea de 3001, Pn 6 bari, pentru circuitul solar

buc

2

21

Supapa de siguranța D=l/2", Pn 6 bar

buc

6

22

Supapa de siguranța D=3/4", Pn = 6 bar

buc

4

23

Clapeta de sens 11/4"

buc

4

24

Sonda panou solar pt statia de automatizare, PT1000, L=1500MM

buc

2

25

Sonda de temperatura pentru boiler ST07

buc

4

26

Modul de automatizare sistem solar (controller) ecran LCD, 128x64 pixeli

buc

1

27

Vas expansiune închis cu membrana elastica 2001 (apa rece)

buc

2

28

Boiler solar vertical 2000 1, cu doua serpentine

buc

2

29

Centrala termica inclusiv automatizare

Put el inst - 234 kWe

Căldură produsa sub forma de apa calda - 271 kWt

Combustibil consumat (gaz natural) - 590 kW. conține:

-motor si generator electric

-sisteme de recuperare căldură din gazele arse si din sistemele de răcire -container izolat fonic cu sistem de venlilatie si amortizor de zgomot, -amortizor zgomot si cos principal (10 m)

buc

2

-sistem auxiliar de răcire motor pt când riu este consum de căldura

-celula electrica cu intreruptor

-tablou electric de comanda si control

-sistem măsură consum combustibil, energie electrica produsa, căldură produsa (apa calda la 90grdC)

30

Vas de descărcare termica V=300l pentru schimbător căldură

buc

1

31

Vas de expansiune închis cu membrana pentru circuit termic; V=700L

buc

2

32

Preselector hidraulic, Q=30 mc/h

buc

1

33

Schimbător de căldură in placi 200kW (50°-40°C/ 48°-50°C)

buc

1

34

Schimbător de căldură tubular 70kW pentru bazinl

buc

1

35

Schimbător de căldură tubular 40kW pentru bazin2

buc

1

36

Schimbător de căldură in placi apa răcită lOOkW (7°-12°C)

buc

1

37

Pompa de circulație

buc

17

38

Pompa de recirculare acm

buc

1

Obiectiv : „Consolidarea, modernizarea si creșterea eficientei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov"

Beneficiar: Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov Adresa : Str. Prundului, nr. 7-9. Mun. Brașov. 500326. iud. Brașov

ASOCIEREA

SC NEROLI GENERAL SOLUTIONS SRL

S.C. SYKA'Z DESIGN & CONSULTANTS.R.L

39

Pompa de circulație agent secundar PDC

buc

5

42

Pompa de circulație agent primar schimbător de căldură - apa calda

buc

1

41

Pompa de circulație agent primar schimbător de căldură - apa răcită

buc

1

42

Pompa circulație preselector-distribuitor

buc

1

43

Pompa de circulație agent secundar schimbător de căldură

buc

1

44

Statie dedurizare 2.5 mc

buc

1

45

grup de pompare

buc

10

46

Grup electrogen 500 KVA

buc

1

47

Pompa de căldură 41 KW

buc

5

48

Panou de comanda

buc

5

49

Pompa de circulație eficienta energetic

buc

5

50

Distribuitor sonde cu 12 circuite cu debitmetre si ventile de reglaj hidraulic

buc

5

51

Vas expansiune glicol 35 L

buc

5

52

Vas expansiune 500 L

buc

3

53

Puffer 2000 L

buc

3

54

separator de grăsimi

buc

1

55

Lift marfa, 100 kg - 2 statii, 2 accese, acces simplu, viteza 0.45m/s

buc

1

56

placi Braile pentru nevazatori

buc

1

In urma evaluării proiectului, s-au evidențiat apariția unor cheltuieli neeligibile in valoare tota

a de

2041455,38 lei exclusiv TVA, cauza principala fiind declararea corpului de clădire birouri ca neeligibil, a lucrărilor la acoperișul corpului C8 (reabilitat recent din fonduri proprii ale CJ Brașov) si respectiv a furărilor de înlocuire tamplarie exterioara (usi si ferestre) Corp CI (înlocuite in ultimii 5 ani din fonduri proprii ale CJ Brașov).

Obiectiv: „Consolidarea, modernizarea si creșterea eficientei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov"

Beneficiar: Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov Adresa : Str. Prundului, nr. 7-9, Mun. Brașov, 500326, jud. Brașov


ASOCIEREA

SC NEROLI GENERAL SOLUTIONS SRL

S.C. SYKA'Z DESIGN & CONSULTANTS.R.L(4) DURATA DE REALIZARE Si ETAPELE PRINCIPALE: - graficul de realizare a investiției:

Lucrările de intervenție supuse avizării se preconizează a fi realizate într-un interval de 24 luni calendaristice.

Durata de implementare a proiectului = 46 luni

- GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Atașat prezentei documentații

COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI; valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

Devizul general estimativ si devizul pe obiect, pentru prezentul obiectiv de investiții, s-a întocmit conform HGR nr.28/2008 privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții.

Valoarea totala a devizului general estimativ in mii lei este:

INV fara TVA = 25819,293 mii lei / 4871,225 mii euro.

INV inclusiv TVA = 30690,518 mii lei / 6794,146 mii euro.

C+M fara TVA = 16397,878 mii lei / 3115,597 mii euro

C+M inclusiv TVA = 19513,475 mii lei / 4319,816 mii euro

Valoarea a fost calculata in preturi la valoarea de schimb valutar, curs BNR 1 EURO = 4,5172 lei la data de decembrie 2016, conform ghid specific POR 3.1.B

INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE:

- analiza comparativa a costului realizării lucrărilor de intervenții fata de valoarea de inventar a construcției.

Obiectiv : „Consolidarea, modernizarea si creșterea eficientei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov"

Beneficiar: Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov Adresa : Str. Prundului, nr. 7-9, Mun. Brașov, 500326, iud. Brașov

ASOCIEREA

SC NEROLI GENERAL SOLUTIONS SRL

S.C. SYKA'Z DESIGN & CONSULTANTS.R.L

Valoare de inventar a construcției

(mii lei)

Valoare estimata a lucrărilor de intervenții

(mii lei)

Valoare de inventar rezultata (mii lei)

Creșterea valorii de inventar cu (%)

Corp C8

130,083

8086,950

8217,033

6216,747%

Corp CI

1228,936

9760,652

10989,588

794,236%

Corp C 5 RMN

89,510

388,845

478,355

434,415%

Corp Pasarela

37,556

393,397

430,953

1047,506%

Corp C 4 Birouri/arhiva

41,812

387,782

429,594

927,449%

C2 Centrala Termica

716,711

4028,672

4745,383

562,106%

SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

 • •      Sursele de finanțare a investiției publice se vor constitui în conformitate cu legislația în vigoare și constau în fonduri proprii, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite, după caz.

 • •      Conform Ghidului specific al solicitantului, POR 2014 - 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 - Operațiunea B - Clădiri Publice, pentru Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este de maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), iar maxim 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS). Cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/C+M):

Perioada/INV

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

TOTAL

Total INV

235,549

7.713,11

18.923,27

3.818,59

30.690,52

C+M

0

5.397,62

12.391,07

1.724,78

19.513,47

DURATA DE REALIZARE (LUNI);

Durata de realizare a lucrărilor: 24 luni.

Obiectiv: „Consolidarea, modernizarea si creșterea eficientei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov"

Beneficiar : Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov Adresa : Str. Prundului, nr. 7-9, Mun. Brașov, 500326, jud. Brașov


ASOCIEREA SC NEROLI GENERAL SOLUTIONS SRL

S.C. SYKA'Z DESIGN & CONSULTANTS.R.L

CAPACITĂȚI (ÎN UNITĂȚI FIZICE ȘI VALORICE); a. unitati fizice:

POT existent = 70,53               POT propus = 70,53

CUT existent - 2,8                 CUT propus = 2,8


Suprafața teren

Numărul total de persoane

Corp C8- Baza de tratament

Suprafața construita

Suprafața desfasurata

Suprafața utila spatii incalzite

Suprafața utila

Perimetru interior subsol tehnic

Suprafața anvelopa clădire

Volum incalzit

Hmax propus

Regimul de înălțime


= 2.407 mp

620


492 mp

2270 mp

1960,42 mp

1960,42 mp 84 m

2657,86 mp

5250,98 Mc

18.40 m de la CTA

S+P+3E


Corp CI

Suprafața construita

696

mp

Suprafața desfasurata

2349

mp

Suprafața utila spatii incalzite

2653,82

mp

Suprafața utila

2653,82

mp

Perimetru interior subsol the

155

m

Suprafața anvelopa clădire

4904,56

mp

Volum incalzit

7737,33

mc

Hmax existent

=   19.83 m

de la CTA


Hmax propus________________________=   19.83 m de la CTA

Regimul de înălțime_____________________:   D+P+3E+Pod


Corp C5 RMN+ pasarela

Suprafața construita

195

mp

Suprafața desfasurata

291,21

mp

Suprafața utila spatii incalzite

253,56

mp

Suprafața utila

253,56

mp

Suprafața anvelopa clădire

592,67

mp

Volum incalzit

386,43

mc

Hmax existent

=  4.88 m de la CTA


Obiectiv : „Consolidarea, modernizarea si creșterea eficientei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov"

Beneficiar: Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov Adresa: Str. Prundului, nr. 7-9, Mun. Brașov, 500326, jud. Brașov

ASOCIEREA

SC NEROLI GENERAL SOLUTIONS SRL

S.C. SYKA'Z DESIGN & CONSULTANTS.R.L

Regimul de înălțime_______________________:    P

Corp C4 Arhiva, si Birouri informatica si statistica

Arie construita construcție existenta________= 105 mp

Arie desfasurata construcție existenta^ 105 mp

Arie utila_______________________________= 83,58mp

Arie utila incalzita________________________= 83,58mp

Volum util total__________________________= cca 250,74mc

Hmax existent__________________________=   3.91 m de la CTA

Hmax propus________________________=  3.91 m de la CTA

Corp C2 - Centrala termica

A const = 48 mp

A desfas = 48 mp

A utila = 47,66 mp

Inaltimea maxima existenta. 2,55 metri

Număr de beneficiari ai proiectului:

o -Corp Cl(corpul principal) 420 utilizatori

o -Corp C8 ( baza de tratament) 163/zi

o -Corp C4 (birouri arhiva ) 5/zi

o - Corp C5 -RMN 27/zi

o - Corp C2 (centrala termica ) 5/zi

Total = 620 utilizatori

b. unitati valorice

Total valoarea fara TVA 25819294,55 lei la care se adaugă TVA in valoare de 4.871.225,69 lei.

Din care C+M

Total valoarea fara TVA 16.397.878,97 lei la care se adaugă TVA in valoare de 3.115.596,81 lei.

Lucrări de construcții si instalații (inclusiv TVA):

CORP______________VALOARE (mii lei)_________

Corp CI             = 9760,652 mii lei

Corp C8             = 8086,95 mii lei

Corp C4             = 387,782 mii lei

Obiectiv: „Consolidarea, modernizarea si creșterea eficientei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov"

Beneficiar: Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov Adresa : Str. Prundului, nr. 7-9, Mun. Brașov, 500326, iud. Brașov

ASOCIEREA

SC NEROLI GENERAL SOLUTIONS SRL

S.C. SYKA'Z DESIGN & CONSULTANTS.R.L

1. ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE ÎN CARE ESTE REALIZATĂ INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ.

Suprafața desfășurată rezultată a clădirii supuse intervenției este de 6242,17 mp, iar pentru o valoare de investiție de 30690.518 mii lei cu TVA, rezultă un indice de 4916,64 lei/mp (1088,43 euro/mp).

CORP C4 - INDICATORI DE REALIZARE PROIECT DUPĂ IMPLEMENTAREA MASURILOR DE CREȘTERE A EFICIENTEI ENERGETICE

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră

[echivalent to CO2/an ]

4.41

1.41

3.00

68.04%

Scăderea consumului anual de energie primară [kWh/an]

25,161.57

6,500.92

18,660.65

74.16%

Scăderea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire din surse neregenerabile [kWh/m2/an]

306.74

53.98

252.76

82.40%

Scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile

[tep]

1.849

0.33

1.52

82.39%

Obiectiv : „Consolidarea, modernizarea si creșterea eficientei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov"

Beneficiar: Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov Adresa : Str. Prundului, nr. 7-9, Mun. Brașov, 500326, iud. Brașov

ASOCIEREA SC NEROLI GENERAL SOLUTIONS SRL

S.C. SYKA'Z DESIGN & CONSULTANTS.R.L

Corp C8, corp CI, corp C5-RMN si pasarela - INDICATORI DE REALIZARE PROIECT DUPĂ

IMPLEMENTAREA MASURILOR DE CREȘTERE A EFICIENTEI ENERGETICE

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră

[echivalent to CO2/an ]

505.99

193.76

312.23

61.71%

Scăderea consumului anual de energie primară [kWh/an]

2,735,633.01

1,013,697.98

1,721,935.04

62.94%

Scăderea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire din surse neregenerabile

[kWh/m2/an]

317.95

41.24

276.72

87.03%

Scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile [tep]

185.251

34.95

150.30

81.13%

TABEL GENERAL CU INDICATORI DE PERFORMANTA

Nr crt

Corp CI, C8, C5, RMN si pasarela

Corp C4

A.2. Indicatori prestabiliți de realizare:

1

A.2.1: CO34 - Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

(echivalent tone CO2):

-Valoare la începutul implementării proiectului

—Valoare la finalul implementării proiectului

505,99

193,76

 • 4.41

 • 1.41

2

A.2.2: CO32 - Scăderea consumului anual de energie primara al clădirilor publice (kwh/an)

Valoare la începutul implementării

2.735.633,01

25.161,57

Obiectiv: „Consolidarea, modernizarea si creșterea eficientei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov"

Beneficiar: Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov Adresa : Str. Prundului, nr. 7-9, Mun. Brașov, 500326, iud. Brașov

ASOCIEREA

SC NEROLI GENERAL SOLUTIONS SRL

S.C. SYKA'Z DESIGN & CONSULTANTS.R.L

proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

1.013.697,98

6500,92

B.l. Indicatori suplimentari de rezultat

3

B.l.l. Consumul anual de energie Finala in clădirile publice (din surse neregenerabile) (tep)

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

185,251

34,95

1,849

0,33

B.2. Indicatori suplimentari de realizare

4

B.2.1. Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kwh/m2 /an)

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

513.68

129.72

306,85

79,28

5

B.2.1.1.: Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kwh/m2 /an), total: din care pentru încălzire răcire:

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

317.95

41.24

306,74

53,98

6

B.2.2. Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kwh/an) total Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

0

840.060,14

0

7378,36

7

B.2.2.1. Consumul anual specific de energie primara din surse regenerabile (kwh/an) total din care: pentru incalzire/racire:

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului -

0

375.401,54

0

7378,442

8

B.2.2.2 Scăderea consumului anual de energie primara din surse regenerabile (kwh/an) total din care: pentru preparare acm:

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

0

464.658,60

0

0

9

B.2.2.3 Scăderea consumului anual de energie primara din surse regenerabile (kwh/an ) total din care: electric

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

0

0

0

0

Obiectiv: „Consolidarea, modernizarea si creșterea eficientei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov"

Beneficiar: Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov Adresa : Str. Prundului, nr. 7-9, Mun. Brașov, 500326, iud. Brașov

ASOCIEREA

SC NEROLI GENERAL SOLUTIONS SRL

S.C. SYKA'Z DESIGN & CONSULTANTS.R.L

10

B.2.3 Numărul clădirilor care beneficiază de masuri de creștere a eficientei energetice (nr.)

Valoare   la   începutul   implementării

proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

0

1

0

1

11

Procentul asigurat din surse regenerabile din total consum estimat pe clădire reabilitată la sfârșitul implementării

39,43%

50,25%,

12

Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului anual de energie primară >40% față de consumul inițial

62.94%

74.16%

13

scădere a emisiilor echivalent CO2 față de emisiile inițiale

61.71%

68.04%

A.2.1: CO34 - Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera ( echivalent tone CO2):

Valoare la începutul implementării proiectului - 505,99 echivalent tone CO2 Valoare la finalul implementării proiectului -193,76 echivalent tone CO2

 • A. 2.2: CO32 - Scăderea consumului anual de energie primara al clădirilor publice ( kwh/an)

 • -  Valoare la începutul implementării proiectului - 2.735.633,01 kwh/an

 • -  Valoare la finalul implementării proiectului -1.013.697,98 kwh/an

 • B. l. Indicatori suplimentari de rezultat

B.l.l. Consumul anual de energie finala in clădirile publice (din surse neregenerabile) (tep
 • -  Valoare la începutul implementării proiectului -185,251 tep

Valoare la finalul implementării proiectului - 34,95 tep

B.2.2. Consumul anual de energie primara din surse regenerabile ( kwh/an) total

Valoare la începutul implementării proiectului -0 kwh/an

 • -  Valoare la finalul implementării proiectului - 840.060,14 kwh/an

B.2.2.1. Consumul anual specific de energie primara din surse regenerabile ( kwh/an ) total din care: pentru incalzire/racire:

Obiectiv : „Consolidarea, modernizarea si creșterea eficientei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov"

Beneficiar: Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov Adresa : Str. Prundului, nr. 7-9, Mun. Brașov, 500326, iud. Brașov

ASOCIEREA SC NEROLI GENERAL SOLUTIONS SRL

S.C. SYKA'Z DESIGN & CONSULTANTS.R.L

 • -  Valoare la începutul implementării proiectului -0 kwh/an

 • -  Valoare la finalul implementării proiectului - 375.401,54 kwh/an

B.2.2.2 Scăderea consumului anual de energie primara din surse regenerabile ( kwh/an ) total din care: pentru preparare acm:

Valoare la începutul implementării proiectului - 0 kwh/an

 • -  Valoare la finalul implementării proiectului - 464.658,60 kwh/an

B.2.2.3 Scăderea consumului anual de energie primara din surse regenerabile ( kwh/an ) total din care: electric
 • -  Valoare la începutul implementării proiectului -0 kwh/an

 • -  Valoare la finalul implementării proiectului -0 kwh/an

Procentul (%) din total consum energie primara după implementarea masurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie (la nivel de proiect): Procentul asigurat din surse regenerabile din total consum estimat pe clădire reabilitată la sfârșitul implementării este de 39,43%, din consumul total al clădirii reabilitate.

Proiectul prevede masuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului anual d energie primara > 40% fata de consumul inițial.

 • ► Proiectul prevede masuri de intervenție care duc la un consum anual specific de energi primara (obtinuta din surse neregenerabile fosile ) (kwh/m2/an) situat la valorii corespunzătoare stabilite pentru perioada 2015-31.12.2018 (129.72 kwh/m2/an).

 • ► Proiectul prevede masuri de intervenție ce constau in utilizarea tehnologiilor pasive/instalarea de sisteme de incalzire/racire/ventilare mecanica cu recuperarea căldurii;

 • ► Proiectul prevede masuri de intervenție ce conduc la o reducere a emisiilor de CO2 la nivelul 31.12.2018: 36,38 kg CO2/mp/an< 42 kg CO2/mp/an.

 • ► Soluția II din auditul energetic propune măsuri de eficiență energetică pentru instalația de încălzire și de preparat apa calda de consum simultan cu substituirea parțială a sursei clasice de producere apă caldă menajeră - prevederea de panouri solare și asigurarea aportului de aer proaspăt pentru confort fiziologic prin intermediul unor recuperatoare de

  Obiectiv : „Consolidarea, modernizarea si creșterea eficientei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov"

  Beneficiar: Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov Adresa : Str. Prundului, nr. 7-9, Mun. Brașov, 500326, iud. Brașov

  ASOCIEREA

  SC NEROLI GENERAL SOLUTIONS SRL

  S.C. SYKA'Z DESIGN & CONSULTANTS.R.L

  căldură. De asemenea se prevede Instalarea unui sistem alternativ de producere a energiei termice pentru încălzire din surse regenerabile: pompe de căldură.

Se va asigura o ventilație locală cu recuperare de căldură, cu eficiența minimă de 75%.

în auditul energetic se recomanda ca debitul vehiculat prin utilajele de ventilare locală să asigurare un procent de 40% din rata de ventilare necesară pentru confortul fiziologic.

 • ► Proiectul propune utilizarea de termoizolații din clasa de reacție la foc B-s2-d0

• poliuretanul rigid, nu întreține arderea. Respectă cerințele cele mai exigente, în domeniul asigurării clădirilor împotriva incendiilor, are certificare în conformitate cu normele europene în construcții și face parte din clasa de foc B-S2-d0. Spuma poliuretanică folosita la sistemul de anvelopare are proprietăți ignifuge - nu întreține arderea. Nu se deteriorează decât la temperaturi de 700°C-800°C și apoi devine casantă.

Din clasa Al - la termoizolarea terasei - încadrata in Euroclasa de reacție la foc Al, vata minerala din bazalt este un produs incombustibil. Astfel, produsele obținute din vata minerala din bazalt nu intretin incendiul si nu degaja gaze nocive sub acțiunea focului.In domeniul de temperatura -5....+250 C (temperatura de volatilizare a liantului), produsele din vata minerala din bazalt isi pastreaza proprietățile termoizolante, elasticitatea si rezistentele mecanice in limite convenabile.Domeniul de utilizare poate merge pana la 1000

 • C.

 • ► Proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei (inclusiv din surse regenerabile de energie, peste minimul obligatoriu de 10%)

Procentul asigurat din surse regenerabile din total consum estimat pe clădire reabilitată la sfârșitul implementării este de 39.43%, din consumul total al clădirii reabilitate cu Pachetul de soluții 1, din auditul energetic.


Proiectant

NEROLI GENERAL SOLUTIONS S.R.L. Administrator, Ing. Mihăiță ANDREI

Corp C5

Corp C2

Corp Pasarela Lucrări exterioare


= 388,845 mii lei = 4028,672 mii lei

= 393,397 mii lei

= 3361,72 mii lei